Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>&nbsp;</p> Venäjän ja Idäntutkimuksen seura (VIETS) fi-FI Idäntutkimus 1237-6051 Uusien aineistojen ja metodien äärellä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77496 Katja Lehtisaari ##submission.copyrightStatement## 2019-01-03 2019-01-03 25 3-4 1 2 Big data -analyysi pietarilaisten lukumieltymyksistä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77558 <p>Artikkelissa analysoidaan tietokantaa, joka kattaa kaikki lukijat, jotka käyttivät&nbsp;Pietarin kaupunginkirjastojen kirjastokorttia vuonna 2014. Tietokannan avulla&nbsp;voidaan tutkia millaisia kirjoja erilaiset lukijat valitsevat. Tässä artikkelissa&nbsp;analysoimme kulttuuristen mieltymysten laaja-alaisuutta 200 suosituimman&nbsp;kirjailijan avulla. Tulokset tukevat osittain Bourdieun homologiateesiä: on&nbsp;olemassa makujen järjestelmiä, jotka korreloivat merkittävästi koulutuksen&nbsp;tason kanssa, ja teokset voidaan laittaa hierarkkiseen järjestykseen lukijoiden&nbsp;keskimääräisen koulutustason ja työn luonteen (fyysinen tai ei-fyysinen&nbsp;työ) perusteella. Hierarkiassa John Fowles on ylhäällä mutta ”miesten”&nbsp;ja ”naisten” rikoskirjallisuus sekä fantasiakirjallisuus alhaalla. Samalla&nbsp;statuskulttuurin vaikutukset limittyvät sukupolven (nuoret sukupolvet lukevat&nbsp;fantasiakirjallisuutta ja vanhat rikoskirjallisuutta) ja sukupuolen vaikutukseen<br>(miesten ja naisten välinen oppositio voidaan havaita matalan statuksen&nbsp;kirjallisuudessa, mutta ei korkean statuksen kirjallisuudessa) sekä biografiseen&nbsp;sykliin. Lukemisen luonne muuttuu iän myötä: lasten kirjallisuudesta (joka myös<br>on polarisoitunut statuksen perusteella) siirrytään kouluopetuksen kautta kohti&nbsp;lukemisen eriytymistä aikuisuudessa. Kirjaston big datan ansiosta voimme&nbsp;havaita ongelman, joka liittyy perinteiseen genrehierarkian rakentumiseen<br>kulttuurin kuluttamisen sosiologiassa: kulttuurin kuluttamisen jakaantuminen&nbsp;näkyy konventionaalisissa genreissä vain heikosti verrattuna sen alalajeihin.</p> Mihail Sokolov Nadežda Sokolova Maria Safonova Elisa Ahonpää Ekaterina Belikova Iuliia Guseva Anneli Hanhisalo Miroslav Girshfeld Ulla Kannisto Elisa Minkkinen Heini Pietilä Lauri Puranen Yevheniia Riabova Anastasia Talchinskaya ##submission.copyrightStatement## 2019-01-04 2019-01-04 25 3-4 3 19 Ukrainan sota ja taistelu menneisyydestä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77555 <p>Ukrainan sodan yhteydessä mainitaan usein nationalismi, mutta vähemmän&nbsp;huomiota kiinnitetään siihen, miten käsite auttaa ymmärtämään konfliktia.&nbsp;Nationalismiin liittyy läheisesti kansallisen identiteetin käsite, joka puolestaan<br>kietoutuu erottamattomasti yhteiseksi koetun historian jaettuun tulkintaan.&nbsp;Ukrainan kohdalla voidaankin puhua muistisodasta, sillä retorisella tasolla&nbsp;konfliktissa käydään kamppailua siitä, kenen tulkinta menneisyydestä on oikea.<br>Näkökulman näiden eri historiatulkintojen tarkasteluun tarjoaa monitieteinen&nbsp;kulttuurinen muistitutkimus, joka lähestyy historiaa konstruktiona. Tämä artikkeli&nbsp;käsittelee kulttuurista muistia materiaalinaan ukrainalaisten veteraanien<br>ja vapaaehtoisten haastattelut. Aiemmassa tutkimuksessa on kiinnitetty&nbsp;huomiota erityisesti siihen, kuinka Ukrainan kansallista identiteettiä on&nbsp;rakennettu ottamalla etäisyyttä Neuvostoliiton historialliseen perintöön ja<br>neuvostoliittolaiseen myyttiin toisesta maailmansodasta. Nämä teemat nousivat&nbsp;keskeisiksi myös haastattelumateriaalissani. Niiden ohella haastatteluissa&nbsp;mainittiin muun muassa Afganistanin sodan (1979–1989) veteraanit, joilla on ollut&nbsp;merkittävä rooli Ukrainan tapahtumissa. Käsittelen artikkelissani merkityksiä,<br>joita nämä historialliset aiheet saivat haastateltavien puheessa. Pyrin&nbsp;sijoittamaan huomioni osaksi laajempaa akateemista keskustelua siitä, miten&nbsp;menneisyys ja sen eri tulkinnat vaikuttavat nyky-Ukrainassa.</p> Maiju Lehto ##submission.copyrightStatement## 2019-01-04 2019-01-04 25 3-4 20 35 1800-luvun alun ”venäläinen laulu” korpustutkimuksen valossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77552 <p>Artikkeli käsittelee ”venäläisiä lauluja”, toisin sanoen rituaaleista irrallisen,&nbsp;lyyrisen venäläisen kansanlaulun pastisseja. Nämä laulelmat tai romanssit&nbsp;muistuttavat muodoltaan kansanlauluja, mutta ovat useimmiten yksittäisen<br>runoilijan käsialaa. Pastissin ja jäljittelyn kohteen välistä suhdetta on&nbsp;huomattavasti vaikeampi kuvata teoreettisesti kuin kansanrunoudesta&nbsp;lainatun aineksen käyttöä kaunokirjallisuudessa yleensä. Vastakkaisen&nbsp;suuntauksen tutkimus, eli tutkimus, jossa tarkastellaan kaunokirjallisten teosten&nbsp;adaptoitumista kansanrunoudeksi, on yleisellä tasolla auttanut ymmärtämään&nbsp;sanallisen kansanperinteen mekanismeja. Tässä artikkelissa lähestytään&nbsp;kuitenkin venäläistä kirjallisuushistoriaa ja sen tyylivariaatioita korpusanalyysin&nbsp;keinoin. ”Venäläisistä lauluista” koottua tekstikorpusta verrataan sekä&nbsp;kansanrunouden että kaunokirjallisuuden teksteistä koottuihin korpuksiin.<br>Tyylimetriikan menetelmien avulla pyritään kuvaamaan pelkistetty malli, jossa&nbsp;näkyvät korpusten vastaavuus ja erot. Näin voidaan lähestyä kvantitatiivisesti&nbsp;kansanrunouden elementtien valikoitumisen ja välittymisen ongelmaa<br>pastisseissa. Analyysi osoittaa, että ”venäläisten laulujen” poetiikka ei muistuta&nbsp;imitoimiaan kansanlauluja, vaan on lähempänä aikansa yleisiä kaunokirjallisia&nbsp;normeja.</p> Artjoms Šeļa Mika Pylsy Riku Toivola ##submission.copyrightStatement## 2019-01-04 2019-01-04 25 3-4 36 46 Aluetutkimus big data -aikakaudella https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77562 Daria Gritsenko Kristiina Silvan ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 47 52 Nimet muistomerkeissä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77565 Johanna Virkkula ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 58 65 Venäjä ja Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmät itäisessä Euroopassa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77566 Katariina Pirttikoski ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 66 72 Helsingin yliopiston professori ja kirjallisuuden kontaktien välittäjä Jakov Grot https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77567 Liisa Byckling ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 73 80 Tutkimusetiikka ja venäjänkieliset internetkeskustelut https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77563 Teemu Oivo ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 54 55 Menneisyys ja nykyisyys Venäjän arktisessa politiikassa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77564 Susanna Pirnes ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 56 57 Anekdootteja makedonialaiselta runousfestivaalilta https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77568 Pauli Tapio ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 81 87 Tutkijat aineistojen äärellä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77569 Katja Lehtisaari Saara Ratilainen ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 88 90 Kommunalkan kolme sukupolvea https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77570 Anni Lappela ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 91 92 Venäjän arktinen politiikka https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77571 Susanna Pirnes ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 92 94 Maakunta, sota ja vallankumous https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77572 Aleksandr Osipov ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 94 96 Alas tsaarinvalta https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77573 Juuso Salokoski ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 96 97 Slavistiikka ja VIE-tutkimus tieteen ja maailmanpolitiikan muutoksissa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77574 Sanna Turoma ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 98 98 Onko slavistiikka luonut tutkimuskohteensa itse? https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77575 Jouko Lindstedt ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 99 101 Yhteiskuntatieteellinen Venäjä-tutkimus ja globalisaatio https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77576 Anna-Liisa Heusala ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 102 106 Muistiinpanoja, ihmisiä ja konferensseja https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77577 Dragana Cvetanović Nastasia Louveau ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 106 109 Muutokset, katkokset ja jatkuvuudet itäisessä Euroopassa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77578 Sigrid Kaasik-Krogerus Dragana Cvetanović Sakari Höysniemi ##submission.copyrightStatement## 2019-01-05 2019-01-05 25 3-4 110 112 Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura VIETS:n Gradupalkinto https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77616 Joni Virkkunen ##submission.copyrightStatement## 2019-01-08 2019-01-08 25 3-4 113 113