[1]
K. Lehto, ”Huomio hyvinvointiin!”, FL, vsk. 50, nro 3, loka 2022.