AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/avain <p>Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain<br>Avain - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning<br>Avain - The Finnish Review of Literary Studies</p> Kirjallisuudentutkijain Seura fi-FI AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 1795-3790 <p><em>Avaimen</em> numerot julkaistaan paperiversion lisäksi myös verkossa. Jättäessään käsikirjoituksen kirjoittajat myöntävät luvan myös verkkojulkaisuun ja artikkelin metatietojen rekisteröinnin palveluun. Tekstien tekijänoikeus säilyy kirjoittajilla. Jos teksti julkaistaan myöhemmin samassa muodossa tai muokattuna toisaalla, pyydämme mainitsemaan, että se on alun perin julkaistu <em>Avaimessa</em>.</p> <ul> <li class="show"><em>Julkaistujen</em> <em>artikkeleiden</em> <em>metadatan</em> <em>käyttölisenssi</em><em> on Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0). </em></li> <li class="show"><em>The </em><em>license of the published metadata is Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0</em><em>).</em></li> <li class="show"><a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0</a><a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">/</a>.</li> </ul> Kirjallisuus, metodi ja sivistys https://journal.fi/avain/article/view/116112 Kari Sallamaa Copyright (c) 2022 Kari Sallamaa 2022-06-22 2022-06-22 19 2 80–87 80–87 10.30665/av.116112 Kuvioiden jäljittely https://journal.fi/avain/article/view/113480 Tero Tähtinen Copyright (c) 2022 Tero Tähtinen 2022-06-22 2022-06-22 19 2 88–95 88–95 10.30665/av.113480 Äänikirjojen suosio muuttaa lukutapoja https://journal.fi/avain/article/view/119409 <p>Äänikirjojen suosio räjähti Suomessa koronapandemian alkumetreillä kirjastojen sulkiessa ovensa. Tarjolla olevien nimikkeiden määrä on valtava, ja formaatin kerrontatapoja kehitellään. Suoratoistopalvelujen helppous ja ohjaava logiikka ovat jo muuttaneet lukutapoja. Tämä vaatii tutkimukselta uusia teoreettisia lähestymistapoja sekä vanhojen lukemiseen liittyvien oletusten ja uusien käyttöliittymiin nivoutuvien normatiivisuuksien kriittistä tarkastelua.</p> Lottamari Kähkönen Riitta Jytilä Copyright (c) 2022 Lottamari Kähkönen; Riitta Jytilä 2022-06-22 2022-06-22 19 2 3–5 3–5 10.30665/av.119409 Puut mielen ja kielen maisemassa https://journal.fi/avain/article/view/107622 <p>Artikkelissani tarkastelen Suomen sotienjäkeisen lyriikan puita osana 1950-luvun kirjallisuus- ja modernismikeskustelua. Erityisesti keskityn kolmeen aihealueeseen: ihmisen ja maiseman suhteeseen, havainnon ja ilmaisun puhtauden ideaaliin sekä kielen uudistamisen tarpeeseen. Lähestyn aineistoani kontrapunktisen luennan kautta ja suon tilaa erilaisten äänten vuoropuhelulle saman kokonaisuuden osina. Tarkastelemistani sotienjälkeisen ajan runoista on selvästi huomattavissa, että modernismi- ja yleisempikin kirjallisuuskeskustelu ulottuu myös metatasolla kaunokirjallisiin teksteihin. Runojen puilla osallistutaan keskusteluun monipuolisesti, näkökantoja punniten, testaten ja kommentoiden.</p> Maarit Soukka Copyright (c) 2022 Maarit Soukka 2022-06-22 2022-06-22 19 2 6–25 6–25 10.30665/av.107622 Vakavan sanaleikin mahdollisuudet kotimaisen nykyrunouden anagrammeissa, paragrammeissa ja spoonerismeissa https://journal.fi/avain/article/view/112737 <p>Vakavan sanaleikin mahdollisuudet kotimaisen nykyrunouden anagrammeissa, paragrammeissa ja spoonerismeissa</p> <p>Artikkeli pyrkii tunnistamaan ja analysoimaan sanaleikkejä sellaisena kuin ne näyttäytyvät kotimaisessa nykyrunoudessa, sekä etsimään kirjallisia syitä niiden käyttöön. Fokuksessa ovat kirjain- ja äänneperustaiset sanaleikit. Artikkelissa keskitytään anagrammiin (kirjainten järjestyksen vaihdokset), paragrammiin (kirjainmuunnokset, -virheet) ja spoonerismiin (sananmuunnokset) ja rinnastetaan niitä sellaisiin sukulaisilmiöihin kuin palindromi (kirjaimistoltaan symmetriset tekstit), paronomasia (monimerkityksinen sanaleikki), tai neologismit (uudissanat). Siinä missä arkipuheessa sanaleikit pyrkivät kuulijan (yleensä alatyyliseen) huvittamiseen, mainonnassa tiiviiseen itseironiaan, artikkelin hypoteesin mukaan kotimaisessa nykyrunoudessa sanaleikki kurottautuu huumorin alueelta kirjallisesti kunnianhimoiseksi, pohdituksi ja tekijän kirjoittamiskäsitykseen niveltyväksi taiteelliseksi toiminnaksi. Sanaleikin periaatteita ei käytetä lukijan huvittamiseen, vaan kielen toiminnan tarkkailuun ja ennakoimattomien merkitysten synnyn mahdollistamiseen.