Elore https://journal.fi/elore <p>Elore on tiettävästi Suomen vanhin vapaan saatavuuden verkkolehti. Elorea julkaisee Suomen&nbsp;<a href="http://www.kansantietoudentutkijat.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansantietouden Tutkijain Seura ry</a>, ja lehdessä on folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia.</p> Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura fi-FI Elore 1456-3010 Luonnon ja sydämen rytmissä https://journal.fi/elore/article/view/125960 <p>Yhä useampi suomalainen tuntee elävää yhteyttä oman kulttuurinsa vanhimpina pidettyihin shamanistisen kulttuurin muotoihin. Shamaanirumpu toimii yhtenä välineenä, joka edistää ikivanhaksi koetun luontoyhteyden vahvistumista. Vaikka historiallisia todisteita suomalaisten käyttämistä shamaanirummuista on vähän, viimeisen 30 vuoden aikana shamaanirumpujen tekijöiden ja käyttäjien määrä on voimakkaasti kasvanut. Nykyään rumpujen voi todeta olevan näkyvä osa suomalaisten shamanististen harjoittajien toimintaa. </p> <p>Tutkimukseni käsittelee Saamenmaan eteläpuoleisen Suomen shamaanirumpujen syntyä ja niihin liitettyjä merkityksiä käyttäjilleen. Tarkastelen shamaanirumpujen arvoja ja vaikutuksia transformatiivisen tutkimussuuntauksen keinoin. Menetelmällisesti käytän autoetnografiaa, intuitiivisia haastatteluita ja havainnointia. Autoetnografisen jaksoni aikana vuosina 2019–2022 olen valmistanut ja maalannut 79 shamaanirumpua sekä osallistunut useisiin rumputapahtumiin, myös järjestäen niitä. Olen haastatellut autoetnografisen aineiston lisäksi yhdeksää rummuntekijää ja rummuttajaa. Näiden haastatteluiden perusteella olen tarkastellut rummun merkityksiä "sielun jatkeena", luontoyhteyden voimistajina, parannusvälineinä, neuvoa antavina välineinä sekä "oman äänen voimistajina". Rummun voi nähdä osana sekä yksilöllistä että yhteisöllistä voimaantumisprosessia. Vaikka suomalaisia ei pidetä alkuperäiskansana, käytän Linda Tuhiwai Smithin kehittämää alk,uperäiskansojen tutkimusagendaa hahmottamaan suomalaisen shamanismin selviytymisprosessia kohti itsemääräämisoikeutta.</p> <p>Rummut kuuluvat suomalaisten shamaanien ja shamanististen harjoittajien nykypäivään, ja niillä on muuttuvia sekä kasvavia merkityksiä käyttäjilleen. Rumpu ei ole välttämätön shamanismin harjoittamiselle, mutta liittyy usein erityisesti näkyväksi tulemiseen ja voimaantumiseen. Suomalaisten shamaanirumpujen esimerkin kautta voimme lähestyä koko suomalaisen shamanismin nykytilaa ja ymmärtää sitä muutosta, joka on mahdollistanut lisääntyneen shamanistisen toiminnan näkyvyyden.</p> Helena Karhu Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 5–29 5–29 10.30666/elore.125960 “Ihmismieltä laajempaa näkökulmaa asioihin” https://journal.fi/elore/article/view/132053 <p>Shamanistiset parannusmenetelmät ovat osa täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitomuotojen kenttää, jonka tavoitteena on kokonaisvaltainen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen. Artikkelissa tarkastelemme autoetnografisen menetelmän avulla asiakkaan kokemusta shamanistisesta parannustapahtumasta, jonka keskiössä on shamaanin matka henkimaailmaan. Tutkimuksen aineistona ovat autoetnografiset päiväkirjat parannustapahtumasta, jossa toinen tutkijoista oli asiakas ja toinen shamaani.</p> <p>Parannustapahtumaan osallistuu shamaanin ja asiakkaan lisäksi myös muita aineellisia ja aineettomia toimijoita, joiden osallisuutta asiakkaan kokemukseen tarkastelemme <em>y</em><em>hdessä kuvittelemisen</em> käsitteen avulla. Yhdessä kuvitteleminen mahdollistaa shamaanin toimimisen henkimaailman parannuksen välittäjänä ja vaikuttaa asiakkaan kokemukseen parannustapahtumasta. Kokemus shamanistisen parantamisen vaikutuksista ei kuitenkaan rajoitu yksittäiseen rituaaliin, vaan on pidempi useille elämän osa-alueille ulottuva prosessi.