Illman, R. (2013) “Aboagora 2013: The Human Machine”, Approaching Religion, 3(2), pp. 1–2. doi: 10.30664/ar.67510.