Zhang, Jian, Xiaojun Zhang, Chunyu Liu, Lipeng Meng, and Yulin Zhou. “Fine Structure and Distribution of Antennal Sensilla of Stink Bug <i>Arma chinensis</I> (Heteroptera: Pentatomidae)”. Entomologica Fennica 25, no. 4 (January 4, 2015): 186–198. Accessed February 26, 2024. https://journal.fi/entomolfennica/article/view/84629.