AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/avain <p>Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain<br>Avain - Finsk Tidskrift för Litteraturforskning<br>Avain - The Finnish Review of Literary Studies</p> fi-FI <p><em>Avaimen</em> numerot julkaistaan paperiversion lisäksi myös verkossa. Jättäessään käsikirjoituksen kirjoittajat myöntävät luvan myös verkkojulkaisuun ja artikkelin metatietojen rekisteröinnin palveluun. Tekstien tekijänoikeus säilyy kirjoittajilla. Jos teksti julkaistaan myöhemmin samassa muodossa tai muokattuna toisaalla, pyydämme mainitsemaan, että se on alun perin julkaistu <em>Avaimessa</em>.</p> <ul> <li class="show"><em>Julkaistujen</em> <em>artikkeleiden</em> <em>metadatan</em> <em>käyttölisenssi</em><em> on Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0). </em></li> <li class="show"><em>The </em><em>license of the published metadata is Creative Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0</em><em>).</em></li> <li class="show"><a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0</a><a href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">/</a>.</li> </ul> jari.kakela@gmail.com (Jari Käkelä) jani.laatikainen@tsv.fi (Jani Laatikainen) ti, 25 huhti 2023 22:02:52 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Tutkimuskohteena arkistot – uutta, vanhaa ja tulevaisuuteen kurottuvaa https://journal.fi/avain/article/view/127487 <div class="page" title="Page 3"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Tämä <em>Avaimen</em> teemanumero avaa arkistojen merkitystä ja arkistoaineistojen käytön mahdollisuuksia tämän hetken kirjallisuudentutkimukselle tuoreiden näkökulmien ja aineistoesimerkkien kautta. Teksteissä reflektoidaan kirjallisuudentutkimuksen muuttuvaa suhdetta arkistoaineistoihin sekä historiallisiin aineistoihin kohdistuvien uusien tutkimusnäkökulmien myötä että uusien, esimerkiksi syntysähköisten aineistojen kautta. Numero esittelee myös, mitä arkistoihin kohdistuva kiinnostus voi tulevaisuudessa tarjota kirjallisuudentutkimukselle. Sillä aikaa kun kirjallisuudentutkimuksen paradigmat ovat moninaistuneet viimeisen parin kolmenkymmenen vuoden aikana, myös kirjailijoiden käyttämät välineet ja sen myötä heidän toiminnastaan syntyneet aineistot ovat digitalisaation myötä kokeneet valtavan murroksen, joka jatkuu edelleen.</p> </div> </div> </div> Hanna Karhu, Katri Kivilaakso, Viola Parente-Čapková Copyright (c) 2023 Viola Capkova, Hanna Karhu; Katri Kivilaakso https://journal.fi/avain/article/view/127487 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Luovien syntyprosessien tutkimusta ranskankielisessä maailmassa https://journal.fi/avain/article/view/127488 Hanna Karhu Copyright (c) 2023 Hanna Karhu https://journal.fi/avain/article/view/127488 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Haemme vierailevia päätoimittajia Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avaimen teemanumerolle 1/2024 https://journal.fi/avain/article/view/128754 <div class="page" title="Page 126"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><em>Avain</em>-lehti etsii vierailevaa päätoimittajaparia teemanumerolle 1/2024. Hakijat voivat vapaasti ehdottaa ajankohtaista tai muulla tavoin tärkeää teemaa. Avustamme teemanumeron tekijöitä tarpeen mukaan.</p> <p>Ehdotuksen tulee sisältää ehdotetun teeman ja vierailevien päätoimittajien lyhyiden esittelyjen lisäksi perustelut sille, miksi teema sopisi <em>Avaimeen</em> ja kiinnostaisi lehden lukijoita. Ehdotuksessa tulee nimetä teemanumeroon suunnitellut kirjoittajat ja esittää suunnitelma vertaisarvioitavista artikkeleista (4–5) sekä teemaan kuuluvista katsauksista, kirja-arvosteluista ja muista kirjoituksista.</p> <p>Teemanumeroehdotukset lähetetään sähköpostitse <em>Avaimen</em> molemmille päätoimittajille 30.4.2023 mennessä. Valinnasta ilmoitetaan kaikille hakijoille kesäkuun alkuun mennessä. Numeron tekeminen ajoittuu vuodenvaihteeseen ja kevääseen 2024, ja valmis lehti ilmestyy maaliskuussa 2024.</p> <div class="page" title="Page 126"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Päätoimittajien yhteystiedot:</p> <p>Hanna-Riikka Roine, hanna.roine(at)tuni.fi Esko Suoranta, esko(at)mailfence.com</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Hanna-Riikka Roine, Esko Suoranta Copyright (c) 2023 https://journal.fi/avain/article/view/128754 ma, 03 huhti 2023 00:00:00 +0300 Vaiettu, unohdettu https://journal.fi/avain/article/view/122932 <p style="font-weight: 400;"><em>Jag hade trott få färdig förra och förnämste delen af Kanteletarrunorna till Sällsk’s årsdag </em>(Elias Lönnrotin kirje C. G. Borgille 14.3.1883).</p> <p style="font-weight: 400;">Elias Lönnrot kirjoitti keväällä 1883 asianhoitajalleen Carl Gustav Borgille valmisteilla olevasta kansanlyriikan kokoelmasta, niin sanotusta uudesta Kanteletar-laitoksesta. Lönnrot ryhtyi 1870–1880-lukujen vaihteessa toimittamaan uudistettua, laajempaa versiota vuosina 1840 ja 1841 ilmestyneestä Kantelettaresta. Hänen mukaansa siitä tulisi ainakin puolet aikaisempaa laajempi, laitos, johon hän suunnitteli käyttävänsä kaiken siihen asti kerätyn lyyrisen runomateriaalin. Lönnrotin kuolema maaliskuussa 1884 keskeytti työn.</p> <p style="font-weight: 400;">Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa on parikymmentä käsikirjoitusnidettä koskien uuden Kanteletar-laitoksen toimitustyötä. Käsikirjoitukset sisältävät esiversioita, uudelleen kirjoitettuja vihkoja, toisinto- ja sanaluetteloita ja puhtaaksikirjoitettua aineistoa. Aineistot ovat vapaasti saatavilla, mutta ne ovat olleet vailla lukijoita eikä niitä ei ole tutkittu, saati tunnustettu.</p> <p style="font-weight: 400;">Keskityn artikkelissani tarkastelemaan käsikirjoituksia suhteessa painettuun Kantelettareen esimerkkinä laajalti tunnettu lyyrinen runo Parempi syntymättä. Runoanalyysin myötä pohdin arkistoon liittyviä valikoinnin ja unohduksen mekanismeja kysyen, miksi kansallisesti tunnustetun toimijan laaja käsikirjoitusaineisto on jäänyt tutkimuksen varjoon ja mitä unohduksesta on mahdollisesti seurannut.</p> Niina Hämäläinen Copyright (c) 2023 Niina Hämäläinen https://journal.fi/avain/article/view/122932 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Eino Leino -tutkijan perintö https://journal.fi/avain/article/view/122728 <p>Artikkelissa muodostetaan ensimmäistä kertaa kokonaiskuva Aarre M. Peltosesta (1920–1991) Eino Leinon tekstikriittisenä tutkijana sekä selvitetään, millainen rooli kirjailijalta säilyneillä käsikirjoituksilla oli hänen tekstikriittisessä tutkimustyössään ja millaiset tiedonintressit ohjasivat hänen työtään Leinon julkaisuihin ja arkistodokumentteihin syventyneenä tutkijana. Käytännössä tutkimuskysymys laajentuu kehämäisesti käsikirjoituslähteiden ja tekstikritiikin ulkopuolelle. Yhtäältä käsikirjoitukset muodostavat vain osan Peltosen tekstikriittisen editoinnin aineistoista, joihin kuului myös Leinon julkaistuja tekstejä. Toisaalta hänen tekstikriittisiä pyrkimyksiään on helpompi ymmärtää suhteessa hänen muihin tutkimustavoitteisiinsa ja osana kirjallisuudentutkimuksen tiedeyhteisöä. Vaikka hän ei useinkaan antanut käsikirjoitusaineistoille ensisijaista asemaa tutkimusten keskipisteinä, hän kuitenkin käytti niitä poikkeuksellisen paljon sekä suhtautui kunnianhimoisesti arkistolähteiden tuntemiseen ja niistä välittyvän tiedon jakamiseen tuleville tutkijoille.</p> <p>Retrospektiivinen näkökulma Peltosen uraan valottaa paitsi Leino-tutkimuksen historiaa myös laajemmin suomalaiseen kirjallisuuteen kohdistuvaa tekstikriittistä tutkimusta, jota ei ole riittävästi huomioitu osana kirjallisuudentutkimuksen oppihistoriaa. Suomalaisen kirjallisuuden tekstikriittisenä tutkijana ja editorina Aarre M. Peltonen on toiminut tekstikritiikin ja käsikirjoitustutkimuksen edelläkävijänä Suomessa ja rakentanut pohjaa käsityksellemme Leinon laajasta tuotannosta. Siksi hänen tutkijanuransa valaisee kiinnostavilla tavoilla suomalaisen tekstikritiikin ja kirjallisuudentutkimuksen historiaa.