https://journal.fi/ainedidaktiikka/issue/feed Ainedidaktiikka 2022-08-16T04:41:55+03:00 Päätoimittajat Terhi.k.mantyla@jyu.fi Open Journal Systems <p>Ainedidaktiikka-lehdessä julkaistaan&nbsp; tutkimuksia, joissa tarkastellaan eri tiedonalojen opettamista, opiskelua ja oppimista sekä tiedonalojen luonnetta kaikilla opetuksen ja kasvatuksen tasoilla. Lehti on avoin erilaisille teoreettisille näkemyksille ja metodologisille ratkaisuille. Ainedidaktiikka ymmärretään lehdessä laajasti ja monitieteisesti.</p> https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/109730 Språkmedvetet på skärmen? 2021-08-17T18:37:02+03:00 Mari Bergroth mari.bergroth@abo.fi Jenny Haagensen jenny.haagensen@abo.fi <p>Övergången till distansundervisning i samband med Covid-19 satte lärarnas språkmedvetna arbetssätt på prov. I den här studien undersöks lärares upplevelser av distansundervisningen med fokus på språkmedvetenhet och relationer. Materialet består av 10 intervjuer med lärare som arbetar i anknytning till den svenskspråkiga lärarutbildningen i Finland. Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Analyserna visar att lärarna upplevde det utmanande att agera språkmedvetet i distansundervisningen, vilket hade individexterna och individinterna orsaker. Resultaten visar ett behov av att stärka lärarnas förmåga att undervisa språkmedvetet inför framtida distansundervisning och vikten av att skapa goda relationer i närundervisningen före oväntade situationer uppkommer.</p> <p> </p> <p><strong>Language awareness on screens? Teachers building social relationships during distance teaching</strong></p> <p>Abstract</p> <p>The quick transition to distance teaching due to Covid-19 challenged the language aware teaching practices of the teachers. In this article we examine how teachers experienced distance teaching through the lens of language awareness and social relationships. Interview data of 10 teachers working within the Swedish-medium teacher education is analysed with qualitative content analysis. Our findings show that the teachers found language aware teaching challenging during the distance teaching due to both internal and external reasons. The findings highlight the need to better prepare teachers for future language aware distance teaching methods. The findings also show that establishing good social relationships during contact teaching is essential for both successful language aware teaching and distance teaching in unexpected situations.</p> <p>Keywords: teacher education, language awareness, distance teaching, relationships</p> <p> </p> 2022-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/109917 Opettajaopiskelijoiden kielitoinen toimijuus monikielisten oppijoiden etäohjauksessa 2021-08-27T13:37:40+03:00 Eija Aalto eija.aalto@jyu.fi Kristiina Skinnari kristiina.skinnari@jyu.fi Karita Mård-Miettinen karita.h.mard-miettinen@jyu.fi Milka Siponkoski milka.o.saaristo@student.jyu.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan opettajaopiskelijoiden kielitietoista toimijuutta ohjaustilanteessa, jossa he tukevat etäyhteyksin eri-ikäisiä monikielisiä oppijoita. Ennestään tuntemattomien monikielisten oppijoiden ohjaaminen etäyhteyksin oli opettajaopiskelijoille uusi ja haastava tilanne pandemiakriisissä vuonna 2020. Tutkimuksen aineistona on yhdentoista opettajaopiskelijan ohjaustehtävästä kirjoittamat raportit, jotka on analysoitu aineistolähtöisen temaattisen analyysin keinoin. Analyysissa tarkasteltiin seikkoja, jotka mahdollistavat ja rajoittavat varhaiskasvatuksen, luokanopettajakoulutuksen ja kielten aineenopettajakoulutuksen opiskelijoiden kielitietoista toimijuutta monikielisten oppijoiden etäohjaustilanteissa. Tulokset osoittavat, että opettajaopiskelijoiden kielitietoinen toimijuus vaihteli sekä yksilöllisesti että tilanteisesti ohjausprosessin aikana. Osalla opettajaopiskelijoista toimijuus kasvoi, kun he aktiivisesti ratkoivat kohtaamiaan ongelmia. Osa koki haasteet suuriksi eikä löytänyt niihin ratkaisuja, mikä heikensi heidän toimijuuttaan. Yhteiskunnallisesti haasteellisessa tilanteessa opettajankoulutuksen kontribuutio aitojen ongelmien ratkaisemiseen koettiin tärkeäksi.</p> <p> </p> <p><strong>Teacher students' Language Aware Agency in distance tutoring of multilingual learners</strong></p> <p>Abstract</p> <p>This article addresses teacher students' Language Aware Agency in the new and challenging situation of guiding multilingual learners of different ages in distance in the 2020 pandemic situation. The data of the study consist of the learning diaries and reports by eleven teacher students on their online tutoring experiences and were analysed by Thematical Content Analysis. The analysis focused on the elements that either enhanced or restricted the agency of teacher students. The results show that their agency varied both individually and situationally throughout the guidance process. The agency of some teacher students strengthened as they actively solved the encountered problems. Conversely, for other teacher students the challenges were overwhelming, diminishing their agency. In a societally demanding situation, the contribution of teacher education to authentic community issues was seen important.