https://journal.fi/ainedidaktiikka/issue/feed Ainedidaktiikka 2019-08-19T14:35:22+03:00 Kalle Juuti kalle.juuti@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Ainedidaktiikka-lehdessä julkaistaan&nbsp; tutkimuksia, joissa tarkastellaan eri tiedonalojen opettamista, opiskelua ja oppimista sekä tiedonalojen luonnetta kaikilla opetuksen ja kasvatuksen tasoilla. Lehti on avoin erilaisille teoreettisille näkemyksille ja metodologisille ratkaisuille. Ainedidaktiikka ymmärretään lehdessä laajasti ja monitieteisesti.</p> https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/84574 Ainedidaktiikka moninaistuu 2019-08-17T13:14:42+03:00 Kalle Juuti kalle.juuti@helsinki.fi Seija Kairavuori seija.kairavuori@helsinki.fi Arto Kallioniemi arto.j.kallioniemi@helsinki.fi 2019-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/71163 Yhteisopettajuus ja joustavat oppimisryhmät yläkoulun matematiikan opetuksen tukena 2019-08-17T13:17:09+03:00 Kirsi Makkonen kirsi.makkonen@helsinki.fi Helena Thuneberg helena.thuneberg@helsinki.fi Markku Jahnukainen markku.jahnukainen@helsinki.fi Risto Hotulainen risto.hotulainen@helsinki.fi <p>Tässä artikkelissa raportoidaan kolmivuotisen tutkimusprojektin tuloksia, jossa oppilaiden matematiikan osaamista seurattiin yläkoulun ajan seurannan pääpainon ollessa kymmenjärjestelmän perusteiden hallinnassa. Koekoulussa oppilaiden (n = 153) opetus toteutettiin painotetun opetuksen luokkia lukuun ottamatta oppilaiden oppimistarpeen pohjalta muodostetuissa joustavissa oppimisryhmissä, ja erityisopetuksen työmuotona oli matematiikan aineenopettajan ja erityisopettajan yhteisopetus. Kontrolliryhmän muodosti toisen yläkoulun oppilaat (n = 58). Toistomittauksissa käytettiin Kymppi 2-kartoitusta, ja aineistoa analysoitiin sekä parametrisesti että epäparametrisesti, ja peruskoulun lopussa oppilaiden osaamista arvioitiin parametrisesti myös KTLT-testillä. Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että oppilaan oppimistarpeen pohjalta muodostetuissa oppimisryhmissä, joissa erityisopetuksen tuki toteutui yhteisopettajuutena, voitiin vahvistaa paremmin heikosti menestyvien oppilaiden kymmenjärjestelmän hallintaa ja peruskoulun matematiikan opetussuunnitelman tavoitteita kuin jos opetus oli toteutettu kiinteissä perusopetusryhmissä osa-aikaisen erityisopetuksen tuella. Merkittävänä tuloksena voi pitää sitä, että koekoulun joustavissa oppimisryhmissä opiskelleiden suoriutumisen ero kymmenjärjestelmän hallinnassa ei kasvanut verrattuna parhaiten menestyneisiin painotetun opetuksen oppilaisiin toisin kuin kontrollikoulussa.</p> <p>Asiasanat: matematiikan opetus, yläkoulu, erityisopetus, yhteisopettajuus, joustavat oppimisryhmät</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Supporting upper comprehensive school mathematics curriculum with co-teaching and flexible learning groups</strong></p> <p>Abstract</p> <p>This article reports on the findings of the three-year project which followed the participating pupils’ mathematical skills, with a main emphasis placed on the decimal system, throughout their upper comprehensive school curriculum (Finnish grades 7 – 9). The teaching at the main study school (n = 153) was conducted in flexible study groups according to the pupils’ learning needs, unless the pupil was part of a weighed curriculum. The teaching form of work for the special education was the co-teaching method of the mathematics subject teacher and the special education teacher. The second upper comprehensive school of the district acted as a control study school (n = 58). The Kymppi 2-mapping was used during the repeated measurements. The material has been processed both parametrically and nonparametrically. The pupils’ abilities were also evaluated at the end of their upper comprehensive school studies parametrically with the KTLT-test. The study results suggest that study groups based on the pupils’ learning needs, and conducted with the co-teaching method, showed greater improvement in the pupils’ ability to comprehend the decimal system. Those placed in set study groups with part-time special education displayed a weaker comprehension of the decimal system. The most significant finding was that the performance difference at the main study school between the flexible learning groups did not increase compared to the weighed study groups, unlike at the control study school.</p> <p>Keywords: teaching mathematics, upper comprehensive school, special education, co-teaching, flexible learning groups</p> 2019-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/72962 Koulu kulttuuri-identiteetin tukijana 2019-08-17T13:16:04+03:00 Marja Helena Laine marja.h.laine@helsinki.fi <p>Artikkelissa esitellään ja arvioidaan kulttuurisesti kestävän kasvatuksen sisältötavoitteita ja pedagogiikkaa valtakunnallisessa perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) yleisessä sekä oppiainekohtaisissa osuuksissa. Tavoitteita on eritelty kulttuurisesti kestävän kasvatuksen määritelmän ja siihen liitettyjen koulutus- ja kehitystarpeiden avulla (Laine, 2016a; 2017) sekä Julian Agyemanin oikeutetun kestävyyden teorian avulla (Agyeman, 2013). Tutkimus edustaa kvalitatiivista teoriasidonnaista sisällönanalyysiä, ja aineistona toimii tällä hetkellä voimassa oleva perusopetuksen opetussuunnitelma 2014. Artikkelissa osoitetaan, että kulttuurisesti kestävän kasvatuksen sisältötavoitteet ovat esillä perusopetuksen normatiivisessa ohjauksessa. Sen sijaan pedagogiikan näkökulmasta perusopetuksessa tulisi huomioida erityisesti rekognitio, kulttuurinen inkluusio ja kokonaisvaltainen näkemys kestävyydestä, jotta opetussuunnitelman perusteiden perusopetukselle asettama vaatimus opetuksen kulttuurisesta kestävyydestä toteutuisi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Supporting Cultural Identity in School Context – Culturally Sustainable Objectives in the Finnish Curriculum</strong></p> <p>Abstract</p> <p>In this article, the pedagogy and the objectives of culturally sustainable education included in the Finnish national core curriculum were explored. The objectives and the pedagogy in question were evaluated in the light of the definition of culturally sustainable education, and the educational and developmental needs linked to it (Laine, 2016; 2017) and by deploying Julian Agyemans’ theory of the just sustainabilities (Agyeman, 2013). In this qualitative study, the research data, i.e. the Finnish national core curriculum of 2014, was analysed by using the theory-oriented content analysis. The analysis showed that the objectives of culturally sustainable education are present in the normative guidance of education. On the other hand, from the pedagogical perspective, recognition, cultural inclusion and more comprehensive view on sustainability should be taken under stronger consideration. This way the national core curriculum’s claim of cultural sustainability could be achieved.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Keywords: national core curriculum, sustainability education, culturally sustainable education, culturally sustainable development, just sustainabilities</p> 2019-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/71206 ”Identiteettiään selvittämätön opettaja voi helposti mennä ’kirkon’ puolelle” 2019-08-19T14:35:22+03:00 Juha Veikko Luodeslampi juhaluodeslampi@yahoo.com Arniika Kuusisto arniika.kuusisto@helsinki.fi <p>1930-luvulla syntyneet uskonnonopettajat olivat työurallaan osallisina peruskoulun alkuvaiheissa, jolloin uskonnonopetus herätti laajaa keskustelua. Tämän opettajaryhmän työuraa koskevissa kertomuksissa selviää, että heillä oli uskonnolliseen vakaumukseen liittyvä tausta, mutta työuralla he ohjautuivat pääosin koulun ammatillisesta arvomaailmasta käsin. Miesopettajilla oli pääsääntöisesti pappisvihkimys ja kytkös herätysliikkeisiin. Naisopettajissa oli enemmän liikkeisiin millään tavoin sitoutumattomia kuin miehissä. Peruskoulun syntyvaiheeseen liittyy myös kouludemokratialiikkeen nousu ja sitä myötä osa opettajista koki että uskonnonopetus tuli haastettua politiikan kautta. Ilmiö oli kuitenkin varsin lyhytaikainen ja paikallinen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tensions between professionality and faith affiliation at careers of Religious education teachers in the shift of 1960s and 1970s</strong></p> <p>Abstract:</p> <p>The studied Religious education (RE) teachers, who were born in the 1930s, were involved in Pietistic movements at least in their childhood. When comprehensive school was initiated in Finland, RE was challenged also by school democracy movement. In RE teachers’ narratives, religious activity in school does not play a remarkable role, although male RE teachers were also ordained ministers and had pietistic background. In the study, female RE teachers were less involved in Pietistic movements than their male colleagues. Political challenge and pressure for RE as a school subject was rather local and very short termed.</p> <p>Keywords: Religious education, religious affiliation, worldview, comprehensive school</p> <p>&nbsp;</p> 2019-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/77602 Opettajaopiskelijat suomalaisten alkuperää selvittämässä 2019-08-17T13:15:37+03:00 Jukka Rantala jukka.rantala@helsinki.fi Helena Thuneberg helena.thuneberg@helsinki.fi Hannu Salmi hannu.salmi@helsinki.fi <p>Artikkeli käsittelee opettajaopiskelijoilla (N = 160) toteutettua tiedonalalähtöisen eheyttämisen opintokokonaisuutta ja siihen liittyvää tutkimusta. Tutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden asenteissa ja tiedonalalähtöisen eheyttämisen valmiuksissa tapahtuneita muutoksia alku- ja loppukyselyn sekä tuottamistehtävien avulla. Opintokokonaisuus, joka koostui noin kymmenestä tunnista asiantuntijaluentoja sekä neljän kuukauden aikana opiskelijoiden keskenään ja opettajiensa kanssa käymistä ryhmäkeskusteluista, vahvisti opiskelijoiden uskoa kykyihinsä toteuttaa oppiaineintegraatiota. Varsinkin ne opiskelijat, joiden mielestä asiantuntijaluennot avasivat onnistuneesti eri tieteenalojen selitysperusteita, kokivat eheyttämisvalmiuksiensa kohentuneen. Kuitenkin myös opiskelijat, jotka eivät käyneet luennoilla kokivat hyötyneensä opintokokonaisuudesta. Tämä selittynee ryhmäkeskustelujen yhteydessä opiskelutovereilta tihkuneella tiedolla. Lisäksi opintokokonaisuuden yhteydessä tehdyn DNA-testin voi olettaa herkistäneen eheyttämisteemalle nekin opiskelijat, jotka eivät käyneet luennoilla. Tutkimus osoittaa tiedonalalähtöiseen eheyttämiseen keskittyvän opintokokonaisuuden mahdollisuudet opiskelijoiden eheyttämisasenteiden ja -osaamisen kehittäjänä.</p> <p><strong><br>Solving the origin of the Finns: A study of the impact of interdisciplinary instruction in the perceptions of student teachers to carry out discipline-based integration</strong></p> <p>Abstract:</p> <p>The article presents the study relating to a discipline-based integration course for student teachers (N = 160) carried out in the University of Helsinki between January and May in 2018. The content of the course was the origin of the Finns. Pre and post tests were conducted to obtain students’ perceptions of their own abilities relating to the discipline-based integration and their readiness to carry it out in the future. In addition to the attitude scales, the test included writing tasks to analyse students’ disciplinary and interdisciplinary knowledge. The course showed to increase students’ faith in their own abilities to fulfill discipline-based integration. Particularly, those students who valued the ten-hours of lectures on archaeology, philology, history and genealogy thought that their disciplinary-based integrative instruction ability was improved in consequence of the course. However, also those students who did not participate in the lectures experienced the course useful. Undoubtedly, they benefited from knowledge, which has trickled in connection with the group discussions from the fellow students during the course. Another explanation seems to be the results of personal DNA tests which increased students’ interest towards the theme of the course. The study indicates the potential of the discipline-based integrative course in fostering students’ attitudes and knowledge management for discipline-based integration. It also emphasizes the importance of blending the formal instruction with informal learning in forming significant learning experiences.</p> <p>Keywords: discipline-based integration, multidisciplinary learning modules, elementary teacher education, university pedagogy, informal learning</p> 2019-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/79484 Monipuolinen käsikirja matematiikan opetuksesta kiinnostuneille 2019-08-17T13:15:09+03:00 Tomi Kärki topeka@utu.fi 2019-08-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Ainedidaktiikka