</p> <p>Peltosen dokumentaarinen, suuria aineistomassoja järjestelevä ja silti detaljeista kiinnostunut tutkimusote on oletettavasti vaikuttanut myös siihen, että häneltä itseltään on säilynyt lähes kahdeksan hyllymetrin henkilöarkisto, joka antaa paljon tietoa hänen tutkimuksestaan ja Leinon tuotannosta (SKS:n arkiston kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma. Aarre M. Peltosen arkisto).</p> Sakari Katajamäki Copyright (c) 2023 Sakari Katajamäki https://journal.fi/avain/article/view/122728 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Kirjallisuudentutkijan näkökulma syntysähköisten käsikirjoitusten arkistointiin https://journal.fi/avain/article/view/122368 <p>Syntysähköisten aineistojen arkistointikäytännöt ovat vielä lapsenkengissä Suomessa ja useassa muussa maassa. Syntysähköisten käsikirjoitusten geneettinen tutkimus, jossa hyödynnetään digitaalista forensiikkaa asettaa aineiston tutkimukselle teknisiä ja eettis-juridisia vaatimuksia, jotka on otettava huomioon aineiston arkistoinnin kaikissa vaiheissa alkaen luovutuksesta ja päätyen aineiston saataville asettamiseen. Artikkeli tarkastelee ja pohtii näiden käytäntöjen kehittämistä geneettisen kritiikin näkökulmasta.&nbsp;</p> Veijo Pulkkinen Copyright (c) 2023 Veijo Pulkkinen https://journal.fi/avain/article/view/122368 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Varjosta parrasvaloihin https://journal.fi/avain/article/view/127380 Päivi Koivisto Copyright (c) 2023 Päivi Koivisto https://journal.fi/avain/article/view/127380 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Runoilijan elämää etsimässä eli kirjallisuudentutkija Eila Kivikk’ahon arkistoaineiston parissa https://journal.fi/avain/article/view/127364 <p>Tässä esseessä käsittelen julkaisemani Eila Kivikk'aho -elämäkerran kirjoitusvaiheita etenkin arkistotutkimuksen valossa ja kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta.&nbsp;</p> Siru Kainulainen Copyright (c) 2023 Siru Kainulainen https://journal.fi/avain/article/view/127364 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Toward Finnish Heterolinational Literatures https://journal.fi/avain/article/view/127349 Mehdi Ghasemi Copyright (c) 2023 Mehdi Ghasemi https://journal.fi/avain/article/view/127349 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Arkistoja muodostetaan ja rakennetaan – niin myös kulttuuriperintöä https://journal.fi/avain/article/view/127151 <div class="page" title="Page 117"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><strong>Outi Hupaniittu &amp; Ulla-Maija Peltonen (toim.) 2021: A<em>rkistot ja kulttuuriperintö</em>. Tietolipas 268. Helsinki: SKS, 263 s.</strong></p> </div> </div> </div> Juha Hannikainen Copyright (c) 2023 Juha Hannikainen https://journal.fi/avain/article/view/127151 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Kirjallisuusarkistojen luonteesta, tärkeydestä ja tulevaisuudesta https://journal.fi/avain/article/view/127485 <div class="page" title="Page 120"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><strong>David C. Sutton &amp; Ann Livingstone (eds) 2018: <em>The Future of Literary Archives: Diasporic and Dispersed Collections at Risk</em>. Leeds: Arc Humanities Press, 166 s.</strong></p> </div> </div> </div> Karoliina Sjö Copyright (c) 2023 Karoliina Sjö https://journal.fi/avain/article/view/127485 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Hylättyjen hankkeiden äärellä https://journal.fi/avain/article/view/125974 <div class="page" title="Page 123"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p><strong>Matthew Harle 2019: <em>Afterlives of Abandoned Work: Creative Debris in the Archive</em>. New York &amp; London: Bloomsbury, 251 s.</strong></p> </div> </div> </div> Tommi Dunderlin Copyright (c) 2023 Tommi Dunderlin https://journal.fi/avain/article/view/125974 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300 Digitaaliset metadata-arkistot ja mesoanalyysi kulttuurisen vaihdon kartoittamisessa https://journal.fi/avain/article/view/127486 Viola Parente-Čapková, Kati Launis, Jasmine Westerlund Copyright (c) 2023 Viola Capkova, Kati Launis, Jasmine Westerlund https://journal.fi/avain/article/view/127486 ti, 25 huhti 2023 00:00:00 +0300