https://journal.fi/inf/issue/feed Informaatiotutkimus 2023-12-16T18:01:29+02:00 Sanna Kumpulainen sanna.kumpulainen@tuni.fi Open Journal Systems <p>Informaatiotutkimus (vuoteen 1995 Kirjastotiede ja informatiikka) on Informaatiotutkimuksen yhdistyksen kustantama tieteellinen aikakausjulkaisu, joka on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Lehti julkaisee tieteenalaansa ja siihen läheisesti liittyvien tieteenalojen kirjoituksia kuten artikkeleita, katsauksia, kirjallisuusesittelyitä ja -arviointeja sekä tiivistelmiä opinnäytteistä. Informaatiotutkimus on alan ainoa suomalainen vertaisarvioitu tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>Vuodesta 2008 lähtien Informaatiotutkimus on ilmestynyt sekä avoimena verkkojulkaisuna että painettuna vuosikirjana. <strong><span style="font-weight: 400;">Vuodesta 2018 lähtien lehti ilmestyy yksinomaan verkkojulkaisuna. </span></strong>Lehden koko aineisto vuodesta 1981 lähtien on avoimesti saatavissa verkkojulkaisussa.</p> <ul> <li class="show">ISSN 1797-9129 (Verkkojulkaisu)</li> <li class="show">ISSN 1797-9137 (Painettu julkaisu)</li> </ul> <p>Lehden toiminnan mahdollistavat Informaatiotutkimuksen yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksut sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kautta ohjautuva opetus- ja kulttuuriministeriön tuki. Em. tahojen taloudellisen tuen ja palveluiden (ml. seminaaritoiminta) lisäksi lehti hyötyy Suomen tiedekustantajien liitto ry:n tarjoamista ohjeistuksista ja koulutuksista.</p> <p>Lehti on rekisteröity luetettavien tieteellisten open access -lehtien <a href="https://doaj.org/">DOAJ-hakemistoon</a>.</p> https://journal.fi/inf/article/view/127535 Avoimen julkaisemisen timanttitrendi ja Suomi 2023-03-06T09:49:35+02:00 Sami Syrjämäki <p>Kansainväliset avoimen julkaisemisen linjaukset ja julistukset korostavat yhä useammin niin kutsutun timanttisen avoimen julkaisemisen mallin merkitystä ja muiden ongelmia. Samoin niissä kehotetaan tukemaan tiedeyhteistön itse omistamia voittoa tavoittelemattomia julkaisukanavia. Maailmalla on paljon kirittävää ja niin on myös Suomessa.</p> 2023-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Sami Syrjämäki https://journal.fi/inf/article/view/141913 Laadullista ja määrällistä tutkimusta Kreetalla 2023-12-11T10:45:03+02:00 Ari Haasio 2023-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ari Haasio https://journal.fi/inf/article/view/128747 Yli ajan ja paikan 2023-08-30T11:00:20+03:00 Venla Kuuluvainen Ira Virtanen Pekka Isotalus <p style="font-weight: 400;">Artikkelissa osoitamme, miksi medioidun vuorovaikutuksen perinteiset näkökulmat ovat riittämättömiä nopeasti kehittyvän viestintäteknologian ja sen käyttötapojen tarkastelussa ja pyrimme löytämään uusia näkökulmia aiheeseen. Argumentoimme, että interpersonaalisen viestinnän näkökulmasta uudessa ja arkipäiväistyvässä viestintäteknologiassa merkityksellisiksi nousevat kaksi elementtiä: kanava muuttuu paikaksi ja viestinnän suhdetason merkitys kasvaa. Uusi viestintäteknologia, kuten immersiivinen virtuaaliympäristö, hämärtää katsojan ja katsottavan rooleja tuomalla molemmat osaksi jaettua virtuaalista ympäristöä. Kohtaaminen jaetussa ympäristössä puolestaan vahvistaa osapuolten kokemusta vuorovaikutuksesta tai vuorovaikutussuhteesta toisen kanssa. Lopuksi tarkastelemme sitä, millaiset elementit nousevat merkityksellisiksi tulevaisuuden medioiduissa ja virtuaalisissa vuorovaikutuspaikoissa. Artikkeli perustuu kirjoittajien tutkimuslöydöksiin vuorovaikutuksesta immersiivisissä virtuaaliympäristöissä ja videopuheluissa.</p> 2023-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Venla Kuuluvainen, Ira Virtanen, Pekka Isotalus https://journal.fi/inf/article/view/131816 Misinformation in Encounters 2023-08-02T10:44:35+03:00 Hilda Ruokolainen <p class="Tiivistelm" style="text-align: justify; margin: 18.0pt 11.9pt 60.0pt 14.2pt;">VTM Hilda Ruokolaisen informaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja Misinformation in Encounters: A Qualitative Study of Misinformation as a Social Phenomenon tarkastettiin 16.6.2023 Åbo Akademin yhteiskuntatieteiden, kauppatieteiden ja oikeustieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Ian Ruthven (University of Strathclyde, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Kristina Eriksson-Backa (Åbo Akademi). Väitöskirja on julkaistu Åbo Akademin julkaisuarkisto Doriassa osoitteessa <a href="https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4278-6">https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4278-6</a>.</p> 2023-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Hilda Ruokolainen https://journal.fi/inf/article/view/141693 Tuhat uutta tohtoria kolmessa vuodessa 2023-12-04T13:30:13+02:00 Sanna Kumpulainen 2023-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Sanna Kumpulainen https://journal.fi/inf/article/view/127439 Novel genre explaining borrowings from the public libraries 2023-09-21T11:53:10+03:00 Seppo Suominen <p>Tutkimuksessa selvitetaan kirjan lajityypin vaikutusta paperisten kirjojen lainausmääriin Helsingin alueen (Helmet) kirjastoista vuosina 2014−2021. Neljännesvuosiaineistossa on listattu sata eniten lainattua aikuisille lukijoille tarkoitettua kirjaa. Havaintojen lukumäärä on 3000. Tilastollisena menetelmänä käytetään regressioanalyysiä, koska siten saadaan selville eri muuttujien vaikutuksia, kuten paperikirjan vähittäishinnan, lehdissä julkaistujen kritiikkien ja Finlandia-palkintojen sekä kirjailijan oman julkaisuhistorian vaikutuksia. Myös kirjoittajan kansallisuus tai asuinpaikka on otettu huomioon. Lajityyppi (genre) ei vaikuta lainausmääriin, kun muut asiaan vaikuttavat tekijät on otettu huomioon.</p> 2023-12-16T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Seppo Suominen