</p> <p>Autoetnografiassa tutkija-kokijoiden kaksoisrooli on vaikuttanut tutkijan kokemuksesta kirjoittamiseen osana tutkimuskohdetta sekä kirjoitetun aineiston analyysiin ja tulkintaan. Kokemuskerronnan, analyysin ja tulkinnan prosessi alkaa ja näkyy lukijalle aukikirjoitettuna jo tutkimuspäiväkirjassa ja eriteltynä tutkimustekstissä. Kirjoittaminen on näin kehollinen tiedonmuodostuksen ja merkityksenannon muoto. Kahden tutkijan vuorovaikutus johti oman kokemuksen pohdintaan ja kuvittelemisen käsitteen kehittämiseen; yhdessä kuvittelusta tuli menetelmä sanoittaa yhdessä jaettua aineellis-aineettomien toimijoiden aikaansaamaa kokemusta.</p> <p>Lisäksi tutkimus vahvisti käsitystämme sekä shamanismin että autoetnografian yhteisöllisyydestä. Vuorovaikutteinen autoetnografinen tutkimus samalla kentällä tai saman aiheen parissa tuo uusia näkökulmia erityisesti autoetnografian keskiössä olevaan kokemuksen ja sen aineellisten ja aineettomien toimijoiden osallisuuden ja vuorovaikutuksen tutkimiseen.</p> Hanne Metsähinen Jaana Kouri Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 30–50 30–50 10.30666/elore.132053 Stalinin roskat https://journal.fi/elore/article/view/132007 <p>Tarkastelen tässä artikkelissa Ruotsiin 1940-luvulla pakolaisena saapuneen inkerinsuomalaistaustaisen Jalo Rowéuksen elämänkerrontaa, jossa keskeiseksi nousee eletyn elämän ja oman persoonan reflektointi Inkerinmaalle sijoittuvaa varhaislapsuutta ja inkerinsuomalaisten historiaa vasten. Kerronta heijastaa kulttuurisesti jaettua kärsimyskertomusta ja asettuu samalla osaksi yksilöllisen refleksiivisyyden normiin pohjaavaa terapeuttista diskurssia. Vaikean menneisyyden käsittely näyttäytyy henkisenä työskentelynä, jonka tavoitteena on itsensä löytäminen, psyykkinen eheytyminen ja ylisukupolvisen kärsimyshistorian taakasta vapautuminen.</p> <p class="western" style="line-height: 115%; margin-bottom: 0.28cm;" align="justify">[Artikkelin tunnuskuva: Yksityiskohta Axel Ebben veistoksesta "Mannen som bryter sig ut ur klippan". Kuva: Wikipedia / Jorchr. <a class="mw-mmv-license" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0" target="_blank" rel="noopener">CC BY-SA 3.0</a>]</p> Nika Potinkara Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 51–76 51–76 10.30666/elore.132007 Tietäjä Paavo Kuosmasen kääntymys ja kerettiläisyyden synty rahvaan kirjallistumisen, eletyn uskonnon ja pietismin kohtaamisena https://journal.fi/elore/article/view/132074 <p>Artikkeli uudelleenarvioi käsityksiä Savo-Karjalan herännäisyyden syntyvaiheista rahvaan kirjallistumisen, eletyn uskonnon ja hengellisen auktoriteetin oikeuttamisen näkökulmista. Herännäisyyden syntyä on perinteisesti kuvattu Paavo Ruotsalaisen (1777–1852) elämänvaiheita seuraten. Pielisen Karjalassa herätysten alkusyynä on kuitenkin kerrottu Alakeyrityn kylällä asuneen tietäjä Paavo Kuosmasen (1761–1837) kääntymiskertomusta, jossa outo enkelihahmo nuhteli Kuosmasta pyhätyörikkomuksesta. Oudon kokemuksensa myötä Kuosmasen kerrotaan vaihtaneen tietäjän toimet sanan tutkisteluun. Kuosmasen ja keyrittyläisten herätyksen vuoksi heränneitä ryhdyttiin kutsumaan alkuun "keyrittyläisiksi" ja myöhemmin "kerettiläisiksi", joiden erityispiirteeksi nähtiin poikkeuksellinen uskonnollinen lukuhalu.</p> <p>Kuosmasen ja muiden keyrittyläisten rippikirjojen lukutaitomerkintöjen analyysi kuitenkin osoittaa, että pitkälle edennyt kirjallistuminen oli vasta heidän jälkeensä herätykseen liittyneiden ominaisuuksia. Kertomusta Kuosmasen kääntymyksestä levisikin alkuun rahvaan suulliskirjallisessa kulttuurissa pyhätyörikkomukseen liittyvänä uskomustarinana. Vaikka kerettiläisten seuroissa luettiin hartauskirjoja, niissä ilmeni myös ekstaattista hurmoksellisuutta ja unissasaarnaamista, joiden muuntuneissa tajunnantiloissa on nähtävissä yhtäläisyyksiä kansanuskon spesialistien tekniikoihin. Herätys kriisiytyi vuoden 1819 ”rytäkkäkesäksi” kutsuttuun hurmokseen, jonka sai asettumaan uskonnollista kokemusta hartauskirjojen avulla tulkinnut Paavo Ruotsalainen. Kriisin jälkeen herännäisyydessä vahvistui hengellisen auktoriteetin oikeuttaminen ekstaattisen kokemuksellisuuden sijaan kyvyllä tulkita hengellistä kokemistodellisuutta pietistisen hartauskirjallisuuden kehyksessä.</p> Olli Viitaniemi Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 77–101 77–101 10.30666/elore.132074 Uudet ajat ja uudet tulkinnat https://journal.fi/elore/article/view/142119 Pihla Maria Siim Anna Kinnunen Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 1–4 1–4 10.30666/elore.142119 Apeutumisen voima https://journal.fi/elore/article/view/138234 Susanna Jurvanen Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 130–133 130–133 10.30666/elore.138234 Kulttuuriperintöyrittäjyyttä määrittelemässä https://journal.fi/elore/article/view/138002 Tarja Kupiainen Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 134–137 134–137 10.30666/elore.138002 Toistamisen taito. Runokieleen pitäytyvän tutkimuksen rajoja ylittämässä https://journal.fi/elore/article/view/137491 Outi Lauhakangas Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 138–141 138–141 10.30666/elore.137491 Suomen koloniaalin osallisuuden kontekstit haltuun https://journal.fi/elore/article/view/137470 Lotta Leiwo Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 142–147 142–147 10.30666/elore.137470 Varjoon jäänyttä https://journal.fi/elore/article/view/136483 Merja Leppälahti Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 148–151 148–151 10.30666/elore.136483 Ihailua ja pettymyksiä https://journal.fi/elore/article/view/141777 Merja Leppälahti Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 152–154 152–154 10.30666/elore.141777 Kone, kärsimys, kulttuuri. ihmistieteellistä eläintuotannon tutkimusta https://journal.fi/elore/article/view/138030 Heidi Henriikka Mäkelä Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 155–157 155–157 10.30666/elore.138030 Pelin ja leikin lumo https://journal.fi/elore/article/view/136762 Heli Syrjälä Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 159–161 159–161 10.30666/elore.136762 Kun kunta lakkasi olemasta. Kylä- ja kotiseutuyhdistykset kuntarakenteen muutoksiin reagoivina toimijoina https://journal.fi/elore/article/view/141160 Niina Koskihaara Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 102–108 102–108 10.30666/elore.141160 Andreas Backan lisensiaatintutkimuksesta https://journal.fi/elore/article/view/138277 Pertti Anttonen Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 109–112 109–112 10.30666/elore.138277 Hiljennetyt äänet, kuuluvat äänet https://journal.fi/elore/article/view/137004 Siria Kohonen Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 113–115 113–115 10.30666/elore.137004 Innostavia kuulumisia itkuvirsitutkimuksen kentiltä https://journal.fi/elore/article/view/137957 Sakari Korpikallio Viliina Silvonen Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 116–119 116–119 10.30666/elore.137957 Laulujen laulamisen merkityksistä https://journal.fi/elore/article/view/137372 Jón Jakob Lindström Sakari Korpikallio Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 120–124 120–124 10.30666/elore.137372 ”Nykyajan” kerrostumia folkloristiikassa https://journal.fi/elore/article/view/140961 Kaarina Koski Tuomas Hovi Copyright (c) 2023 Elore 2023-12-20 2023-12-20 30 2 125–129 125–129 10.30666/elore.140961