</p> <p>Keywords: teacher education, language aware agency, multilingual learner, online tutoring</p> 2022-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/109885 "Tää pitäisi piirtää. Tämä tehtävä on kielellisesti vaikea kaikille." 2021-08-18T09:21:46+03:00 Jenni Alisaari jenali@utu.fi Leena Maria Heikkola lheikkol@abo.fi Raisa Harju-Autti raisa.harju-autti@tuni.fi <p>Tarkastelemme luokanopettajaopiskelijoiden (n = 87) kieliopin hallintaa sekä käsityksiä kielellisestä tuesta matematiikan opetuksessa. Aineisto on kerätty opettajankoulutuksessa toteutetun monikielisyys- ja kielenoppimiskurssin yhteydessä kurssin alussa ja lopussa kyselylomakkeella, jolla kartoitettiin kielellistä tukemista matematiikan opetuksen yhteydessä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että kieliopin hallintaan tulisi opettajankoulutuksessa kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Opiskelijoilla oli kuitenkin vankka käsitys erilaisista kielellisen tuen muodoista, kuten visuaalisuudesta ja sanaston ja rakenteiden tarkastelusta. Matematiikan oppiainekohtaisen kielitaidon tukemista tai oppilaiden ensikielen käyttämistä oppimisen tukena ei juurikaan mainittu, vaikka aiheita oli käsitelty kurssilla. Lisäksi osa opiskelijoista osoitti vielä loppumittauksessakin odottavansa oppilailta kielellistä toimijuutta tunnistamatta oppilaan kielellisen tuen tarpeita. Tutkimus osoittaa, että opettajankoulutuksen kieliopillisen tiedon opetusta on kehitettävä, samoin monikielisen oppilaan kielellisen tukemisen pedagogiikka vaatii huomiota.</p> <p> </p> <p><strong>"This should be drawn. This exercise is linguistically difficult to all." Pre-service class teachers' grammatical knowledge and perceptions of linguistic support</strong></p> <p>Abstract</p> <p>This study focuses on pre-service teachers’ (n = 87) grammatical knowledge and their perceptions of implementing linguistic support when teaching mathematics. The data were gathered at the beginning and at the end of a course on multilingualism and language learning with a test concerning linguistic support in teaching mathematics. In the future, students’ grammatical knowledge needs to be further developed in teacher education. Students were able to name various means of linguistic support, although the role of subject specific language and using students’ L1 as a tool for learning were not present in the students’ responses. Some pre-service teachers had high expectations of their students' agency in language awareness without recognizing the need for linguistic support by the teacher. There is a need for developing pre-service teachers’ grammatical knowledge in teacher education. Also, future teachers’ abilities to linguistically support multilingual learners should be focused on more.</p> <p>Keywords: pre-service class teachers, linguistically responsible pedagogy, linguistic support, grammar, mathematics</p> 2022-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/109925 Koulujen kirjavalikoimat osana kielitietoista kirjallisuuskasvatusta 2021-08-16T21:31:23+03:00 Johanna Lähteelä jomalah@utu.fi Merja Kauppinen merja.a.kauppinen@jyu.fi Juli-Anna Aerila julaer@utu.fi <p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 11pt;">Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten koulujen kirjavalikoimien monikielisyyttä sekä opettajien kokemuksia koulujensa luokka- ja koulukirjastojen laadusta. Kyselyyn vastasi ala- ja yläkoulujen opettajia ympäri Suomea (N = 83). Opettajat olivat koulukirjastoihin enemmän tyytyväisiä kuin luokkakirjastoihin: puolet alakoulun opettajista ja yli puolet yläkoulun opettajista oli tyytyväisiä koulukirjastoonsa. Opettajat, jotka pitivät koulu- tai luokkakirjastoaan hyvinä, kokivat, että heidän koulussaan arvostettiin kirjallisuutta ja lukemista. Ero oli tilastollisesti merkittävä opettajiin, jotka olivat tyytymättömiä koulunsa kirjavalikoimiin. Opettajat mainitsivat luokka- ja koulukirjastojen puutteiksi kirjojen vähyyden ja niiden vanhan iän, sekä sen, ettei koululla ole resursseja ylläpitää koulukirjastoa. Lisäksi havaittiin, että koulujen kirjavalikoimissa on tarjolla vähän monikielistä kirjallisuutta. Hieman alle puolet opettajista vastasi koulukirjastostaan löytyvän kirjallisuutta vain yhdellä kielellä. Yleisimmät kielet suomen lisäksi olivat englanti ja ruotsi, joiden jälkeen venäjä, ranska ja arabia. Noin viidesosa alakoulun opettajista mainitsi koulustaan löytyvän kirjallisuutta oppilaidensa kotikielillä.</span></span></p> <p> </p> <p><strong>Book selections in schools as part of language awareness in literature education<br /></strong></p> <p>Abstract</p> <p>In this study we investigated multilingualism in the book selections of school libraries in Finland and teachers’ experiences of the quality of their classroom and school libraries. Our research survey was participated by teachers around Finland in basic education (N = 83), including teachers both in the primary and lower secondary levels. Teachers were more satisfied with their school libraries than individual classroom libraries: half of the primary school teachers and over half of the lower secondary school teachers were satisfied with their school libraries. Those teachers who found their school and classroom libraries satisfactory thought that literature and reading were valued in their schools. There was a statistically significant difference compared to the teachers who were dissatisfied with the book selection in their schools. Teachers mentioned as demerits of classroom and school libraries the shortage of books in general and the lack of recently published books. Also, the lack of resources to maintain a school library was mentioned as a defect. Teachers noted that book selections in their schools offered very little multilingual literature. A little less than half of the teachers said that their school library housed literature written in one language only. In addition to the literature in Finnish, school libraries most commonly offered books in English and Swedish. In addition, books in Russian, French, and Arabic were found in some libraries. Approximately 20 per cent of the primary school teachers mentioned that their school library offered literature in the first language of their students.</p> <p>Keywords: reading, multilingualism, school libraries, linguistic and cultural awareness in libraries </p> 2022-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/109905 Elevers erfarenheter av språkmedveten samundervisning i årskurs 7–9: fokus på lärstrategier och lärarroller 2021-08-13T17:23:20+03:00 Liselott Forsman liforsma@abo.fi <p>Artikelns syfte är att genom narrativer beskriva elevers erfarenheter av samundervisning inom den grundläggande utbildningens årskurs 7–9 i en finlandssvensk skola. Samundervisningen mellan skolans resurslärare och tre ämneslärare inleddes från början av årskurs 7 i elevgruppen i fråga. Lärarsamarbetet har främst fokuserat läs- och skrivstrategier för stärkt litteracitetsutveckling för att stödja inkluderingen av flerspråkiga elever, men har genomförts så att också övriga elever i gruppen dragit nytta av arbetet. Lärstrategier och lärarroller utforskades genom tre gruppintervjuer med tio strategiskt utvalda elever i årskurs 8. Resultaten visar på möjligheterna för inkludering av flerspråkiga elever genom språkmedveten samundervisning samtidigt som hela elevgruppens lärande stöttas, men också att långsiktigt och systematiskt arbete krävs.</p> <p> </p> <p><strong>Students' experiences of language-aware co-teaching in grades 7–9: Focus on learning strategies and teacher roles</strong></p> <p>Abstract</p> <p>Through the use of narratives, the purpose of this article is to describe students’ experiences of co-teaching in a Swedish-medium grade 7–9 school in Finland. The co-teaching in the student group in question was initiated at the beginning of grade 7 between the school’s resource teacher and three content-area teachers. Although aimed at developing literacy strategies to support the inclusion of multilingual students, co-teaching was implemented to benefit all students. Three group interviews with ten students exploring learning strategies and teacher roles were conducted in grade 8. The results suggest possibilities for including multilingual students through language-aware co-teaching simultaneously supporting the learning of the whole group, although long-term, systematic work is called for.</p> <p>Keywords: language-aware teaching, literacy strategies, co-teaching, inclusion, multilingualism</p> 2022-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/113739 Kirja-arvostelu 2022-01-24T16:55:13+02:00 Jenni Marjokorpi jenni.marjokorpi@helsinki.fi 2022-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/112854 Kielitietoinen kielikasvatus 2021-12-16T14:59:33+02:00 Katri Hansell katri.hansell@abo.fi Juli-Anna Aerila julaer@utu.fi Karita Mård-Miettinen karita.h.mard-miettinen@jyu.fi 2022-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Ainedidaktiikka