https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/feed Aikuiskasvatus 2020-12-17T15:54:19+02:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi Open Journal Systems <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan. Aikuiskasvatus on luettavissa verkossa koko julkaisuajaltaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointi toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella, joka perustuu tekijänoikeusjärjestö <a href="https://www.kopiosto.fi/">Kopioston</a> keräämiin käyttökorvauksiin.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100530 Emme pääse politiikkaa pakoon 2020-12-17T11:28:31+02:00 Nina Haltia aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Politiikka on vaikutussuhteita ja vallankäyttöä, kamppailua ja kompromisseja. Politiikka on vuoropuhelua ja neuvotteluja siitä, mitä voidaan tehdä ja millaisiin toimiin päätetään ryhtyä. Keskustelu tiivistyy usein resurssien jakoon ja kysymyksiin siitä, mihin ollaan valmiita käyttämään rahaa.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100531 Aikuiskasvatustoimijoiden mielikuvia tutkimuksen ja politiikanteon suhteesta ja vuorovaikutuksesta 2020-12-17T15:53:24+02:00 Sini Teräsahde aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Tutkimuksessa analysoidaan aikuiskasvatustoimijoiden mielikuvia tutkimuksen ja politiikanteon suhteesta ja vuorovaikutuksesta. Aiempi tutkimus on osoittanut ongelmalliseksi suhteen määrittelyn tutkimuksen tuottaman näytön vaikuttavuutena politiikantekoon. Suomalaisten aikuiskasvatustoimijoiden mielikuvia tutkimuksen ja politiikanteon suhteesta ja vuorovaikutuksesta avaa aineisto, joka sisältää 11 avainhenkilöhaastattelua ja kahdeksan ryhmäkeskustelua. Analyysissa sovelletaan toimijaverkkoteorian keskeisiä käsitteitä analyyttisina työkaluina. Löydökset valaisevat aikuiskasvatustoimijoiden mielikuvia tutkimuksen ja politiikanteon suhteesta ja vuorovaikutukseen kohdistuvista intresseistä. Toimijat mielsivät, että vuorovaikutusta edistää institutionaaliset ja hybridit välittäjät sekä jaettua ymmärrystä lisäävien käännösten teko. Mielikuvien avaaminen yhdessä muun tutkimuskirjallisuuden kanssa johtaa pohtimaan aikuiskasvatukselle ominaisia vuorovaikutuksen keinoja ja suuntia.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100532 ”Voimaannuttava vapaaehtoinen vertaisohjaus” aikuiskasvatuspolitiikkaa muovaamassa 2020-12-17T15:54:19+02:00 Satu Heimo aikuiskasvatuslehti@kvs.fi Katriina Tapanila aikuiskasvatuslehti@kvs.fi Anna Ojapelto aikuiskasvatuslehti@kvs.fi Anja Heikkinen aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>’Vertaisuus’ on aikuiskasvatukselle tyypillinen käsite, joka on otettu myös osaksi maahanmuuttajien työllistymistä tukevia hankkeita. Voimaannuttava vapaaehtoinen vertaisohjaus oli artikkelissa tarkasteltavan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen keino päästä työllisyyspoliittisiin tavoitteisiin. Sitä koordinoi vapaan sivistystyön organisaatio yhdessä ammatillisten aikuisoppilaitosten, maahanmuuttajajärjestöjen ja ammattiliiton kanssa. Maahanmuuttajia koulutettiin hankkeessa toimimaan vertaisohjaajina työttömille maahanmuuttajille. Koulutus voimaannutti kokemusasiantuntijan roolin omaksuneita ohjaajia, mutta kasvatti etäisyyttä heidän ja vertaisryhmien osallistujien välillä, mikä puolestaan vaikeutti työllistymistavoitteiden saavuttamista. Hankkeessa toteutetussa seuranta- ja arviointitutkimuksessa sovellettiin toimintatutkimuksen lähestymistapaa. Artikkelissa kuvataan, miten vertaisuuden, voimaantumisen ja vapaaehtoisuuden hankesanasto voi edistää aikuiskasvatuksen työvoima- ja sosiaalipoliittista tulkintaa. Riippuvuus ESR-ohjelman tavoitteista ja rahoituksesta välittyi hanketoimijoiden tapaan käyttää aikuiskasvatussanastoa ja -toimintatapoja. Hankkeissa ei välttämättä ole riittävästi mahdollisuuksia toiminnan yhteiseen reflektoimiseen. Hankkeisiin osallistumalla tutkijat voivat edistää hanketoiminnan itsereflektiota ja keskustelua aikuiskasvatuksen luonteesta.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100535 Elinikäisestä kasvajasta kykypääomakoneeksi 2020-12-17T15:53:54+02:00 Heikki Kinnari aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Elinikäistä oppimista on pidetty ratkaisuna väestön ikääntymiseen, teknologian kehittymiseen, globalisaatioon ja yhteiskunnan muutokseen liittyviin haasteisiin 1960-luvulta lähtien. Vaikka ongelmat ovat pysyneet samankaltaisina, niiden ratkaisut ja samalla elinikäisen oppimisen sisältö ovat muuttuneet vuosikymmenien saatossa merkittävästi. ’Elinikäinen oppiminen’ on poliittinen käsite, jonka sisältö kytkeytyy yhteiskuntapolitiikkaan ja määrittelijätahoon. Elinikäisen oppimisen politiikka tavataan jakaa kolmeen vaiheeseen: humanistiseen, talouden ja ”pehmeän” talouden sukupolveen. Tarkastelen kolmen ylikansallisen organisaation, Unescon, Euroopan unionin ja talouden ja kehityksen yhteistyöjärjestön OECD:n 2000-luvun elinikäisen oppimisen politiikkaa. Tutkimusaineisto kattaa 14 dokumenttia vuosilta 2005–2018. Näkökulma on hallinnananalyyttinen. Foucault’laisen diskurssianalyysin ja kriittisen politiikka-analyysin keinoin selvitän, millaista ihmisten ja miten järjestöjen politiikassa rakennetaan. Tutkimuksessa sovelletaan uudella tavalla foucault’laisia subjektivaatiotapoja koulutuspoliittisen tekstin analysoinnissa. Analyysissä keskitytään yrittäjämäisen talouden sukupolveen. Elinikäisen oppimisen yrittäjämäistyminen saa sisältönsä muuntuneen uusliberalismin laajentuneesta inhimillisen pääoman käsitteestä ja kompetenssipohjaisesta standardoinnista. Vallitsevassa poliittisessa rationaliteetissa korostunut yrittäjyyden eetos ja yrittäjyyskasvatuksen läpilyönti heijastuvat myös elinikäisen oppimisen politiikkaan.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100537 Liikuntapolitiikka kaipaa intersektionaalista ohjausta 2020-12-17T11:26:40+02:00 Kaisa-Riitta Aho aikuiskasvatuslehti@kvs.fi Hanna Huumonen aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Intersektionaalisen ryhmäliikuntapedagogiikan avulla liikuntapalveluita voidaan kehittää vastaamaan paremmin aikuiskoulutuspolitiikan sivistyksellisiä ja työelämälähtöisiä päämääriä.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100538 Itseohjautuvan työssä oppimisen ihanuus ja ongelmallisuus 2020-12-17T11:26:12+02:00 Soila Lemmetty aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Itseohjautuvaa oppimista korostetaan etenkin aikuisten elämässä ja työssä. Usein se kuvataan myönteisenä, yksilölähtöisenä toimintana, jonka kautta itseohjautuvat aikuiset innostuvat, tuottavat luovia lopputuloksia ja voivat hyvin. Yksilölähtöisyys jättää kuitenkin huomiotta yhteisöllisyyden ja ympäristön merkityksen. Itseohjautuvaa oppimista tulisi lähestyä enemmänkin sosiokulttuurisesta kuin yksilöllisestä näkökulmasta.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100541 Tasa-arvo, perustaidot ja koulutuspolitiikka 2020-12-17T11:25:45+02:00 Aleksi Kalenius aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Mitä pienempiä ovat aikuisväestön taustaan liittyvät osaamisen erot, sitä osaavampaa on väestö. Suomessa aikuisten osaamisen ja eriarvoisuuden kehitys herättää kysymyksiä PISA-menestyksen ja sen heikkenemisen syistä ja niiden tunnetuista selityksistä.