Zhang, Jian, Xiaojun Zhang, Chunyu Liu, Lipeng Meng, and Yulin Zhou. 2015. “Fine Structure and Distribution of Antennal Sensilla of Stink Bug <i>Arma chinensis</I> (Heteroptera: Pentatomidae)”. Entomologica Fennica 25 (4):186-98. https://doi.org/10.33338/ef.84629.