https://journal.fi/dt/issue/feed Diakonian tutkimus 2023-06-14T16:15:54+03:00 Jonna Ojalammi jonna.ojalammi@uef.fi Open Journal Systems <p>Diakonian tutkimus -aikakauskirja (ISSN 1795-5270) on vuonna 2004 perustettu tieteellinen referee-aikakauskirja. Julkaisun&nbsp;tarkoituksena on tukea ja edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta sen eri muodoissa sekä tehdä diakoniaa tunnetuksi. Diakonian tutkimus ottaa vastaan alaan liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja muita kirjoituksia. Diakonian tutkimus -aikakauskirja käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja ehtoja.</p> <p>Lisätietoja: <a href="http://dts.fi/aikakauskirja/">Diakonian tutkimuksen seura - aikakauskirja</a></p> https://journal.fi/dt/article/view/129240 Diakonian tutkimuksen suuntaviivoja 2023-04-26T10:50:26+03:00 Anna Sofia Salonen 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/120300 Ikiliikkujan äärellä: Jännitteet Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonaattikeskustelussa 1959–2019 2022-10-25T09:57:02+03:00 Laura Puustinen <p>Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on keskusteltu diakonaatin ja diakonian viran kehittämisestä vuosikymmenien ajan, ja prosessi on yhä kesken. Selkeään lopputulokseen ei ole päästy, vaikka kolme komiteaa ja useat työryhmät ovat tuottaneet aiheeseen liittyviä mietintöjä. Tässä systemaattisteologisessa artikkelissa etsin näistä prosessin dokumenteista syitä sille, miksi näin on. Keskustelu on koskenut esimerkiksi viran kolmisäikeisyyttä, diakonaattiin mukaan otettavia työntekijäryhmiä, ordinaatiota sekä uudistuksen mukanaan tuomia hallinnollisia muutoksia. Selkeinä jatkotutkimusta vaativina kysymyksinä nousevat esille kysymys viran ymmärtämisestä, diakonialle annettu merkitys ja sisältö sekä ekumeenisten sitoumusten merkitys ja ymmärtäminen prosessin aikana.</p> <p><span class="TextRun SCXW178965907 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body" data-ccp-parastyle-defn="{&quot;ObjectId&quot;:&quot;2869a8e5-7e5f-4d45-b9d9-16e41e306693|16&quot;,&quot;ClassId&quot;:1073872969,&quot;Properties&quot;:[469775450,&quot;Text body&quot;,201340122,&quot;2&quot;,134233614,&quot;true&quot;,469778129,&quot;Textbody&quot;,335572020,&quot;1&quot;,469777841,&quot;Times New Roman&quot;,469777842,&quot;Lucida Sans&quot;,469777843,&quot;SimSun&quot;,469777844,&quot;Times New Roman&quot;,469769226,&quot;Times New Roman,Lucida Sans,SimSun&quot;,268442635,&quot;24&quot;,335559704,&quot;1081&quot;,335559705,&quot;2052&quot;,335551547,&quot;1035&quot;,335559740,&quot;240&quot;,201341983,&quot;0&quot;,335559739,&quot;120&quot;,134245417,&quot;false&quot;,469778324,&quot;Normal&quot;]}">A discussion about the reform of the diaconate and the diaconal ministry has been an ongoing theme in the Evangelical Lutheran Church of Finland for </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body">decades, and</span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body"> is still in process. There has not been a solid conclusion, although three committees and several task forces have produced their reports on the theme. </span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body">In this article </span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body">I'll</span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body"> look at these documents for the reasons for this.</span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body"> The ongoing discussion has, for example, been about the threefold ministry, the assemblage of the diaconate, the </span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body">ordination</span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body"> and the administrative impacts of the possible reform. As a result, three themes need more analysis in the future: How has the concept of ministry been understood? What has been understood by the idea of </span><span class="NormalTextRun SpellingErrorV2Themed SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body">diaconia</span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body">? How have </span><span class="NormalTextRun ContextualSpellingAndGrammarErrorV2Themed SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body">the ecumenical</span><span class="NormalTextRun SCXW178965907 BCX8" data-ccp-parastyle="Text body"> commitments been understood and what has been their meaning to the process and discussion?</span></span><span class="EOP SCXW178965907 BCX8" data-ccp-props="{&quot;134245417&quot;:false,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/126902 Diakoni Tapaninpäivän saarnassa: Rakastava marttyyri ja tarkka taloudenhoitaja 2023-03-01T10:01:06+02:00 Harri Hautala <p>Tässä artikkelissa analysoitava Tapaninpäivän saarna on epistolasaarna, joka on osa Martin Lutherin saarnaajien apuvälineeksi kirjoittamaa postillateosta vuodelta 1523. (WA 10/1/1). Luther piti Apostolien tekojen Stefanosta diakonien esikuvana ja samalla mallina järjestää diakonin virka kirkossa. Diakonin viran keskiaikaan mennessä muodostunutta käyttöä Luther kuvaa ilmaisulla ”evankeliumien ja epistoloiden lukeminen.” Luther kritisoi tällä ilmaisulla diakonin liturgisia tehtäviä, joihin keskittymistä Luther piti raamatunvastaisina ja ihmiskeksintöinä. Saarnassa reformaattori kuvaa sekä diakonin ominaisuuksia että tehtäviä. Katkelmaa saarnasta on käytetty Lutherin diakonikäsityksen lähteenä ilman tarkempaa analyysiä, jolloin tulkintaa on mahdollisesti värittänyt karitatiivinen diakoniakäsitys. Tässä artikkelissa tarkoituksenani on selvittää alkukielen analyysilla Lutherin käsitykset diakonin asemasta, tehtävästäja henkilökohtaisista ominaisuuksista Tapaninpäivän saarnassa. Analyysin perusteella Luther näkee diakonin tehtäväksi yhteisten varojen hallinnoimisen, jossa korostuvat taloushallinnon taidot. Rakkaus sen sijaan ilmenee Stefanoksen elämässä marttyyrin kohtalona.