https://journal.fi/dt/issue/feed Diakonian tutkimus 2021-01-14T12:37:05+02:00 Suvi-Maria Saarelainen suvi.saarelainen@uef.fi Open Journal Systems <p>Diakonian tutkimus -aikakauskirja (ISSN 1795-5270) on vuonna 2004 perustettu tieteellinen referee-aikakauskirja. Julkaisun&nbsp;tarkoituksena on tukea ja edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta sen eri muodoissa sekä tehdä diakoniaa tunnetuksi. Diakonian tutkimus ottaa vastaan alaan liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja muita kirjoituksia. Diakonian tutkimus -aikakauskirja käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja ehtoja.</p> <p>Lisätietoja: <a href="http://dts.fi/aikakauskirja/">Diakonian tutkimuksen seura - aikakauskirja</a></p> https://journal.fi/dt/article/view/100489 Alkuosa 2/2020 2021-01-14T12:24:04+02:00 Suvi-Maria Katariina Saarelainen suvi.saarelainen@uef.fi 2020-12-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/99669 Vapautuksen teologia diakonisen kirkon esikuvana 2021-01-14T12:23:04+02:00 Tiina Ikonen tiina.ikonen@diak.fi 2020-12-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/89866 Lähirelaatioiden vaikutus vainajan hautatahdon kunnioittamiseen 2021-01-14T12:25:15+02:00 Auli Maria Vähäkangas auli.vahakangas@helsinki.fi Anna Mäki-Petäjä-Leinonen anna.maki-petaja-leinonen@uef.fi <p>Hautatahdossa on lain mukaan kyse vainajan autonomian ja katsomusten kunnioittamisesta. &nbsp;Tämä artikkeli analysoi läheisensä menettäneiden kertomuksia hautatahdosta ja siitä, miten he ovat pyrkineet huomioimaan vainajan tahdon hautajaisten suunnittelussa ja hautauspaikan valinnassa. &nbsp;Artikkelin aineisto muodostuu kolmentoista surevan läheisen haastatteluista, jotka on analysoitu temaattisella sapluuna-analyysillä. Tulokset osoittavat, että osassa tapauksista vainaja oli selkeästi ilmaissut toiveensa hautaussuunnitelmista, mutta osassa tapauksista kyse oli oletetun hautatahdon ilmaisuista. Katsomukset vaikuttivat vainajan hautatoiveisiin erityisesti silloin kun hänellä oli ollut selvä uskonnollinen tai ei-uskonnollinen vakaumus. Vainajan, surevan läheisen ja muiden läheisten relaatioilla oli iso merkitys vainajan hautatahdon seuraamisessa. Tutkimuksemme osoitti, että uusperhetilanne hankaloitti vainajan hautatahdon noudattamista erityisesti niissä tilanteissa, joissa läheisillä oli erilaisia tulkintoja vainajan toiveista. Mitä selvemmin vainaja on ilmaissut toiveensa hautausrituaalista, hautatavasta ja hautapaikasta läheisilleen, sitä helpompi hautajaiset on järjestää. Tämä säästää läheisiä turhilta riidoilta ja mielipahalta.</p> 2020-12-15T14:13:25+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/98471 Ruoka-apu, mielikuvitus ja tulevaisuus 2021-01-14T12:26:04+02:00 Anna Sofia Salonen anna.salonen@tuni.fi 2020-12-15T14:08:02+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/98623 Missä mennään, diakoninen kirkko? 2021-01-14T12:26:59+02:00 Veli-Matti Salminen veli-matti.salminen@evl.fi 2020-12-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/94817 Kristinuskoon kääntymisen arviointiperiaatteet Suomen maahanmuuttoviraston (Migri) linjauksissa vuosina 2015–19 2021-01-14T12:27:45+02:00 Tomi Karttunen tomi.karttunen@evl.fi <p>Kysymys siitä, miten tullaan kristityksi,&nbsp; on noussut esille ajankohtaisena yhteiskunnallisesti merkityksellisenä asiana esimerkiksi käsiteltäessä kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta. Kaste ja ulkomaalaisen suojelu juridisena velvoitteena eivät lähtökohtaisesti liity yhteen, mutta koska uskonto ja kristityksi kääntyminen voivat olla peruste vainolle ja siten suojelun tarpeelle, näitä kahta on syytä käsitellä myös yhdessä. Lisäksi uskonnon perusteella myönnettävissä turvapaikkapäätöksissä on Suomessa ollut selvä alaspäin suuntautuva trendi. Tämä on aiheuttanut huolta oikeusvarmuuden toteutumisesta.