https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/feed Aikuiskasvatus 2020-03-27T11:21:55+02:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi Open Journal Systems <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91043 Meidän aikamme sivistys 2020-03-27T11:21:55+02:00 Ulpukka Isopahkala-Bouret ulpukka.isopahkala-bouret@utu.fi 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91044 Palvelutyöntekijästä ammattiyhdistysaktiiviksi 2020-03-27T11:21:27+02:00 Ville Kainulainen ville.kainulainen@tuni.fi <p>Artikkeli avaa näkökulman ay-aktiivisuuteen luottamusmiesten elämänkulussa haastavana edunvalvontaympäristönä pidetyllä yksityisellä palvelusektorilla, Palvelualojen ammattiliiton (PAM) luottamusmiesten joukossa. Missä määrin luottamusmiestehtävästä voi puhua urana ja millaisia henkilökohtaisia kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia se tarjoaa? Kysyn, 1) millaista urakerrontaa luottamusmiestoiminnan vaiheista voidaan erottaa, 2) millaisena ay-aktiivin uralle päätyminen ja sillä eteneminen näyttäytyvät erityisesti subjektiivisen urakäsityksen näkökulmasta ja 3) miten sukupuoli merkityksellistyy luottamusmiesten käsityksissä, mielikuvissa ja itsemäärittelyissä urasta. Lähestyn tutkimuksen etnografista aineistoa narratiivisella luennalla hyödyntäen kertomuksellista lähestymistapaa luottamusmiesten haastatteluiden ja monipaikkaisen kenttäaineiston analyysiin. Ay-aktiivin urapolku on aktiivisimmilla luottamusmiehillä keskeinen osa elämänkulkua. Tehtävässä on mahdollisuuksia oman työn merkityksellistämiseen, osaamisen kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Uralle annetut merkitykset kietoutuvat työntekijöiden edustamisen, asiantuntijuuden rakentumisen ja risteävien urapolkujen tasapainottamisen ympärille. Päätoimisille luottamusmiehille ay-toiminta avaa mahdollisuuden siirtyä hektisestä suorittavasta palvelutyöstä tehtäviin, jotka muistuttavat tiedollisilta vaatimuksiltaan ja autonomialtaan toimihenkilötyötä. Varsinkin pääluottamusmieheltä vaadittuja taitoja on totuttu liittämään korkeakoulutusta edellyttäviin asiantuntijatehtäviin.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91045 Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä 2020-03-27T11:20:59+02:00 Irja Leppisaari Irja.Leppisaari@centria.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan digimentorointia yhtenä jatkuvaa oppimista tukevana käytänteenä oppimisen ekosysteemiajattelun valossa. Digimentoroinnin toimintatapojen kehittäminen opiskelijoiden ja työelämän välisillä yhdyspinnoilla on eräs eAMK-hankkeen (2017–2020) toimenpide, jonka tavoitteena on oppimisen ja sen toimintatapojen uudistaminen. Talvella 2017–2018 kootun haastatteluaineiston pohjalta tarkastellaan korkeakoulutoimijoiden ja yritysten edustajien näkemyksiä ja kokemuksia, jotka esittelevät digimentorointia toimintatapana.&nbsp;Digimentorointia analysoidaan tässä yhteydessä Kemmisin ja Heikkisen (2012) ekosysteemi-ajattelumallin pohjalta. Tutkimus osoittaa, että digimentorointi asemoituu mielekkäällä tavalla osaksi oppimisen dynaamista ekosysteemiä. Se tunnistetaan toimijoiden vastavuoroista jatkuvaa oppimista ja yhteiskehittämistä tukevana käytänteenä, joka ketterästi muuntuu vastaamaan toimintaympäristön uusiin odotuksiin. Haasteena on, miten luoda digimentoroinnin yhteiskehittämisen tiloja korkeakoulujen ja työelämän yhdyspinnoille.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91046 Akateemisen työn merkityksellisyys ja yliopiston muuttuvat vaatimukset 2020-03-27T11:20:32+02:00 Katriina Tapanila katriina.tapanila@tuni.fi <p>Julkinen valta vaatii yliopistoilta yhä enemmän taloudellisen hyödyn tuottamista ja kilpailukyvyn vahvistamista. Suoritteiden ja tehokkuuden korostaminen on kuitenkin nähty ristiriitaisena yliopistojen sivistystehtävän kanssa, ja se on vähentänyt yliopistohenkilöstön työssään kokemaa merkityksellisyyttä. Tarkastelen kasvatustieteitä, lääke- ja biotieteitä sekä kielitieteitä edustavien tutkija-opettajien työssään kokemaa merkityksellisyyttä ja sen muutosta. Kysyn, millaisia merkityksiä he antavat työlleen, miten ja mistä asioista he rakentavat työnsä merkityksellisyyttä ja miten he sovittavat yhteen omia identifikaatioitaan ja yliopistotyölle asetettuja vaatimuksia. Aineistona on teemakirjoittamisen menetelmällä kerätyt tutkija-opettajien kirjoittamat kuvaukset heidän suhtautumisestaan työhönsä ja yliopistossa tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkija-opettajat rakensivat työnsä merkityksellisyyttä edistämällä tiedettä, kasvattamalla ja sivistämällä opiskelijoita, vaikuttamalla yhteiskuntaan ja vaalimalla yliopistoyhteisöä. Sivistyseetokseen identifioituneet kasvatus- ja kielitieteilijät kokivat oman työnsä arvostuksen heikentyneen mitattavia tuloksia korostavassa yritysmäisessä yliopistossa ja sen myötä myös kokemansa työn merkityksellisyyden vähentyneen. Jos yliopisto ohjaa työntekijöitään sitoutumaan pääosin oman uran edistämiseen tuottamalla julkaisuja ja hakemalla rahoitusta, se ei välttämättä kykene tuottamaan siltä odotettavaa yhteiskunnallista hyötyä, laatua ja vaikuttavuutta.