Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Lue myös <a href="https://aikuiskasvatus.fi/ohjeita-kirjoittajalle/kirjoittajakutsut/" target="_blank" rel="noopener">kirjoittajakutsut.&nbsp;</a></p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan. Aikuiskasvatus on luettavissa verkossa koko julkaisuajaltaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointi toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella, joka perustuu tekijänoikeusjärjestö <a href="https://www.kopiosto.fi/">Kopioston</a> keräämiin käyttökorvauksiin.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) fi-FI Aikuiskasvatus 0358-6197 Ekososiaalinen hyve-etiikka https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109320 <p>Artikkelissa muotoillaan ekososiaalista hyve-etiikkaa, jonka ytimessä ovat elävien olentojen suhteet ja hyvän elämän mahdollistaminen monilajisesti. Ekososiaalisen ajattelun ekofeministinen ydin on siinä, että ihmisen sosiaalisen maailman ongelmat, kuten eriarvoisuus, sortava vallankäyttö ja tunnekylmät käyttösuhteet, toistuvat tavoissamme kohdella muita eläviä olentoja. Ekososiaalisen hyve-etiikan muotoilu sisältää vaikutteita 1) ekososiaalisen ajattelusta ja -sivistyksestä, 2) ympäristöhyve-etiikasta ja 3) ekofeminismistä. Tarkastelen lisäksi esimerkillisyyshyve-etiikkaa käytännöllisenä ekososiaalisten hyveiden kasvatuksen tapana. Määrittelen ekososiaalisen hyve-etiikan kasvatuksellisesti kiinnostavaksi etiikan tutkimuksen alaksi, joka tarkastelee ekologis-sosiaalisissa yhteyksissä tarvittavia elämää edistäviä hyveitä, kuten keskinäisriippuvuuksien tajua, huolenpitoa ja käytännöllistä järkeä. Ekososiaalisia hyveitä onkin arvioitava suhteessa ihmisten ja muiden elävien olentojen hyvinvointiin. Pelkän ihmiskeskeisyyden sijaan maan elonyhteisöön suuntautuvan hyveellisyyden oppiminen tarjoaa lähestymistavan ekokriisien ratkaisemiseen.</p> Jani Pulkki Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 102 112 10.33336/aik.109320 Kohtuullinen kasvattaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109321 <p>Perinteisen järjestötoiminnan rinnalle on muodostunut uudenlaista liikehdintää, ei-hierarkkisesti organisoitunutta kansalaistoimintaa. Pohjois-Karjalassa toimiva Kohtuus vaarassa -kansalaisliike on verkosto, joka tavoittelee kulutuskeskeisen ajattelun- ja elämäntavan muutosta. Se järjestää muun muassa seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä. Ryhmä on valtakunnallisen kohtuusliikehdinnän alullepanija. Tarkastelen ryhmää ekososiaalisena sivistäjänä. Tulkinta pohjautuu kestävyystutkijoiden Arto O. Salosen ja Marjatta Bardyn jaotteluun ekososiaalisen sivistyksen piirteistä. Sen pohjalta analysoin seitsemän aktiivin haastatteluja teorialähtöisellä laadullisella analyysilla: hain aineistosta vastuullisuuden, kohtuullisuuden ja ihmistenvälisyyden kuvauksia. Tausta-aineistona ovat liikkeen julkaisut ja osallistuva havainnointi. Tulosten mukaan Kohtuus vaarassa -ryhmässä vastuullisuus ymmärretään laajana, koko elonkehää koskevana huolenpitona. Liikkeen ytimessä oleva kohtuullisuus on kulutuskriittisyyttä, hankkimista tarpeen mukaan. Luonnonvarojen käytön tulee olla kohtuuden rajoissa. Ihmistenvälisyys on keskeistä, ja kasvokkaisia tapaamisia arvostetaan. Kohtuus vaarassa -toimijat välittävät ekososiaalisen sivistyksen sanomaa paitsi luentojen ja muiden yleisötapahtumien avulla myös arkisissa kohtaamisissaan kuten tavatessaan ystäviään.