https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/feed Aikuiskasvatus 2020-06-18T09:09:07+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi Open Journal Systems <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan. Aikuiskasvatus on luettavissa verkossa koko julkaisuajaltaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointi toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella, joka perustuu tekijänoikeusjärjestö <a href="https://www.kopiosto.fi/">Kopioston</a> keräämiin käyttökorvauksiin.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95448 Aikuiskasvatuksella on monia mahdollisia tulevaisuuksia 2020-06-05T11:23:09+03:00 Ulpukka Isopahkala-Bouret ulpukka.isopahkala-bouret@utu.fi <p>Aikuiskasvatuksen tulevaisuuksien pohdintaan tarvitaan suuntaviivoja. Tutkimuksen kriittinen tehtävä on tunnistaa, millaiset tahot pyrkivät ohjailemaan tulevaisuuden suuntaa ja millaisia pyrkimyksiä niillä on. Ei ole samantekevää, ketkä pääsevät tulevaisuuden koulutusvisiointiin<br>mukaan ja millä ehdoin.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95449 Työelämätaidot korkeakouluopetuksessa 2020-06-05T11:22:39+03:00 Terhi Ainiala terhi.ainiala@helsinki.fi Pia Olsson pia.olsson@helsinki.fi Hanna Mattila hanna.mattila@aalto.fi Marjo Vesalainen marjo.vesalainen@minedu.fi <p>Tarkastelemme opiskelijoiden kokemuksia työelämä­taitojen kehittymisestä tieteidenvälisellä kaupunkitutki­muksen, -suunnittelun ja -kehittämisen projektikurssil­la. Korkeakoulut ovat yhä kiinnostuneempia työelämä­taitojen kehittämiseen tutkintokoulutuksessa, samalla kun ne ovat virtaviivaistaneet toimintaansa ulkoista­malla ja yhtiöittämällä perinteisesti työelämätaitoihin keskittyneitä aikuis- ja täydennyskoulutusyksiköitään. Siirtymä sisältää jännitteitä ja pedagogisia haasteita. Minkälaisia työelämätaitoja opiskelijat kokivat kurssin kehittäneen ja miten he kuvaavat oppimistaan suhtees­sa monialaisuuteen ja oman alansa asiantuntijuuden kehittymiseen? Aineistona ovat ”Suunniteltu ja koettu kaupunki” -kurssien kyselyt ja muu materiaali. Tutki­muksessa hyödynnetään teoriaohjaavaa sisällönana­lyysia soveltaen Binkleyn ym. (2012) mallia työelämä­taitojen kategorioista. Opiskelijoiden nimeämät taidot liittyivät useimmin kategorioihin ”työskentelyn taidot” ja ”työskentelyn työkalut”. Tieteidenvälistä työskentelyä monialaisessa ryhmässä arvostettiin, sillä se vahvisti käsi­tystä omasta osaamisesta. Tämä liittyi kategoriaan ”taito toimia kansalaisena maailmassa”. ”Ajattelun taidot” ka­tegoria ilmeni muun muassa luovan ideoinnin ja kehit­tämisen taitoina. Analyysin perusteella tieteidenväliset projektit tukevat monipuolisesti eri taitojen kehittymistä ja tieteidenvälinen työskentely voi tukea oman alan asian­tuntijuuden syvenemistä.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95451 Moniammatillinen opiskelu verkossa yliopisto-opiskelijoiden kokemana 2020-06-05T11:22:10+03:00 Aino Äikäs aino.aikas@uef.fi Kaarina Mönkkönen kaarina.monkkonen@uef.fi Mervi Issakainen mervi.issakainen@uef.fi Taru Kekoni taru.kekoni@uef.fi Petri Karkkola petri.karkkola@uef.fi Kati Kasanen kati.kasanen@uef.fi <p>Tutkimuksessa kuvataan opiskelijoiden kokemuksia tiedekuntarajat ylittävästä opiskelusta ”Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen” -opintojaksolla, joka toteutetaan verkossa yliopistossa. Moniammatillinen työskentely on merkittävä osa erityispedagogiikan, sosiaalityön sekä psykologian alan opiskelijoiden työelämää tulevaisuudessa, ja virtuaalisen moniammatillisen yhteistyön muodot ovat lisääntyneet. Tarve harjoitella näitä taitoja opintojen aikana on tärkeää. Aineistona olevat opiskelijoiden (N = 89) reflektoinnit omasta oppimisestaan ja kokemuksistaan kerättiin opintojakson jälkeen verkkolomakkeella. Analyysissä hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Moniammatillinen opiskelu motivoi, kiinnostaa ja koetaan tärkeäksi, koska tulevaisuudessa toimitaan yhä enemmän moniammatillisissa ryhmissä. Verkko on toivottava tapa toteuttaa tiedekunta- ja kampusrajat ylittävää opetusta, mutta tärkeitä ovat myös kasvokkaiset kohtaamiset opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Ryhmässä opiskelu toi työnjakoa tai työtehtävien tasaista jakautumista koskevia haasteita tai myönteisiä huomioita. Moniammatillisuus on opiskelijoiden mukaan toisilta oppimista, dialogisuuden ymmärtämistä ja asiakkaan osallisuuden mahdollistamista. Tuloksia hyödynnetään opintojakson kehittämisessä ja muun verkko-opetuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95453 Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin 2020-06-05T11:21:40+03:00 Maria Peltola maria.peltola@oulu.fi Teemu Suorsa teemu.suorsa@oulu.fi Jutta Karhu jutta.karhu@oulu.fi Hannu Soini maria.peltola@oulu.fi <p>Tutkimuksessa tarkastellaan, ensinnäkin millaisia ulottuvuuksia huoli ja huolehtiminen saavat oppilashuollon ammattilaisten ohjatuissa vertaisryhmäkeskusteluissa. Toiseksi mallinnetaan teoriaa ammattilaisen arjesta ja hahmotellaan huolipuheen ydintä. Tutkimuksessa analysoitiin 24 oppilashuollon ammattilaisen 48 työnohjauksellista keskustelua, joissa he puhuivat omaa työtään koskevista ajankohtaisista ratkaisemattomista kysymyksistä. Keskusteluista koostettiin yhdessä ammattilaisten kanssa tiivistelmiä. Tutkimus toteutettiin ankkuroidun teorian periaatteita hyödyntäen rakentamalla aluksi kategoriamallin avulla kokonaiskuvaa keskustelun aiheista ja niissä kiteytyvistä moninaisista huolista. Teoriaa ammattilaisten arjesta rakennettiin vertailemalla aineistolähtöisesti muodostettuja kategorioita subjektitieteellisen arkielämän (<em>conduct of everyday life</em>) tutkimuksen peruskäsitteisiin. Tulokset avaavat oppilashuoltotyön arjen ulottuvuutta ja ammattilaisen osallisuutta. Ammattilaiset puhuvat resursseista, työnjaosta, omasta jaksamisesta sekä asiakkaita koskevista huolista ja työyhteisön vuorovaikutuksesta. Arjessa näkyvät toistuvuus ja muutokset, toimintaperusteista ja tavoitteista neuvottelu sekä kokemukset omista toimintamahdollisuuksista. Huolen ytimessä on osallisuuden rajojen monitasoinen hahmottelu. Tuloksissa hahmottuvat ulottuvuudet on syytä huomioida sekä työssä että sen rakenteiden kehittämisessä.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95466 Tarjoa käsikirjoitusta teemaan! 2020-06-18T09:09:07+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95455 Avointa ja ilmaista korkeakoulutusta kaikille? 2020-06-05T11:21:10+03:00 Mari Korpela mari.korpela@tuni.fi <p>Avoimet, verkossa järjestettävät massakurssit eivät ole muuttaneet koulutusta niin radikaalisti kuin innokkaimmat odottivat. Moocit ovat kuitenkin hyödynnettävissä monenlaisiin tarkoituksiin, kun ymmärretään niiden pedagogiset rajoitteet ja asetetaan oppimistavoitteet realistisesti.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95456 Paperileija olemisen mietiskelynä 2020-06-05T11:20:39+03:00 Sara Sintonen sara.sintonen@helsinki.fi <p>Yrjö Hirnin suomalaisen leikkitutkimuksen perusteoksessa leikki ja taide suhteutuvat elämään oppimismatkana. Klassikon paluu -sarjassa esitellään teoksia, jotka ovat olleet merkityksellisiä aikuiskasvatuksen tutkijoille ja ammattilaisille opinnoissa, tutkimuksessa ja työssä.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95457 ”Filosofi isolla F:llä, vaikka asuukin Suomessa” 2020-06-05T11:20:09+03:00 Jussi Onnismaa jussi.onnismaa@werka.fi <p>Georg Henrik von Wright (1916–2003) oli kantaa ottava intellektuelli <em>par excellence</em>. Alun perin ruotsiksi ilmestynyt kokoelma sisältää 13 kirjoitusta akateemikosta sekä hänen oman kirjoituksensa tieteenfilosofiasta. Hän oli 1900-luvun yhden tärkeimmän filosofin Ludwig Wittgensteinin ystävä ja hänen postuumien teostensa toimittaja, joka kutsuttiin 31-vuotiaana Wittgensteinin seuraajaksi Cambridgen professuuriin. Ensimmäisenä pohjoismaisena filosofina von Wright sai oman niteensä arvostettuun The Library of Living Philosophers -julkaisusarjaan.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95458 Ajattelun ajattelua 2020-06-05T11:19:40+03:00 Riitta Koikkalainen riitta.koikkalainen@helsinki.fi <p>Kirja, joka opettaa paljon mutta ei mestaroi. Työkseen kirjoittavan self-help, kiinnostava ja oivalluksiin herättävä teos kaikille kielen käyttäjille. Sellainen on Kersti Juvan kirja<em> Löytöretki suomeen</em>.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95459 Kansalainen käy ilmastokriisin kimppuun 2020-06-05T11:19:11+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi <p>Ohjekirja ilmastokriisistä huolestuneelle käy systemaattisesti läpi suomalaista arkea ja sen ilmastovaikutuksia. Tarkoituksena on löytää tehokkaita, mutta toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joilla kukin voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Pääsanoma lukijalle on: etsi ja löydä teot, joita voit tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja toteuta ne, joilla on suurin vaikutus.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95460 Varhaista johdon konsultointia 2020-06-05T11:18:42+03:00 Jussi Onnismaa jussi.onnismaa@werka.fi <p>Mestari Men eli Mengzi (372–289 eaa.) oli Kungfutsen (551–479 eaa.) tärkein seuraaja ja ajattelun kehittäjä. Suomentaja ja toimittaja Jyrki Kallio luonnehtii kungfutselaisuutta perinnäistapoja ja sosiaalisten roolien mukaista käytöstä painottavaksi yhteiskunnallis-eettiseksi opiksi, joka tähtää itsen jalostamiseen ja hyvän hallinnon edistämiseen. Kun edistys nähdään paluuna vanhoihin hyviin tapoihin, oppi ei ole radikaaleimpia, mutta sen pohjalta on voitu paitsi silittää valtaapitäviä myötäkarvaan myös kritisoida heitä.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95461 Tarinallisuus taipuu tiedetekstiinkin 2020-06-05T11:18:13+03:00 Heli Antila antilaheli@gmail.com <p>Tarinan voimaa hyödynnetään kaunokirjallisuudessa, mediateksteissä, mainonnassa ja jopa tietokirjallisuudessa. Esimerkistä käyvät narratiiviset tietokirjat, joissa kokonaisuuden läpi kulkee selkeä juoni. Tarinaa hyödynnetään kertovan ja ei-kertovan tekstin vuorotteluna, tai sillä voidaan havainnollistaa historiallista tarkastelua.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95462 Tutki, lue, kirjoita ja ajattele! 2020-06-05T11:17:43+03:00 Tiina Airaksinen tiina.airaksinen@tuni.fi <p>Tieto- ja oppikirjailja Hanna Vilkka on tehnyt tervetulleen kirjan akateemisen opinnäytteen kirjoittajille ja opinnäytteiden ohjaajille. Teos on lukemaan, kirjoittamaan, ajattelemaan ja keskustelemaan innostava käytännönläheinen käyttö- ja toimintaopas. Se soveltuu oivasti myös tieteellisen kirjoittamisen opetukseen.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95463 ”Kansalaisopistojen toiminnasta tarvitaan lisää tutkimusta” 2020-06-05T11:17:14+03:00 Mirva Heikkilä mirva.heikkila@utu.fi <p>Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Keto, 59, kaipasi tutkittua tietoa taustoittamaan kansalaisopistokentällä näkyviä ilmiöitä.</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95464 Summaries 2020-06-05T11:16:44+03:00 Markus Palmén markus.palmen@gmail.com <p>Tiedeartikkelien abstraktit ja englanninkieliset lyhennelmät.&nbsp;</p> 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95465 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa 2020-06-05T11:16:14+03:00 Mirva Heikkilä ats.tiedottaja@gmail.com 2020-06-04T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja