https://journal.fi/avain/issue/feed AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 2024-06-25T19:20:45+03:00 Jari Käkelä jari.kakela@gmail.com Open Journal Systems <p>Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain<br>Avain - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning<br>Avain - The Finnish Review of Literary Studies</p> https://journal.fi/avain/article/view/128210 Muotokuvia muistista: Pertti Karkama 2023-03-30T09:44:51+03:00 Juhani Niemi 2024-06-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Juhani Niemi https://journal.fi/avain/article/view/145445 Väitöskirjatutkijat meritoituvat kausijulkaisuissa 2024-05-02T12:01:14+03:00 Hanna-Riikka Roine Esko Suoranta 2024-06-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Hanna-Riikka Roine; Esko Suoranta https://journal.fi/avain/article/view/138123 Tyylittelyn käsite venäläisessä modernismissa 2023-10-24T19:10:15+03:00 Mika Pylsy <p>Lectio praecursoria</p> <p>Pidetty 21.10.2023 Helsingin yliopistossa, osana venäjän kielen ja kirjallisuuden väitöskirjatyötä История понятия «стилизация» в русском модернизме (Tyylittelyn käsite venäläisessä modernismissa).</p> 2024-06-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Mika Pylsy https://journal.fi/avain/article/view/129118 Kvantitatiivinen tutkimus romaanien ylirajaisuudesta 1970-2020 2023-09-05T15:19:09+03:00 Telma Peura <p>Artikkelissani tarkastelen kvantitatiivisesta perspektiivistä, miten Suomessa julkaistun romaanikirjallisuuden kulttuurinen monimuotoisuus on kehittynyt ajanjaksolla 1970–2020. Tutkin, miten romaanien kirjoituskielet ja tekijöiden kansalaisuudet suhteutuvat toisiinsa ja hyödynnän näiden risteyskohdissa ylirajaisuuden käsitettä. Tutkimus perustuu Kirjasampo-tietokantaan, jonka sisältämät teoksia kuvailevat metatiedot mahdollistavat koko kirjallisuuden kentän tarkastelun bibliografisen datatieteen keinoin. Käsittelemieni tekstin ulkoisten piirteiden pohjalta osoittautuu, että kotimainen kirjailijakunta on moninaistunut, vaikka ylirajaisen romaanikirjallisuuden asema on yhä perifeerinen. Viime vuosikymmenien aikana myös suomennoskirjallisuuden kieli- ja kansalaisuustaustoissa näkyy viitteitä käännöksestä kohti kulttuurisesti monimuotoisempaa kenttää. Viimeiseksi pohdin, miten samanaikainen julkaisukentän rakenteellinen pirstaloituminen on vaikuttanut kehityksen taustalla. Kaiken kaikkiaan kvantitatiivinen perspektiivi muistuttaa, kuinka haastavaa romaanien kotimaisuuden ja toisaalta ylirajaisuuden tarkka määritteleminen on.</p> 2024-06-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Telma Peura https://journal.fi/avain/article/view/129394 Dataismista digikritiikkiin – ohjelmallisuus sosiaalisen median kuvauksessa Esa Mäkisen romaanissa Totuuskuutio ja Jussi Valtosen romaanissa He eivät tiedä mitä tekevät 2023-08-23T14:12:53+03:00 Hanna Huhtinen <p>Artikkeli tarkastelee intermediaalisia viittauksia kahdessa sosiaalista mediaa käsittelevässä suomalaisessa romaanissa. Analysoitavana ovat Esa Mäkisen <em>Totuuskuutio</em> (2015) ja Jussi Valtosen <em>He eivät tiedä mitä tekevät</em> (2014). Nämä intermediaaliset spekulatiiviset lähitulevaisuuden miljööseen sijoittuvat romaanit kuvaavat digitalisoitunutta ja medioitunutta yhteiskuntaa. Teoksissa hahmotetaan yksilöön ja yhteisöihin vaikuttavia digitalisaatioon ja sosiaalisen median käyttöön liittyviä ylikansallisia ilmiöitä. Sosiaalisen median käyttöä kuvaavat intermediaaliset viittaukset linkittyvät molemmissa teoksissa dataistiseen ideologiaan sekä suuryritysten kaupallisiin tarkoitusperiin, eikä teknologisia innovaatioita ihannoida. Sen sijaan teokset liittävät positiivisia mielikuvia muun muassa välittömään vuorovaikutukseen, kaunokirjallisuuteen ja muihin taidemuotoihin. Intermediaalisuus hahmottuu yhdeksi romaanien tematiikkaa rakentavaksi kirjalliseksi keinoksi. Molemmissa teoksissa digitaalisen kulttuurin, huomiotalouden ja dataismin kutsua tehdään lukijalle tiettäväksi. Siispä molemmissa teoksissa on ohjelmallinen juonne, jossa digitaalisen kulttuurin kehityskulkuja käsitellään kriittisen linssin läpi.