Impola, P., Karonen, P., & Lönnroth, H. (2020). Språkbruk i svenska städer under tidigmodern tid. Ny metod för att analysera ordförrådet i domböcker från 1600-talet. Historisk Tidskrift för Finland, 105(3). Hämtad från https://journal.fi/htf/article/view/100496