https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/feed Aikuiskasvatus 2019-10-02T09:32:11+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi Open Journal Systems <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a>&nbsp;tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.</p> <p><a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp; Lue <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/tutkimustiedon-saatavuus-paranee-aikuiskasvatus-tiedelehti-avoimeksi.html" target="_blank" rel="noopener">tiedote </a>siirtymästä avoimeen julkaisemiseen.&nbsp;</p> https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85708 Vaikutusvaltaa vain suurille? 2019-10-02T09:32:09+03:00 Ulpukka Isopahkala-Bouret ulpukka.isopahkala-bouret@utu.fi <p>Aikuiskasvatus on rajoja ylittävä tiede, mutta syövätkö lähtökohdat sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Kuinka ratkaistaan yhtälö pienen mittakaa­van, näkymättömien aikuiskasvatuksen tutkijoiden ja kaventuvien yhteiskunnallisten vaikutusmahdol­lisuuksien välillä?</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85699 Kansalaisuus osallisuutena puutyökurssilla 2019-10-02T09:32:11+03:00 Annika Pastuhov annika.pastuhov@liu.se Petri Salo petri.salo@abo.fi <p>Artikkelissa paneudutaan kansalaisuuteen ja siihen, miten se ilmenee kansalaisopiston kurssilla. Tutkimuskysymykseen, millä tavoin kansalaisuus ilmenee osallisuutena kansalaisopiston senioreiden puutyökurssilla, haetaan vastausta etnografisella tutkimusmenetelmällä. Etnografinen kenttätyö toteutettiin senioreiden puutyökurssilla yhden kevätlukukauden aikana. Kurssi oli harrastusperustainen ja omaehtoinen työyhteisö, jossa korostui tekemisen itseisarvo. Sen keskeiset kulttuuris-sosiaaliset erityispiirteet olivat huolenpito, avuliaisuus, avoimuus, toisten arvostus ja suvaitsevaisuus. Ne loivat vastavuoroisten kohtaamisten tiloja. Kurssin kulttuuris-toiminnalliset erityispiirteet, kuten ahkeruus, huolellisuus, esteettisyys, tarkkuus ja säästeliäisyys, puolestaan määrittivät sekä yhteisöllisyyden että toiminnallisuuden lähtökohdat ja reunaehdot. Puutyökurssi toimi osallistujille työelämän jatkumona ja elämänprojektin peruskivenä, ja osallistujat saivat etäisyyttä eläkeläisrutiineihin. Näin he myös saivat keinoja hallita joitakin haasteita. Puutyökurssin mahdollistamaa osallisuutta voi pitää vaihtoehtoisen elämänhallinnan tavoitteluna ja vapaan sivistystyön kansalaisuutta siten yhdenlaisena vaihto- ja omaehtoisena osallisuutena.</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85709 Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa 2019-10-02T09:32:07+03:00 Aila Pikkarainen Aila.Pikkarainen@jamk.fi Päivi Hökkä paivi.hokka@jyu.fi Katja Vähäsantanen katja.vahasantanen@jyu.fi Susanna Paloniemi susanna.paloniemi@jyu.fi Anneli Eteläpelto anneli.etelapelto@jyu.fi <p>Artikkelissa kuvataan kuntoutustyöntekijöiden puhetta ikääntyneistä aikuisista ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Aineisto koostuu kuudesta kuntoutustyöntekijöiden moniammatillisesta fokusryhmäkeskustelusta, jotka toteutettiin kuudessa kuntoutuslaitoksessa. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysiä hyödyntäen. Kuntoutustyöntekijöiden puheesta tunnistettiin viisi puhetapaa, joista arviointipuhe liittyi sosiaali- ja terveysalan (sote) kontekstiin, ohjaus- ja riskipuhe asiakkaiden oppimisen ja muutoksen kontekstiin sekä toiseus- ja oivalluspuhe työntekijöiden asiantuntijuuteen. Kuntoutuksessa tavoitellusta asiakaslähtöisyyden periaatteesta huolimatta työntekijöiden arviointi-, ohjaus- ja riskipuhetavoissa ikääntyneet aikuiset kuvattiin kuntoutustyön kohteina, joskin kussakin puhetavassa eri painotuksin ja näkökulmin. Toiseuspuheessa ilmaistiin ensisijaisesti vierautta vanhuuden ikävaihetta ja ikääntyneitä asiakkaita kohtaan sekä asiakasryhmän herättämiä tunteita. Oivalluspuheessa ikääntyneet aikuiset kuvattiin asiakasryhmänä, joka sai työntekijät tarkastelemaan omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan sekä rutinoitunutta kuntoutustyötä. Siinä tuli lisäksi esille oman työn ja koko organisaation kehittämisajatuksia. Tulosten pohjalta voidaan keskustella siitä, toteutuuko ikääntyneiden aikuisten oikeus yhdenvertaisiin ja monipuolisiin kuntoutuspalveluihin, joissa on läsnä kuunteleva ja kunnioittava asiakaslähtöinen ohjaus- ja neuvontatyö ilman yleistäviä vanhustamisen sivumerkityksiä.