Pettersson, Henri. 2019. ”Metafilosofisia teemoja: Lectio praecursoria 3.5.2019”. Ajatus 76 (1):367–374. https://journal.fi/ajatus/article/view/88201.