https://journal.fi/janus/issue/feed Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 2019-09-17T09:46:24+03:00 Helena Hirvonen helena.m.hirvonen@uef.fi Open Journal Systems <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>.</p> https://journal.fi/janus/article/view/85174 Viimeisin muttei viimeinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen 2019-09-17T09:45:57+03:00 Eeva Jokinen eeva.jokinen@uef.fi Aini Pehkonen aini.pehkonen@uef.fi 2019-09-16T21:57:43+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/69647 Vanhustyön kehittämishankkeet vanhuspalvelujärjestelmän vastuita rakentamassa 2019-09-17T09:45:30+03:00 Päivi Ahosola paiviahos@gmail.com Kirsi Lumme-Sandt kirsi.lumme-sandt@tuni.fi <p>Hankkeista ja projekteista on tullut keskeinen uudistamisen väline kuntien vanhuspalveluissa. Hankkeet kiinnittyvät usein kansallisiin sekä kuntien omiin vanhuspoliittisiin ohjelmiin ja strategioihin. Tämän artikkelin tavoitteena on tutkia mihin vanhustyön sisällöllisiin teemoihin vanhustyön kehittämishankkeita<br>on 2000-luvulla suunnattu, miten valintoja perustellaan ja millaisia tuloksia on saavutettu erityisesti omaisettomien hoivan tarvitsijoiden hoivan ja palveluiden kehittämisessä. Tutkimuksen aineistona on kehittämishankekuvauksia (n=237) ja muuta hankemateriaalia. Aineiston analyysin tueksi on laadittu hoivan yhteiskunnalliseen työnjakoon (epävirallinen, virallinen, palkallinen, palkaton) perustuva analyysikehikko. Menetelmänä on käytetty sisällön analyysiä. Tutkimuksen tuloksena on, että vanhustyön ja -palveluiden kehittämishankkeissa painottuvat omaisiin ja muuhun epäviralliseen hoivaan liittyvät hankkeet. Viralliseen hoivaan ei sen sijaan juurikaan kohdistettu kehittämishankkeita eikä omaisettomia vanhuksia mainittu. Syrjäytymistä vastustavat hankkeet puolestaan edellyttivät syrjäytyneen toimija-aseman omaksumista.</p> 2019-09-16T21:59:16+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/70286 Toimintamahdollisuuksien avaruus ja toimijuuden suunnat kuntouttavassa työtoiminnassa 2019-09-17T09:45:04+03:00 Päivi Mäntyneva paivi.mantyneva@helsinki.fi Anna-Maria Isola anna-maria.isola@thl.fi <p>Kuntouttavan työtoiminnan pitkäaikaistyöttömiä palveleva luonne on paikoin hämärtynyt. Osalle se on kuitenkin aito toimintamahdollisuus, joka antaa elämään merkityssisältöä. Artikkelissa syvennytään etnografisen haastattelu- ja kenttätyöaineiston avulla siihen, millaisia toimintamahdollisuuksia<br>kuntouttava työtoiminta tarjoaa ja miten osallistujien toimijuus suuntautuu, kun kuntouttavaan työtoimintaan<br>osallistuminen on ollut elämänkulun kannalta myönteinen käänne. Tulokset valottavat kuntouttavan työtoiminnan toimintamahdollisuuksien sisältöä ja toimijuuden suuntia ja johtavat pohtimaan, miten palvelujärjestelmää ja kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä voitaisiin edelleen kehittää toimijuuden näkökulmasta.</p> 2019-09-16T22:04:45+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/69671 Navigointia kestävän kaupunkisuunnittelun ristiaallokossa 2019-09-17T09:44:37+03:00 Aino Rekola aino.rekola@ymparisto.fi Riikka Paloniemi riikka.paloniemi@ymparisto.fi <p>Kaupunkilaisten hyvinvoinnin kannalta luontoympäristön laatu ja saavutettavuus ovat tulevaisuuden&nbsp; avainkysymyksiä. Artikkelissa analysoimme pääkaupunkiseudun kaupunkisuunnittelijoiden sekä viheralueiden hoidosta vastaavien viranomaisten oikeudenmukaisuuskäsityksiä. Suunnittelijanäkemyksistä etsimme vastauksia siihen, miten suunnittelijat ratkovat työssään edustajuuden dilemmaa, joka aiheutuu tasapuolisuuden turvaamisen ja moninaisuuden tunnistamisen välisistä jännitteistä. Tutkimuksessamme havaitsimme, että suunnittelijat pitivät oikeudenmukaisuutta vahvana ammatillisena periaatteenaan. Erilaisten odotusten ristipaineissa suunnittelijoiden kyky käyttää luovasti toimivaltaansa oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi oli kuitenkin jossain määrin rajoittunut. Esitämme, että ymmärrys oikeudenmukaisuuden kokemuksen rakentumisesta ja siitä, miten reilu prosessi itsessään auttaa osallista hyväksymään huonommankin lopputuloksen, voisi toimia suunnittelijalle kompassina odotusten ristipaineessa navigoinnissa. Suunnittelijan kykyä turvata oikeudenmukaisuutta voidaan tukea lainsäädännöllä ja ammattieettisillä periaatteilla.