Työpajanuoret tiedonhakijoina – digitaalisen osaamisen kasautuvuus

Kirjoittajat

Avainsanat:

työpajat [http://www.yso.fi/onto/yso/p19245], nuoret [http://www.yso.fi/onto/yso/p11617], tiedonhaku [http://www.yso.fi/onto/yso/p2964], hakulauseke

Abstrakti

Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten työpajanuorten (N=93) tiedonhakutaitoja. Aineisto on kerätty digitaalista osaamista mittaavan testin avulla. Pelkän peruskoulun tai ammatillisen koulutuksen suorittaneet onnistuivat tehtävissä lukion käyneitä heikommin. Sukupuolen tai ikäryhmän mukaan ei todettu tilastollisesti merkitseviä eroja. Suurin osa työpajanuorista osasi muodostaa yksinkertaisen hakulausekkeen. Hakuoperaattorituntemus oli heikompaa. Hakutulosten luotettavuuden osasi arvioida yli puolet ja relevanssin noin kolmannes nuorista. Korrelaation mukaan ainoat muuttujat, jotka olivat tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tiedonhakutaitoihin, olivat taidot muilla digitaitojen osa-alueilla. Sen sijaan erilaiset digitaalisen teknologian käyttötavat eivät olleet yhteydessä tiedonhakutaitoihin, mutta korreloivat toistensa kanssa. Regressioanalyysin mukaan tärkeimmiksi tiedonhakutaitojen ennustajiksi nousivat digitaaliset viestintätaidot ja tiedonhallintataidot. Informaatio-, viestintä- ja tiedonhallintataidot karttuvat tämän tutkimuksen mukaan parhaiten, kun niitä vahvistetaan rinnakkain. Näitä taitoja voitaisiinkin vahvistaa osana nuorten työpajatoimintaa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2022-03-25

Viittaaminen

Saikkonen, L. (2022). Työpajanuoret tiedonhakijoina – digitaalisen osaamisen kasautuvuus. Informaatiotutkimus, 41(1), 8–30. https://doi.org/10.23978/inf.111962