</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85710 Uraohjaajien osaaminen ja haasteet työelämän murroksessa 2019-10-02T09:32:06+03:00 Emilia Lampi emilia.lampi@gmail.com Katja Vähäsantanen katja.vahasantanen@jyu.fi Johanna Rantanen johanna.rantanen@jyu.fi <p>Artikkelissa tutkitaan uraohjaajien kokemuksia heidän tarvitsemastaan osaamisesta ja kohtaamistaan haasteista työelämän murroksessa. Osaamisen ja haasteiden tutkimuksella voidaan tunnistaa uraohjauksen kriittisiä kysymyksiä sekä lisätä ohjauksen laatua ja tehokkuutta. Aineisto koostuu yhdeksästä avoimesta asiantuntijahaastattelusta, jotka analysoitiin luokittelevalla sisällönanalyysillä. Uraohjaajien kokemukset tarvitsemastaan osaamisesta jakautuivat kahteen pääluokkaan: 1) uraohjauksen tuntemus ja soveltaminen, 2) uraohjaajien resilienssi ja metakognitiiviset kyvyt. Kokemukset työn haasteista jakautuivat kolmeen pääluokkaan:&nbsp;asiakasrajapinta, uraohjaajien toiminta ja yhteiskunnallinen viitekehys. Tulokset myötäilevät olemassa olevia uraohjauksen normatiivisia osaamisviitekehyksiä, mutta tutkimuksessamme erityisesti korostunut psykologinen osaaminen on heikosti läsnä näissä viitekehyksissä. Teeman korostuneisuus uraohjaajien kokemissa osaamistarpeissa ja haasteissa heijastelee heidän asiakkaidensa tilanteita sekä alati muuttuvaa, kiivastahtista työelämää, josta tarpeet kumpuavat. Olennaista on, miten uraohjaajat pystyvät tulevaisuudessa tukemaan merkityksellistä ja kestävää ura- ja elämänsuunnittelua sekä samalla vastaamaan yhteiskunnan ja yksilöiden muuttuviin tarpeisiin.</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85712 Uutta kansalaistaitoa oppimassa 2019-10-02T09:32:04+03:00 Heini Ikävalko heini.ikavalko@gmail.com Sanna Raiskio sanna.raiskio@gmail.com <p>Tekoälyaikaan siirtymisessä on satsattava myös pedagogiikkaan. ”Tekoälyn perusteet” -kurssille osallistuneet kasvatustieteilijät purkavat oppimispäiväkirjansa.</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85714 Toinen reitti yliopistoon 2019-10-02T09:32:02+03:00 Nina Haltia nina.haltia@utu.fi Mervi Lahtomaa mervi.lahtomaa@utu.fi <p>Opiskelijavalintauudistuksen tavoite on saada nuoret sujuvasti opintoihin, mutta tärkeää on turvata tutkintomahdollisuudet myös aikuisille. Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketissa kehitetään elinikäisen oppimisen reittiä yliopistojen tutkintokoulutukseen. Saavutettavuus, työelämälähtöisyys ja yhteistyö yliopistojen kesken ovat kehittämisen tärkeitä ulottuvuuksia.</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85715 Moniammatillisuus rikastaa asiantuntijan työtä 2019-10-02T09:32:01+03:00 Sanna Juvonen sanna.juvonen@tuni.fi 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85716 Ketterä oppiminen auttaa venymään 2019-10-02T09:31:59+03:00 Heikki Silvennoinen heikki.silvennoinen@utu.fi 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85718 Ei juuri uutta tasa-arvosta 2019-10-02T09:31:57+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85719 Käytännöllinen opas vuorovaikutukseen 2019-10-02T09:31:55+03:00 Jani Siirilä jani.siirila@helsinki.fi 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85720 Mainettaan parempi ideologia 2019-10-02T09:31:54+03:00 Jussi Onnismaa jussi.onnismaa@werka.fi 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85721 ”Mitä piilee yrittäjyyttä painottavien kasvatustavoitteiden takana?” 2019-10-02T09:31:52+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi <p>Tohtorikoulutettava Hanna Laalo, 31, tarkastelee kriittisesti akateemista koulutusta uudistavaa yrittäjyyseetosta.</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85728 Aikuiskasvatus on tulevaisuudessa avoin koko historialtaan 2019-10-02T09:31:42+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi <p>Kansanvalistusseura digitoi Suomen tiedekustantajien liiton apurahalla Aikuiskasvatuksen vanhat numerot. Esko Clarke Sario on palkattu tehtävään konsultiksi.</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85723 Aikuiskasvatuksen tutkijayhteisö menetti aktiivisen jäsenensä 2019-10-02T09:31:50+03:00 Aikuiskasvatuksen toimituskunta terhi.kouvo@kvs.fi <p>Aikuiskasvatuksen tutkijana Tarita Riikonen (1974–2019) oli paremman ja inhimillisemmän yhteiskunnan rakentaja, jonka foorumeita olivat Aikuiskasvatuksen toimituskunta ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.</p> 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85724 Summaries 2019-10-02T09:31:48+03:00 Markus Palmén markus.palmen@gmail.com 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85729 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa 2019-10-02T09:31:40+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85725 Aikuiskasvatus 3/2019 2019-10-02T09:31:46+03:00 Aikuiskasvatuksen toimituskunta terhi.kouvo@kvs.fi 2019-10-01T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat