https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/feed Aikuiskasvatus 2019-08-27T11:08:15+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi Open Journal Systems <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a>&nbsp;tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.</p> <p><a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp; Lue <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/tutkimustiedon-saatavuus-paranee-aikuiskasvatus-tiedelehti-avoimeksi.html" target="_blank" rel="noopener">tiedote </a>siirtymästä avoimeen julkaisemiseen.&nbsp;</p> https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82981 Akateeminen yrittäjyys ja yliopistojen murros 2019-07-12T23:23:27+03:00 Päivi Siivonen paivi.siivonen@uef.fi <p>Talouteen ja työelämään perustuvat tavoitteet ovat suomalaisissa yliopistoissa yhä määräävämpiä. Yrittäjyys ja yrittäjämäisyys on yliopistojen toimintaa ja akateemista työtä ohjaava uusi toimintatapa. Suorituskeskeisyys, välineellisyys ja yritysmaailman mallit ovat tehneet yliopistoista keskenään kilpailevia tuotantolaitoksia, jotka suoltavat markkinoille ”tuotteita” tutkintoina ja julkaisuina yltääkseen rankinglistojen huippujen joukkoon.</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82983 Yrittäjyyttä akatemiaan! 2019-07-12T23:22:30+03:00 Hanna Laalo hmlaal@utu.fi Arto Jauhiainen artojau@utu.fi <p>Yrittäjyys on viime vuosikymmenten korkeakoulupoliittisissa mullistuksissa tunnistettu yliopistojen tehtäväksi ja niiden toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Artikkelissa keskitytään ylikansallisena koulutuspoliittisena virtauksena liikkuvan yrittäjyysdiskurssin kansallisiin ja paikallisiin sovelluksiin. Siinä analysoidaan yliopistokoulutusta ohjaavien sidosryhmien ja yrittäjyysyliopistoksi profiloituneen esimerkkiyliopiston neuvottelua yrittäjyyden huomioimisesta suomalaisessa yliopistokoulutuksessa.&nbsp;Analyysi havainnollistaa, kuinka yrittäjyyttä edistävä poliittinen kielenkäyttö puuttuu yliopistoväen ”vääränlaiseen” asennoitumiseen ja vaatii korkeakoulutuksen roolin ja rakenteen uudelleen suuntaamista haastaen suomalaista akateemista traditiota.<br><br></p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82984 Yrittäjäyhteisön taika 2019-08-27T11:08:15+03:00 Henri Koskinen hemiko@utu.fi <p>Artikkelissa tutkitaan, miten suomalaisten korkeakoulujen yrittäjyystoiminnassa konstruoidaan yrittäjän subjektia. Tarkastelen, millaiseksi yrittäjyys toiminnassa kuvataan ja miten yrittäjyyttä pyritään välittämään. Empiirisenä aineistona toimivat 14 korkeakoulun yrittäjyystoimijan internet-sivut, joita analysoin diskurssianalyysin keinoin. Yrittäjyystoiminta hahmottuu tutkimuksessa kahden keskustelun kautta: Yhtäältä se näyttäytyy osana korkeakoulujen ”kolmatta tehtävää,” yhteiskunnallista vaikuttamista ja palvelua. Korkeakoulutus on alkanut jäsentyä yhä enemmän markkina-ajattelun kautta, ja elinkeinoelämän palveleminen on noussut koulutuksessa merkittäväksi. Toisaalta toiminta on osa koulutuspoliittista yrittäjyyskasvatuksen projektia, jossa yrittäjyyttä käsitteleviä sisältöjä on&nbsp;&nbsp;tuotu mukaan koulutukseen, ja ihannesubjektiksi nousee yrittäjämäinen, joustava toimija. Analyysini osoittaa, että toimijat rakentavat kasvuyrittäjämäisiä, innovatiivisia subjekteja. Ne korostavat yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen ja innostumisen merkityksiä. Näin ne tuottavat yrittäjäsubjektit positiivisia tunteita performoivina tohkeisina subjekteina. Yrittäjyystoiminta limittää korkeakoulutuksen osaksi kilpailukyky-yhteiskuntaa, joka nostaa innovatiivisuuden ja uudenlaisen yhteisöllisyyden talouden – ja kansallisen edun – lähtökohdiksi.<br><br></p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82982 Asiantuntijoita, monitaitoisia ja akateemisia yrittäjiä 2019-07-12T23:22:58+03:00 Katri Komulainen katri.komulainen@uef.fi Inka Hirvonen inka.hirvonen@uef.fi Katariina Kaskes katariina.kaskes@hotmail.com Kati Kasanen kati.kasanen@uef.fi Päivi Siivonen paivi.siivonen@uef.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan yliopisto-opiskelijoiden identiteettien rakentumista tilanteessa, jossa taloudelliset päämäärät ovat muokanneet yliopistojen toimintaa ja arvoja. Tulkitsimme 28 yliopisto-opiskelijan haastattelua siitä näkökulmasta, kuinka he asemoivat itsensä suhteessa akateemisuuden, työllistettävyyden ja yrittäjyyden moraalisiin järjestyksiin ja rakensivat samalla identiteettiään tulkitessaan koulutuspolkuaan ja siirtymää työelämään. Käytimme analyysimenetelmänä identiteetin kolmiulotteista positiointianalyysiä moraalisten järjestysten identifioinnin ohella. Analyysin tuloksena erotimme kolme identiteettipositiota. 1) Kun yliopisto-opiskelijat jäsensivät itseään, koulutuspolkuaan ja siirtymää työelämään akateemisuuden viitekehyksessä, he asemoivat itsensä asiantuntijoiksi, joille yliopistotutkinto merkitsi odotuksia nousujohteisesta urasta työelämässä. 