[1]
V.-J. Sutinen ja V.-J. Sutinen, ”Raunioiden muisti”, idtk, vsk. 23, nro 4, ss. 54–65, joulu 2016.