Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan. Aikuiskasvatus on luettavissa verkossa koko julkaisuajaltaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointi toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella, joka perustuu tekijänoikeusjärjestö <a href="https://www.kopiosto.fi/">Kopioston</a> keräämiin käyttökorvauksiin.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> Kansanvalistusseura, Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) fi-FI Aikuiskasvatus 0358-6197 Aikuiskasvatuksella on monia mahdollisia tulevaisuuksia https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95448 <p>Aikuiskasvatuksen tulevaisuuksien pohdintaan tarvitaan suuntaviivoja. Tutkimuksen kriittinen tehtävä on tunnistaa, millaiset tahot pyrkivät ohjailemaan tulevaisuuden suuntaa ja millaisia pyrkimyksiä niillä on. Ei ole samantekevää, ketkä pääsevät tulevaisuuden koulutusvisiointiin<br>mukaan ja millä ehdoin.</p> Ulpukka Isopahkala-Bouret Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 94 95 10.33336/aik.95448 Työelämätaidot korkeakouluopetuksessa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95449 <p>Tarkastelemme opiskelijoiden kokemuksia työelämä­taitojen kehittymisestä tieteidenvälisellä kaupunkitutki­muksen, -suunnittelun ja -kehittämisen projektikurssil­la. Korkeakoulut ovat yhä kiinnostuneempia työelämä­taitojen kehittämiseen tutkintokoulutuksessa, samalla kun ne ovat virtaviivaistaneet toimintaansa ulkoista­malla ja yhtiöittämällä perinteisesti työelämätaitoihin keskittyneitä aikuis- ja täydennyskoulutusyksiköitään. Siirtymä sisältää jännitteitä ja pedagogisia haasteita. Minkälaisia työelämätaitoja opiskelijat kokivat kurssin kehittäneen ja miten he kuvaavat oppimistaan suhtees­sa monialaisuuteen ja oman alansa asiantuntijuuden kehittymiseen? Aineistona ovat ”Suunniteltu ja koettu kaupunki” -kurssien kyselyt ja muu materiaali. Tutki­muksessa hyödynnetään teoriaohjaavaa sisällönana­lyysia soveltaen Binkleyn ym. (2012) mallia työelämä­taitojen kategorioista. Opiskelijoiden nimeämät taidot liittyivät useimmin kategorioihin ”työskentelyn taidot” ja ”työskentelyn työkalut”. Tieteidenvälistä työskentelyä monialaisessa ryhmässä arvostettiin, sillä se vahvisti käsi­tystä omasta osaamisesta. Tämä liittyi kategoriaan ”taito toimia kansalaisena maailmassa”. ”Ajattelun taidot” ka­tegoria ilmeni muun muassa luovan ideoinnin ja kehit­tämisen taitoina. Analyysin perusteella tieteidenväliset projektit tukevat monipuolisesti eri taitojen kehittymistä ja tieteidenvälinen työskentely voi tukea oman alan asian­tuntijuuden syvenemistä.</p> Terhi Ainiala Pia Olsson Hanna Mattila Marjo Vesalainen Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 96 111 10.33336/aik.95449 Moniammatillinen opiskelu verkossa yliopisto-opiskelijoiden kokemana https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95451 <p>Tutkimuksessa kuvataan opiskelijoiden kokemuksia tiedekuntarajat ylittävästä opiskelusta ”Moniammatillinen vuorovaikutusosaaminen” -opintojaksolla, joka toteutetaan verkossa yliopistossa. Moniammatillinen työskentely on merkittävä osa erityispedagogiikan, sosiaalityön sekä psykologian alan opiskelijoiden työelämää tulevaisuudessa, ja virtuaalisen moniammatillisen yhteistyön muodot ovat lisääntyneet. Tarve harjoitella näitä taitoja opintojen aikana on tärkeää. Aineistona olevat opiskelijoiden (N = 89) reflektoinnit omasta oppimisestaan ja kokemuksistaan kerättiin opintojakson jälkeen verkkolomakkeella. Analyysissä hyödynnettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Moniammatillinen opiskelu motivoi, kiinnostaa ja koetaan tärkeäksi, koska tulevaisuudessa toimitaan yhä enemmän moniammatillisissa ryhmissä. Verkko on toivottava tapa toteuttaa tiedekunta- ja kampusrajat ylittävää opetusta, mutta tärkeitä ovat myös kasvokkaiset kohtaamiset opiskelijoiden ja opettajien kanssa. Ryhmässä opiskelu toi työnjakoa tai työtehtävien tasaista jakautumista koskevia haasteita tai myönteisiä huomioita. Moniammatillisuus on opiskelijoiden mukaan toisilta oppimista, dialogisuuden ymmärtämistä ja asiakkaan osallisuuden mahdollistamista. Tuloksia hyödynnetään opintojakson kehittämisessä ja muun verkko-opetuksen suunnittelussa, kehittämisessä ja toteutuksessa.</p> Aino Äikäs Kaarina Mönkkönen Mervi Issakainen Taru Kekoni Petri Karkkola Kati Kasanen Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 112 126 10.33336/aik.95451 Huoli kytkeytyy osallisuuden rajapintoihin https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95453 <p>Tutkimuksessa tarkastellaan, ensinnäkin millaisia ulottuvuuksia huoli ja huolehtiminen saavat oppilashuollon ammattilaisten ohjatuissa vertaisryhmäkeskusteluissa. Toiseksi mallinnetaan teoriaa ammattilaisen arjesta ja hahmotellaan huolipuheen ydintä. Tutkimuksessa analysoitiin 24 oppilashuollon ammattilaisen 48 työnohjauksellista keskustelua, joissa he puhuivat omaa työtään koskevista ajankohtaisista ratkaisemattomista kysymyksistä. Keskusteluista koostettiin yhdessä ammattilaisten kanssa tiivistelmiä. Tutkimus toteutettiin ankkuroidun teorian periaatteita hyödyntäen rakentamalla aluksi kategoriamallin avulla kokonaiskuvaa keskustelun aiheista ja niissä kiteytyvistä moninaisista huolista. Teoriaa ammattilaisten arjesta rakennettiin vertailemalla aineistolähtöisesti muodostettuja kategorioita subjektitieteellisen arkielämän (<em>conduct of everyday life</em>) tutkimuksen peruskäsitteisiin. Tulokset avaavat oppilashuoltotyön arjen ulottuvuutta ja ammattilaisen osallisuutta. Ammattilaiset puhuvat resursseista, työnjaosta, omasta jaksamisesta sekä asiakkaita koskevista huolista ja työyhteisön vuorovaikutuksesta. Arjessa näkyvät toistuvuus ja muutokset, toimintaperusteista ja tavoitteista neuvottelu sekä kokemukset omista toimintamahdollisuuksista. Huolen ytimessä on osallisuuden rajojen monitasoinen hahmottelu. Tuloksissa hahmottuvat ulottuvuudet on syytä huomioida sekä työssä että sen rakenteiden kehittämisessä.</p> Maria Peltola Teemu Suorsa Jutta Karhu Hannu Soini Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 127 138 10.33336/aik.95453 Tarjoa käsikirjoitusta teemaan! https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95466 Terhi Kouvo Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 139 139 10.33336/aik.95466 Avointa ja ilmaista korkeakoulutusta kaikille? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95455 <p>Avoimet, verkossa järjestettävät massakurssit eivät ole muuttaneet koulutusta niin radikaalisti kuin innokkaimmat odottivat. Moocit ovat kuitenkin hyödynnettävissä monenlaisiin tarkoituksiin, kun ymmärretään niiden pedagogiset rajoitteet ja asetetaan oppimistavoitteet realistisesti.</p> Mari Korpela Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 140 146 10.33336/aik.95455 Paperileija olemisen mietiskelynä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95456 <p>Yrjö Hirnin suomalaisen leikkitutkimuksen perusteoksessa leikki ja taide suhteutuvat elämään oppimismatkana. Klassikon paluu -sarjassa esitellään teoksia, jotka ovat olleet merkityksellisiä aikuiskasvatuksen tutkijoille ja ammattilaisille opinnoissa, tutkimuksessa ja työssä.</p> Sara Sintonen Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 147 151 10.33336/aik.95456 ”Filosofi isolla F:llä, vaikka asuukin Suomessa” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95457 <p>Georg Henrik von Wright (1916–2003) oli kantaa ottava intellektuelli <em>par excellence</em>. Alun perin ruotsiksi ilmestynyt kokoelma sisältää 13 kirjoitusta akateemikosta sekä hänen oman kirjoituksensa tieteenfilosofiasta. Hän oli 1900-luvun yhden tärkeimmän filosofin Ludwig Wittgensteinin ystävä ja hänen postuumien teostensa toimittaja, joka kutsuttiin 31-vuotiaana Wittgensteinin seuraajaksi Cambridgen professuuriin. Ensimmäisenä pohjoismaisena filosofina von Wright sai oman niteensä arvostettuun The Library of Living Philosophers -julkaisusarjaan.</p> Jussi Onnismaa Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 152 153 10.33336/aik.95457 Ajattelun ajattelua https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95458 <p>Kirja, joka opettaa paljon mutta ei mestaroi. Työkseen kirjoittavan self-help, kiinnostava ja oivalluksiin herättävä teos kaikille kielen käyttäjille. Sellainen on Kersti Juvan kirja<em> Löytöretki suomeen</em>.</p> Riitta Koikkalainen Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 154 155 10.33336/aik.95458 Kansalainen käy ilmastokriisin kimppuun https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95459 <p>Ohjekirja ilmastokriisistä huolestuneelle käy systemaattisesti läpi suomalaista arkea ja sen ilmastovaikutuksia. Tarkoituksena on löytää tehokkaita, mutta toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joilla kukin voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Pääsanoma lukijalle on: etsi ja löydä teot, joita voit tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja toteuta ne, joilla on suurin vaikutus.</p> Erja Laakkonen Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 156 157 10.33336/aik.95459 Varhaista johdon konsultointia https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95460 <p>Mestari Men eli Mengzi (372–289 eaa.) oli Kungfutsen (551–479 eaa.) tärkein seuraaja ja ajattelun kehittäjä. Suomentaja ja toimittaja Jyrki Kallio luonnehtii kungfutselaisuutta perinnäistapoja ja sosiaalisten roolien mukaista käytöstä painottavaksi yhteiskunnallis-eettiseksi opiksi, joka tähtää itsen jalostamiseen ja hyvän hallinnon edistämiseen. Kun edistys nähdään paluuna vanhoihin hyviin tapoihin, oppi ei ole radikaaleimpia, mutta sen pohjalta on voitu paitsi silittää valtaapitäviä myötäkarvaan myös kritisoida heitä.</p> Jussi Onnismaa Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 158 159 10.33336/aik.95460 Tarinallisuus taipuu tiedetekstiinkin https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95461 <p>Tarinan voimaa hyödynnetään kaunokirjallisuudessa, mediateksteissä, mainonnassa ja jopa tietokirjallisuudessa. Esimerkistä käyvät narratiiviset tietokirjat, joissa kokonaisuuden läpi kulkee selkeä juoni. Tarinaa hyödynnetään kertovan ja ei-kertovan tekstin vuorotteluna, tai sillä voidaan havainnollistaa historiallista tarkastelua.</p> Heli Antila Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 160 161 10.33336/aik.95461 Tutki, lue, kirjoita ja ajattele! https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95462 <p>Tieto- ja oppikirjailja Hanna Vilkka on tehnyt tervetulleen kirjan akateemisen opinnäytteen kirjoittajille ja opinnäytteiden ohjaajille. Teos on lukemaan, kirjoittamaan, ajattelemaan ja keskustelemaan innostava käytännönläheinen käyttö- ja toimintaopas. Se soveltuu oivasti myös tieteellisen kirjoittamisen opetukseen.</p> Tiina Airaksinen Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 162 163 10.33336/aik.95462 ”Kansalaisopistojen toiminnasta tarvitaan lisää tutkimusta” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95463 <p>Järvilakeuden kansalaisopiston rehtori Leea Keto, 59, kaipasi tutkittua tietoa taustoittamaan kansalaisopistokentällä näkyviä ilmiöitä.</p> Mirva Heikkilä Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 164 165 10.33336/aik.95463 Summaries https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95464 <p>Tiedeartikkelien abstraktit ja englanninkieliset lyhennelmät.&nbsp;</p> Markus Palmén Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 166 168 10.33336/aik.95464 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/95465 Mirva Heikkilä Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 2020-06-04 2020-06-04 40 2 169 169 10.33336/aik.95465