Saarinen, Sirkka. “Etymologische Erörterung Ungarischer Wörter: (László Honti: A Magyar és a Nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól)”. Finnisch-Ugrische Forschungen 2018, no. 64 (February 26, 2019): 353–356. Accessed April 17, 2021. https://journal.fi/fuf/article/view/79541.