Ainedidaktiikka https://journal.fi/ainedidaktiikka <p>Ainedidaktiikka-lehdessä julkaistaan&nbsp; tutkimuksia, joissa tarkastellaan eri tiedonalojen opettamista, opiskelua ja oppimista sekä tiedonalojen luonnetta kaikilla opetuksen ja kasvatuksen tasoilla. Lehti on avoin erilaisille teoreettisille näkemyksille ja metodologisille ratkaisuille. Ainedidaktiikka ymmärretään lehdessä laajasti ja monitieteisesti.</p> Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. fi-FI Ainedidaktiikka 2489-5636 Etäkoulu on digitaalisuuden interventio https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/91490 Kalle Juuti Seija Kairavuori Arto Kallioniemi Copyright (c) 2020 Ainedidaktiikka http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-10 2020-04-10 4 1 1 1 10.23988/ad.91490 Matematiikan parhaaksi osaajaksi kehittyminen perusopetuksen aikana https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/83384 <p>Tutkimus perustuu Opetushallituksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen hankkeessa tuotettuun pitkittäisaineistoon, jossa samaan ikäluokkaan kuuluvien oppilaiden matematiikan osaamisen kehitystä on seurattu vuosien 2005–2015 aikana perusopetuksen kolmannelta vuosiluokalta toisen asteen koulutuksen loppuun. Tutkimus kohdistuu matematiikan parhaisiin osaajiin ja siihen, miten heidän osaamisensa on kehittynyt perusopetuksen aikana ja mikä erottaa parhaat osaajat muista. Tutkimusaineisto käsittää yhteensä 2051 oppilasta, jotka ovat osallistuneet kolmannella, kuudennella ja yhdeksännellä vuosiluokalla pidettyihin matematiikan osaamista kartoittaviin kokeisiin. Näistä yhdeksännen vuosiluokan kokeessa menestymisen perusteella parhaiden osaajien joukkoon luokiteltuja oppilaita on 256 (12,5 %). Tutkimustulosten mukaan suurin osa parhaista osaajista erottuu muusta tutkimusjoukosta jo kolmannella vuosiluokalla, ja ero muihin oppilaisiin näkyy selkeästi kuudennella luokalla. Oppilaan aikaisempi osaaminen, käsitys omasta osaamisesta ja vanhempien koulutustaso olivat selkeitä parempaa osaamista selittäviä tekijöitä. Tutkimuksessa havaittiin, että parhaiden osaajien tasolle voi yltää myös keskitasoa heikommasta lähtötasosta.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Evolving into a mathematically high-achieving student during basic education</strong></p> <p>Abstract</p> <p>The study is based on the national evaluation of mathematics carried out by the Finnish National Agency for Education (EDUFI) and the Finnish Education Evaluation Centre (FINEEC). The development of mathematical competence of students of the same age group has been investigated during 2005–2012 from the third year of basic education to the ninth year. The study focuses on mathematically high-achieving students and how their skills have evolved during basic education and what kind of factors distinguish them from others. The longitudinal data consists of 2051 students who have taken part in mathematics examinations in the third, sixth and ninth grades. Definition of high-achieving students is based on success in the examination of ninth grade. Total number of high-achieving students is 256 (12,5 %). The results indicated that high-achieving students are distinguished from others in the third grade and the difference between them and other students is clearly visible in the sixth grade. Students’ previous mathematical performance, self-competence and the level of parents’ education were explanatory factors for better competence in ninth grade. The study found that the level of a high-achieving student can be attained also from a lower than average starting level.</p> <p>Keywords: basic education, learning outcomes in mathematics, high-achieving students, longitudinal research, national evaluation in mathematics</p> Laura Niemi Jari Metsämuuronen Markku Hannula Anu Laine Copyright (c) 2020 Ainedidaktiikka http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-14 2020-04-14 4 1 2 33 10.23988/ad.83384 Foneettinen osaaminen helpottaa vieraan kielen ääntämisen opettamista – kyselytutkimus suomalaisten kieltenopettajien käyttämistä ääntämisen opetusmenetelmistä https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/85736 <p>Tässä tutkimuksessa selvitettin suomalaisten kieltenopettajien käyttämiä ääntämisen opetuksen ja arvioinnin käytänteitä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kyselytutkimuksen vastaajat (n = 175) arvioivat oman ääntämistaitonsa pääosin hyväksi, mutta he ovat silti epävarmoja ääntämisen opettamisesta. Opettajankoulutus ei sisällä riittävästi, jos ollenkaan, tietoa ääntämisen opettamisesta. Tulokset tuovat esille opettajien oman koulutuksen tärkeyden: mitä enemmän koulutuksessa on ollut fonetiikan opetusta, sitä helpompana vastaajat pitävät ääntämisen opettamista. Nämä opettajat myös opettavat enemmän prosodiaa, joka on puheen ymmärrettävyydelle tärkeä suullisen kielitaidon osa-alue. Tuloksia voidaan hyödyntää opettajankoulutuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kehittämiseen. Opettajien kautta voidaan vaikuttaa opetuksen sisältöihin ja sitä kautta oppijoiden saavuttamaan parempaan ääntämistaitoon.