FMSERA Journal https://journal.fi/fmsera <p>FMSERA Journal is a double-blind, peer-reviewed journal of the&nbsp;<a href="http://www.protsv.fi/mlseura">Finnish Mathematics and Science Education Research Association</a>, FMSERA. The manuscripts are reviewed by at least two independent reviewers who are PhD level reseachers or other experts in the field. Members of the editorial team of the annual journal do not participate in the review process. The peer-review is conducted in line with the quality and ethical criteria imposed by the academic community and according to the recommendations of the Federation of Finnish Learned Societies.&nbsp;</p> Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura r.y. / The Finnish Mathematics and Science Education Research Association (FMSERA) en-US FMSERA Journal 2490-158X Esipuhe https://journal.fi/fmsera/article/view/102473 Tommi Kokkonen Maija Nousiainen Antti Laherto Päivi Portaankorva-Koivisto Copyright (c) 2021 FMSERA Journal 2021-02-01 2021-02-01 4 1 i ii Alkuopetusikäisen valmius reflektoida matemaattisessa ongelmanratkaisutilanteessa https://journal.fi/fmsera/article/view/95475 <p>A meaningful self-assessment basis on reflection. On the other hand, there is a positive connection between problem-solving skills and skills of reflection. Therefore, the mathematical problem-solving situation is a natural situation to develop reflection skills. This article examines the interview material of grades 1-2 students (n = 23) collected in a problem-solving situation. We first look at students ’feelings about problem-solving and studying mathematics, as well as their perceptions of what mathematics is. Second, we look at students ’willingness to produce reasoned answers (reflections) to previous questions. The research reveal that the problem-solving, mathematics as a subject as well as the study of mathematics, provide the students with emotional experiences of comfortable and uncomfortable states, both easy and difficult, through the perceived moments. Students ’reflections could be classified into four groups according to how many of the interview questions the pupil was able to give a reasoned answer. The mathematical problem-solving situation provided an opportunity to practice reflection, as it was strongly associated with experientiality and emotional fluctuations. The defined reflection groups follow the reflection skill descriptions presented in theory, which in turn shows the importance of the practice of reflection also in primary education.</p> Lasse Eronen Susanna Toikka Copyright (c) 2021 FMSERA Journal 2021-02-01 2021-02-01 4 1 1 15 Eri tiedonalapainotteiset tehtävätyypit luokanopettajaopiskelijoiden omaehtoisessa matematiikan opiskelussa https://journal.fi/fmsera/article/view/95438 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten 86 tutkimukseen osallistunutta luokanopettajaopiskelijaa tekivät proseduraalisesti ja konseptuaalisesti painotettuja matematiikan tehtäviä vapaa-ajallaan ViLLE-oppimisympäristössä matematiikan pedagogiikan opintojaksolla lukuvuonna 2019–2020. Työskentelyä tarkastellaan lokidatan perusteella keskittyen ajankäyttöön ja tehtyihin tehtäviin. Tulokset osoittavat, että tehtävätyyppi on yhteydessä opiskelijoiden tehtyjen tehtävien prosentuaaliseen osuuteen ja ajankäyttöön eri matematiikan osa-alueissa, mutta ajankäytössä opiskelijoiden välillä on eroja. Tulokset antavat viitteitä, että omaehtoiselle matematiikan harjoittelulle sähköisen ympäristön avulla on tarvetta ja ympäristöä sekä sen sisällön kehittämistä tulee jatkaa.</p> </div> </div> </div> Henri Heiskanen Lasse Eronen Pasi Eskelinen Pertti Väisänen Copyright (c) 2021 FMSERA Journal 2021-02-01 2021-02-01 4 1 16 30 Yliopistomatematiikan opiskelun aloittamisen tukeminen https://journal.fi/fmsera/article/view/94375 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Siirtymävaihe aiemmista opinnoista yliopistoon on monelle haasteellinen, ja yliopistot pyrkivätkin tukemaan opiskelijoita opintojen aloittamisessa ja yliopisto-opiskeluun sopeutumisessa. Tässä artikkelissa esitellään yksi opiskelijoiden tukemiseksi tehty kokeilu tutkimusperustaisesta näkökulmasta ja tarkastellaan sen vaikuttavuutta. Tarkastelussa ovat Tampereen yliopistossa syksyllä 2019 tekniikan alojen kandidaattiopiskelijoiden ensimmäisillä matematiikan kursseilla käyttöön otetut uudet tukimateriaalit ja niihin liit- tyvät tukiharjoitukset. Tukiharjoituksiin osallistumista ja sen vaikutusta kurssin arvosanaan sekä opiskelijoiden kokemuksia tukiharjoituksista ja -materiaaleista tutkittiin syksyn 2019 aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että tukiharjoituksiin osallistui noin 11 prosenttia kurssin opiskelijoista ja osallistuminen vaikutti positiivisesti kurssin arvosanaan. Tukimateriaalit ja -harjoitukset koettiin toimiviksi ja hyödyllisiksi.</p> </div> </div> </div> Anniina Myötyri Riikka Kangaslampi Copyright (c) 2021 FMSERA Journal 2021-02-01 2021-02-01 4 1 31 43 Luokanopettajien kokemuksia matemaattisen lahjakkuuden huomioimisesta opetuksessa https://journal.fi/fmsera/article/view/95686 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Tässä tutkimuksessa selvitettiin, onko luokanopettajilla riittävästi resursseja matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden kanssa toimimiseen. Lisäksi kartoitettiin sitä, miten korkeakouluopinnot ovat hyödyttäneet matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tunnistamista, ja heidän kanssaan toimimista. Fenomenografisella tutkimusotteella toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 24 luokanopettajaa ja yksi erityisluokanopettaja. Tulosten mukaan luokanopettajilla ei pääsääntöisesti ole riittävästi resursseja matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden kanssa toimimiseen, eivätkä korkeakouluopinnot ole antaneet suurimmalle osalle opettajista riittävästi valmiuksia matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden tunnistamiseen tai heidän kanssaan toimimiseen.</p> </div> </div> </div> Juho Tiainen Mervi Asikainen Antti Viholainen Copyright (c) 2021 FMSERA Journal 2021-02-01 2021-02-01 4 1 44 60 Murtoluku vai suhde? https://journal.fi/fmsera/article/view/95634 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Artikkelin tarkoitus on tutkia miten luokanopettajaopiskelijat tulkitsevat koulumatematiikan käsitteitä murtoluku ja suhde heille annetussa tehtävässä, jossa on matematiikan symbolikielen merkintöjä ja niihin liittyviä kuvia. Tutkimukseen osallistui yhteensä 92 opiskelijaa kahdesta yliopistosta. Tuloksista näkyi useimpien opiskelijoiden proseduraalinen lähestymistapa annetun ratkaisun tulkinnassa käsitteellisen näkökulman jäädessä vain harvojen opiskelijoiden valinnaksi. Tulos on opetussuunnitelman ja oppimateriaalien näkökulmasta odotettu. Murtolukujen monipuolinen ymmärtäminen on haasteellista. Tämä tuo haasteita opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen kehittämiselle.</p> </div> </div> </div> Jorma Joutsenlahti Päivi Perkkilä Copyright (c) 2021 FMSERA Journal 2021-02-01 2021-02-01 4 1 61 74 Including Educational science practices in teaching education https://journal.fi/fmsera/article/view/95701 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Finnish teacher education is praised for its research-based approach. However, educational research practices are not very common in teacher education. We introduce simple, affordable HTML5-based application (app) software to implement an authentic video research activity in teaching practice. With the observation tool, it is easy to code the activities in the classroom. The observation tool app generates a timeline of the lesson outline from the predefined observation protocol. We introduce the observation tool through two cases: first, how the tool is used in educational research and, second, how these authentic education research practices were implemented in science teacher education. We conclude that the generated timeline of a lesson can be used to facilitate reflective discussions in teaching practice. The app is licenced under Creative Commons 4 and is available through GitHub (https://github.com/MTurkkila/LOBS).</p> </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> Miikka Turkkila Elisa Vilhunen Johanna Jauhiainen Kalle Juuti Copyright (c) 2021 FMSERA Journal 2021-02-01 2021-02-01 4 1 90 102 Matematiikan opiskelumotiivien yhteys itse valittujen tehtävien tiedonalapainotukseen https://journal.fi/fmsera/article/view/96044 <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <div class="page" title="Page 1"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Matematiikan opiskelun motiivit määrittävät opiskelijan opiskelua. Tutkimuksessa tarkastellaan pitkän matematiikan opiskelijoiden (N=88) kokemuksia ja mieluisimman tehtävän valintaa yhtälöparin opiskeluun kehitetyistä erityyppisistä konseptuaalis- ja proseduraalispainotteisista tehtävistä. Opiskelijoiden valinnat ja niiden perusteet vaihtelivat, ja riippuivat opiskelijoiden osaamistasosta ja motiiveista pitkän matematiikan valinnalle. Kiinnostus matematiikka kohtaan oppiaineena osoittautui olevan merkittävä selittävä tekijä sen suhteen valitsevatko opiskelijat konseptuaalis- vai proseduraalispainotteisia tehtäviä mieluisimmaksi tehtäväksi. Konseptuaalispainotteisten tehtävien suosio kasvaa opintomenestyksen kasvaessa. Virheen etsimistä edellyttävä tehtävätyyppi tuo tähän poikkeuksen ja vaikuttaa hyvältä mahdollisuudelta tarkastella konseptuaalista tietoa erilaisista osaamisen kokemuksista huolimatta.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Lasse Eronen Antti Viholainen Matias Kolström Copyright (c) 2021 FMSERA Journal 2021-02-02 2021-02-02 4 1 75 89