</p> Erja Laakkonen Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 113 126 10.33336/aik.109321 Ampiaisten valepesien virkkaus monilajisen yhteiselon tunnusteluna https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109322 <p>Elämä on perustavalla tavalla monilajinen kudelma, jonka keskinäisriippuvuuksia ekologinen hätätila korostaa. Ihmisen aikaansaaman ekologisen kriisin seurauksena elämän epävarmuudesta on tullut kaikkea elämää koskeva jaettu tila. Tilanteessa tarvitaan uudenlaisia tietämisen tapoja, joiden avulla voidaan rakentaa mahdollisuuksia monilajiselle kukoistukselle. Ampiaiset ovat kiusallisiksi koettuja kumppaneita, joiden kanssa joudumme tulemaan toimeen muun muassa kaupungeissa. Tilallisen neuvottelun välineiksi valmistetaan muun muassa ampiaisten valepesiä, estämään ampiaisten pesintä ei-toivotussa paikassa. Virkatut valepesät toimivat monimerkityksisinä rajakohteina, jotka ovat mediassa avanneet mahdollisuuden ampiaistiedon välittämiselle. Tarkastelen virkkaamista monilajisen yhteiselon tunnustelun tapana. Aineistoni koostuu sähköisen median aineistosta, lehtiartikkeleista ja autoetnografiasta. Valeampiaispesien virkkaus näyttäytyy erilaisena tarkasteltaessa sitä käsityön lopputuotteen tai tekemisen prosessin näkökulmasta. Käsityö voi toimia monilajista ymmärrystä ja etiikkaa luovana tietämisen käytäntönä ja huolenpitona.</p> Minna Santaoja Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 127 139 10.33336/aik.109322 Kansalaistieteellä viheliäisten ongelmien kimppuun https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109328 <p>Kansalaistiedettä ja vapaata sivistystyötä yhdistää kansalaisten toiminta yhteisten päämäärien hyväksi. Kansalaistieteellä on mahdollisuuksia tukea aikuiskasvatustieteen tutkimusta</p> Tarja Lang Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 179 182 10.33336/aik.109328 Ekososiaalinen sivistys haastaa vapaan sivistystyön https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109323 <p>’Ekososiaalinen sivistys’ yhdistää kestävästä kehityksestä huolehtimisen yhteisölliseen vastuuseen, joka vaatii tietojen ja taitojen omaksumisen lisäksi asenteiden ja ajattelutapojen muutosta, sivistymistä. Aihetta käsittelevissä teksteissä ratkaisuksi tarjotaan transformatiivista oppimista. Vaarana on, että ekososiaalisen&nbsp;sivistyksen huumassa unohdetaan perinteinen aikuisten ympäristökasvatus ja muut didaktiset lähestymistavat. Etenkin vapaan sivistystyön on uudistuttava vastatakseen sivistyshaasteisiin.</p> Jyri Manninen Riina Nokelainen Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 140 147 10.33336/aik.109323 Järjestökoulutus kestävän elämän tukijana https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109324 <p>Kestävyyskysymykset ovat kansalaisjärjestöille yhä tärkeämpiä. Sivistyminen kestävään elämään on niille&nbsp;ennen kaikkea tiedon asia. Näin osoittaa analyysi Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöjen koulutuksesta. Tiedon rinnalle tarvitaan toimintaa.</p> Kristiina Hannukainen Marion Fields Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 148 155 10.33336/aik.109324 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109336 Mirva Heikkilä Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 201 201 10.33336/aik.109336 Summaries https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109335 Esko Clarke Sario Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 198 200 10.33336/aik.109335 Yhteisenä tehtävänä alkuperäisen maailman näkyviin saattaminen https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109329 <p>Ranskalainen fenomenologi Maurice Merleau-Ponty vaikuttui taidemaalarin tavasta kohdata ja tuoda näkyväksi maailma sellaisena kuin se alkuperäisessä havainnossa näyttäytyy. Saman alkuperäisen maailman äärellä työskentelevät myös filosofi, opettaja ja empiristi. Nykymaailman kiireessä ryntäämme usein turhan&nbsp;nopeasti piirtämään ilmiöille tiukkoja ääriviivoja ja hukkaamme maailman moniulotteisuutta sekä vaihtoehtoisia perspektiivejä.</p> Serja Turunen Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 183 187 10.33336/aik.109329 Ekososiaalinen sivistys on yhteisöllistä sivistymistä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109316 <p>Sivistys liitetään teemanumerossa ekososiaalisiin kysymyksiin ja planetaarisiin haasteisiin. Onko viheliäisiin kysymyksiin mahdollista tarttua arjen pienin kestävin teoin, kehittämällä ja opettelemalla uusia toisin toimimisen taitoja? Aikuisten oppiminen ja sivistystyöhön osallistuminen voivat liittää pienet teot isoihin ratkaisupyrkimyksiin, avata näkökulmia elonyhteisöjen välisten suhteiden pohdintaan ja tarjota vaikuttamismahdollisuuksia.</p> Hanna Toiviainen Satu Heimo Annika Pastuhov Björn Wallén Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 100 101 10.33336/aik.109316 Kansalaistieteen kutsu https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109327 <p>Millaiseen keskusteluun kansalaistiede tiedepoliittisena iskusanana tai historiallistavan tarkastelun kohteena kutsuu? Voisivatko juhlavuottaan viettävät Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -yhteistyöohjelma ja Aikuiskasvatus toimia kansalaistamista koskevan julkisen keskustelun ja toiminnan foorumeina?</p> Anja Heikkinen Jenni Pätäri Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 170 178 10.33336/aik.109327 Matkalle minuun https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109331 <p>Matkanteolla on monenlaisia päämääriä: seikkailu suuntautuu itselle uuteen ja tuntemattomaan, vaeltaminen tutustuttaa ihmisen metsään ja villiin luontoon sekä sen kiertokulkuun. Matka voi suuntautua kaukaisen sijasta lähelle, esimerkiksi syvemmälle puutarhan olemukseen ja sen hoidon saloihin. Matkanteko, toteutui se millä tavalla vain, on aina myös ihmisen matkantekoa itseensä.</p> <p>&nbsp;</p> Johanna Kallio Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 188 190 10.33336/aik.109331 Kasvatusteoria ja itsekasvatus nykyisyyden kritiikkinä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109332 <p>Teos täyttää suomenkielisen tietokirjallisuuden aukkoa, sillä kasvatusteoriaa kokoavasti käsitteleviä ajantasaisia teoksia ei liikaa ole. Otsikon kuvaama aikajänne on aavistuksen mahtipontinen, kun ottaa huomioon, että pariin sataan sivuun on puristettu valikoidusti eri aikojen kasvatusfilosofian ja -teorian käsittelyä.</p> Olli-Jukka Jokisaari Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 191 192 10.33336/aik.109332 Hyvää ja pahaa tietoa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109333 <p>Tieteen päivien esityksiin pohjautuva julkaisu sisältää 18 eri alojen artikkelia ja 22 niin sanottua kainalojuttua, teemoihin linkittyvää lyhyttä kirjoitusta.</p> Jussi Onnismaa Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 193 195 10.33336/aik.109333 Koronapandemian vaikutukset matkailutoimijoiden osaamisen kehittämiseen https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109325 <p>Koronapandemiaan ajoittunut eteläsavolainen matkailualan osaamisen kehittämishanke muutti alan toimijoiden prioriteetteja. Digitaalinen myynti, vastuullisuus ja verkostoituminen nousivat kehittämisen kärjiksi. Pandemia vahvisti matkailualan toimijoiden yhteisöllisyyttä ja toi esiin alueellisten verkostojen merkityksen osaamisen jakamisessa ja rakenteiden kehittämisessä.</p> Jenni Mikkonen Teija Skyttä Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 156 163 10.33336/aik.109325 Planetaarinen kriisi tekee vastuullisuusasiantuntijoista aikuiskouluttajia https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109326 <p>Kun yhteiskunta siirtyy vähähiilisempään tulevaisuuteen, vastuullisuudesta tulee osa useaa työnkuvaa. Muutokset päästöjen vähentämiseksi yhteiskunnassa vaativat toimia kaikilla aloilla. Muutokset ovat niin laajoja, että jokaisen on otettava vastuullisuusasiat huomioon työssään.</p> Minna Käyrä Angelina Korsunova, Copyright (c) 2021 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 164 169 10.33336/aik.109326 ”Ikäihmisten ohjausta ja oppimista on Suomessa tutkittu yllättävänkin vähän” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/109334 <p>Rovaniemeläinen kasvatustieteen apulaisprofessori Päivi Rasi, 52, innoittuu opettamisesta ja kävelemisestä. Kumpikin on ehtymätön tutkimusideoiden lähde.</p> Mirva Heikkilä Copyright (c) 2021 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi 2021-06-08 2021-06-08 41 2 196 197 10.33336/aik.109334