https://journal.fi/janus/issue/feed Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 2019-07-13T17:32:54+03:00 Helena Hirvonen helena.m.hirvonen@uef.fi Open Journal Systems <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>.</p> https://journal.fi/janus/article/view/82701 Ovatko yliopistot syrjinnästä vapaita tiloja? 2019-07-13T17:30:50+03:00 Aini Pehkonen aini.pehkonen@uef.fi Eeva Jokinen eeva.jokinen@uef.fi 2019-06-02T11:53:38+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/69875 Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa 2019-07-13T17:30:19+03:00 Jenni-Mari Räsänen jenni-mari.rasanen@tuni.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön välistä tasapainottelua kotiin vietävissä, liikkuvissa palveluissa. Tutkimuksen aineistona on yhdeksän työntekijähaastattelua. Analyysi pohjautuu etnometodologiaan. Siinä tarkastellaan, miten haastateltavat jäsentävät ja järkeilevät arviointimenetelmien käyttöä sekä toisaalta puolustavat ja oikeuttavat tavallisesta poikkeavaa käyttöä osana arkityötään. Analyysi osoittaa, että asiakkaiden yksilölliset tilanteet ja erityispiirteet, arviointimenetelmien käytettävyys ja sisällöt sekä asiakastyön rytmi asettavat työntekijöille tarpeen arviointimenetelmien käytön tasapainotteluun arkityössään. Arviointimenetelmien käyttö asiakastilanteissa ja erityisesti asiakkaiden kodeissa vaatii työntekijöiltä sensitiivisyyttä ja tilannekohtaista harkintaa siinä, milloin niitä on sopivaa käyttää ja milloin käyttöä tulee perustella ja selittää asiakkaalle tarkemmin.</p> 2019-06-02T11:55:49+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/70140 Sosiaalipolitiikan järjestäminen muuttuvassa hyvinvointivaltiossa: tarkastelussa tulosperusteinen rahoitussopimus 2019-07-13T17:29:48+03:00 Pekka Pennanen pekka.pennanen@helsinki.fi Jyri Liukko jyri.liukko@etk.fi <p>Artikkelissa tutkimme vaikuttavuusinvestoimista ja sen sovellusta, tulosperusteista rahoitussopimusta, uudenlaisina sosiaalipolitiikan toteutusmekanismeina. Vaikuttavuusinvestoimisessa hyvinvointia tavoitellaan yksityisen ja julkisen rahoitusjärjestelyn yhteistyöllä. Kysymme, miten vaikuttavuusinvestoimista ja tulosperusteista rahoitussopimusta perustellaan ja minkälaisia ongelmia siinä nähdään. Aineisto koostuu vaikuttavuusinvestoimisen parissa työskentelevien asiantuntijoiden haastatteluista. Kansainvälisen keskustelun on esitetty nojaavan kolmeen narratiiviin. Suomalaisessa keskustelussa ilmenee osittain samoja teemoja kuin kansainvälisessä kirjallisuudessa. Suomessa mallia perustellaan etenkin heikolla taloustilanteella. Muita perusteluita ovat mallin mahdollistamat paremmat palvelut ja eri sektoreiden yhteistyö. Mallissa nähdään myös riskejä. Prosessina vaikuttavuusinvestoiminen on jatkoa markkinoitumiselle ja yksityisen palvelutuotannon kasvulle. Ehdotamme artikkelissa myös uutta käännöstä tulosperusteiselle rahoitussopimukselle.</p> 2019-06-02T12:01:34+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/65729 Sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuus ja siinä tapahtuneet muutokset vuosin 2000-2012 2019-07-13T17:32:54+03:00 Sanna-Riitta Junnonen sanrita@live.com Juha Hämäläinen juha.hamalainen@uef.fi Pertti Töttö pertti.totto@uef.fi Raija Väisänen raija.vaisanen@uef.fi Otso Rantonen otso.rantonen@ttl.fi Paula Salo paula.salo@ttl.