</p> <p>Analysoin tässä artikkelissa, mistä lähtökohdista Suomen maahanmuuttoviraston (Migri) yleisissä linjauksissa on tarkasteltu kristityksi kääntymisen arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä etenkin vuosina 2015–2019. Koska Migri vuosina 2017 ja 2019 asiasta antamissaan julkisissa tiedotteissa vetoaa näkyvästi ja olennaisesti YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) vuonna 2004 asiasta antamaan ohjeistukseen, käytän UNHCR:n hyväksymiä suuntaviivoja apuvälineenä Migrin julki lausumien arviointiperiaatteiden tulkinnassa ja arvioinnissa. Lopuksi pohdin, mitä tästä aiheesta olisi etenkin kristillisten kirkkojen näkökulmasta ajateltava ja mihin suuntaan Migrin ja kirkkojen toimintaa olisi mahdollisesti kehitettävä tämän perusteella. Analyysissa kävi ilmi, että tulisi tarkentaa "aidon kääntymisen" arviointia yhtäältä juridisesti, toisaalta teologisesti, kasteopetuksen käytäntöjä sekä tietämystä juridisista prosesseista.</p> 2020-12-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/98619 Mitä on kaupunkiteologia? 2021-01-14T12:28:32+02:00 Henrietta Grönlund Henrietta.Gronlund@helsinki.fi 2020-12-15T14:05:26+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/98588 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan 2021-01-14T12:29:19+02:00 Laura Kallatsa laura.kallatsa@uef.fi 2020-12-15T14:06:42+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/99297 Minä ja sinä – tutustu molempiin rohkeasti 2021-01-14T12:30:01+02:00 Hanna Niemi hanna.niemi@diak.fi <p>Tässä on kirja-arvio sovittelun ammattilaisten Miriam Attiaksen ja Jonna Kangasojan toimittamasta artikkeliteoksesta ME JA NE – välineitä vastakkainasettelujen aikaan.&nbsp; Kirja-arviossa on erityisesti esitelty artikkeleita ajatellen mm. kirkon työntekijöitä, jotka haluavat oppia ymmärtämään itseään sekä omia tunteitaan ja reaktioitaan itselle vieraan ja erilaisen lähellä. Konfliktien kohtaamisesta ja käsittelystä kiinnostuneet eivät perehdy kirjassa pelkästään teoreettiseen lähestymistapaan konfliktien purkamisessa, vaan saavat myös konkreettisia työkaluja eri kulttuureista ja uskonnoista tulevien ihmisten ja ryhmien kohtaamiseen ja monenlaiseen sovittelutyöhön.</p> 2020-12-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/98685 Taustoitusta islamilaisuuteen 2021-01-14T12:30:47+02:00 Ulla Katriina Siirto ulla.siirto@evl.fi <p>Arviointi Marko Juntusen (2020) kirjasta Matkalla islamilaisessa Suomessa.</p> 2020-12-15T14:01:47+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/99668 Tiedekriittinen yritys ymmärtää suomalaista diakoniakeskustelua 2021-01-14T12:31:26+02:00 Kari Latvus kari.latvus@evl.fi 2020-12-15T13:58:08+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/97310 Muutosprosessi näkyväksi 2021-01-14T12:37:05+02:00 Päivi Maarit Thitz paivi.thitz@diak.fi 2020-12-15T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/99106 Käytännöllinen opas surutukea antaville 2021-01-14T12:32:12+02:00 Auli Maria Vähäkangas auli.vahakangas@helsinki.fi 2020-12-15T14:00:17+02:00 Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus