Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a>&nbsp;tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.</p> <p><a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp; Lue <a href="https://www.epressi.com/tiedotteet/koulutus/tutkimustiedon-saatavuus-paranee-aikuiskasvatus-tiedelehti-avoimeksi.html" target="_blank" rel="noopener">tiedote </a>siirtymästä avoimeen julkaisemiseen.&nbsp;</p> fi-FI terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) pe, 05 huhti 2019 17:19:23 +0300 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Avoimuus vahvistaa vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80225 Ulpukka Isopahkala-Bouret ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80225 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Geriatrisen kuntoutusosaston omahoitajat työnsä kehittäjinä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80253 <p>Artikkelissa kuvataan erään lonkkamurtumapotilaisiin keskittyneen geriatrisen kuntoutusosaston tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia. Hanke käynnistyi hoitajien aloitteesta, ja sen tavoite oli omahoitajien työkäytänteiden kehittäminen potilaan kotiutusprosessin sujuvoittamiseksi. Näin toivottiin vähennettävän työn kuormitusta ja vahvistettavan hoitajien kokemaa työhyvinvointia. Hankkeen tutkimus- ja kehittämistoiminta tapahtui työelämän tutkimusavusteisena kehittämisenä dialogisin menetelmin työpajatyöskentelynä. Kehittämisen työpajojen yhteydessä kerätty haastatteluaineisto analysoitiin induktiivisella sisällönanalyysillä. Analyysin pohjalta saatiin käsitteellinen ymmärrys työn haasteista ja kehittämisehdotukset työn sujuvoittamiseksi. Käsitteellisen ymmärryksen pohjalta luotiin kaksi kertomusta, joista ensimmäinen kuvaa työn haasteita ja toinen ratkaisuehdotuksia työkäytäntöjen kehittämiseksi. Tulokset osoittavat, että moniammatillisen tiimin jäsenten vastuita kotiutusprosessissa tulisi selkeyttää. Samoin moniammatillisen tiimin kirjaamiskäytäntöjä koskevaa viestintää tulee kehittää. Selkeät vastuut moniammatillisen tiimin toiminnassa ja viestinnän toimivuus antavat omahoitajille mahdollisuuden keskittyä yhä paremmin hoitotyöhön. Näin he myös kokevat työnsä mielekkääksi.</p> Piia Silvennoinen, Kirsi Ronkainen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80253 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Alanvaihto ja ammatillisen identiteetin muutos ruumiillisina tiloina ja tuntemuksina https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80228 <p>Artikkelissa hahmotellaan aikuisten opettajaopiskelijoiden yksilöllisten tuntemusten kautta affektiivisia tiloja, tunnesävyjä, jotka kuvaavat ammatillisen identiteetin muuttumista alanvaihdossa ja kouluttautumisessa uudelle alalle. Artikkeli nojaa työelämän ruumiillisuuden monitieteiseen tutkimusperinteeseen ja affektiiviseen käänteeseen, jonka myötä tuntemusten tutkimus on lisääntynyt. Tutkimuksen aineisto koottiin haastattelemalla kolmea alanvaihtajaa, joilla oli aiempi korkeakoulututkinto ja ammatillinen identiteetti toiselta alalta. Lähestymistapa analyysiin oli narratiivinen, ja menetelmänä hyödynnettiin odotusanalyysiä. Alanvaihto jäsentyi&nbsp;Prosessi näyttäytyi yhtäältä raskaana ja yksinäisenä identiteettityön puurtamisena. Toisaalta tutkimuksen haastateltavat näyttivät aidosti löytävän itseään uuden koulutuksen avulla.</p> Mirva Heikkilä ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80228 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Vertaisuuden tunnustaminen esimiesorientaationa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80254 <p>Artikkelissa tutkitaan vertaisuuden tunnustamista esimies-työntekijäsuhteessa vertaisryhmämentorointi- eli verme-koulutuksessa, jossa tehtäviinsä nimitetyt päälliköt hakivat uutta orientaatiota esimiestyöhönsä. Vallitsevat käsitykset johtamisesta organisaatioissa perustuvat vähintäänkin implisiittiselle toimijoiden ja heidän positioidensa eritasoisuudelle. Tarkastelemme päällikön ja työntekijän uudenlaisen suhteen rakentumista Georg Wilhelm Friedrich Hegelin ’tunnustuksen’ käsitteen lähtökohdasta. Empiirinen materiaali on toteuttamastamme verme-koulutuksesta, jossa vertaistyöskentelyä ryhmissä haettiin myös johtamisen orientaatioksi. Aineisto hankittiin koulutuksessa käytetyistä tehtävistä, keskusteluista, niiden lähiluvusta ja keskinäisistä reflektioistamme. Vertaisuus ja siihen kuuluva tunnustuksen periaate tarjoavat uuden työn ja personoitumisen kontekstissa näkökulman sekä johtamiskoulutukseen että jaetun johtamisen orientaatioon.</p> Heikki Pasanen, Merja Alanko-Turunen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80254 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Tutkijasta fysioterapeutiksi https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80229 Heidi Kervinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80229 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Vapaus ja vastavuoroinen tunnustus työssä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80231 Reijo Miettinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80231 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Maahanmuuttajat digivertaisohjaajina https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80232 Tanja Päällysaho, Marja-Liisa Saunela, Minna Pesonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80232 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Vaihtoehto itsekkäälle ihmiselle https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80234 Terhi Kouvo ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80234 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Lausunnonantajat vuonna 2018 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80236 Terhi Kouvo ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80236 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Feminististä pedagogiikkaa, opettaja! https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80237 Salla Myyry ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80237 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Ihmisen ja luonnon suhde uudelleenajateltuna https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80238 Mervi Kaukko ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80238 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Käsiteanalyysi työnohjauksesta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80239 Soili Keskinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80239 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Koettua, koeteltua, kerrottua – vai yhdessä elettyä? Kokemuksen määritelmät monitieteisessä keskustelussa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80257 Sanna Vehviläinen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80257 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Jaettuja muistoja tyttöenergiasta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80241 Outi Ylitapio-Mäntylä ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80241 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Vapaan tahdon matka vaikeuksien kautta voittoon https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80242 Jussi Onnismaa ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80242 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Kiertomatka kotimaisen kasvatussosiologian ja aikuiskasvatuksen kentillä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80244 Erja Laakkonen, Toni Kosonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80244 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 ”Ulkomailla tohtorintutkintoa suorittavista tiedetään hyvin vähän” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80245 Erja Laakkonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80245 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Summaries 1/2019 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80246 Markus Palmén ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80246 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 ATS tiedottaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80247 Erja Laakkonen ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80247 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300 Aikuiskasvatus 1/2019 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80251 ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/80251 pe, 05 huhti 2019 00:00:00 +0300