</p> <p><span class="TextRun SCXW146621145 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8">The St. Stephen's Day sermon analyzed in this article is an epistolary sermon that is part of a collection of sermons written by Martin Luther as an aid to preachers from 1523. (WA 10/1/1). Luther considered St. Stephen in the Acts of the Apostles to be a model for deacons and the same model for organizing the office of deacon in the church. Luther describes the use of the office of deacon that had developed by the Middle Ages with the expression "reading the gospels and epistles". The criticism concerns the deacon's liturgical duties, which Luther considered to be unbiblical and human inventions. In the sermon, the reformer describes both the qualities and duties of a deacon. A quote from the sermon has been used as a source of Luther's concept of deaconship without a more detailed analysis, in which case the interpretation has </span><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8">possibly been</span><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8"> colored by a charitable concept of deaconship. In this article, my purpose is to find out Luther's view of the deacon's position, </span><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8">duties</span><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8"> and personal qualities in the St. Stephen's Day sermon by analyzing the original language. Based on the analysis, Luther sees the task of the deacon as the management of common funds, where </span><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8">financial management</span><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8"> skills are emphasized. Love, on the other hand, appears in St. Stephen's life as a martyr's destiny</span><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8">. </span></span><span class="TextRun SCXW146621145 BCX8" lang="EN-US" xml:lang="EN-US" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW146621145 BCX8"> </span></span><span class="EOP SCXW146621145 BCX8" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:240}"> </span></p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/120987 Porno kristittyjen hengellisyyden ja läheisten ihmissuhteiden haasteena 2022-09-22T12:49:17+03:00 Pia Rendic <p>Tässä artikkelissa tarkastelen, millä tavoin pornonkäyttö on vaikuttanut pornoa käyttävien ja sitä käyttäneiden suomalaisten kristittyjen kokemukseen heidän hengellisestä elämästään ja parisuhteestaan. Vaikka moni kristitty kuluttaa pornoa, sen käyttö on uskonnollisesti tabu. Artikkelin tulokset perustuvat nettikyselyn avulla maaliskuussa 2018 kerättyyn aineistoon (N=505). Tulokset osoittavat, että pornonkäytöllä on merkittäviä vaikutuksia kristittyjen hengelliseen elämään ja parisuhteeseen. Eniten pornonkäyttö on synnyttänyt häpeää, syyllisyyttä ja kokemusta kelpaamattomuudesta, jotka etäännyttävät ihmistä Jumalasta ja seurakunnasta. Lisäksi pornonkäyttö on etäännyttänyt kristittyjä omasta puolisosta, sekä aiheuttanut parisuhteeseen surua ja loukkaantumisen tunteita psyykkisesti ja seksuaalisesti. Tämä seksuaalisuuden näkökulma ei suomalaisessa tutkimuksessa ole aiemmin noussut esille. Toisaalta aineistosta nousi esiin myös neutraaleja ja armoon sidottuja vaikutuksia.</p> <p>Despite many Christians consume pornography, it is still a religious taboo. In this article, Iexamine how porn use has affected the spiritual lives and relationships of Finnish Christians. The results are based on data obtained through an online survey (N=505) published in March 2018. The results show that pornography consumption significantly impacts Christians’ spiritual lives and their romantic relationships. In relationships, pornography use was seen as having a significant mental and sexual impact. The sexual aspect has not previously been raised in Finnish research. Spiritually, porn use causes shame, guilt and experiences of unworthiness. All this lead to isolation and distance from God, the church and one’s spouse. Neutral and grace-bound effects also emerged from the data.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/129223 Muutoksessa ja muutoksesta elävä diakonia 2023-04-26T08:58:37+03:00 Suvi-Maria Katariina Saarelainen <p>Diakonian tutkimuksen seuran puheenjohtajan avauspuhe diakonian tutkimuksen päivässä 25.11.2022.</p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/127228 Yhteiskunnallisen työn ja diakonian historian saumakohtia 2023-02-20T14:26:37+02:00 Mikko Malkavaara <p>Puheenvuoro Kari Latvuksen eläkkeellelähtöseminaarissa 17.2.2023.</p> <p> </p> 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/128915 Vaikuttaminen globaaliin oikeudenmukaisuuteen monitasoisen hallintojärjestelmän ja diakonian teologian näkökulmasta 2023-04-18T18:27:38+03:00 Minttu Väisänen 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/127398 Sairaalapapin asiantuntijuus sairaalasielunhoitotyössä: Sairaalapapin, hoitotyöntekijän ja potilaan näkökulma 2023-02-28T16:38:03+02:00 Virpi Anneli Sipola 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/125445 Huhanantti, Saara & Wallenius, Veera (toim.): Diakonia. Nyt. – Näkökulmia vaikuttavaan auttamistyöhön 2022-12-15T14:03:25+02:00 Kaisa Puustinen 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt/article/view/125953 Helin, Matti: Työkaluja yhteisönrakentajalle 2023-01-11T15:06:02+02:00 Ulla Katriina Siirto 2023-06-14T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Diakonian tutkimus