Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta. <a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>. </p> <p><a href="https://kansanvalistusseura.fi/tietoa-meista/avoimet-tyopaikat/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatus hakee päätoimittajaa kolmivuotiselle kaudelle 2025-2027</a>.</p> <p>Lue myös <a href="https://aikuiskasvatus.fi/ohjeita-kirjoittajalle/kirjoittajakutsut/" target="_blank" rel="noopener">kirjoittajakutsut. </a></p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan. Aikuiskasvatus on luettavissa verkossa koko julkaisuajaltaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointi toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella, joka perustuu tekijänoikeusjärjestö <a href="https://www.kopiosto.fi/">Kopioston</a> keräämiin käyttökorvauksiin.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p> Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>. <a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) fi-FI Aikuiskasvatus 0358-6197 Tiedeyhteisö puolustaa eettistä ja läpinäkyvää tekoälyn käyttöä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/146524 <p>Tiedeyhteisössä keskustellaan tarpeesta luoda pelisääntöjä tekoälyn käytölle. Uudet teknologiat ovat merkittävällä tavalla muuttamassa akateemista työtä. Tekoäly haastaa käsityksiämme itsestämme tieteen tekijöinä sekä muovaa ajattelu-, toiminta- ja vuorovaikutustapojamme. Tiedekustantajien vastuu tutkimustiedon laadunvarmistajana korostuu tekoälyn aikakaudella. Jos epäeettisesti tekoälyä käyttänyt tutkimus läpäisee vertaisarvioinnin seulan, virheet kertautuvat ja luottamus tutkittuun tietoon rapautuu. Tekoälyä ei tunnusteta aitona kanssakirjoittajana, vaan tutkijat ovat itse vastuussa sisällöstä.</p> <p>&nbsp;</p> Ulpukka Isopahkala-Bouret Copyright (c) 2024 Ulpukka Isopahkala-Bouret https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 92 93 10.33336/aik.146524 Lukupiiri virittää tutkimukseen perustuvan dialogin https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/146270 <p>Lukupiiri virittää tutkimukseen perustuvan dialogin Tutkimustieto kuuluu kaikille, ja siitä voi keskustella, vaikka ei itse tekisi tutkimusta. Lukupiiri tuo ihmisiä yhteen pohtimaan tutkittua tietoa ja vaihtamaan ajatuksia sen pohjalta. Näin perustat oman lukupiirin.</p> Maarit Jaakkola Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 136 139 10.33336/aik.146270 Aikuiskoulutuksella riittää työtä globaalin muutoksen ohjaamisessa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/146368 <p>Aikuiskoulutukseen on investoitava lisää, jotta se voi onnistua tehtävässään, vaatii Unescon elinikäisen instituutin johtaja <strong>Isabell Kempf</strong>. Kvs-säätiön isännöimästä kansainvälisestä aikuiskoulutuskonferenssista lähti maailmalle yhteinen viesti: sivistys on vahva perusta kestävälle, yhdenvertaiselle tulevaisuudelle.</p> Terhi Kouvo Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 140 143 10.33336/aik.146368 Summaries https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/146303 <p>Tiedeartikkelien suomen- ja englanninkieliset tiivistelmät.</p> Esko Clarke Sario Copyright (c) 2024 Kirjoittajat ja kääntäjä https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 158 161 10.33336/aik.146303 Tiedostavan ajattelun seurauksena tapahtuva taloudellinen vapautuminen https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/131892 <p>Moni taloudellisesti heikkoon asemaan joutunut ihminen tarvitsee tukea talousvaikeuksista selviytymiseen, velkaantuneisuudesta ja vähävaraisuudesta irti pääsemiseen ja saavuttaakseen taloudellisen itsenäisen elämän. Sosiaalipalveluissa on totuttu tukemaan avunhakijoita rahansiirtoina toteutettavan toimeentulotuen keinoin, mutta taloudellisen emansipaation näkökulma on uusi.</p> <p>Tarkastelemme taloudellista voimaantumista talousvaikeuksiin joutuneiden sosiaalityön asiakkaiden kertomana. Tutkimus toteutuu kriittiseen realismiin pohjautuvassa teoreettisessa viitekehyksessä. Kysymme, kuinka taloudellisen tiedostamisen transformaatiomalli jäsentää asiakas- ja työntekijäsuhteen välisessä dialogissa tapahtuvaa muutosta.</p> <p>Tutkimusaineisto koostuu sosiaalityön asiakkaiden (N = 12) haastatteluista, jotka analysoimme dialektiseen kriittiseen realismiin perustuvaa muutosvaihemallia hyödyntäen. Taloudellisen tiedostamisen herääminen on monitasoinen prosessi, joka rakentuu sekä asiakkaan sisäisessä muutosprosessissa että asiakkaan ja ammattilaisen välisessä dialogissa. Dialogissa on olennaista talousvaikeuksien tunnistaminen monin eri tavoin ilmenevinä hyvinvointirajoitteina, kuten puheena, stigmana tai terveydellisinä ongelmina. Vuorovaikutussuhteen tulee perustua luottamuksellisuuteen ja käytännön tukeen arkisten taloustaitojen harjoittelussa.</p> <p>Sisäinen muutosprosessi perustuu tiedostavan ajattelun heräämiseen, jolloin ihminen kokee itsensä omaa taloudellista elämäänsä koskevien ratkaisujen subjektiksi. Oikea-aikainen tuki herättää tiedostavan ajattelun ja johtaa parhaimmillaan emansipaatioon ja taloudellisesti itsenäiseen elämään.</p> Kirsi Niukko Katri Viitasalo Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 94 105 10.33336/aik.131892 Yhteisöllinen oppiminen hoitotyön simulaatio-opetuksessa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/137509 <p>Terveysalan opinnoissa yhteisöllistä oppimista ja simulaatiota hyödynnetään yhä enemmän. Tutkimuksemme tuottaa tietoa yhteisöllisestä oppimisesta hoitotyön simulaatio-opetuksen kontekstissa. Simulaatio-opetuksen yleinen tavoite on valmistaa ammattikorkeakouluopiskelijoita kohtaamaan työelämän keskeisiä potilastilanteita.</p> <p>Selvitämme, millaisia yhteisöllistä oppimista tukevia ja haastavia tekijöitä sairaanhoitajaopiskelijat kokevat hoitotyön yhteisöllisessä simulaatio-opetuksessa. Tutkimusaineistona käytimme opiskelijoiden kirjoittamia verkkopäiväkirjoja, jotka analysoimme temaattista analyysia hyödyntäen.</p> <p>Tutkimustulokset kuvaavat yhteisöllistä oppimista tukevia ja haastavia tekijöitä. Yhteisöllistä oppimista tukeviksi tekijöiksi opiskelijat kuvasivat opiskelijaa itseään, esimerkiksi rooleissa toimiminen ja motivaation ylläpitäminen, sekä ryhmää koskevia tekijöitä, kuten vertaistuen saaminen, sitoutuminen yhteiseen tekemiseen ja dialoginen vuorovaikutus. Opiskelijoiden yhteisöllistä oppimista haastavat epämiellyttävät kokemukset, parityöskentelyn jännitteet, rooleihin sisältyvät rasitteet simulaatioissa ja oppimiskeskustelun hankaluudet.</p> <p>Tuloksia voidaan hyödyntää simulaatio-opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tulosten pohjalta erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijat saavat toimia erilaisissa rooleissa simulaatio-opetuksessa. Simulaatioiden jälkeen tulee varata riittävästi aikaa opettajan ja opiskelijoiden yhdessä käytäviin oppimiskeskusteluihin.</p> Virpi Salo Pauliina Rikala Minna Ylönen Katja Vähäsantanen Raija Hämäläinen Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2024-06-19 2024-06-19 44 2 106 120 10.33336/aik.137509 Kätilöiden eettinen toimijuus synnytyskulttuurin murroksessa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/137507 <p>Synnytys on 2020-luvun Suomessa politisoitunut synnyttäjien toimesta samanaikaisesti terveydenhuollon taloudellisen tehostamisen kanssa. Tämä on lisännyt synnytyksen ammattilaisten kiirettä ja tuonut ammatilliseen osaamiseen uudenlaisia paineita.</p> <p>Tarkastelemme narratiivisen tutkimuksen keinoin, millaisia ammatillisen toimijuuden ilmaisuja kätilöiden (N = 8) hoitotyön etiikkaa koskevissa narratiiveissa voidaan tunnistaa, eli mitä ja miten kätilöt kertovat ilmiöstä, jonka nimeämme ’eettiseksi toimijuudeksi’. Tutkimuksen pääkäsitteet ovat ammatillinen toimijuus ja hoitotyön etiikka, joista rakennamme eettisen toimijuuden käsitteen integroimalla ammatilliseen toimijuuteen hoitotyön etiikan näkökulman.</p> <p>’Eettisen toimijuuden’ avulla tarkastelemme toimijuuden positioiden ja eettisen hoitamisen problematiikkaa synnytysten hoidossa. Analyysissa muodostetut tyyppinarratiivit näyttävät, että kätilöiden eettinen toimijuus on tilannekohtaisesti sekä rajoitettua että vahvaa. Suhteessa järjestelmään eettinen toimijuus on usein rajallista, sillä kiireelle ja lisääntyneille työtehtäville kätilöt eivät voi mitään. Järjestelmän rajoittama eettinen toimijuus aiheuttaa kätilöiden mukaan eettistä stressiä ja työtyytyväisyyden vähenemistä. Suhteessa synnyttäjiin kätilöillä on kuitenkin merkittävää valtaa, ja eettinen toimijuus on vahvaa, mutta synnyttäjän toiveiden ja lapsen hyvän välillä ajoittain moniselitteistä ja ambivalenttia.</p> <p>Tulokset nostavat eettisen problematiikan ammatillisen toimijuuden ytimeen ja herättävät tunnistamaan sen ajankohtaisia, yhä syvempää ymmärrystä vaativia kysymyksiä. ’Eettinen toimijuus’ laajentaa ammatillisen toimijuuden käsitettä eettisiin kysymyksiin ja tuottaa uuden käsitteellisen avauksen aikuiskasvatustieteelliseen työelämätutkimukseen.</p> Vilma Kaipainen Kaisa Kuurne Kaija Collin Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 122 134 10.33336/aik.137507 Tekoäly – ystävä vai vihollinen? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/146531 <p>Tietotekniikkaan erikoistunut tietokirjailija <strong>Petteri Järvinen</strong> tarjoaa tuoreessa <em>Tekoäly ja minä</em> -kirjassaan syvempää ymmärrystä tekoälystä. Hän keskittyy asioihin, joita tekoäly ei vielä osaa tehdä. Heti alkuun hän myös toteaa, että älyn määritteleminen on liki mahdotonta, eikä tekoäly ole samanlaista kuin ihmisäly.</p> Merja Sinkkonen Tuula-Maria Rintala Copyright (c) 2024 Kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 144 145 10.33336/aik.146531 Näkökulmia kiinalaisiin kasvatusperinteisiin https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/144396 <p>Kun kasvatuksessa kiinnostus on <em>mindfulness</em>-buumin myötä kääntynyt itään, kasvatustieteilijöiden olisi syytä perehtyä ajatteluun menetelmien taustalla. <em>Zen-mestari Huangbon opetukset</em> ja <em>Avain kungfutselaisuuteen</em> ovat maailmankirjallisuutta parhaimmillaan, joskin niiden syvällinen lukeminen edellyttää perehtymistä zenbuddhalaisiin termeihin ja ajattelumaailmaan.</p> Severi Hämäri Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 146 147 10.33336/aik.144396 Minne menet, demokratiakasvatus? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/144395 <p><em>Lupaus paremmasta </em>avaa huolellisesti sekä suomalaisen demokratiakasvatuksen nykytilaa että tulevaisuutta. Demokratiakasvatusta ajankohtaisempaa aihetta tuskin on. Politiikka ja kysymys soveliasta demokraattisista tavoista vaikuttaa siihen suorastaan tulvii kansalaisten silmille, kun yleislakot seisauttavat maan ja hallitus leikkaa monien kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan vakiintuneita tukia.</p> Severi Hämäri Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 148 148 10.33336/aik.144395 Politiikkaa vai harhaluuloja? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/146366 <p><em>Salaliittoteorioiden politiikat</em> kokoaa yhteen, miten salaliittojen kaltaiset uskomukset muokkaavat yhteiskuntaa ja kuinka niitä käytetään politiikan teossa Suomessa ja maailmalla. Vaikka aiemmat kirjat salaliittoteorioista tarjoavatkin lukijalle lavean kuvan ilmiöstä, yhteiskuntatieteilijä Ari-Elmeri Hyvönen ja uskontotieteilijä Niko Pyrhönen tuovat keskusteluun uuden näkökulman: salaliittouskomusten kasvavan roolia politiikassa ja niiden vaikutuksen.</p> S Hämäri Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 149 151 10.33336/aik.146366 Maailmanparannuksen aakkoset https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/146193 <p>Mitä voimme tehdä parantaaksemme maailmaa? Lukemieni kolmen teoksen perusteella yksi vastaus on valpastua vastuustamme ihmisinä. Kukaan ei kanna vastuuta yksin, mutta jokaisen on tunnustettava oma osuutensa. Meille kaikille tekee siksi hyvää harjaannuttaa ajattelun taitojamme, jotta sisäistämme vastuumme maailmalle ja osaamme tarkastella itseämme rehellisesti. Olemme sidoksissa maailmaan ja toisiimme monin tavoin, ja joskus yllättävät yhteydet ja tilanteet johtavat yllättävän myönteisiin tuloksiin. </p> <p> </p> Johanna Kallio Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 152 155 10.33336/aik.146193 ”Aikuiskasvatustieteen merkitys korostuu yhteiskunnan murroksissa” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/146120 <p>Haaga-Helia ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja<strong> Jani Siirilä</strong>, 43, pyrkii työllään vahvistamaan tulevaisuuden ammatillista osaamista sekä ammattikasvatuksen profiilia.</p> Mari Korhonen Copyright (c) 2024 Kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2024-06-19 2024-06-19 44 2 156 157 10.33336/aik.146120