Aikuiskasvatus https://journal.fi/aikuiskasvatus <p>Aikuiskasvatus on tieteenalansa ainoa kotimainen&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener">vertaisarvioitu</a> tiedejulkaisu. Se on vuodesta 2019 lähtien välittömästi avoin, maksuton verkkojulkaisu. Aikuiskasvatus lisää tutkimuksen ja käytännön välistä vuoropuhelua yhteiskunnassa. Se edistää moniäänistä ja kriittistä keskustelua aikuisuudesta.&nbsp;<a href="https://aikuiskasvatus.fi/mika-aikuiskasvatus/" target="_blank" rel="noopener">Tutustu julkaisuun Aikuiskasvatuksen verkkosivuilla</a>.&nbsp;</p> <p>Digitointia varten tekijöiden julkaisulupia on selvitetty mahdollisimman kattavasti. Julkaisuluvan voi antaa <a href="https://link.webropolsurveys.com/S/E27A5FCF2D7217A9" target="_blank" rel="noopener">verkkolomakkeella</a>. Jos kirjoittajaa ei ole tavoitettu ja tämä vaatii tekstinsä poistamista, se poistetaan.</p> <p>Julkaisun kustantavat <a href="https://kansanvalistusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansanvalistusseura</a> ja <a href="https://www.aikuiskasvatuksentutkimusseura.fi/" target="_blank" rel="noopener">Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura</a> (ATS).</p> <p>&nbsp;Julkaisu on luettavissa myös Kansalliskirjaston <a href="http://www.doria.fi/handle/10024/7300">Elektra-palvelussa</a>.&nbsp;<a href="https://kvs-lv.creamailer.fi/survey/answer/4iyvr6p7olvuh">Uutiskirje</a> tuo tuoreeltaan tiedon uudesta numerosta ja tutkimuksen ajankohtaisuutiset.</p> fi-FI terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) terhi.kouvo@kvs.fi (Terhi Kouvo) to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Meidän aikamme sivistys https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91043 Ulpukka Isopahkala-Bouret Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91043 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Palvelutyöntekijästä ammattiyhdistysaktiiviksi https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91044 <p>Artikkeli avaa näkökulman ay-aktiivisuuteen luottamusmiesten elämänkulussa haastavana edunvalvontaympäristönä pidetyllä yksityisellä palvelusektorilla, Palvelualojen ammattiliiton (PAM) luottamusmiesten joukossa. Missä määrin luottamusmiestehtävästä voi puhua urana ja millaisia henkilökohtaisia kehittymis- ja etenemismahdollisuuksia se tarjoaa? Kysyn, 1) millaista urakerrontaa luottamusmiestoiminnan vaiheista voidaan erottaa, 2) millaisena ay-aktiivin uralle päätyminen ja sillä eteneminen näyttäytyvät erityisesti subjektiivisen urakäsityksen näkökulmasta ja 3) miten sukupuoli merkityksellistyy luottamusmiesten käsityksissä, mielikuvissa ja itsemäärittelyissä urasta. Lähestyn tutkimuksen etnografista aineistoa narratiivisella luennalla hyödyntäen kertomuksellista lähestymistapaa luottamusmiesten haastatteluiden ja monipaikkaisen kenttäaineiston analyysiin. Ay-aktiivin urapolku on aktiivisimmilla luottamusmiehillä keskeinen osa elämänkulkua. Tehtävässä on mahdollisuuksia oman työn merkityksellistämiseen, osaamisen kehittämiseen ja vaikuttamiseen. Uralle annetut merkitykset kietoutuvat työntekijöiden edustamisen, asiantuntijuuden rakentumisen ja risteävien urapolkujen tasapainottamisen ympärille. Päätoimisille luottamusmiehille ay-toiminta avaa mahdollisuuden siirtyä hektisestä suorittavasta palvelutyöstä tehtäviin, jotka muistuttavat tiedollisilta vaatimuksiltaan ja autonomialtaan toimihenkilötyötä. Varsinkin pääluottamusmieheltä vaadittuja taitoja on totuttu liittämään korkeakoulutusta edellyttäviin asiantuntijatehtäviin.</p> Ville Kainulainen Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91044 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Digimentorointi osana työelämäläheistä jatkuvan oppimisen ekosysteemiä https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91045 <p>Artikkelissa tarkastellaan digimentorointia yhtenä jatkuvaa oppimista tukevana käytänteenä oppimisen ekosysteemiajattelun valossa. Digimentoroinnin toimintatapojen kehittäminen opiskelijoiden ja työelämän välisillä yhdyspinnoilla on eräs eAMK-hankkeen (2017–2020) toimenpide, jonka tavoitteena on oppimisen ja sen toimintatapojen uudistaminen. Talvella 2017–2018 kootun haastatteluaineiston pohjalta tarkastellaan korkeakoulutoimijoiden ja yritysten edustajien näkemyksiä ja kokemuksia, jotka esittelevät digimentorointia toimintatapana.&nbsp;Digimentorointia analysoidaan tässä yhteydessä Kemmisin ja Heikkisen (2012) ekosysteemi-ajattelumallin pohjalta. Tutkimus osoittaa, että digimentorointi asemoituu mielekkäällä tavalla osaksi oppimisen dynaamista ekosysteemiä. Se tunnistetaan toimijoiden vastavuoroista jatkuvaa oppimista ja yhteiskehittämistä tukevana käytänteenä, joka ketterästi muuntuu vastaamaan toimintaympäristön uusiin odotuksiin. Haasteena on, miten luoda digimentoroinnin yhteiskehittämisen tiloja korkeakoulujen ja työelämän yhdyspinnoille.</p> Irja Leppisaari Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91045 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Akateemisen työn merkityksellisyys ja yliopiston muuttuvat vaatimukset https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91046 <p>Julkinen valta vaatii yliopistoilta yhä enemmän taloudellisen hyödyn tuottamista ja kilpailukyvyn vahvistamista. Suoritteiden ja tehokkuuden korostaminen on kuitenkin nähty ristiriitaisena yliopistojen sivistystehtävän kanssa, ja se on vähentänyt yliopistohenkilöstön työssään kokemaa merkityksellisyyttä. Tarkastelen kasvatustieteitä, lääke- ja biotieteitä sekä kielitieteitä edustavien tutkija-opettajien työssään kokemaa merkityksellisyyttä ja sen muutosta. Kysyn, millaisia merkityksiä he antavat työlleen, miten ja mistä asioista he rakentavat työnsä merkityksellisyyttä ja miten he sovittavat yhteen omia identifikaatioitaan ja yliopistotyölle asetettuja vaatimuksia. Aineistona on teemakirjoittamisen menetelmällä kerätyt tutkija-opettajien kirjoittamat kuvaukset heidän suhtautumisestaan työhönsä ja yliopistossa tapahtuneisiin muutoksiin. Tutkija-opettajat rakensivat työnsä merkityksellisyyttä edistämällä tiedettä, kasvattamalla ja sivistämällä opiskelijoita, vaikuttamalla yhteiskuntaan ja vaalimalla yliopistoyhteisöä. Sivistyseetokseen identifioituneet kasvatus- ja kielitieteilijät kokivat oman työnsä arvostuksen heikentyneen mitattavia tuloksia korostavassa yritysmäisessä yliopistossa ja sen myötä myös kokemansa työn merkityksellisyyden vähentyneen. Jos yliopisto ohjaa työntekijöitään sitoutumaan pääosin oman uran edistämiseen tuottamalla julkaisuja ja hakemalla rahoitusta, se ei välttämättä kykene tuottamaan siltä odotettavaa yhteiskunnallista hyötyä, laatua ja vaikuttavuutta.</p> Katriina Tapanila Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91046 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Piilevä näkyväksi https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91047 <p>Opiskelijavalintoihin kytkeytyy runsaasti merkityksiä. Valintojen kehittämisessä tarvittavia uudistuksia tulisi arvioida tutkimusperustaisesti.</p> Ville Mankki Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91047 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Sorrettujen pedagogiikan henki on ohjannut työtäni https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91049 <p>Klassikon paluu -sarjassa esitellään teoksia, jotka ovat olleet merkityksellisiä aikuiskasvatuksen tutkijoille ja ammattilaisille opinnoissa, tutkimuksessa ja työssä. Sarjan avaavat Juha Suoranta ja Nina Hjelt esseillään kasvatusfilosofi Paulo Freiresta, joka perusti pedagogiikkansa kriittiseen lukutaitoon</p> Juha Suoranta Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91049 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Kasvatuksella luodaan maailmaa, jossa on helpompi rakastaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91050 <p>Klassikon paluu -sarjassa esitellään teoksia, jotka ovat olleet merkityksellisiä aikuiskasvatuksen tutkijoille ja ammattilaisille opinnoissa, tutkimuksessa ja työssä. Sarjan avaavat Juha Suoranta ja Nina Hjelt esseillään kasvatusfilosofi Paulo Freiresta, joka perusti pedagogiikkansa kriittiseen lukutaitoon.</p> Nina Hjelt Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91050 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Tutkimus taipuu teemaksi https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91051 <p>Hyvä teemanumero hengittää yli tieteenalan rajojen. Laadukas tutkimus ja ennakkoluulottomat ratkaisut tuottavat yllätyksellisen ja kiinnostavan paketin.</p> Terhi Kouvo Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91051 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Tulevien numeroiden kirjoittajakutsut https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91064 <p>Aikuiskasvatus katsoo teemanumeroissaan laajasti yhteiskuntaan. Osallistu tieteenalojen rajat ylittävään keskusteluun omalla tekstillä.</p> Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91064 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Sivistys on tulevaisuuden työelämätaito https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91052 <p>Ammattikorkeakoulun tehtävät on ajateltava uusiksi, sillä viheliäiset globaalit ongelmat vaativat koulutusta uudistumaan, sanovat Vuoden 2019 tiedeartikkelin tekijät.</p> Terhi Kouvo Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91052 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Itsestäänselvyyksien kyseenalaistaja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91053 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91053 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Lausunnonantajat vuonna 2019 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91054 <p>Vuonna 2019 Aikuiskasvatuksessa julkaistiin 12 vertaisarvioitua tiedeartikkelia. Lisäksi toimituskunta käsitteli useita artikkelikäsikirjoituksia. Kiitämme<br>lämpimästi lausunnonantajia!</p> Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91054 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Kovin lähellä olevan 1900-luvun ajattelua https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91055 Jussi Onnismaa Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91055 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Hei, meitä huiputetaan! Eli miten kaikista tehdään huippuja https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91056 Heikki Silvennoinen Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91056 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Immanuel Kant ja ilmastoahdistus https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91057 Jussi Onnismaa Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91057 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Käsikirja kielen opettajalle ja tutkijalle https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91058 Johanna Virkkula Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91058 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 ”Rakennamme työtä ihmistä varten” https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91059 <p>Työtehoseuran tutkimus- ja kehittämispäällikkö Minna Mattila-Aalto, 52, pohtii ammatikseen, mikä tekee työstä sosiaalisesti, eettisesti ja ekologisesti kestävää.</p> Hanna Laalo Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91059 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Summaries https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91060 Markus Palmén Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91060 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura (ATS) tiedottaa https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91061 Copyright (c) 2020 kirjoittaja https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91061 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200 Aikuiskasvatus 1/2020 https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91062 Aikuiskasvatuksen toimituskunta Copyright (c) 2020 kirjoittajat https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ https://journal.fi/aikuiskasvatus/article/view/91062 to, 26 maalis 2020 00:00:00 +0200