(1)
Nikolaeva, I.; Kovgan, E.; Koshkarëva, N. Communicative Roles in Ostyak Syntax. FUF 1993, 1993, 125–167.