Elore https://journal.fi/elore <p>Elore on tiettävästi Suomen vanhin vapaan saatavuuden verkkolehti. Elorea julkaisee Suomen&nbsp;<a href="http://www.kansantietoudentutkijat.fi/" target="_blank" rel="noopener">Kansantietouden Tutkijain Seura ry</a>, ja lehdessä on folkloristiikan ja lähialojen kannalta kiinnostavia tieteellisiä kirjoituksia.</p> fi-FI anna.kinnunen@uef.fi (Anna Kinnunen & Pihla Siim) petja@tekstihuoltamo.fi (Petja Kauppi) ke, 21 kesä 2023 13:02:34 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Till minnet av Andreas Backa (1978–2022) https://journal.fi/elore/article/view/131076 Blanka Henriksson, Lena Marander-Eklund Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/131076 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Kerrottua tietoa https://journal.fi/elore/article/view/128846 Eino Heikkilä Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/128846 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Liikkuvuus perheenjäsenten välisenä neuvottelujen tilana Suomen, Venäjän ja Viron ylirajaisessa kontekstissa https://journal.fi/elore/article/view/125984 Pihla Maria Siim Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/125984 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Cultures of Migration: A Multi-Sited Ethnography of Rural-Urban Migration in Finland https://journal.fi/elore/article/view/129073 Lauri Turpeinen Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/129073 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Nuoret folkloristit ensimmäistä kertaa Suomessa https://journal.fi/elore/article/view/129483 Hanna-Kaisa Lassila, Iida Räty Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/129483 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Ehtymättömän lähteen lähteillä https://journal.fi/elore/article/view/127373 Kari Tapio Korolainen Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/127373 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Reflektiota unikäsitysten tutkimisesta https://journal.fi/elore/article/view/127582 Kaarina Koski Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/127582 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Eletty uskonto: Käytänteiden ja rakenteen dialektinen suhde Eletty uskonto -teoksessa https://journal.fi/elore/article/view/127552 <p align="justify">Elina Vuolan toimittama<em> Eletty uskonto. Arjen uskonnollisuudesta ja sen tutkimuksesta</em> -teos on Suomessa ensimmäinen laaja katsaus eletyn uskonnon tutkimussuuntaukseen. Eletyn uskonnon tutkimus on kiinnostunut uskonnosta ihmisten jokapäiväisessä elämässä, toiminnassa ja ajattelussa. Eletyn uskonnon tutkimuksessa uskonnonharjoittaja tulkintoineen, kokemuksineen, havaintoineen, toimintoineen ja ruumiineen on keskiössä. Uskonnon määritelmä nojaa tutkittavan näkemyksiin siitä, mikä on uskonnollista, eikä valmiisiin uskontotieteen määritelmiin. Kirjan taustalla on tutkimushanke <em>Ruumiillinen uskonto. Ruumiillisuuden ja sukupuolen muuttuvat merkitykset uskonnollisen identiteetin nykymuodoissa Suomessa</em> osana Elina Vuolan akatemiaprofessuuria (2013 – 2017). Hankkeen rahoitti Suomen Akatemia.</p> Johanna Kujala Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/127552 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Kuria vai hyvinvointia? Dialogi ranskalaisen ja suomalaisen koulukulttuurin välillä https://journal.fi/elore/article/view/129117 Aleksi Moine Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/129117 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Mielen sairastamisen verkkoja kutomassa https://journal.fi/elore/article/view/127864 Iida Räty Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/127864 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Avaimia menneisyyteen on, mutta onko aikaa? https://journal.fi/elore/article/view/127908 AV Villén Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/127908 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Sukupuolittunutta selviytymiskamppailua https://journal.fi/elore/article/view/115425 <p>Karjatalous on suurten muutosten keskellä, sillä yhä useammat tilat lopettavat toimintansa Suomessa. Keskusteluun karjatilojen kustannusten noususta, ilmastonmuutoksesta, tuotantoeläinten olosuhteista sekä huoltovarmuudesta ottavat osaa eri tahot.</p> <p>Tässä artikkelissa tarkastelen karjatilallisten näkemyksiä omasta arjestaan. Artikkelin tutkimusaineistona on Suomen maatalousmuseo Saran nautakarjatiloille keväällä 2020 järjestämän <em>Ammuu! Karjatilan elämää</em> -valokuvakilpailun aineisto, joka pitää sisällään karjatilallisten ottamat valokuvat ja niihin liitetyt tekstit. Osallistava etnografinen ote teki karjatilallisista tutkimusaineiston luomisessa aktiivisia toimijoita.</p> <p>Tutkimukseni pääkysymys on, miten karjatilalliset ovat kuvanneet ja tulkinneet omaa arkeaan. Aineistoa olen tarkastellut valokuvatutkimuksen visuaalisten menetelmien sekä lähiluvun avulla. Analyysini osoittaa, miten valokuvakilpailusta tuli naisten areena. Valokuvakilpailun kautta siihen osallistuneet naiset ovat pyrkineet rakentamaan ja vahvistamaan naisten roolia karjatalouden ammattilaisina. Arki tiloilla on edelleen osin sukupuolittunutta, mutta artikkelini rikastaa kuvaa karjatilojen naisten arjesta.</p> <p>Tutkimuksessani esitän myös, miten karjatilalliset ovat halunneet kuvilla ja teksteillään laajemmin avata nautakarjatilojen arkea, joka usein näyttäytyy kuvissa ja tarinoissa jatkuvana selviytymiskamppailuna. Tutkimusaineistossa on paljon tilojen arkista iloa, mutta sukupuolen esittämisen ohella selviytymiskamppailun tematiikka on aineiston keskiössä. Tilojen heikko kannattavuus, pitkät työpäivät, sairastavat lehmät, työn sitovuus, konerikot ja vaihtelevat säät ovat esillä karjatilallisten ottamissa valokuvissa sekä niistä kirjoitetuissa teksteissä. Artikkelissa tuotan uutta tietoa karjatilojen arjesta 2020-luvun Suomessa. Itsedokumentoimalla tuotettu tutkimusaineisto tuo karjatilallisten näkökulmaa erittäin ajankohtaiseen aiheeseen.</p> Maria Vanha-Similä Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/115425 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Itseksi puiden kanssa https://journal.fi/elore/article/view/126754 <p>Puu- ja metsäaiheisen taiteen, monitieteisen tutkimuksen ja julkisen keskustelun runsastuminen ilmentää ihmisten kasvavaa kiinnostusta luontoon, metsiin ja ei-inhimilliseen elämään. Tässä artikkelissa tutkimme puiden ja puusuhteiden merkityksiä minuuden ja oman elämän jäsentäjinä kahdessa erilaisessa aineistossa, suomalaisessa 2019–2021 aikana julkaistussa puuaiheisessa nykyrunoudessa ja vuosina 2019–2020 toteutetun lempipuuaiheisen verkkokyselyn vastauksissa. Molemmat tekstilajit liittyvät vahvasti itseilmaisuun ja omien tuntemusten ja kokemusten sanoittamiseen. Keskitymme puihin ja puusuhteisiin minuuden, identiteetin ja ihmiselämän jäsentämisen näkökulmista, koska nämä merkitykset nousevat keskeisiksi molemmissa aineistoissa. Runo- ja kyselyaineistossamme minuutta ja identiteettiä jäsennetään suhteessa tiettyyn puuhun ensinnäkin siihen liittyvien, usein perheeseen tai sukuun liittyvien muistojen ja kokemusten perusteella. Toiseksi puut voivat olla myös merkittäviä elämänkatsomuksen, maailmankuvan ja arvomaailman kannalta, ja keskeiseksi huoleksi nousee puun menettäminen.</p> <p>Tutkimusmenetelminä artikkelissa hyödynnetään teemoittelevaa analyysia ja ekokriittistä lähilukua. Puusuhteiden, minuuden ja identiteetin kytkösten käsitteellistämisessä tukeudumme humanistisen ympäristötutkimuksen, erityisesti monilajisten suhteiden tutkimuksen sekä posthumanistisen filosofian tarjoamiin näkökulmiin. Aineistojen analyysissa nostamme esiin myös suomalaisten puusuhteiden kulttuuri- ja kirjallisuushistoriallisia taustoja. Artikkelissa osoitamme, että puut antavat välineitä jäsentää ja sanoittaa ihmiselämän perustavimpia vaiheita ja kokemuksia sekä ihmisen omaksumia arvoja ja identiteettiä. Runoissa ja kyselyvastauksissa näkyy, kuinka ihminen inhimillistää puuta ja samalla puullistaa omaa ihmisyyttään.</p> Karoliina Lummaa, Kaisa K. Vainio, Aino Korrensalo, Tuomo Takala, Eeva-Stiina Tuittila Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/126754 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Eteneminen omalla vastuulla https://journal.fi/elore/article/view/126008 <p>Historiallisista, Suomen ja Viron kansallisvaltioiden syntyyn liittyvistä syistä johtuen itämerensuomalaista runolaulua (viroksi <em>regilaul</em>) eli niin kutsuttua kalevalamittaista kansanrunoutta on tallennettu, arkistoitu, järjestetty ja digitoitukin poikkeuksellisen paljon. Virolaisessa ERAB-korpuksessa ja suomalaisissa SKVR- ja JR-korpuksissa on tällä hetkellä 283 206 pääosin runolauluun liittyvää tekstiä viron (sis. seto), karjalan, lyydin, inkeroisen, vatjan ja suomen kielillä.</p> <p>Tässä artikkelissa analysoimme näiden korpusten määrällisiä perusominaisuuksia. Luomme ensin yleiskuvaa aineistojen järjestely- ja digitointihistoriasta ja kerromme, miten olemme FILTER-hankkeessa käsitelleet sähköisiä korpuksia. Sitten tarkastelemme aineiston ja tallennushistorian luonteeseen liittyviä määrällisiä perusominaisuuksia ja lopuksi työn aikana paljastuneita aineiston ja sen metatietojen ongelmakohtia, joista on hyvä olla tietoinen myös laadullista tutkimusta tehtäessä.</p> <p>Itämerensuomalaisen runolaulun sähköisessä muodossa oleva lähdeaineisto ei ole tasaista, kaikilta osiltaan systemaattista tai kattavaa, ja siinä on yllättäviäkin historian eri vaiheissa syntyneitä painotuksia ja ongelmia. Monet näistä ovat tiedossa aiemman tutkimuksen pohjalta, mutta laskennalliset menetelmät luovat aineistoon myös uusia näkökulmia. Samaan aikaan aineiston ongelmat vääristävät helposti erilaisia laskentoja, visualisointeja ja tulkintoja. Onkin tärkeää, että tutkijat myös sähköisiä välineitä käyttäessään lukevat yksittäisiä tekstejä, suhtautuvat aineiston metatietoihin varauksella ja osaavat tarvittaessa hakeutua alkuperäisten muistiinpanojen tai laajemman arkistoaineiston pariin.</p> Kati Kallio, Maciej Janicki, Eetu Mäkelä, Jukka Saarinen, Mari Sarv, Liina Saarlo Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/126008 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300 Ihmisen ja tutkijan paikkaa etsimässä https://journal.fi/elore/article/view/131166 Anna Kinnunen, Pihla Maria Siim Copyright (c) 2023 Elore https://journal.fi/elore/article/view/131166 ke, 21 kesä 2023 00:00:00 +0300