https://journal.fi/aikuiskasvatus/issue/feed Aikuiskasvatus 2019-05-19T09:40:34+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi Open Journal Systems <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a>&nbsp;tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.</p> <p><a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp; Lue <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/tutkimustiedon-saatavuus-paranee-aikuiskasvatus-tiedelehti-avoimeksi.html" target="_blank" rel="noopener">tiedote </a>siirtymästä avoimeen julkaisemiseen.&nbsp;</p> https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80225 Avoimuus vahvistaa vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä 2019-05-19T09:40:34+03:00 Ulpukka Isopahkala-Bouret ulpukka.isopahkala-bouret@utu.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80253 Geriatrisen kuntoutusosaston omahoitajat työnsä kehittäjinä 2019-05-19T09:39:56+03:00 Piia Silvennoinen piia.silvennoinen@laurea.fi Kirsi Ronkainen kirsi.ronkainen@laurea.fi <p>Artikkelissa kuvataan erään lonkkamurtumapotilaisiin keskittyneen geriatrisen kuntoutusosaston tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia. Hanke käynnistyi hoitajien aloitteesta, ja sen tavoite oli omahoitajien työkäytänteiden kehittäminen potilaan kotiutusprosessin sujuvoittamiseksi. Näin toivottiin vähennettävän työn kuormitusta ja vahvistettavan hoitajien kokemaa työhyvinvointia. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta tapahtui työelämän tutkimusavusteisena kehittämisenä dialogisin menetelmin työpajatyöskentelynä. Kehittämisen työpajojen yhteydessä kerätty haastatteluaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Analyysin pohjalta saatiin käsitteellinen ymmärrys työn haasteista ja kehittämisehdotukset työn sujuvoittamiseksi. Käsitteellisen ymmärryksen pohjalta luotiin kaksi kertomusta, joista ensimmäinen kuvaa työn haasteita ja toinen ratkaisuehdotuksia työkäytäntöjen kehittämiseksi. Tulokset osoittavat, että moniammatillisen tiimin jäsenten vastuita kotiutusprosessissa tulisi selkeyttää. Samoin moniammatillisen tiimin kirjaamiskäytäntöjä koskevaa viestintää tulee kehittää. Selkeät vastuut moniammatillisen tiimin toiminnassa ja viestinnän toimivuus antavat omahoitajille mahdollisuuden keskittyä yhä paremmin hoitotyöhön. Näin he myös kokevat työnsä mielekkääksi.</p> 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80228 Alanvaihto ja ammatillisen identiteetin muutos ruumiillisina tiloina ja tuntemuksina 2019-05-19T09:40:32+03:00 Mirva Heikkilä mirva.heikkila@utu.fi <p>Artikkelissa hahmotellaan aikuisten opettajaopiskelijoiden yksilöllisten tuntemusten kautta affektiivisia tiloja, tunnesävyjä, jotka kuvaavat ammatillisen identiteetin muuttumista alanvaihdossa ja kouluttautumisessa uudelle alalle. Artikkeli nojaa työelämän ruumiillisuuden monitieteiseen tutkimusperinteeseen ja affektiiviseen käänteeseen, jonka myötä tuntemusten tutkimus on lisääntynyt. Tutkimuksen aineisto koottiin haastattelemalla kolmea alanvaihtajaa, joilla oli aiempi korkeakoulututkinto ja ammatillinen identiteetti toiselta alalta. Lähestymistapa analyysiin oli narratiivinen, ja menetelmänä hyödynnettiin odotusanalyysiä. Alanvaihto jäsentyi&nbsp;Prosessi näyttäytyi yhtäältä raskaana ja yksinäisenä identiteettityön puurtamisena. Toisaalta tutkimuksen haastateltavat näyttivät aidosti löytävän itseään uuden koulutuksen avulla.