Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) fi-FI Aikuiskasvatus 0358-6197 Aikuiskoulutukseen kohdistuvat odotukset eivät synny tyhjästä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88077 <p>Minkälaiset odotukset ohjaavat aikuiskoulutukseen osallistumista? Pidetäänkö koulutusta välttämättömänä suorituksena, jota ilman ei voi tavoitella hyvää elämää?</p> Ulpukka Isopahkala-Bouret Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 260 261 10.33336/aik.88077 Ammattikorkeakoulu toisin ajateltuna https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88096 <p>Ammattikorkeakoulujen lakisääteisessä tehtävässä korostuvat työelämän tarpeisiin vastaaminen, alueellinen kehittäminen ja yhteistyö elinkeino- ja muun työelämän kanssa. Laki kehystää toimintaa mutta jättää tilaa tulkinnoille. Pohdimme tulkintoja tiedosta, osaamisesta, tutkimuksesta ja ammattikorkeakoulun yhteiskunnallisesta tehtävästä.</p> <p>Perustamme tarkastelun antiikin filosofin Aristoteleen klassiseen erotteluun tiedon muodoista ja saksalaisen kriittisen yhteiskuntafilosofin Jürgen Habermasin teoriaan tiedon yhteiskunnallisista intresseistä. Rakennamme kaksi lähestymistapaa ammattikorkeakoulutukseen, tutkimukseen ja ammattikorkeakoulun yhteiskunnalliseen tehtävään: rajattu ja laaja näkemys.&nbsp;Rajatussa näkemyksessä korostuvat käytännöllinen tieto, lineaarinen tulkinta osaamisesta, välittömiä käytännön sovelluksia tuottava tutkimus ja tekninen, osin praktis-hermeneuttinen tiedonintressi. Siten ammattikorkeakoulun yhteiskunnallinen tehtävä pohjautuu välitöntä hyötyä korostaviin, tämänhetkisiin elinkeino- ja muun työelämän odotuksiin ja tarpeisiin. Laaja näkemys edustaa dynaamista tulkintaa osaamisesta ja teoreettisia ja kriittis-emansipatorisia tiedon intressejä. Sen mukaan ammattikorkeakoulun tehtävän määrittelyssä tulee huomioida yhteiskunnalliset, historialliset, filosofiset ja ekologiset näkökulmat siten, että niiden vaikutuksia arvioidaan pitkällä aikavälillä. Pitkällä tähtäimellä ammattikorkeakouluja haastetaan siirtämään painopistettään globaaliin vastuuseen, tulevien sukupolvien hyvinvointiin ja ekososiaaliseen sivistykseen.</p> Hannu L. T. Heikkinen Harri Kukkonen Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 262 275 10.33336/aik.88096 Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus ja aikuisopiskelijan opiskelumahdollisuudet https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88081 <p>Tarkastelemme artikkelissamme 2010-luvulla toteutettua korkeakoulujen opiskelijavalintauudistusta aikuisopiskelijan opiskelumahdollisuuksien näkökulmasta. Empiirinen aineisto koostuu keskeisistä opiskelijavalintauudistukseen liittyneistä koulutuspolitiikkadokumenteista.</p> <p>Analyysi etenee kaksivaiheisesti. Analysoimme ensin uudistuksen eri vaiheita ja toiseksi sitä, millaiseksi aikuisten paikka niissä diskursiivisesti rakentuu. Tunnistamme kolme keskeistä toimea, joiden avulla opiskelijavalintauudistusta on viety eteenpäin: 1) valtakunnallisen hakujärjestelmän luominen, 2) hakijoiden kiintiöinnit ja ensikertalaiskiintiön luominen sekä 3) valintakriteereiden muutos ja ylioppilastutkinnon painottaminen valinnoissa.</p> <p>Argumenttimme on, että kaikki nämä toimet asettavat tutkintokoulutukseen pyrkivät aikuiset korkeakoulutuksen marginaaliin. Tulkitsemme löydöksiämme koulutuksellisen tasa-arvon valossa ja väitämme, että tärkeä ulottuvuus aikuisopiskelun suhteen on niin kutsuttu panosten reiluus. Tästä näkökulmasta korkeakoulutukseen pääsyn avoimuus eri-ikäisille on yhteiskunnallisesti tärkeä asia, ei vain aikuisten kannalta vaan siksikin, että sisäänpääsymahdollisuuksien olemassaolo pitää laajemmin yllä koulutusjärjestelmän oikeudenmukaisuutta. Aikuisten opiskelumahdollisuudet viestivät siitä, että yhteiskunnassa on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja sen suuntaan vielä nuorena tehtyjen valintojen jälkeenkin.</p> Nina Haltia Ulpukka Isopahkala-Bouret Annukka Jauhiainen Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 276 289 10.33336/aik.88081 Työkulttuurien jännitteitä koulutusyhteisöissä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88082 <p>Tarkastelemme artikkelissa jännitteitä koulutusyhteisöjen työkulttuureissa. Lähestymme aihetta opettajankoulutuksen kehittämiseen orientoituneesta koulutusmallista valmistuneiden opettajien kokemusten avulla. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on 13 puolistrukturoitua yksilöhaastattelua, jotka kerättiin koulutusmalliin osallistuneilta opettajilta. Teoriasidonnaisessa sisällönanalyysissa keskityttiin yhteisön työkulttuuriin etsien myös sen vaikeammin havaittavia elementtejä, Scheinin (2017) sanoin perusolettamuksia.</p> <p>Tarkastelemme, miten yhteisöllisen ja kriittistä ammatillisuutta tukevan koulutusmallin anti on koettu ja miten sen vaikutukset ovat näyttäytyneet työelämässä. Tutkimuksemme nostaa keskiöön koulutuksen tuoman osaamisen ja työelämän käytäntöjen välisiä jännitteitä ja ristiriitoja. Merkitykselliseksi koettiin etenkin pitkäkestoinen ryhmäprosessi, joka on auttanut tiedostamaan koulutusyhteisöjen sosiaalisesti rakentuvia merkityksiä. Niiden havaitseminen, saati muuttaminen, on kuitenkin vaikeaa. Opinnoissa omaksuttu yhteisöllinen työkulttuuri opetti havainnoimaan ryhmien ja yhteisön dynamiikkaa myös työelämässä, tarkastelemaan koulukulttuuria kriittisesti ja kaipaamaan ammatillista keskustelua.</p> <p>Työkulttuurien erilaisten toimintamekanismien vuoksi ajatuksia ammatillisuudesta oli vaikea toteuttaa koulukulttuurissa. Koulutus voi tehdä niistä tietoiseksi, mutta tietoisuus aiheuttaa törmäyksiä työelämässä. Koulutustutkimus hyötyisi ryhmien ja yhteisöjen sekä niihin kuulumisen, liittymisen ja niissä työskentelyn syvärakenteiden tarkastelusta.</p> Tiina Nikkola Jarmo Lyhty Matti Rautiainen Minni Matikainen Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 290 302 10.33336/aik.88082 Miten kääntää työyhteisön konfliktit oppimiskokemukseksi työyhteisösovittelulla? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88083 <p>Vaikka puuttuminen työpaikan konflikteihin on todettu välttämättömäksi työntekijöiden hyvinvoinnille, konfliktien ratkaisumenetelmiä tunnetaan huonosti. Suosiotaan kasvattaneen työyhteisösovittelun uskotaan prosessina kehittävän koko organisaation vuorovaikutustaitoja.</p> Jenni Kantola Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 303 311 10.33336/aik.88083 Ääniä maahanmuutosta ja pakolaisuudesta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88084 Tarja Lang Anita Hietalahti Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 312 313 10.33336/aik.88084 Päättäväisesti ilmastoneutraaliksi https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88085 Arto O. Salonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 314 315 10.33336/aik.88085 Populismin syvintä olemusta etsimässä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88086 Heli Antila Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 316 317 10.33336/aik.88086 Elämäntarkoituksen äärellä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88087 Jani Siirilä Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 318 319 10.33336/aik.88087 Mitä huipulta näkyy? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88088 Erja Laakkonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 320 322 10.33336/aik.88088 Taikavuorella https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88089 Jussi Onnismaa Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 323 325 10.33336/aik.88089 Pelottomasti arvokkaan ihmisyyden puolesta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88090 Arto O. Salonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 326 327 10.33336/aik.88090 Johdatus ympäristöaktivistin maailmaan https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88091 Ilta-Kanerva Kankaanrinta Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 328 329 10.33336/aik.88091 ”Ekologis-eettisen kasvatuksen jäljillä” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88092 <p>Ylöjärveläinen Jani Pulkki, 42, hahmottelee post doc -tutkimuksessaan ekososiaalista kasvatusfilosofian käsitteistöä.</p> Hanna Laalo Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 330 331 10.33336/aik.88092 Summaries https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88093 Markus Palmén Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 332 334 10.33336/aik.88093 Aikuiskasvatus 4/2019 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/88095 Aikuiskasvatuksen toimituskunta Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2019-12-10 2019-12-10 39 4 257 336 10.33336/aik.88095