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Phonetic knowledge facilitates the teaching of foreign language pronunciation – a survey of teaching pronunciation in Finnish schools</strong></p> <p>Abstract</p> <p>We report results from a survey aimed at Finnish language teachers focusing on the currently used practices in teaching pronunciation skills in Finnish primary and secondary education. While respondents (n = 175) rated their own pronunciation skills mostly as good, they were nevertheless uncertain about how to teach pronunciation skills. The results of the survey reveal the importance of teachers' own education: the more phonetic training teachers have received, the easier it is for them to teach pronunciation. These teachers also teach more prosody, which is an important part of oral language skills for improving comprehension. Currently the teacher education provides insufficient knowledge on how to teach pronunciation. These results highlight the importance of teacher education and in-service teacher education. By developing teacher education we can influence language teaching and thereby improve the pronunciation skills of learners.</p> <p>Keywords: Explicit teaching, L2 teaching, Phonetics, Pronunciation, Teacher education</p> Päivi Virkkunen Minnaleena Toivola Copyright (c) 2020 Ainedidaktiikka http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-14 2020-04-14 4 1 34 57 10.23988/ad.85736 Erityisopettajaopiskelija verkkopalvelujen käyttäjänä https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/78007 <p>Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityisopettajiksi opiskelevien verkkopalvelujen käyttöä opiskelujen ja työn tukena sekä heidän näkemyksiään ThinkMath-verkkopalvelusta ja sen kehittämistarpeista. Tutkimus on osa Matematiikan maailmaan –matematiikan opettajankoulutuksen kehittämishanketta.</p> <p>Kehittämistutkimuksen tässä osassa selvitettiin opiskelijoiden kokemuksia verkkomateriaalien käytöstä, erityisesti ThinkMath-verkkopalvelusta. Tutkimuksen osallistujat olivat Matemaattiset oppimisvaikeudet -kurssin opiskelijoita (N = 66). Opiskelijat tutustuivat yhdellä kurssin harjoituskerralla ThinkMath-harjoitusmateriaaleihin. Tietoa kerättiin kyselylomakkeilla kurssin alkaessa ja päättyessä. Tuloksissa käytetään kuvailevia tunnuslukuja sekä ristiintaulukointia.</p> <p>Tulosten perusteella erityisopettajaopiskelijat suhtautuvat verkkomateriaalien käyttöön varsin positiivisesti eikä eroja ollut eri ikä- tai työkokemusryhmien välillä. ThinkMath –verkkopalvelu tunnettiin ennalta varsin heikosti. Kurssin päättyessä opiskelijat kokivat sivuston antavan varsin hyvin tietoa matemaattisten taitojen kehityksestä. Heikoimmin sivuston koettiin antavan tietoa matemaattisten oppimisvaikeuksien arvioinnista ja taustatekijöistä. Verkkopalvelun käytettävyydessä kehitettävää ilmeni erityisesti tiedon löytämisen helpottamisessa. Tutkimus antaa tietoa paitsi tämän verkkopalvelun kehittämiseen myös yleensä opettajille suunnatun verkkomateriaalin suunnitteluun.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Special education teacher students as users of online materials. Survey to develop ThinkMath web services</strong></p> <p>Abstract</p> <p>The aim of this study was to find out how special educational needs teacher students use online materials in their studies. In addition, we asked how much they have used online materials in their teacher work before their studies. We were also interested in their specific expectations for the development of ThinkMath -web services. The research is part of the Teacher Training Project 'Matematiikan maailmaan' ('Math World'), which is funded by the Ministry of Education and Culture.&nbsp;</p> <p>In our project, we follow educational design research (EDR) principles with several data collection and development cycles. In this paper, we report the results from the first EDR cycle, in which we explored students' experiences with the use of online materials, especially the ThinkMath web service. The participants of the study were students in the Mathematical Learning Difficulty course (N = 66). Students were introduced to ThinkMath online materials as a part of this course. The data was collected by questionnaires at the beginning and at the end of the course. The results use descriptive indicators and cross-tabulation.&nbsp;</p> <p>On the basis of the results, special educational needs teacher students are quite positive about the use of online materials. There were no differences between age or work experience groups. The ThinkMath web service was known poorly in advance. At the end of the course, the students felt that the ThinkMath web service provided quite good information on the development of mathematical skills. Students suggested adding more information about background factors of mathematical learning difficulties, and ways of evaluating mathematical learning. Students also felt that search-functions in the ThinkMath web service needed to be better. &nbsp;Our study showed the benefit of involving users to the developmental work of online materials, for example, ThinkMath web services.</p> <p>Keywords: online materials, special educational needs teacher students, educational design research, ThinkMath, web services</p> Eija Väisänen Pirjo Aunio Anu Laine Copyright (c) 2020 Ainedidaktiikka http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-14 2020-04-14 4 1 58 78 10.23988/ad.78007 Matematiikan opetus mielekkään oppimisen edistämisessä https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/82548 <p>Synteesitutkimuksemme tarkoituksena on rakentaa laaja-alainen koonti niistä yhteyksistä, jotka kohdentuvat matematiikan kouluopetukseen ja mielekkään oppimisen kontekstiin. Tutkimusmetodologisesti synteesi koostuu kvalitatiivisista, kvantitatiivisista ja mixed methods –lähestymistapaan perustuvista alkuperäistutkimuksista ja muutamista meta-analyyseistä. Lopullinen Ebsco-haku tuotti 50 analyysiin soveltuvaa julkaisua vuosilta 2007–2017. Aineiston analyysin alkuperäisenä kehikkona toimi aikaisemmin laadittu käsitteellinen malli (Koskinen, 2016). Aineistostamme ei löytynyt yhtään tutkimusta, jossa olisi tutkittu edellä mainittua kokonaisuutta. Tutkimustulosten mukaan matemaattiseen ymmärtämiseen tähtäävät opetuksen lähestymistavat – kontekstuaaliset, konkreettiset ja sosiaaliset – edistävät mielekästä oppimista. Niiden onnistunut soveltaminen edellyttää kuitenkin opettajan taitoa valita sopivat välineet ja käyttää niitä sekä oppilaan toiminnan vuorovaikutteista ohjaamista. Näiden lähestymistapojen yhdistäminen opetuksessa parantaa entisestään niiden vaikuttavuutta. <br><br></p> <p><strong>Teaching mathematics to promote meaningful learning: Towards an integrative model<br></strong></p> <p>Abstract</p> <p>The purpose of this research synthesis is to build a comprehensive entity with links that focus on school education in mathematics and the context of meaningful learning. The synthesis consists of qualitative, quantitative and mixed methods studies, and a few meta-analyzes. The final Ebsco-search produced 50 publications that met our criteria (for years 2007-2017). The tentative framework for the analysis of a data was the previously presented conceptual model (Koskinen, 2016). Our research synthesis did not find any studies that examined the above mentioned entity. According to research findings, analysis suggests that teaching approaches to mathematical understanding – contextual, concrete, and social – support meaningful learning. However, their successful application requires that the teacher has the skill to select and use the appropriate tools and the interactive guidance of the pupil's activities. Combining these approaches in teaching will further enhance their effectiveness.</p> <p>Keywords: mathematics, teaching, learning, research synthesis, holistic approach</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> Rauno Koskinen Harri Pitkäniemi Copyright (c) 2020 Ainedidaktiikka http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-14 2020-04-14 4 1 79 98 10.23988/ad.82548 Monilukutaitoa oppikirjan äärellä https://journal.fi/ainedidaktiikka/article/view/82720 <p>Ympäristöopissa kuvilla voidaan esittää sisältöjä, jotka eivät näyttäydy arkikokemukselle. Artikkelissa tarkastellaan monilukutaitoa peruskoulun ympäristöopin oppikirja-aukeaman äärellä verbaalisen ja visuaalisen modaliteetin työnjakoon fokusoiden. Peruskoulun toisen ja viidennen luokan oppilailta (N = 20) kysyttiin oppimateriaaliaukeaman avulla heidän silmäily- ja lukustrategioitaan. Tulokset osoittavat, että toisluokkalaisten silmäilyreitit ovat yhdenmukaisempia kuin viidesluokkalaisten. Useimmat oppilaat silmäilevät oppimateriaalia kuvavetoisesti, mutta kuvilla ei ole yhtä keskeistä roolia lukemisstrategioita kuvattaessa. Viidesluokkalaisten vastauksissa on havaittavissa enemmän tekstilajiin ja tekstin rakenteeseen liittyvistä kielennyksiä kuin kannanottoja kuvien tehtäviin. Oppilaat mielsivät tärkeimmän tiedon löytyvän sanallisesta tekstistä eivätkä he yhdistäneet kuvaa ja sanaa. Tulokset viittaavat tarpeeseen kehittää tietoisesti eri modaliteettien yhteen lukemisen strategioita.<br><br></p> <p><strong>Multiliteracy when reading a school textbook: How do primary school pupils read the many modes in environmental studies textbook pages?</strong></p> <p>Abstract</p> <p>This article approaches multiliteracies in primary school environmental studies (science), focusing on the interaction between verbal and visual modalities. Primary school pupils, year 2 (8-year-olds) and 5 (11-year-olds) (N = 20), were asked to demonstrate and explain their scanning and reading paths while multireading environmental studies textbooks. The majority of students browsed the actual material with an image-driven style while images did not play a central role when explaining reading patterns. The students thought that the most important information was found in the verbal text and did not combine the image with the written word. The results suggest a need to develop explicit instructional strategies for multiliteracies to enhance multimodal combining in making sense of texts.</p> <p>Keywords: Multiliteracy, multimodality, textbook, environmental studies, science, primary school</p> Pinja Herttovuo Sara Routarinne Copyright (c) 2020 Ainedidaktiikka http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2020-04-20 2020-04-20 4 1 99 121 10.23988/ad.82720