</p> 2024-06-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Hanna Huhtinen https://journal.fi/avain/article/view/136887 Mielten rajoja rikkomassa 2023-10-16T09:44:11+03:00 Riikka Pirinen <p>Artikkeli tarkastelee Alice Munron novellistiikkaa kirjallisen tajunnankuvauksen ja fiktiivisten mielten tutkimuksen näkökulmasta ja ehdottaa, että Munron novellien tulkinta vaatii etenkin kertojien ja henkilöhahmojen välisten suhteiden analyysiä. Tekstianalyyttinen, kerronnan rakenteisiin pureutuva lähestymistapa osoittaa, kuinka tajunnankuvausten tutkimus paljastaa Munron novellistiikalle tyypillisiä kerronnan keinoja, jotka toimivat paitsi Munron novellien tulkinnallisina avaimina myös auttavat hahmottamaan hänen tuotantonsa suhdetta novellin lajiteoreettiseen kontekstiin. Artikkelissa analysoidaan novellien ”Miles City, Montana” (1986), ”Friend of My Youth” (1990), ”Passion” (2004) ja ”Chance” (2004) tajunnankuvauksia, joissa tarkennetaan etenkin kerrotun monologin, sulkeiskerronnan sekä kirjallisen epifanian tutkimukseen. Näiden Munron kerronnalle tyypillisten keinojen tarkastelu avaa uusia näkökulmia sekä Munron tuotantoon että siinä toistuvien kerronnan keinojen tutkimukseen.</p> 2024-06-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Riikka Pirinen https://journal.fi/avain/article/view/132014 Iida Rauman romaani Hävitys. Tapauskertomus todistuksena lapsiin kohdistuvasta sorrosta 2023-09-28T14:20:29+03:00 Liisa Merivuori <p>Artikkeli tarkastelee Iida Rauman romaania <em>Hävitys. Tapauskertomus </em>(2022) todistuskirjallisuutena kouluväkivallasta ja lapsiin kohdistuvasta sorrosta sekä niiden aiheuttamasta traumasta. Sortoa lähestytään artikkelissa intersektionaalisesta näkökulmasta. <em>Hävitys</em> kuvaa kouluväkivallan tuottamaa traumaa vahvasti affektiivisella ja ruumiillisella tavalla. Romaani pohjaa osin Rauman omiin kokemuksiin kouluväkivallasta ja on nimensä mukaisesti <em>tapauskertomus</em>, mutta helposti luettavissa poliittisesti kantaaottavaksi ja yleisiä käsityksiä rikkovaksi puheenvuoroksi lasten oikeuksien puolesta. Sekä <em>Hävityksen </em>kerronta, rakenne että sisältö ohjaavat lukemaan teosta todistuksena (<em>testimony</em>). Teoksen kerronnassa viitataan sen olevan päähenkilönsä kertomus itselleen tapahtumista asioista, ja vaikutelmaa vahvistavat sen lopusta löytyvät, kuvattuihin tapahtumiin liittyvät valokuvat. Sisällöllisesti <em>Hävitys</em> kiinnittyy todistuskirjallisuuden perintöön kuvaamalla jotakin niin käsittämätöntä ja yleisten mielikuvien vastaista, että siitä kertomaan vaaditaan yksilö, joka näki kaiken omin silmin: teoksen mukaan koululaitos ylläpitää aikuisten ylivaltaa tukevia rakenteita, jotka johtavat lapsiin kohdistuvaan henkiseen ja ajoittain myös fyysiseen väkivaltaan. Päähenkilön lapsuudessaan kokema vuosia jatkunut pelko, yksinäisyys ja niiden aiheuttama itseinho rakentuvat upottavaksi traumaksi, jonka kylmänkosteaan silmäkkeeseen aikuistunut päähenkilö ja lukija putoavat yhdessä. <em>Hävitys</em> tuo näkyviin ”koulukiusaaminen” minuutta repivät vaikutukset, jatkuvan väkivallan traumatisoivuuden ja lapsiin kohdistuvan arkisen sorron vahingollisuuden. <em>Hävitys</em> antaa äänen lapsille ja nuorille, joilla on kriittisiä ajatuksia, poliittisia mielipiteitä ja huoli koko maapallon tulevaisuudessa – mutta joista puhutaan yhteiskunnassa lähinnä mykkänä ryhmänä, jonka edelleen kannattaisi kuulumisen sijaan vain näkyä, jos sitäkään.</p> 2024-06-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Liisa Merivuori https://journal.fi/avain/article/view/144788 Särkyvät mielet suomalaisessa modernistisessa kirjallisuudessa 2024-04-07T12:55:01+03:00 Saara Jäntti Erika Miettinen <p><strong>Anna Ovaska 2023: </strong><strong><em>Shattering Minds - Experiences of Mental Illness in Modernist Finnish Literature. </em></strong><strong>Studia Fennica Litteraria 13.</strong> <strong>Helsinki: SKS, 261 s.</strong></p> 2024-06-25T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Saara Jäntti, Erika Miettinen