</p> Juri Joensuu Copyright (c) 2022 Juri Joensuu 2022-06-22 2022-06-22 19 2 26–43 26–43 10.30665/av.112737 Kirjalliset mielet suomenkielisen proosan alkuvaiheissa https://journal.fi/avain/article/view/111210 <p>Artikkelissamme tutkimme varhaisen suomenkielisen kertomakirjallisuuden tajunnankuvauksia. Sovellamme analyysissamme kolmijakoa psykokerrontaan sekä suoraan ja vapaaseen epäsuoraan esittämiseen. Aiemmassa tutkimuksessa on korostettu, että fiktiiviset mielet ovat aina aktiivisia ja keskenään vuorovaikutuksessa – artikkelissamme otammekin huomioon sen, miten henkilöhahmojen aikeet ja pyrkimykset risteävät keskenään, ja kuinka tämä tuottaa kerroksellisuutta mielten esittämiseen. Tutkimuksemme osoittaa, että suomenkielisessä proosassa kirjallisia mieliä on esitetty alusta saakka moninaisesti ja varioiden. Varhaisessa kotimaisessa kertomakirjallisuudessa tajunnankuvauksilla on lisäksi kerronnallisia tehtäviä. Mielten esitykset voivat esimerkiksi tehostaa kertomusten emotionaalisia ja juonellisia huippukohtia, tai vaihtoehtoisesti ne voivat kutsua esiin vaihdellen sympatiaa tai ironiaa esitettyä tietoisuutta kohtaan. Tajunnankuvaukset tuottavat kertomuksiin usein myös dynaamisuutta, kun teksteissä käsitellään erilaisia mahdollisia maailmoja rinnakkain. Vaikka mielten esitykset eivät suomenkielisen proosan ensiaskeleissa ole useinkaan kovin mittavia, ne ovat yhät kaikki kertomuksen rakentumisen kannalta olennaisia tehokeinoja.</p> Noora Vaakanainen Mari Hatavara Copyright (c) 2022 Noora Vaakanainen, Mari Hatavara 2022-06-22 2022-06-22 19 2 44–61 44–61 10.30665/av.111210 Kirjallisuuden ja sen tutkimuksen välineellisyys https://journal.fi/avain/article/view/111946 <p>Artikkeli tarkastelee kirjallisuuden välineellisyyttä John Deweyn filosofian valossa ja pyrkii oikeuttamaan välineellisiä käytäntöjä kuten lääketieteen opiskelijoiden kirjallisuudenopetusta. Kirjallisuustieteessä on perinteisesti ajateltu, että kirjallisuus on päämäärä itsessään eikä sitä saa käyttää välineenä. Ajatus perustuu päämäärän ja keinon dualismiin, joka assosioituu mielen ja ruumiin sekä sivistyksen ja ammattikoulutuksen dualismeihin. Dewey purki nämä dualismit koska katsoi niiden edistävän yhteiskunnallisten ryhmien eriytymistä. Hän ei määritellyt itseisarvoa keinon ja päämäärän dualismin pohjalta, vaan puhui välittömästi koetusta arvosta (<em>appreciation</em>), joka voi luonnehtia myös välineellisiä käytäntöjä. Esimerkkinä tarkastellaan lääketieteen opiskelijoiden kirjallisuudenopetusta, jonka oppimistavoitteena on kognitiivinen empatia. Artikkelissa kritisoidaan abstraktioihin perustuvaa nykykeskustelua kirjallisuuden arvosta ja esitetään, että kirjallisuuden väitettyä arvoa, vaikkapa empatiakyvyn kehittymistä, voidaan arvioida vain kussakin konkreettisessa käytännössä, kysymällä toimisiko se hyvin toiminnan tavoitteena. Hyvä tavoite auttaa havainnoimaan nykytilanteessa piileviä mahdollisuuksia ja ohjaamaan toimintaa. Kirjallisuuden hyötyä koskevia väitteitä voidaan pitää ehdotuksina siitä, mihin kirjallisuudenopetuksessa pitäisi kiinnittää huomiota ja miten tekstejä pitäisi analysoida. Uudet välineelliset kirjallisuuskäytännöt muuttavat kirjallisuustieteen maisemaa, ja tieteenalan itseymmärryksen kannalta on tärkeää reflektoida kehitystä teoreettisesti.</p> Laura Karttunen Copyright (c) 2022 Laura Karttunen 2022-06-22 2022-06-22 19 2 62–79 62–79 10.30665/av.111946 Kerrontaa ilman kertojaa? https://journal.fi/avain/article/view/115700 <div class="page" title="Page 96"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><strong>Patron, Sylvie (ed.): <em>Optional-Narrator Theory: Principles, Perspectives, Proposals</em>. Lincoln, NB: Nebraska University Press, 2021, 336 s.</strong></p> </div> </div> </div> Sari Johanna Salin Copyright (c) 2022 Sari Johanna Salin 2022-06-22 2022-06-22 19 2 96–100 96–100 10.30665/av.115700 Eeva-Liisa Manner runollisena draamakirjailijana https://journal.fi/avain/article/view/113426 <div class="page" title="Page 101"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><strong>Eeva-Liisa Manner: <em>Vuorilla sataa. Näytelmät ja kuunnelmat</em>. Toim. Tuula Hökkä. Helsinki: Studio Arkki, 2021, 563 s.</strong></p> </div> </div> </div> Leena Kaunonen Copyright (c) 2022 Leena Kaunonen 2022-06-22 2022-06-22 19 2 101–103 101–103 10.30665/av.113426