(1)
Rantala, H.; Sarjala, J. Turun monet romantiikat. AURAICA 2018, 77-78.