https://journal.fi/akakk/issue/feed Ammattikasvatuksen aikakauskirja 2023-03-24T00:00:00+02:00 Toimitus / Editorial Team akakk@ottu.fi Open Journal Systems <p><strong>Ammattikasvatuksen aikakauskirja (AKAKK)</strong> on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä JUFO1-tason tieteellinen, vertaisarvioitu lehtijulkaisu. Aikakauskirjassa julkaistavat tekstit käsittelevät ammattikasvatuksen tutkimusta laaja-alaisesti ammatillisen kasvun, ammattiin johtavan koulutuksen sekä aikuisten työssä oppimisen näkökulmasta.</p> <p>&nbsp;</p> https://journal.fi/akakk/article/view/127566 Opiskelijoiden aineelliset ja kokemukselliset etäopiskeluympäristöt Covid-19-pandemian aikana 2023-03-07T15:07:32+02:00 Solja Upola solja.upola@gmail.com Satu-Maarit Korte satu-maarit.korte@ulapland.fi Janne Väätäjä janne.vaataja@ulapland.fi Suvi Lakkala suvi.lakkala@ulapland.fi Merja Paksuniemi merja.paksuniemi@ulapland.fi Pigga Keskitalo pigga.keskitalo@ulapland.fi <p>Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisista tekijöistä opiskelijoiden kokemukset etäopiskelusta koostuvat. Tutkimusaineisto kerättiin Covid-19-pandemian aikana vuonna 2021 toisen asteen opiskelijoilta sekä perusopetuksen 9.-luokan oppilailta (N=189). Lisäksi toisen asteen opiskelijoiden (N=45) kanssa toteutettiin työpajoja, joissa etäopetuksen hyviä käytänteitä ja ongelmakohtia käsiteltiin. Laadullinen aineisto on analysoitu aineistolähtöisesti. Opiskelijat ilmaisevat toimivan etäopiskeluympäristön tukevan sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.<br>Tutkimus tuo esille opiskelijoiden vaihtelevat tuen tarpeet sekä moniulotteisen sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen etäopetuksessa. Lisäksi opiskelijoiden itseohjautuvuuden kokemukset linkittyvät minäpystyvyyden kokemukseen. Tulokset ovat hyödynnettävissä kehitettäessä etäohjauskäytäntöjä, jotka huomioivat aineelliset ja kokemukselliset etäopiskeluympäristöt.</p> 2023-04-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Ammattikasvatuksen aikakauskirja https://journal.fi/akakk/article/view/127821 Asiantuntijuus ja sen saavuttaminen opiskelijoiden ja työelämäkumppanin näkökulmasta 2023-03-15T10:51:53+02:00 Johanna Komppa johanna.komppa@helsinki.fi Pasi Lankinen akakk@ottu.fi <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan opiskelijan ja työelämäkumppanin näkökulmasta asiantuntijuutta ja erityisesti asiantuntijuuden kokemusta: milloin opiskelija on kokenut olevansa asiantuntija alallaan ja millaisena asiantuntijana työelämäkumppani näkee opiskelijan? Tutkimuksen kontekstina on yliopiston työelämäkurssi, ja aineiston muodostavat verkkokyselyjen avovastaukset, jotka on analysoitu sisällönanalyysin menetelmin aineistolähtöisesti. Havaintoja peilataan työelämäkumppanilta saatuihin näkemyksiin.</p> <p>Avovastausten perusteella opiskelijat kokivat olevansa asiantuntijoita, kun he olivat vuorovaikutuksessa jonkun oman alan ulkopuolisen kanssa. Tällaisissa tilanteissa ulkopuolinen tunnistaa asiantuntijuuden ja antaa asiantuntijan roolin opiskelijalle, tai opiskelija voi tunnistaa asiantuntijuutensa itsenäisesti. Asiantuntijuus näyttäytyi vastaajille myös saavuttamattomana, ja erityisesti tiedollinen osaaminen koettiin puutteellisena. Osalle vastaajista saattoi myös olla epäselvää, mitä alan asiantuntijalta vaaditaan, jolloin on vaikea arvioida asiantuntijuuttaan. Työelämäkumppanin näkökulmasta asiantuntijuus välittyi asiantuntijamaisissa työtavoissa ja laadukkaana työnä.</p> <p>Opiskelijoiden vastausten perusteella opinnoissa asiantuntijuuden kokemusta tukevat esimerkiksi monialaiset kurssit ja opiskelutoverit harjoittelun ja työelämäkurssien lisäksi. Myös se, miten yliopistoyhteisössä annetaan tunnustusta opiskelijoiden osaamiselle, vaikuttaa asiantuntijuuden kokemukseen.</p> 2023-04-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Ammattikasvatuksen aikakauskirja https://journal.fi/akakk/article/view/127823 “They did not give up on me.” Vocational students’ perceptions of the special support in their studying. 2023-03-15T11:36:01+02:00 Sanna Ryökkynen sanna.ryokkynen@hamk.fi 2023-04-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Ammattikasvatuksen aikakauskirja https://journal.fi/akakk/article/view/127564 Kuinka ChatGPT teki minut tarpeettomaksi 2023-03-07T14:53:40+02:00 Petri Nokelainen petri.nokelainen@tuni.fi 2023-04-24T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Ammattikasvatuksen aikakauskirja