[1]
J. Myllymäki, ”Hybridilaina suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla”, Hel. L. Rev., vsk. 7, nro 2, ss. 103–142, syys 2013.