2) Kun omaa polkua jäsennettiin työllistettävyyden viitekehyksessä ja monitaitoisen positiosta käsin, katsottiin, että akateemisten hyveiden ohella tai jopa asemesta opiskelijoilla tulisi olla henkilökohtaisia taitoja ja asenteita, kuten tiimityötaitoja, jotka lisäävät heidän kilpailukykyisyyttään epävarmoilla työmarkkinoilla. 3) Analyysissä tunnistimme myös akateemisen yrittäjän position, josta käsin yrittäjyys nähtiin itselle todennäköisenä, vaikkakaan ei kovin toivottuna uravaihtoehtona.</p> <p>Artikkeli perustuu&nbsp;Suomen Akatemian projektiin numero 295 958.</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82985 Yrittäjyyden edistämisen kiperät ja kriittiset kysymykset yliopistoissa 2019-07-12T23:22:01+03:00 Ulla Hytti ullhyt@utu.fi <p>Sivistysyliopisto ja yrittäjyysyliopisto eivät ole vastakkaisia tavoitteita. Yrittäjyyden edistäminen yliopistoissa kestävästi edellyttää yliopistotoimijoilta kriittisyyttä ja refleksiivisyyttä.</p> <p>Näkökulmateksti perustuu&nbsp;Suomen Akatemian projektiin numero 295&nbsp;960.</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82986 Yli punaisen virran 2019-07-12T23:21:33+03:00 Eetu Viren eetu.viren@gmail.com <p>Nykyajan yrittäjä on yksinyrittäjä, joka tavoittelee vapautta, mahdollisuutta tehdä työnsä kunnolla ja järjestää elämänsä itsenäisesti. Työn tekeminen muun kuin taloudellisen hyödyn vuoksi ajaa kuitenkin yrittäjän taloudellisesti tukalaan tilanteeseen. Prekaarin yrittäjätyöläisen auttaa pinteestä vain se, että muutetaan kollektiivisesti yhteiskunnallisen toiminnan ehtoja ja valtasuhteita.</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82987 Elämää siiloissa 2019-07-12T23:21:05+03:00 Jussi Välimaa jussi.p.valimaa@jyu.fi <p>Yliopistoista viritetään tehokkaita ja vaikuttavia organisaatioita&nbsp;liike-elämästä lainatuin managerialismin opein.&nbsp;Sen vahvin vastavoima on tiedeyhteisön kollegiaalisuus. Millaisia&nbsp;seurauksia managerialismilla on yliopistoille ja millainen on sen&nbsp;suhde kollegiaalisuuteen?</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82988 Tutkimusrahoitus määrittelee tieteen tekemistä ja tutkijuutta 2019-07-12T23:20:36+03:00 Kristiina Hannukainen kristiina.hannukainen@helsinki.fi <p>Yliopistossa tutkimusrahoitus määrittelee tutkimusaiheita,&nbsp;tutkimusmenetelmiä ja tutkijuutta. Tutkimukselta vaaditaan&nbsp;vaikuttavuutta, mutta sen laadukkuus kyseenalaistuu nopeassa&nbsp;tutkimuksen ja tiedon tuottamisen tahdissa.</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82989 Johdatus yliopistopedagogiikkaan 2019-07-12T23:20:06+03:00 Jani Siirilä Jani.Siirila@haaga-helia.fi <p>Teoksessa tarkastellaan opettamista ja oppimista yliopistopedagogiikan kautta, vaikka otsikko viittaa opettamiseen laajemmin yliopistoissa ja korkeakouluissa.</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82990 Kriittinen yrittäjyysopetus kyseenalaistaa yrittäjyyden reittinä vapauteen 2019-07-12T23:19:38+03:00 Kirsi Peura kirsi.peura@utu.fi <p>Yrittäjyyttä ei voida korkeakouluissa tarkastella enää yhtenä oppiaineena muiden joukossa, koska se on läsnä kaikkialla ja koskee kaikkia, teoksessa huomautetaan.&nbsp;</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82991 Undergroundista kohti valtavirtaa 2019-07-12T23:19:10+03:00 Sanna Ilonen sanna.ilonen@utu.fi <p>Teos kuvaa suomalaisen start-up-yrittäjyysbuumin syntyä punoen kuvaukseen Aaltoes-opiskelijayrittäjyysyhteisön ja sen keskeisten toimijoiden tarinat. Lisäksi teoksessa ovat kansainvälisesti tunnettujen peliyritysten Supercellin ja Rovion ja vuosittaisen teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slushin synty- ja kasvutarinat.</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82992 Motivaatiokin vaatii ohjaamista 2019-07-12T23:18:42+03:00 Johanna Rantanen k.johanna.rantanen@jyu.fi <p>Psykologian ja kasvatustieteen&nbsp;tutkijoiden artikkeleista koostetussa&nbsp;teoksessa tarkastellaan&nbsp;motivaation ja oppimisen välistä&nbsp;suhdetta koulun viitekehyksessä.</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82993 ”Aikuiskasvatustiede tuo inhimillistä näkökulmaa työelämän muutokseen” 2019-07-12T23:18:13+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi <p>Tamperelainen&nbsp;Katriina Tapanila, 43, avaa tutkimuksellaan akateemisen työn merkityksellisyyttä. Entä millainen on nyky-yliopiston arvomaailma?</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82994 Abstraktit, Summaries 2019-07-12T23:17:44+03:00 Markus Palmén markus.palmen@gmail.com 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82995 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa 2019-06-12T12:43:51+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/82997 Aikuiskasvatus 2/2019 2019-07-12T23:17:16+03:00 Kansanvalistusseura Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ATS terhi.kouvo@kvs.fi 2019-06-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat