[1]
K. Houhala, ”Vesihuollon myytit”, FL, vsk. 50, nro 3, loka 2022.