Illman, Ruth. 2013. “Aboagora 2013: The Human Machine”. Approaching Religion 3 (2):1-2. https://doi.org/10.30664/ar.67510.