https://journal.fi/idantutkimus/issue/feed Idäntutkimus 2019-01-24T15:28:25+02:00 Katja Lehtisaari katja.lehtisaari@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>&nbsp;</p> https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77496 Uusien aineistojen ja metodien äärellä 2019-01-24T15:28:24+02:00 Katja Lehtisaari katja.lehtisaari@helsinki.fi 2019-01-03T14:47:02+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77558 Big data -analyysi pietarilaisten lukumieltymyksistä 2019-01-05T16:26:37+02:00 Mihail Sokolov viets-idantutkimus@helsinki.fi Nadežda Sokolova viets-idantutkimus@helsinki.fi Maria Safonova viets-idantutkimus@helsinki.fi Elisa Ahonpää viets-idantutkimus@helsinki.fi Ekaterina Belikova viets-idantutkimus@helsinki.fi Iuliia Guseva viets-idantutkimus@helsinki.fi Anneli Hanhisalo viets-idantutkimus@helsinki.fi Miroslav Girshfeld viets-idantutkimus@helsinki.fi Ulla Kannisto viets-idantutkimus@helsinki.fi Elisa Minkkinen viets-idantutkimus@helsinki.fi Heini Pietilä viets-idantutkimus@helsinki.fi Lauri Puranen viets-idantutkimus@helsinki.fi Yevheniia Riabova viets-idantutkimus@helsinki.fi Anastasia Talchinskaya viets-idantutkimus@helsinki.fi <p>Artikkelissa analysoidaan tietokantaa, joka kattaa kaikki lukijat, jotka käyttivät&nbsp;Pietarin kaupunginkirjastojen kirjastokorttia vuonna 2014. Tietokannan avulla&nbsp;voidaan tutkia millaisia kirjoja erilaiset lukijat valitsevat. Tässä artikkelissa&nbsp;analysoimme kulttuuristen mieltymysten laaja-alaisuutta 200 suosituimman&nbsp;kirjailijan avulla. Tulokset tukevat osittain Bourdieun homologiateesiä: on&nbsp;olemassa makujen järjestelmiä, jotka korreloivat merkittävästi koulutuksen&nbsp;tason kanssa, ja teokset voidaan laittaa hierarkkiseen järjestykseen lukijoiden&nbsp;keskimääräisen koulutustason ja työn luonteen (fyysinen tai ei-fyysinen&nbsp;työ) perusteella. Hierarkiassa John Fowles on ylhäällä mutta ”miesten”&nbsp;ja ”naisten” rikoskirjallisuus sekä fantasiakirjallisuus alhaalla. Samalla&nbsp;statuskulttuurin vaikutukset limittyvät sukupolven (nuoret sukupolvet lukevat&nbsp;fantasiakirjallisuutta ja vanhat rikoskirjallisuutta) ja sukupuolen vaikutukseen<br>(miesten ja naisten välinen oppositio voidaan havaita matalan statuksen&nbsp;kirjallisuudessa, mutta ei korkean statuksen kirjallisuudessa) sekä biografiseen&nbsp;sykliin. Lukemisen luonne muuttuu iän myötä: lasten kirjallisuudesta (joka myös<br>on polarisoitunut statuksen perusteella) siirrytään kouluopetuksen kautta kohti&nbsp;lukemisen eriytymistä aikuisuudessa. Kirjaston big datan ansiosta voimme&nbsp;havaita ongelman, joka liittyy perinteiseen genrehierarkian rakentumiseen<br>kulttuurin kuluttamisen sosiologiassa: kulttuurin kuluttamisen jakaantuminen&nbsp;näkyy konventionaalisissa genreissä vain heikosti verrattuna sen alalajeihin.</p> 2019-01-04T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77555 Ukrainan sota ja taistelu menneisyydestä 2019-01-18T16:55:21+02:00 Maiju Lehto viets-idantutkimus@helsinki.fi <p>Ukrainan sodan yhteydessä mainitaan usein nationalismi, mutta vähemmän&nbsp;huomiota kiinnitetään siihen, miten käsite auttaa ymmärtämään konfliktia.&nbsp;Nationalismiin liittyy läheisesti kansallisen identiteetin käsite, joka puolestaan<br>kietoutuu erottamattomasti yhteiseksi koetun historian jaettuun tulkintaan.&nbsp;Ukrainan kohdalla voidaankin puhua muistisodasta, sillä retorisella tasolla&nbsp;konfliktissa käydään kamppailua siitä, kenen tulkinta menneisyydestä on oikea.<br>Näkökulman näiden eri historiatulkintojen tarkasteluun tarjoaa monitieteinen&nbsp;kulttuurinen muistitutkimus, joka lähestyy historiaa konstruktiona. Tämä artikkeli&nbsp;käsittelee kulttuurista muistia materiaalinaan ukrainalaisten veteraanien<br>ja vapaaehtoisten haastattelut. Aiemmassa tutkimuksessa on kiinnitetty&nbsp;huomiota erityisesti siihen, kuinka Ukrainan kansallista identiteettiä on&nbsp;rakennettu ottamalla etäisyyttä Neuvostoliiton historialliseen perintöön ja<br>neuvostoliittolaiseen myyttiin toisesta maailmansodasta. Nämä teemat nousivat&nbsp;keskeisiksi myös haastattelumateriaalissani. Niiden ohella haastatteluissa&nbsp;mainittiin muun muassa Afganistanin sodan (1979–1989) veteraanit, joilla on ollut&nbsp;merkittävä rooli Ukrainan tapahtumissa. Käsittelen artikkelissani merkityksiä,<br>joita nämä historialliset aiheet saivat haastateltavien puheessa. Pyrin&nbsp;sijoittamaan huomioni osaksi laajempaa akateemista keskustelua siitä, miten&nbsp;menneisyys ja sen eri tulkinnat vaikuttavat nyky-Ukrainassa.</p> 2019-01-04T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77552 1800-luvun alun ”venäläinen laulu” korpustutkimuksen valossa 2019-01-05T16:24:33+02:00 Artjoms Šeļa viets-idantutkimus@helsinki.fi Mika Pylsy viets-idantutkimus@helsinki.fi Riku Toivola viets-idantutkimus@helsinki.fi <p>Artikkeli käsittelee ”venäläisiä lauluja”, toisin sanoen rituaaleista irrallisen,&nbsp;lyyrisen venäläisen kansanlaulun pastisseja. Nämä laulelmat tai romanssit&nbsp;muistuttavat muodoltaan kansanlauluja, mutta ovat useimmiten yksittäisen<br>runoilijan käsialaa. Pastissin ja jäljittelyn kohteen välistä suhdetta on&nbsp;huomattavasti vaikeampi kuvata teoreettisesti kuin kansanrunoudesta&nbsp;lainatun aineksen käyttöä kaunokirjallisuudessa yleensä. Vastakkaisen&nbsp;suuntauksen tutkimus, eli tutkimus, jossa tarkastellaan kaunokirjallisten teosten&nbsp;adaptoitumista kansanrunoudeksi, on yleisellä tasolla auttanut ymmärtämään&nbsp;sanallisen kansanperinteen mekanismeja. Tässä artikkelissa lähestytään&nbsp;kuitenkin venäläistä kirjallisuushistoriaa ja sen tyylivariaatioita korpusanalyysin&nbsp;keinoin. ”Venäläisistä lauluista” koottua tekstikorpusta verrataan sekä&nbsp;kansanrunouden että kaunokirjallisuuden teksteistä koottuihin korpuksiin.<br>Tyylimetriikan menetelmien avulla pyritään kuvaamaan pelkistetty malli, jossa&nbsp;näkyvät korpusten vastaavuus ja erot. Näin voidaan lähestyä kvantitatiivisesti&nbsp;kansanrunouden elementtien valikoitumisen ja välittymisen ongelmaa<br>pastisseissa. Analyysi osoittaa, että ”venäläisten laulujen” poetiikka ei muistuta&nbsp;imitoimiaan kansanlauluja, vaan on lähempänä aikansa yleisiä kaunokirjallisia&nbsp;normeja.</p> 2019-01-04T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77562 Aluetutkimus big data -aikakaudella 2019-01-05T16:26:07+02:00 Daria Gritsenko viets-idantutkimus@helsinki.fi Kristiina Silvan viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77565 Nimet muistomerkeissä 2019-01-05T16:32:56+02:00 Johanna Virkkula viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77566 Venäjä ja Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmät itäisessä Euroopassa 2019-01-05T16:34:39+02:00 Katariina Pirttikoski viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77567 Helsingin yliopiston professori ja kirjallisuuden kontaktien välittäjä Jakov Grot 2019-01-05T16:36:03+02:00 Liisa Byckling viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77563 Tutkimusetiikka ja venäjänkieliset internetkeskustelut 2019-01-05T16:38:21+02:00 Teemu Oivo viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77564 Menneisyys ja nykyisyys Venäjän arktisessa politiikassa 2019-01-05T16:39:45+02:00 Susanna Pirnes viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77568 Anekdootteja makedonialaiselta runousfestivaalilta 2019-01-10T15:46:01+02:00 Pauli Tapio viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77569 Tutkijat aineistojen äärellä 2019-01-10T15:52:18+02:00 Katja Lehtisaari viets-idantutkimus@helsinki.fi Saara Ratilainen viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77570 Kommunalkan kolme sukupolvea 2019-01-10T15:46:20+02:00 Anni Lappela viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77571 Venäjän arktinen politiikka 2019-01-10T15:46:43+02:00 Susanna Pirnes viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77572 Maakunta, sota ja vallankumous 2019-01-10T15:47:06+02:00 Aleksandr Osipov viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77573 Alas tsaarinvalta 2019-01-10T15:47:20+02:00 Juuso Salokoski viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77574 Slavistiikka ja VIE-tutkimus tieteen ja maailmanpolitiikan muutoksissa 2019-01-10T15:50:19+02:00 Sanna Turoma viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77575 Onko slavistiikka luonut tutkimuskohteensa itse? 2019-01-10T15:51:00+02:00 Jouko Lindstedt viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77576 Yhteiskuntatieteellinen Venäjä-tutkimus ja globalisaatio 2019-01-10T15:51:15+02:00 Anna-Liisa Heusala viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77577 Muistiinpanoja, ihmisiä ja konferensseja 2019-01-10T15:51:32+02:00 Dragana Cvetanović viets-idantutkimus@helsinki.fi Nastasia Louveau viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77578 Muutokset, katkokset ja jatkuvuudet itäisessä Euroopassa 2019-01-10T15:51:51+02:00 Sigrid Kaasik-Krogerus viets-idantutkimus@helsinki.fi Dragana Cvetanović viets-idantutkimus@helsinki.fi Sakari Höysniemi viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-05T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77616 Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura VIETS:n Gradupalkinto 2019-01-10T15:52:07+02:00 Joni Virkkunen viets-idantutkimus@helsinki.fi 2019-01-08T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##