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan, mitä kuormittavia tekijöitä sosiaalityössä esiintyy ja millaisia muutoksia niissä on tapahtunut 2000-luvun Suomessa. Artikkelin pohjana oleva tutkimus kohdentui sosiaalityöntekijöihin. Vertailuryhminä olivat erityisopettajat, psykologit ja lastentarhanopettajat. Aineistona käytettiin Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimusaineistoa, jota Työterveyslaitos on kerännyt vuodesta 1997 lähtien. Analyysimenetelminä käytettiin lineaarista regressiota poikkileikkausaineistoon ja lineaarista latenttia kasvukäyrämallia toistomittaus- ja seka-aineistoon. Artikkelissa keskityttiin työn hallintaan, työn palkitsevuuteen ja työn paineisiin. Ammattiryhmien välillä havaittiin eroja: sosiaalityöntekijät kokivat enemmän kuormitusta työssään kuin psykologit, erityisopettajat tai lastentarhanopettajat. Työhön liittyvissä psykososiaalisissa tekijöissä ei havaittu olennaista muutosta vuosina 2000–2012 missään tutkituista ammattiryhmistä. Vaikuttaa siltä, että työn luonne tutkituissa ryhmissä on pysynyt samankaltaisena.</p> <p>&nbsp;</p> 2019-06-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/69690 Lähisuhdeväkivallasta oppimisen reflektiot sosiaalityön opiskelijoiden oppimispäiväkirjoissa 2019-07-13T17:29:16+03:00 Sisko Piippo sisko.piippo@uef.fi Leo Nyqvist leo.nyqvist@utu.fi Mari Suonio mari.suonio@uef.fi <p>Lähisuhdeväkivalta on globaali ja sensitiivinen ilmiö, johon liittyvä koulutustarjonta on ollut sosiaalityön opinnoissa vähäistä. Artikkelissa tutkitaan sosiaalityön opiskelijoiden reflektoimia oppimiskokemuksia lähisuhdeväkivallasta. Aineistona on 54 oppimispäiväkirjaa, jotka on kerätty ensimmäiseltä sosiaalityön valtakunnalliselta lähisuhdeväkivaltaa ja sen ammatillista kohtaamista käsittelevältä verkkokurssilta. Oppiminen paikantui neljään eri kehykseen: ammatillinen kompetenssi, kokemusreflektio, väkivaltaspesifit rajat ja asennemuutos. Opiskelijoiden henkilökohtaisesti kokeman ja todistaman väkivallan yleisyys kertoo aiheen sensitiivisyydestä ja asettaa haasteita verkko-opetukselle. Verkkomuotoisella opetuksella on mahdollista kehittää opiskelijoiden kliinisiä taitoja, vaikka suora kontakti asiakkaaseen ja opettajaan puuttuvat. Sensitiivisen aiheen käsittely edellyttää kuitenkin opettajalta perinteistä verkko-opetusta aktiivisempaa kommunikointia opiskelijoiden kanssa.</p> 2019-06-02T12:15:33+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/78155 Sosiaalityö ja työttömyys 2019-07-13T17:28:46+03:00 Mikko Mäntysaari mikko.j.mantysaari@jyu.fi 2019-06-02T12:19:12+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/74112 Kyselytietoa ja -mittareita tutkimassa 2019-07-13T17:28:14+03:00 Katri-Maria Järvinen katri-maria.jarvinen@tuni.fi 2019-06-02T12:21:32+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/75825 Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa - kohti interkulttuurista ohjausta 2019-07-13T17:27:43+03:00 Eine Pakarinen eine.pakarinen@uef.fi 2019-06-02T12:24:04+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/76566 SROI käytössä - Social Return on Investment -arviointimetodin soveltajan muistiinpanoja 2019-07-13T17:31:51+03:00 Juha Klemelä jklemela@utu.fi 2019-06-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/77598 Käsitetyöläisyyttä normityön tuolla puolen 2019-07-13T17:31:21+03:00 Laura Mankki laura.mankki@uef.fi 2019-06-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/75316 Sosiaalipalveluiden eurooppalaisia muutossuuntia 2019-07-13T17:32:22+03:00 Marjo Kuronen marjo.kuronen@jyu.fi 2019-06-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/73075 Onko prekarisaatio vain tarua? 2019-07-13T17:27:12+03:00 Tuukka Niemi tuukka.niemi@helsinki.fi 2019-06-02T12:41:54+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/75391 Myötätunto - viisisärmäinen mahdollisuuksien miekka 2019-07-13T17:26:41+03:00 Minna Mattila-Aalto minna.mattila.aalto@gmail.com 2019-06-02T12:47:27+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/82702 English summaries 2019-06-02T13:07:17+03:00 Helena Hirvonen helena.m.hirvonen@uef.fi <p>Article summaries in English</p> 2019-06-02T12:53:38+03:00 Copyright (c) 2019 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti