Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a>&nbsp;tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.</p> <p><a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp; Lue <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/tutkimustiedon-saatavuus-paranee-aikuiskasvatus-tiedelehti-avoimeksi.html" target="_blank" rel="noopener">tiedote </a>siirtymästä avoimeen julkaisemiseen.&nbsp;</p> fi-FI terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Vaikutusvaltaa vain suurille? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85708 <p>Aikuiskasvatus on rajoja ylittävä tiede, mutta syövätkö lähtökohdat sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta? Kuinka ratkaistaan yhtälö pienen mittakaa­van, näkymättömien aikuiskasvatuksen tutkijoiden ja kaventuvien yhteiskunnallisten vaikutusmahdol­lisuuksien välillä?</p> Ulpukka Isopahkala-Bouret Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85708 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Kansalaisuus osallisuutena puutyökurssilla https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85699 <p>Artikkelissa paneudutaan kansalaisuuteen ja siihen, miten se ilmenee kansalaisopiston kurssilla. Tutkimuskysymykseen, millä tavoin kansalaisuus ilmenee osallisuutena kansalaisopiston senioreiden puutyökurssilla, haetaan vastausta etnografisella tutkimusmenetelmällä. Etnografinen kenttätyö toteutettiin senioreiden puutyökurssilla yhden kevätlukukauden aikana. Kurssi oli harrastusperustainen ja omaehtoinen työyhteisö, jossa korostui tekemisen itseisarvo. Sen keskeiset kulttuuris-sosiaaliset erityispiirteet olivat huolenpito, avuliaisuus, avoimuus, toisten arvostus ja suvaitsevaisuus. Ne loivat vastavuoroisten kohtaamisten tiloja. Kurssin kulttuuris-toiminnalliset erityispiirteet, kuten ahkeruus, huolellisuus, esteettisyys, tarkkuus ja säästeliäisyys, puolestaan määrittivät sekä yhteisöllisyyden että toiminnallisuuden lähtökohdat ja reunaehdot. Puutyökurssi toimi osallistujille työelämän jatkumona ja elämänprojektin peruskivenä, ja osallistujat saivat etäisyyttä eläkeläisrutiineihin. Näin he myös saivat keinoja hallita joitakin haasteita. Puutyökurssin mahdollistamaa osallisuutta voi pitää vaihtoehtoisen elämänhallinnan tavoitteluna ja vapaan sivistystyön kansalaisuutta siten yhdenlaisena vaihto- ja omaehtoisena osallisuutena.</p> Annika Pastuhov, Petri Salo Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85699 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Ikääntyneet aikuiset kuntoutustyöntekijöiden puheessa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85709 <p>Artikkelissa kuvataan kuntoutustyöntekijöiden puhetta ikääntyneistä aikuisista ryhmämuotoisessa kuntoutuksessa. Aineisto koostuu kuudesta kuntoutustyöntekijöiden moniammatillisesta fokusryhmäkeskustelusta, jotka toteutettiin kuudessa kuntoutuslaitoksessa. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysiä hyödyntäen. Kuntoutustyöntekijöiden puheesta tunnistettiin viisi puhetapaa, joista arviointipuhe liittyi sosiaali- ja terveysalan (sote) kontekstiin, ohjaus- ja riskipuhe asiakkaiden oppimisen ja muutoksen kontekstiin sekä toiseus- ja oivalluspuhe työntekijöiden asiantuntijuuteen. Kuntoutuksessa tavoitellusta asiakaslähtöisyyden periaatteesta huolimatta työntekijöiden arviointi-, ohjaus- ja riskipuhetavoissa ikääntyneet aikuiset kuvattiin kuntoutustyön kohteina, joskin kussakin puhetavassa eri painotuksin ja näkökulmin. Toiseuspuheessa ilmaistiin ensisijaisesti vierautta vanhuuden ikävaihetta ja ikääntyneitä asiakkaita kohtaan sekä asiakasryhmän herättämiä tunteita. Oivalluspuheessa ikääntyneet aikuiset kuvattiin asiakasryhmänä, joka sai työntekijät tarkastelemaan omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan sekä rutinoitunutta kuntoutustyötä. Siinä tuli lisäksi esille oman työn ja koko organisaation kehittämisajatuksia. Tulosten pohjalta voidaan keskustella siitä, toteutuuko ikääntyneiden aikuisten oikeus yhdenvertaisiin ja monipuolisiin kuntoutuspalveluihin, joissa on läsnä kuunteleva ja kunnioittava asiakaslähtöinen ohjaus- ja neuvontatyö ilman yleistäviä vanhustamisen sivumerkityksiä.</p> Aila Pikkarainen, Päivi Hökkä, Katja Vähäsantanen, Susanna Paloniemi, Anneli Eteläpelto Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85709 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Uraohjaajien osaaminen ja haasteet työelämän murroksessa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85710 <p>Artikkelissa tutkitaan uraohjaajien kokemuksia heidän tarvitsemastaan osaamisesta ja kohtaamistaan haasteista työelämän murroksessa. Osaamisen ja haasteiden tutkimuksella voidaan tunnistaa uraohjauksen kriittisiä kysymyksiä sekä lisätä ohjauksen laatua ja tehokkuutta. Aineisto koostuu yhdeksästä avoimesta asiantuntijahaastattelusta, jotka analysoitiin luokittelevalla sisällönanalyysillä. Uraohjaajien kokemukset tarvitsemastaan osaamisesta jakautuivat kahteen pääluokkaan: 1) uraohjauksen tuntemus ja soveltaminen, 2) uraohjaajien resilienssi ja metakognitiiviset kyvyt. Kokemukset työn haasteista jakautuivat kolmeen pääluokkaan:&nbsp;asiakasrajapinta, uraohjaajien toiminta ja yhteiskunnallinen viitekehys. Tulokset myötäilevät olemassa olevia uraohjauksen normatiivisia osaamisviitekehyksiä, mutta tutkimuksessamme erityisesti korostunut psykologinen osaaminen on heikosti läsnä näissä viitekehyksissä. Teeman korostuneisuus uraohjaajien kokemissa osaamistarpeissa ja haasteissa heijastelee heidän asiakkaidensa tilanteita sekä alati muuttuvaa, kiivastahtista työelämää, josta tarpeet kumpuavat. Olennaista on, miten uraohjaajat pystyvät tulevaisuudessa tukemaan merkityksellistä ja kestävää ura- ja elämänsuunnittelua sekä samalla vastaamaan yhteiskunnan ja yksilöiden muuttuviin tarpeisiin.</p> Emilia Lampi, Katja Vähäsantanen, Johanna Rantanen Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85710 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Uutta kansalaistaitoa oppimassa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85712 <p>Tekoälyaikaan siirtymisessä on satsattava myös pedagogiikkaan. ”Tekoälyn perusteet” -kurssille osallistuneet kasvatustieteilijät purkavat oppimispäiväkirjansa.</p> Heini Ikävalko, Sanna Raiskio Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85712 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Toinen reitti yliopistoon https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85714 <p>Opiskelijavalintauudistuksen tavoite on saada nuoret sujuvasti opintoihin, mutta tärkeää on turvata tutkintomahdollisuudet myös aikuisille. Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketissa kehitetään elinikäisen oppimisen reittiä yliopistojen tutkintokoulutukseen. Saavutettavuus, työelämälähtöisyys ja yhteistyö yliopistojen kesken ovat kehittämisen tärkeitä ulottuvuuksia.</p> Nina Haltia, Mervi Lahtomaa Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85714 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Moniammatillisuus rikastaa asiantuntijan työtä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85715 Sanna Juvonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85715 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Ketterä oppiminen auttaa venymään https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85716 Heikki Silvennoinen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85716 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Ei juuri uutta tasa-arvosta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85718 Erja Laakkonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85718 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Käytännöllinen opas vuorovaikutukseen https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85719 Jani Siirilä Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85719 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Mainettaan parempi ideologia https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85720 Jussi Onnismaa Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85720 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 ”Mitä piilee yrittäjyyttä painottavien kasvatustavoitteiden takana?” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85721 <p>Tohtorikoulutettava Hanna Laalo, 31, tarkastelee kriittisesti akateemista koulutusta uudistavaa yrittäjyyseetosta.</p> Erja Laakkonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85721 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Aikuiskasvatus on tulevaisuudessa avoin koko historialtaan https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85728 <p>Kansanvalistusseura digitoi Suomen tiedekustantajien liiton apurahalla Aikuiskasvatuksen vanhat numerot. Esko Clarke Sario on palkattu tehtävään konsultiksi.</p> Terhi Kouvo Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85728 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Aikuiskasvatuksen tutkijayhteisö menetti aktiivisen jäsenensä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85723 <p>Aikuiskasvatuksen tutkijana Tarita Riikonen (1974–2019) oli paremman ja inhimillisemmän yhteiskunnan rakentaja, jonka foorumeita olivat Aikuiskasvatuksen toimituskunta ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.</p> Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85723 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Summaries https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85724 Markus Palmén Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85724 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85729 Erja Laakkonen Copyright (c) 2019 Kirjoittaja http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85729 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300 Aikuiskasvatus 3/2019 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85725 Copyright (c) 2019 Kirjoittajat http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/85725 ti, 01 loka 2019 00:00:00 +0300