Jolanki, Outi. 2019. ”Oikeus Liikkumiseen?”. Gerontologia 33 (4), 153-54. https://journal.fi/gerontologia/article/view/87381.