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100542 Testeistä oppimisen olohuoneeseen ja digituutorointiin 2020-12-17T11:25:19+02:00 Maarit Mäkinen aikuiskasvatuslehti@kvs.fi Mika Sihvonen aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Heikot perustaidot rajoittavat Suomessa monien aikuisten etenemismahdollisuuksia tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja työelämässä. TAITO-ohjelman hankkeissa kehitetyt keinot aikuisten arkea haittaavien perustaitopuutteiden korjaamiseksi on tärkeää nostaa esiin aikuiskoulutuksen kehittäjien hyödynnettäviksi.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100546 Jatkuvaa oppimista osaamismerkein tutkinto- ja oppilaitosrajat ylittäen 2020-12-17T11:24:50+02:00 Sanna Brauer aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Digitaaliset osaamismerkit ovat yhä suositumpi tapa tunnistaa ja tunnustaa osaamista. Merkeille on luotava ja vakiinnutettava pelisäännöt, jotka selventävät niiden arvon niin oppijalle kuin oppilaitokselle ja työelämän edustajalle</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100548 Ristiriitainen reformi 2020-12-17T11:24:23+02:00 Petri Karoskoski aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Ammatillista koulutusta uudistettiin ja yhtenäistettiin voimakkaasti. Opettajille uudistus toi paljon hallinnollista lisätyötä. Pedagogiikka jäi byrokratian jalkoihin.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100560 Katse vuoteen 2100 2020-12-17T11:19:48+02:00 Mirva Heikkilä ats.tiedottaja@gmail.com <p>Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuralla (ATS) on takanaan 80 vuotta tieteenalan kehittämistä. Miltä seura näyttää 80 vuoden kuluttua?</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100550 Erling Lars Dale 2020-12-17T11:23:56+02:00 Kauko Komulainen aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Norjalainen Erling Lars Dale tuo perspektiiviä uusliberalismin värittämään aikamme kasvatusfilosofiaan.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100551 Välineitä kriittiseen tasa-arvolukutaitoon 2020-12-17T11:23:27+02:00 Anne Laiho aikuiskasvatuslehti@kvs.fi 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100552 Korkeakoulutuksen haasteet näkyviksi 2020-12-17T11:23:00+02:00 Hanna Nori aikuiskasvatuslehti@kvs.fi 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100553 Tutkimus vaatii vapautta 2020-12-17T11:22:32+02:00 Heikki Silvennoinen aikuiskasvatuslehti@kvs.fi 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100554 Siirtymäkoneiston kriittinen luenta 2020-12-17T11:22:05+02:00 Tomi Kiilakoski aikuiskasvatuslehti@kvs.fi 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100556 Yrittäjyyden ja yliopiston kompleksinen suhde 2020-12-17T11:21:37+02:00 Henri Koskinen aikuiskasvatuslehti@kvs.fi 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100557 ”Kielillä ja kielitaidolla on suuri merkitys osallisuuden rakentumisessa” 2020-12-17T11:21:10+02:00 Mirva Heikkilä aikuiskasvatuslehti@kvs.fi <p>Väitöskirjatutkija Raisa Harju-Autin, 43, mielestä tutkimusta kielipedagogisesta tuesta tarvitaan, koska puutteellinen kielitaito haittaa opinnoissa etenemistä, työllistymistä ja osallisuuden kokemista.</p> 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100558 Summaries 2020-12-17T11:20:43+02:00 Esko Clarke Sario aikuiskasvatuslehti@kvs.fi 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/100559 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa 2020-12-17T11:20:16+02:00 Mirva Heikkilä ats.tiedottaja@gmail.com 2020-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 kirjoittaja