Jolanki, Outi. 2021. ”Pieni suuri maailma?”. Gerontologia 34 (2):168-71. https://journal.fi/gerontologia/article/view/102740.