</p> 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80254 Vertaisuuden tunnustaminen esimiesorientaationa 2019-05-19T09:39:54+03:00 Heikki Pasanen heikki.pasanen@outlook.com Merja Alanko-Turunen merja.alanko-turunen@haaga-helia.fi <p>Artikkelissa tutkitaan vertaisuuden tunnustamista esimies-työntekijäsuhteessa vertaisryhmämentorointi- eli verme-koulutuksessa, jossa tehtäviinsä nimitetyt päälliköt hakivat uutta orientaatiota esimiestyöhönsä. Vallitsevat käsitykset johtamisesta organisaatioissa perustuvat vähintäänkin implisiittiselle toimijoiden ja heidän positioidensa eritasoisuudelle. Tarkastelemme päällikön ja työntekijän uudenlaisen suhteen rakentumista Georg Wilhelm Friedrich Hegelin ’tunnustuksen’ käsitteen lähtökohdasta. Empiirinen materiaali on toteuttamastamme verme-koulutuksesta, jossa vertaistyöskentelyä ryhmissä haettiin myös johtamisen orientaatioksi. Aineisto hankittiin koulutuksessa käytetyistä tehtävistä, keskusteluista, niiden lähiluvusta ja keskinäisistä reflektioistamme. Vertaisuus ja siihen kuuluva tunnustuksen periaate tarjoavat uuden työn ja personoitumisen kontekstissa näkökulman sekä johtamiskoulutukseen että jaetun johtamisen orientaatioon.</p> 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80229 Tutkijasta fysioterapeutiksi 2019-05-19T09:40:29+03:00 Heidi Kervinen ha.kervinen@gmail.com 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80231 Vapaus ja vastavuoroinen tunnustus työssä 2019-05-19T09:40:27+03:00 Reijo Miettinen reijo.miettinen@helsinki.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80232 Maahanmuuttajat digivertaisohjaajina 2019-05-19T09:40:24+03:00 Tanja Päällysaho tanja.paallysaho@sedu.fi Marja-Liisa Saunela tanja.paallysaho@sedu.fi Minna Pesonen tanja.paallysaho@sedu.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80234 Vaihtoehto itsekkäälle ihmiselle 2019-05-19T09:40:21+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80236 Lausunnonantajat vuonna 2018 2019-05-19T09:40:19+03:00 Terhi Kouvo terhi.kouvo@kvs.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80237 Feminististä pedagogiikkaa, opettaja! 2019-05-19T09:40:16+03:00 Salla Myyry salla.myyry@uef.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80238 Ihmisen ja luonnon suhde uudelleenajateltuna 2019-05-19T09:40:14+03:00 Mervi Kaukko mervi.kaukko@monash.edu 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80239 Käsiteanalyysi työnohjauksesta 2019-05-19T09:40:11+03:00 Soili Keskinen soikes@utu.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80257 Koettua, koeteltua, kerrottua – vai yhdessä elettyä? Kokemuksen määritelmät monitieteisessä keskustelussa 2019-05-19T09:39:51+03:00 Sanna Vehviläinen sanna.vehvilainen@outlook.com 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80241 Jaettuja muistoja tyttöenergiasta 2019-05-19T09:40:09+03:00 Outi Ylitapio-Mäntylä Outi.Ylitapio-Mantyla@oulu.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80242 Vapaan tahdon matka vaikeuksien kautta voittoon 2019-05-19T09:40:06+03:00 Jussi Onnismaa jussi.onnismaa@werka.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80244 Kiertomatka kotimaisen kasvatussosiologian ja aikuiskasvatuksen kentillä 2019-05-19T09:40:03+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi Toni Kosonen toni.kosonen@uef.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80245 ”Ulkomailla tohtorintutkintoa suorittavista tiedetään hyvin vähän” 2019-05-19T09:40:01+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80246 Summaries 1/2019 2019-05-19T09:39:58+03:00 Markus Palmén markus.palmen@gmail.com 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80247 ATS tiedottaa 2019-04-08T10:22:37+03:00 Erja Laakkonen erja.laakkonen@uef.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80251 Aikuiskasvatus 1/2019 2019-04-06T08:29:22+03:00 Aikuiskasvatuksen toimituskunta terhi.kouvo@kvs.fi 2019-04-05T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##