</p> 2019-09-16T22:09:53+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/70957 Objektiivinen hermeneutiikka tapaustutkimuksen lähestymistapana 2019-09-17T09:44:11+03:00 Ilmari Rostila ilmari.rostila@tuni.fi <p>Artikkeli kertoo objektiivisesta hermeneutiikasta tapaustutkimuksen lähestymistapana. Esimerkkinä käytetään sosiaalityöntekijän toiminnan tutkimusta. Objektiivisen hermeneutiikan mukaan (1) tieto perustuu yksilöllisten ja kollektiivisten elämänkäytäntöjen olemassaoloa koskeviin kriiseihin ja (2) inhimillinen toiminta tapahtuu sääntöjen varassa. Lähestymistavan ydin on sekvenssianalyysi, joka tulkitsee elämänkäytännön jättämiä jälkiä (objekteja) valintoina sääntöjen avaamista mahdollisuuksista. Tapauksen rakennetta selvitetään tältä pohjalta objektiivisena merkitysrakenteena, joka on valintojen järjestystä. Sosiaalityöntekijän haastattelua analysoimalla muodostettiin alustava käsitys professionaalisesta toimintatavasta (habitus) kolmevaiheisena merkitysrakenteena. Artikkelin lopuksi verrataan tapauksen rekonstruointia yhtäältä arkikäytännölliseen ja toisaalta ammatilliseen tapauksen ymmärtämiseen ja pohditaan tältä pohjalta tutkimusotteen mahdollisuuksia tukea asiakkaiden elämäntilanteiden selvittämistä yleisesti sosiaalityössä.</p> 2019-09-16T22:13:33+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/83128 Kansalaistutkimus: Ihan pihalla? –projektin loppuvaihe Ja tulokset 2019-09-17T09:46:24+03:00 Briitta Koskiaho briitta.koskiaho@tuni.fi <p><em>Januksen alkuvuoden numerossa kirjoitin kansalaistutkimuksesta yleensä ja projektin Ihan pihalla? alkuvaiheesta vuonna 2018. Nyt tätä kirjoitettaessa kesäkuussa 2019 projekti on valmis. Valmistaudumme SOSTE ry:n järjestämään tiedotustilaisuuteen. Raportti julkaistaan nettiversiona SOSTE ry:n sivulla www.soste.fi ja tiivistelmä painettuna. Mitä siis jäi käteen tästä suomalaisessa sosiaalitutkimuksessa vielä vähän käytetystä tutkimusmetodista, koko prosessista ja tuloksista? </em></p> 2019-09-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/76457 Peruspalvelut venäläistaustaisten perheiden arjen kansalaisuutta kehystämässä 2019-09-17T09:43:44+03:00 Eveliina Heino eveliina.heino@helsinki.fi 2019-09-16T22:23:13+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/82792 Saint-Simon, super-valistunut reformimies 2019-09-17T09:43:18+03:00 Arto Koho arto.koho1@gmail.com 2019-09-16T22:25:32+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/70988 Eriarvoisuuden peliä viimeiseen hengenvetoon 2019-09-17T09:42:51+03:00 Kiira Järvisilta kiira.jarvisilta@gmail.com <p>Kaikki tämän numeron kirja-arviot on kirjoitettu osana Turun yliopiston sosiologian opintojen Eriarvoisuus -teemaseminaaria.</p> 2019-09-16T22:29:12+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/70969 Tuloerojen ja terveyden eriarvoisuuden ikuinen mysteeri 2019-09-17T09:42:25+03:00 Vesa-Matti Paasivaara vemapa@utu.fi <p>Kaikki tämän numeron kirja-arviot on kirjoitettu osana Turun yliopiston sosiologian opintojen Eriarvoisuus -teemaseminaaria.</p> 2019-09-16T22:31:24+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/70990 Sopuisasti kohti kohtuullisempaa talousjärjestelmää 2019-09-17T09:41:59+03:00 Jenni Saarenketo jenni.simpanen@gmail.com <p>Kaikki tämän numeron kirja-arviot on kirjoitettu osana Turun yliopiston sosiologian opintojen Eriarvoisuus -teemaseminaaria.</p> 2019-09-16T22:35:39+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/71021 Eriarvoisuus ja intersektionaalisuus 2019-09-17T09:41:32+03:00 Iris Ridanpää irilri@utu.fi <p>Kaikki tämän numeron kirja-arviot on kirjoitettu osana Turun yliopiston sosiologian opintojen Eriarvoisuus -teemaseminaaria.</p> 2019-09-16T22:38:19+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/70980 Ajankohtainen perusteos terveyden eriarvoisuudesta 2019-09-17T09:41:06+03:00 Riina Malin riina.malin@gmail.com <p>Kaikki tämän numeron kirja-arviot on kirjoitettu osana Turun yliopiston sosiologian opintojen Eriarvoisuus -teemaseminaaria.</p> 2019-09-16T22:40:24+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti