Illman, R. (2013). Aboagora 2013: The Human Machine. Approaching Religion, 3(2), 1–2. https://doi.org/10.30664/ar.67510