Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Lue myös <a href="https://aikuiskasvatus.fi/ohjeita-kirjoittajalle/kirjoittajakutsut/" target="_blank" rel="noopener">kirjoittajakutsut.&nbsp;</a></p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan. Aikuiskasvatus on luettavissa verkossa koko julkaisuajaltaan, vuodesta 1981 lähtien. Digitointi toteutettiin Suomen tiedekustantajien liiton rahoituksella, joka perustuu tekijänoikeusjärjestö <a href="https://www.kopiosto.fi/">Kopioston</a> keräämiin käyttökorvauksiin.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> fi-FI terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) pe, 16 joulu 2022 22:49:45 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Summaries https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125539 Esko Clarke Sario Copyright (c) 2022 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125539 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 “Tasasen paskaa kuuluu” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122114 <p>Artikkeli perustuu tutkimukseen, jossa tarkastellaan seitsemän syrjäisellä maaseutualueella kasvaneen nuoren aikuistumista varjostaneita elämänongelmia: mielen ja minän pahoinvointiin liittyviä, ajan kuluessa vaikeutuvia konflikteja ja ahdistuksia, äkillisempiä uupumisen ja henkisen romahtamisen hetkiä sekä erilaisiin kontrolloimattomiin riskinottamisiin keskittyvää elämäntapaa. Tutkimuksen haastatteluaineisto on koottu laadullisessa pitkittäistutkimuksessa. Nyt 22-vuotiaiden nuorten aikuisten elämää seurattiin lähes seitsemän vuoden ajan. Aineisto on rikasta, luottamuksen sävyttämää kerrontaa, josta nuorten elämänongelmiin avautuu heidän omista kokemuksistaan käsin ongelmakenttä. Aineistoa analysoitiin temaattisina selontekoina eletystä elämästä. Analyysi osoittaa, että nuorten elämää hankaloittaneet ilmiöt kiinnittyvät ensisijaisesti heille läheisiin asioihin. Näihin kuuluu kamppailu perhe- ja rakkaussuhteita ja aikuistumista koskevia normatiivisia odotuksia vastaan. Joillakin nuorilla ongelmakenttä on monikerroksinen ja levittäytyy hallitsemaan elämää laajemmin kuin joillakin toisilla. Nuorten pyrkimykset selvitä ongelmista huolimatta eriävät.</p> Mari Käyhkö, Päivi Armila Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122114 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Työelämän toimeksiantajan osallisuus ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122626 <p>Työelämän toimeksiantajan osallisuus ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä Tarkastelemme työelämäorientoitunutta projektioppimista ammatillisen koulutuksen kontekstissa työelämän toimeksiantajan näkökulmasta. Siinä osaamista hankitaan aidoissa työelämän oppimisympäristöissä. Aihetta on tutkittu Suomessa niukasti. Selvitämme, millaista osallisuutta yhdessä toteutetut projektit vaativat toimeksiantajilta. Kysymme, miten toimeksiantajan osallisuus ilmenee ammatillisen koulutuksen projektioppimisen käytäntöyhteisöissä. Kohteena on 17 työelämän toimeksiantajaa ja aineistona heille suunnatut kyselyt ja haastattelut, jotka kerättiin vuosina 2008–17 osana laajempaa aineistoa. Toimeksiantajan työelämälähtöinen osallisuus ilmenee 1) tarjoumaverkoston mahdollistajana, 2) toimintavalmiuksien rakentajana ja 3) prosessien kehittäjänä. Oppilaitosorientoitunut osallisuus ilmenee 4) kanssaoppijana, 5) ohjaajana ja 6) opetussuunnitelmaosaajana. Tulokset ovat hyödynnettävissä työelämäyhteistyössä ammatillisessa koulutuksessa ja muilla koulutusasteilla.</p> Solja Upola, Marjaana Kangas, Heli Ruokamo Copyright (c) 2022 Solja Upola, Marjaana Kangas, Heli Ruokamo https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122626 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Korkeakoulujen hakijamarkkinoinnin pääviestit ja hakijatyypit https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124829 <p>Korkeakoulujen hakijamarkkinointia arvioivan artikkelin aineisto kerättiin korkeakoulujen kevään 2020 yhteishaun sosiaalisen median julkaisuista, joita analysoidaan aineistolähtöisen diskursiivisen teemoittelun avulla. Tutkimus linkittyy suomalaisten korkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Tulosten mukaan korkeakoulujen hakijamarkkinointi vahvistaa korkeakoulutuksen markkinoitumista ja dekontekstualisaatiota, sillä se puhuttelee erityisesti oletetun hakijan henkilökohtaisia unelmia, tavoitteita ja kykykäsitystä. Lisäksi pyritään vahvistamaan myönteistä mielikuvaa korkeakoulusta ja koulutusalasta. Markkinoinnin pääviesteissä korkeakoulut kuvataan polkuna työelämään, hyvänä opiskeluympäristönä ja maailmanparannuksen mahdollistajana. Oletetut päähakijatyypit ovat tavoitteelliset itsensä kehittäjät, oman suunnan etsijät, maailmanparantajat ja opiskelijaelämään orientoituvat. Markkinoituminen ja dekontekstualisaatio näkyivät aineistossa erityisesti businesshenkisenä kielenä, koulutuksen välineellistämisenä sekä yksilön työllistymistä ja uratavoitteita painottavina viesteinä.</p> Anna Jetsu, Jyri Manninen Copyright (c) 2022 Anna Jetsu, Jyri Manninen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124829 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Lehtori Moti https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122117 <p>Ammattikorkeakoulussa toteutetun opetuskokeilun perusteella opetusbotit saattavat tarjota yhden mahdollisuuden parantaa opetuksen laatua ja vähentää opettajan kokemaa työkuormitusta. Opetusbotti on kuitenkin suunniteltava huolellisesti ja asiantuntevasti kontekstiinsa ja tarkoitukseensa.</p> Anu Järvensivu, Gyan Dookie, Josefiina Järvensivu Copyright (c) 2022 Anu Järvensivu, Gyan Dookie, Josefiina Järvensivu https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122117 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Oppiminen ja opettajuus jatkuvan oppimisen uuspedagogiikassa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122120 <p>Yliopisto-opettajan on puolustettava sellaista jatkuvaa oppimista, jonka varassa on mahdollista rakentaa pedagogisiin suhteisiin perustuvaa, pitkäjänteistä, uudistavaa, tutkimusperustaista ja hitaasti sivistävää yliopistokoulutusta. Ketterä, työelämälähtöinen oppiminen ei siihen yksin riitä.</p> Minna Maunumäki, Leena Valkonen Copyright (c) 2022 Minna Maunumäki, Leena Valkonen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/122120 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Keskustelu taidoista ja osaamisesta kaipaa sivistyksen näkökulmaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125302 <p>Eurooppalaisessa jatkuvan oppimisen politiikassa taitoja koskevat käsitteet, kuten osaamistason nosto ja uudelleenkouluttautuminen, ovat keskeisiä. Miten kytkeä työelämää palveleva jatkuva oppiminen laaja-alaiseen keskusteluun elämäntaidoista ja jatkuvan oppimisen politiikkaan?</p> Lauri Tuomi, Tapio Varmola Copyright (c) 2022 Lauri Tuomi, Tapio Varmola https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125302 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Jatkuva oppiminen on lupaus paremmasta tulevaisuudesta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125282 <p>Taidoista ja osaamisesta tarvitaan laaja-alaista keskustelua. Jatkuvaan oppimiseen sisältyvä tulevaisuudenlupaus vahvistuvasta kilpailukyvystä ei riitä. Työn, teknologian ja organisaatioiden muutosten aiheuttamat haasteet eivät saa ylittää yksilöiden kapasiteettia, oppimiselle on oltava riittävästi aikaa, eikä ketään tule jättää yksin oppimisvaikeuksiensa kanssa. Turhautumista ja merkityksettömyyden kokemusta oppimisen äärellä emme halua. Tarvitaan politiikkaa, jossa uutta oppimalla edistetään laaja-alaista sivistystä, rauhanomaista konfliktien ratkaisua ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä turvataan maapallon ekologinen kestävyys.</p> <p> </p> Ulpukka Isopahkala-Bouret Copyright (c) 2022 Ulpukka Isopahkala-Bouret https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125282 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Kuinka kasvaa viisaaksi viisaiden joukkoon? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124682 <p><em>Viisaus </em>tiivistää yleistajuisesti kaiken olennaisen siitä, mitä ihmiskunta tietää viisaudesta ja viisaaksi oppimisesta alle kahteen ja puoleensataan sivuun. Se on sankarillinen urakka. Kirjassa esitellään niin tuoreinta tutkimusta, historiaa ja viisauden pedagogiikkaa kuin käytännön oppeja viisaudesta työelämässä.</p> Severi Hämäri Copyright (c) 2022 Severi Hämäri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124682 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Asutammeko niukkuuden vai runsauden maailmaa? https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124683 <p><em>Työn historiassa</em> James Suzman tarkastelee suhdettamme työhön eri aikoina. ’Työn’ hän määrittelee tarkoitukselliseksi energian käytöksi tiettyyn tehtävään, jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Kirjassa kuvataan laajasti aineelliseen kehityksen, oppimisen ja kokemusten solmukohtia.&nbsp;</p> Jussi Onnismaa Copyright (c) 2022 Jussi Onnismaa https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124683 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Rohkeasti ja omaäänisesti vammautumisen tuomasta elämänmuutoksesta https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124771 <p><em>Sekunnit ennen kaatumista</em> on ravisteleva lukukokemus äkillisestä sairastumisesta, joka kääntää elämän päälaelleen. Miltä tuntuu menettää hallinta omaan itseensä ja koko elämäänsä?&nbsp;Omiin kokemuksiinsa perustuvassa kirjassa Hannele Cantell kirjoittaa ihmisyydestä, tunteista, rakkaudesta ja ihmissuhteista. Samalla teos on puheenvuoro vammaisena elämisestä yhteiskunnassa.</p> Milla Holmberg Copyright (c) 2022 Milla Holmberg https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124771 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Elinikäisen oppimisen sisällöstä kamppailevat monet merkitykset https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125311 <p>Elinikäisen politiikan kehittämisen kaaressa tarve läpi elämän jatkuvaan oppimiseen tunnistetaan ja tunnustetaan. Yhteiskunnan kovenevassa eetoksessa ei kuitenkaan pidä alistua siihen, että ihminen redusoidaan kykypääomakoneeksi palvelemaan kilpailukykyä.</p> Heikki Kinnari Copyright (c) 2022 Heikki Kinnari https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125311 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Aikuiskasvattajat ja ekonomistit on saatava vuoropuheluun https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125309 <p>Aikuisten osaamisen kehittämiseen tarvitaan nykyistä joustavampia tapoja. Elinikäisen oppimisen hyötyjä on syytä arvioida nykyistä laveammasta näkökulmasta.</p> Kirsi Heinivirta Copyright (c) 2022 Kirsi Heinivirta https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/125309 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 ”Työkulttuurin muutokset haastavat käsityksemme johtajuudesta ja yhteisöllisestä asiantuntijuudesta” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124770 <p>Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Sakari Hyrkkö, 43, tutkii johtajuutta opettajayhteisössä ja keikkailee muusikkona.</p> Mirva Heikkilä Copyright (c) 2022 Mirva Heikkilä https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124770 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200 Kutsu vallankumoukseen https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124681 <p>Itävaltalainen Ivan Illich tekee <em>Kouluttomaan yhteiskuntaan</em> -teoksellaan vallankumouksen vaatimalla kouluun pakkojen tilalle vapautta ja kontrollin tilalle itseohjautuvuutta.</p> Katja Hiltunen Copyright (c) 2022 Katja Hiltunen https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/124681 pe, 16 joulu 2022 00:00:00 +0200