Diakonian tutkimus https://journal.fi/dt <p>Diakonian tutkimus -aikakauskirja (ISSN 1795-5270) on vuonna 2004 perustettu tieteellinen referee-aikakauskirja. Julkaisun&nbsp;tarkoituksena on tukea ja edistää diakonian laaja-alaista ja monitieteistä tutkimusta sen eri muodoissa sekä tehdä diakoniaa tunnetuksi. Diakonian tutkimus ottaa vastaan alaan liittyviä artikkeleita, kirja-arvosteluja ja muita kirjoituksia. Diakonian tutkimus -aikakauskirja käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja ehtoja.</p> <p>Lisätietoja: <a href="http://dts.fi/aikakauskirja/">Diakonian tutkimuksen seura - aikakauskirja</a></p> Diakonian tutkimuksen seura fi-FI Diakonian tutkimus 1796-5675 Alkuosa 2/2020 https://journal.fi/dt/article/view/100489 Suvi-Maria Katariina Saarelainen Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.100489 Vapautuksen teologia diakonisen kirkon esikuvana https://journal.fi/dt/article/view/99669 Tiina Ikonen Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.99669 Lähirelaatioiden vaikutus vainajan hautatahdon kunnioittamiseen https://journal.fi/dt/article/view/89866 <p>Hautatahdossa on lain mukaan kyse vainajan autonomian ja katsomusten kunnioittamisesta. &nbsp;Tämä artikkeli analysoi läheisensä menettäneiden kertomuksia hautatahdosta ja siitä, miten he ovat pyrkineet huomioimaan vainajan tahdon hautajaisten suunnittelussa ja hautauspaikan valinnassa. &nbsp;Artikkelin aineisto muodostuu kolmentoista surevan läheisen haastatteluista, jotka on analysoitu temaattisella sapluuna-analyysillä. Tulokset osoittavat, että osassa tapauksista vainaja oli selkeästi ilmaissut toiveensa hautaussuunnitelmista, mutta osassa tapauksista kyse oli oletetun hautatahdon ilmaisuista. Katsomukset vaikuttivat vainajan hautatoiveisiin erityisesti silloin kun hänellä oli ollut selvä uskonnollinen tai ei-uskonnollinen vakaumus. Vainajan, surevan läheisen ja muiden läheisten relaatioilla oli iso merkitys vainajan hautatahdon seuraamisessa. Tutkimuksemme osoitti, että uusperhetilanne hankaloitti vainajan hautatahdon noudattamista erityisesti niissä tilanteissa, joissa läheisillä oli erilaisia tulkintoja vainajan toiveista. Mitä selvemmin vainaja on ilmaissut toiveensa hautausrituaalista, hautatavasta ja hautapaikasta läheisilleen, sitä helpompi hautajaiset on järjestää. Tämä säästää läheisiä turhilta riidoilta ja mielipahalta.</p> Auli Maria Vähäkangas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.89866 Ruoka-apu, mielikuvitus ja tulevaisuus https://journal.fi/dt/article/view/98471 Anna Sofia Salonen Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.98471 Missä mennään, diakoninen kirkko? https://journal.fi/dt/article/view/98623 Veli-Matti Salminen Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.98623 Kristinuskoon kääntymisen arviointiperiaatteet Suomen maahanmuuttoviraston (Migri) linjauksissa vuosina 2015–19 https://journal.fi/dt/article/view/94817 <p>Kysymys siitä, miten tullaan kristityksi,&nbsp; on noussut esille ajankohtaisena yhteiskunnallisesti merkityksellisenä asiana esimerkiksi käsiteltäessä kristityksi kääntyneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta. Kaste ja ulkomaalaisen suojelu juridisena velvoitteena eivät lähtökohtaisesti liity yhteen, mutta koska uskonto ja kristityksi kääntyminen voivat olla peruste vainolle ja siten suojelun tarpeelle, näitä kahta on syytä käsitellä myös yhdessä. Lisäksi uskonnon perusteella myönnettävissä turvapaikkapäätöksissä on Suomessa ollut selvä alaspäin suuntautuva trendi. Tämä on aiheuttanut huolta oikeusvarmuuden toteutumisesta.</p> <p>Analysoin tässä artikkelissa, mistä lähtökohdista Suomen maahanmuuttoviraston (Migri) yleisissä linjauksissa on tarkasteltu kristityksi kääntymisen arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä etenkin vuosina 2015–2019. Koska Migri vuosina 2017 ja 2019 asiasta antamissaan julkisissa tiedotteissa vetoaa näkyvästi ja olennaisesti YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) vuonna 2004 asiasta antamaan ohjeistukseen, käytän UNHCR:n hyväksymiä suuntaviivoja apuvälineenä Migrin julki lausumien arviointiperiaatteiden tulkinnassa ja arvioinnissa. Lopuksi pohdin, mitä tästä aiheesta olisi etenkin kristillisten kirkkojen näkökulmasta ajateltava ja mihin suuntaan Migrin ja kirkkojen toimintaa olisi mahdollisesti kehitettävä tämän perusteella. Analyysissa kävi ilmi, että tulisi tarkentaa "aidon kääntymisen" arviointia yhtäältä juridisesti, toisaalta teologisesti, kasteopetuksen käytäntöjä sekä tietämystä juridisista prosesseista.</p> Tomi Karttunen Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.94817 Mitä on kaupunkiteologia? https://journal.fi/dt/article/view/98619 Henrietta Grönlund Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.98619 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsitykset samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteet homoseksuaalisuutta kohtaan https://journal.fi/dt/article/view/98588 Laura Kallatsa Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.98588 Minä ja sinä – tutustu molempiin rohkeasti https://journal.fi/dt/article/view/99297 <p>Tässä on kirja-arvio sovittelun ammattilaisten Miriam Attiaksen ja Jonna Kangasojan toimittamasta artikkeliteoksesta ME JA NE – välineitä vastakkainasettelujen aikaan.&nbsp; Kirja-arviossa on erityisesti esitelty artikkeleita ajatellen mm. kirkon työntekijöitä, jotka haluavat oppia ymmärtämään itseään sekä omia tunteitaan ja reaktioitaan itselle vieraan ja erilaisen lähellä. Konfliktien kohtaamisesta ja käsittelystä kiinnostuneet eivät perehdy kirjassa pelkästään teoreettiseen lähestymistapaan konfliktien purkamisessa, vaan saavat myös konkreettisia työkaluja eri kulttuureista ja uskonnoista tulevien ihmisten ja ryhmien kohtaamiseen ja monenlaiseen sovittelutyöhön.</p> Hanna Niemi Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.99297 Taustoitusta islamilaisuuteen https://journal.fi/dt/article/view/98685 <p>Arviointi Marko Juntusen (2020) kirjasta Matkalla islamilaisessa Suomessa.</p> Ulla Katriina Siirto Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.98685 Tiedekriittinen yritys ymmärtää suomalaista diakoniakeskustelua https://journal.fi/dt/article/view/99668 Kari Latvus Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.99668 Muutosprosessi näkyväksi https://journal.fi/dt/article/view/97310 Päivi Maarit Thitz Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.97310 Käytännöllinen opas surutukea antaville https://journal.fi/dt/article/view/99106 Auli Maria Vähäkangas Copyright (c) 2020 Diakonian tutkimus 2020-12-15 2020-12-15 2 10.37448/dt.99106