https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/feed Aikuiskasvatus 2021-04-14T15:43:30+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi Open Journal Systems <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Lue myös <a href="https://aikuiskasvatus.fi/ohjeita-kirjoittajalle/kirjoittajakutsut/" target="_blank" rel="noopener">kirjoittajakutsut.&nbsp;</a></p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan. Aikuiskasvatus on luettavissa verkossa koko julkaisuajaltaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointi toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella, joka perustuu tekijänoikeusjärjestö <a href="https://www.kopiosto.fi/">Kopioston</a> keräämiin käyttökorvauksiin.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107383 Tieteenalan rajat ja niiden ylittäminen 2021-04-14T15:43:30+03:00 Ulpukka Isopahkala-Bouret terhi.kouvo@kvs.fi <p>Tieteenalojen rajojen ja identiteetin määrittely on jatkuva prosessi. Siihen eivät riitä tutkimuskohde&nbsp;ja alan vakiintuneet menetelmät, ei edes ansiokas historia. Tieteenala pysyy elävänä ainoastaan, jos sen&nbsp;ympärillä on vahva tiedeyhteisö, joka synnyttää uutta tutkimusta, kokee yhteenkuuluvuutta ja on valmis&nbsp;puolustamaan alansa olemassaolon oikeutusta.</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107384 Oppimisvaikeudet, toimintavalmiudet ja toimijuus elämänkulussa 2021-04-01T11:26:13+03:00 Johanna Korkeamäki terhi.kouvo@kvs.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan tapaustutkimuksen keinoin kahden aikuisen kokemuksia oppimisvaikeuksista ja niihin saadusta tuesta osana elämänkulkua ja sosiaalisiin tekijöihin ja yhteiskunnalliseen kontekstiin kiinnittyneinä. Tutkimuksessa kysytään, millaiset yhteiskunnalliset reunaehdot ja rakenteelliset tekijät kehystävät toimijuutta ja toimintamahdollisuuksia oppimisvaikeuksia kokevilla aikuisilla. Teoreettisena näkökulmana hyödynnetään toimintavalmiusajattelua, jonka avulla tutkimus liitetään osaksi keskustelua koulutuksellisesta eriarvoisuudesta ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Tutkimuksen aineistona ovat kahden oppimisvaikeuksia kokevan aikuisen teemahaastattelut, joiden avulla tarkastellaan oppimisvaikeuksien merkitystä elämänkulussa eri elämänalueilla ja vaikeuksiin saatua tukea. Analyysimenetelmänä hyödynnetään temaattista sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset tuovat esiin oppimisvaikeuksien pitkäaikaisia seurauksia elämänkulussa ja koulutuksen ja työelämän tarjoamaa tilaa toimintavalmiuksien kehkeytymiselle ja toimijuudelle. Tutkimus havainnollistaa iän, sukupuolen ja yhteiskuntaluokan merkitystä oppimisvaikeuksiin kytkeytyvissä kokemuksissa ja saatavilla olevissa resursseissa. Aikuisuus tuo uusia tulkintamahdollisuuksia aiemmille koulunkäyntivaikeuksille ja omille kyvyille, mikä on tärkeää toimintavalmiuksien kannalta. Tuloksia peilataan suomalaiseen aikuiskasvatukseen toimintavalmiusajattelun ja toimijuuden näkökulmasta.</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107386 Yksilön toimijuudesta yhteiseksi käytännöksi 2021-04-01T11:25:46+03:00 Eveliina Saari terhi.kouvo@kvs.fi Anna-Leena Kurki terhi.kouvo@kvs.fi Pauliina Mattila-Holappa terhi.kouvo@kvs.fi <p>Ammatillisen koulutuksen uudistus edellyttää työpaikoilta yhä aktiivisempaa roolia työelämässä oppimisen onnistumiseksi. Ammatillisten opettajien haaste on siirtyä oppilaitoskeskeisestä opetustyöstä kohti verkostotoimijuutta, jossa koulutuksen ja työpaikkojen yhteistyö luo mahdollisuuksia tulevaisuuden osaamiselle ja yhteiselle oppimiselle. Toteutimme yhteistyön kehittämiseksi vähittäiskaupan alalla kehittävän työntutkimuksen teoriaan ja metodologiaan perustuvan muutospajaintervention, johon osallistui ammatillisen oppilaitoksen kouluttajia, opiskelijoita ja työpaikkojen johtoa sekä henkilöstöhallinnon edustajia. Käytimme sosiokulttuurisessa lähestymistavassa kehitettyä kehittämistoimijuuden käsitettä, joka jäsentää ihmisen toimijuutta yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä. Tutkimme, millaista kehittämistoimijuutta muutospajan aikana ja seurauksena syntyi. Analysoimme erityisesti yhden kokeilun kehittymistä ideasta käytäntöön ja yhden kouluttajan toimijuutta uuden käytännön edistäjänä. Analyysimme osoitti kouluttajan yksilöllisen toimijuuden olennaiseksi verkostomaisessa kontekstissa toteutetussa interventiossa. Työpaikkojen kiire toistui muutospajojen diskurssissa yhteistyötä estävänä tekijänä, mistä tulisi käydä oppilaitosten ja työpaikkojen välistä arvokeskustelua. Uuden yhteistyökäytännön kehittymiseen ja vakiintumiseen ei riitä yhden toimijan aloitteellisuus, vaan tarvitaan kaikkien verkoston osapuolien toimijuutta. Verkostomaisten interventioiden osallistujien sitoutumiseen ja kokeilujen juurruttamiseen interventioiden jälkeen on panostettava nykyistä enemmän.</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107387 Tavoitteena turvallisuus 2021-04-01T11:25:18+03:00 Erikka Mannila terhi.kouvo@kvs.fi Anne Laajalahti terhi.kouvo@kvs.fi <p>Turvallisuuden varmistaminen on elintärkeä osa sairaaloiden jokapäiväistä toimintaa. Artikkelissa tarkastellaan turvallisuuskulttuurin rakentamista ja kriiseistä oppimisen tukemista sairaaloissa. Tutkimusaihetta lähestytään erityisesti sairaaloiden sisäisen kriisiviestinnän näkökulmasta. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 1) Miten turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää sairaaloissa? 2) Miten kriiseistä oppimista voidaan tukea sairaaloissa? Tutkimusaihetta lähestyttiin haastattelemalla kaikkien viiden Suomen yliopistollisen sairaalan turvallisuus- ja viestintäpäälliköitä (N = 10). Tulosten mukaan turvallisuuskulttuuria voidaan kehittää sairaaloissa 1) jaettua ymmärrystä turvallisuudesta synnyttämällä, 2) turvallisuusnäkökulmat kaikessa tekemisessä huomioimalla, 3) ohjeistuksia kehittämällä, 4) yhteistyötä tukemalla ja pirstaloitumista ehkäisemällä, 5) työntekijöitä osallistamalla sekä 6) johtamista kehittämällä. Turvallisuuskulttuuria kehitettäessä on olennaista pyrkiä tasapainoon 1) rutiinien ja joustavuuden, 2) korjaamisen ja ennakoinnin, 3) hierarkian ja vastuunjaon, 4) suunnitelmien ja käytännön sekä 5) sulkeutuneisuuden ja avoimuuden jännitteiden välillä. Tulosten mukaan kriiseistä oppimista voidaan tukea 1) koulutusta tarjoamalla, 2) avoimuutta lisäämällä, 3) tarkoituksenmukaiset viestintäkanavat varmistamalla sekä 4) tietoa ja kokemuksia jakamalla. Lisäksi on tärkeää painottaa kriiseistä selviämisen sijaan ennaltaehkäiseviä toimia ja oppimista kriisin jokaisessa vaiheessa.</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107390 Pitääkö yrittäjän elää yrittäjän elämä? 2021-04-01T11:24:50+03:00 Virva Salmivaara terhi.kouvo@kvs.fi Jukka-Pekka Heikkilä terhi.kouvo@kvs.fi <p>Yrittäjäksi ryhtyminen edellyttää maahanmuuttajalta tietojen ja taitojen ohella syvää oman identiteetin&nbsp;pohdintaa. Millä tavoin koulutusorganisaatiot voivat tukea yrittäjyydestä kiinnostuneita maahanmuuttajia?</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107391 Erään tieteenalan genealogiaa 2021-04-01T11:24:22+03:00 Risto Ikonen terhi.kouvo@kvs.fi <p>Aikuiskasvatuksen tutkijat kiistelivät toista vuosikymmentä siitä, puhuako tieteenalasta ja sen käytännöistä sivistyksenä vai aikuiskasvatuksena. Aikuiskasvatus vakiintui ydinkäsitteeksi 1950-luvun puolivälissä. Termikiistan juurisyyt ovat yhä läsnä tavassa, jolla näemme aikuiskasvatustieteen tarkoituksen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107392 Vuoden 2020 tiedeartikkeli valaisee oppimista palvelualan luottamustehtävissä 2021-04-01T11:23:55+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi <p>Työelämätutkija Ville Kainulainen avaa tutkimuksellaan monipuolisen näkymän vähän tutkittuihin&nbsp;ammattiyhdistystoimijoiden elämänkulkuihin ja työuriin.</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107393 Tiedelehti on vireä ja kriittinen yhteisö 2021-04-01T11:23:28+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi <p>Tiedelehti rakentaa yhteistä ymmärrystä tieteestä ja sen käytännöistä yhteiskunnassa. Miten päätoimittajat&nbsp;ovat kokeneet Aikuiskasvatuksen tehtävän?</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107394 Monilukutaito muuttaa maailmaa 2021-04-01T11:23:02+03:00 Reijo Kupiainen terhi.kouvo@kvs.fi <p>The New London Group (NLG) syntyi kehittämään lukutaidon pedagogiikkaa ja kasvatuksen ja koulutuksen&nbsp;yhdenvertaisuutta. Manifestissaan ryhmä nosti monilukutaidon käsitteen uusien lukutaitojen tutkimuksen, pedagogiikan ja maailman muuttamisen ytimeen. Julkaisu on vaikuttanut laajasti ja syvällisesti uusien lukutaitojen tutkimukseen.</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107395 Lausunnonantajat vuonna 2020 2021-04-01T11:22:35+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107396 Jäljillä, vähän hätäisesti 2021-04-01T11:22:01+03:00 Riitta Koikkalainen terhi.kouvo@kvs.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107397 Laadullinen tutkimus seisoo omilla jaloillaan 2021-04-01T11:21:35+03:00 Hanna Toiviainen terhi.kouvo@kvs.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107398 Feministisen tulevaisuuden käsikirja kaikille 2021-04-01T11:21:08+03:00 Johanna Kallio terhi.kouvo@kvs.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107399 Muuttuuko ihminen, ja mihin suuntaan? 2021-04-01T11:20:41+03:00 Jussi Onnismaa terhi.kouvo@kvs.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107400 Työelämän vinoumista uudistumiseen 2021-04-01T11:20:14+03:00 Lauri Tuomi terhi.kouvo@kvs.fi Milla Holmberg terhi.kouvo@kvs.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107401 ”Tutkimuksen tekeminen työn rinnalla on ollut itseni kehittämistä mutta samalla vaikuttamisen keino” 2021-04-01T11:19:48+03:00 Mirva Heikkilä terhi.kouvo@kvs.fi <p>Väitöstutkimuksessaan Johanna Vilppola, 45, sai selville, että kuntoutujan oma kokemus toimijuudesta ohitetaan, kun arvioidaan tämän työ- ja opiskelukykyä.</p> 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107402 Summaries 2021-04-01T11:19:21+03:00 Esko Clarke Sario terhi.kouvo@kvs.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/107403 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa 2021-04-01T11:18:55+03:00 Mirva Heikkilä terhi.kouvo@kvs.fi 2021-03-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 kirjoittaja