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91047 Piilevä näkyväksi 2020-03-27T11:20:04+02:00 Ville Mankki ville.mankki@tuni.fi <p>Opiskelijavalintoihin kytkeytyy runsaasti merkityksiä. Valintojen kehittämisessä tarvittavia uudistuksia tulisi arvioida tutkimusperustaisesti.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91049 Sorrettujen pedagogiikan henki on ohjannut työtäni 2020-03-27T11:19:36+02:00 Juha Suoranta juha.suoranta@tuni.fi <p>Klassikon paluu -sarjassa esitellään teoksia, jotka ovat olleet merkityksellisiä aikuiskasvatuksen tutkijoille ja ammattilaisille opinnoissa, tutkimuksessa ja työssä. Sarjan avaavat Juha Suoranta ja Nina Hjelt esseillään kasvatusfilosofi Paulo Freiresta, joka perusti pedagogiikkansa kriittiseen lukutaitoon</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91050 Kasvatuksella luodaan maailmaa, jossa on helpompi rakastaa 2020-03-27T11:19:09+02:00 Nina Hjelt nina.hjelt@kvs.fi <p>Klassikon paluu -sarjassa esitellään teoksia, jotka ovat olleet merkityksellisiä aikuiskasvatuksen tutkijoille ja ammattilaisille opinnoissa, tutkimuksessa ja työssä. Sarjan avaavat Juha Suoranta ja Nina Hjelt esseillään kasvatusfilosofi Paulo Freiresta, joka perusti pedagogiikkansa kriittiseen lukutaitoon.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91051 Tutkimus taipuu teemaksi 2020-03-27T11:18:33+02:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi <p>Hyvä teemanumero hengittää yli tieteenalan rajojen. Laadukas tutkimus ja ennakkoluulottomat ratkaisut tuottavat yllätyksellisen ja kiinnostavan paketin.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91064 Tulevien numeroiden kirjoittajakutsut 2020-03-27T11:13:08+02:00 Aikuiskasvatuksen toimituskunta terhi.kouvo@kvs.fi <p>Aikuiskasvatus katsoo teemanumeroissaan laajasti yhteiskuntaan. Osallistu tieteenalojen rajat ylittävään keskusteluun omalla tekstillä.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91052 Sivistys on tulevaisuuden työelämätaito 2020-03-27T11:18:07+02:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi <p>Ammattikorkeakoulun tehtävät on ajateltava uusiksi, sillä viheliäiset globaalit ongelmat vaativat koulutusta uudistumaan, sanovat Vuoden 2019 tiedeartikkelin tekijät.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91053 Itsestäänselvyyksien kyseenalaistaja 2020-03-27T11:17:39+02:00 Hanna Laalo hanna.laalo@utu.fi 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91054 Lausunnonantajat vuonna 2019 2020-03-27T11:17:12+02:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi <p>Vuonna 2019 Aikuiskasvatuksessa julkaistiin 12 vertaisarvioitua tiedeartikkelia. Lisäksi toimituskunta käsitteli useita artikkelikäsikirjoituksia. Kiitämme<br>lämpimästi lausunnonantajia!</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91055 Kovin lähellä olevan 1900-luvun ajattelua 2020-03-27T11:16:46+02:00 Jussi Onnismaa jussi.onnismaa@werka.fi 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91056 Hei, meitä huiputetaan! Eli miten kaikista tehdään huippuja 2020-03-27T11:16:19+02:00 Heikki Silvennoinen heikki.silvennoinen@utu.fi 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91057 Immanuel Kant ja ilmastoahdistus 2020-03-27T11:15:52+02:00 Jussi Onnismaa jussi.onnismaa@werka.fi 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91058 Käsikirja kielen opettajalle ja tutkijalle 2020-03-27T11:15:25+02:00 Johanna Virkkula johanna.virkkula@helsinki.fi 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91059 ”Rakennamme työtä ihmistä varten” 2020-03-27T11:14:57+02:00 Hanna Laalo hanna.laalo@utu.fi <p>Työtehoseuran tutkimus- ja kehittämispäällikkö Minna Mattila-Aalto, 52, pohtii ammatikseen, mikä tekee työstä sosiaalisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävää.</p> 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91060 Summaries 2020-03-27T11:14:30+02:00 Markus Palmén markus.palmen@gmail.com 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91061 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa 2020-03-27T11:14:02+02:00 Hanna Laalo hanna.laalo@utu.fi 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91062 Aikuiskasvatus 1/2020 2020-03-27T11:13:35+02:00 Aikuiskasvatuksen toimituskunta terhi.kouvo@kvs.fi 2020-03-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittajat