Pettersson, Henri. 2019. ”Metafilosofisia Teemoja: Lectio Praecursoria 3.5.2019”. Ajatus 76 (1):367–374. https://journal.fi/ajatus/article/view/88201.