https://journal.fi/janus/issue/feed Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 2022-06-10T18:53:19+03:00 Mari Kivistö mari.kivisto@ulapland.fi Open Journal Systems <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>.&nbsp;</p> https://journal.fi/janus/article/view/119715 Muutos ja pysyvyys 2022-05-30T15:14:37+03:00 Minna Zechner minna.zechner@helsinki.fi 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/112106 Näkökulmia kulttuurin merkityksiin sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuksessa 2021-11-10T17:00:17+02:00 Eveliina Maria Heino eveliina.heino@helsinki.fi Maija Jäppinen maija.jappinen@helsinki.fi 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/111968 Gerontologisen sosiaalityön moninaisuus: osista muodostuva kokonaisuus 2021-11-01T14:49:15+02:00 Eeva Rossi eeva.rossi@ulapland.fi 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/110077 Ajantasaisen empiirisen tutkimustiedon seuraaminen lastensuojelun arjessa 2021-07-08T13:56:22+03:00 Veera Niemi veeevi@utu.fi 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/109982 Toipumisorientaation merkityksellistyminen toivon diskursseina psyykkisesti sairastuneiden nuorten haastattelupuheessa 2021-09-23T09:25:25+03:00 Noora Tuomisto noora.tuomisto@tuni.fi Eeva Ekqvist eeva.ekqvist@tuni.fi Suvi Raitakari suvi.raitakari@tuni.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan 1) <em>Minkälaisia toivon diskursseja nuoret tuottavat haastattelupuheessa psyykkisen toipumisen suhteen</em>, 2) <em>miten kyseiset diskurssit ilmentävät kulttuurista kontekstia ja 3) millainen käsitys nuorelle mahdollistuu itsestänsä toipujana eri diskursseissa</em>. Aineisto muodostuu 25 nuoren mielenterveyskuntoutusjaksolla toteutetuista haastatteluista. Tutkimuksessa haastattelupuheesta paikannettiin kolme erilaista toivon diskurssia: toivottomuuden diskurssi, varovaisen toivon diskurssi ja vahvan toivon diskurssi. Toivottomuuden diskurssissa toivo toipumisen suhteen määrittyi mahdottomaksi ja nuorten käsitys itsestään toipujana näyttäytyy sairautensa armoilla olevana. Varovaisen toivon diskurssissa psyykkiseen toipumiseen suhtauduttiin varauksellisesti, mahdollistaen nuorelle käsityksen itsestään varovaisen toiveikkaana toipujana, johon kohdistetaan kulttuurisen kontekstin odotuksia nuorten kuntoutumisesta. Nuoret, jotka tuottivat vahvan toivon diskurssin, suhtautuivat psyykkiseen toipumiseen luottavaisesti ja ilmensivät itseään aktiivisina toipujina.</p> 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/107625 Eletty elämäntilanne päihdessosiaalityössä: Filosofinen analyysi Rauhalan ihmiskäsityksen situaation käsitteestä 2021-08-10T13:30:57+03:00 Piia Koivumäki pk.koivumaki@gmail.com <p>Elämäntilanteen käsite on keskeinen sosiaalityössä. Käsitettä ei kuitenkaan riittävästi määritellä. Viime aikoina elämäntilanteen käsitteen vahvuutta on korostettu sosiaalityössä ei-leimaavana käsitteenä. Elämäntilanteen käsitettä on tarpeen kirkastaa päihdetyön valtadiskurssin yksilö- ja sairauslähtöisen ajattelun vastapainoksi. Määrittelen elämäntilanteen käsitettä tarkastelemalla Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen situaation käsitettä. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta situaation käsitteen kannalta tärkeimmästä Rauhalan teoksesta. Teoreettisen tutkimuksen menetelmänä on Niiniluodon filosofinen analyysi, jonka vaiheet ovat problematisointi, eksplikointi ja argumentointi. Holistisen ihmiskäsityksen valossa elämäntilanteen käsite määrittyy moniulotteiseksi ensimmäisen persoonan näkökulmasta eletyksi elämäntilanteeksi. Elämäntilanneorientaatio laajentaa päihdetyössä vallitsevaa kapeaa sairausorientaatiota ja voi torjua päihdeongelmiin liittyvää stigmaa.</p> 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/107882 Asumispalveluihin kuulumisen tunne asunnottomien kerronnassa 2021-09-28T16:14:51+03:00 Jenna Syrjälä jenna.syrjala@tuni.fi <p>Artikkelissa tarkastellaan tilapäiseen asumispalveluun kuulumisen tunteen saamia merkityksiä sekä kuulumisen tunnetta vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä asunnottomien kokemana. Tutkimus paikantuu tunteiden maantieteen tutkimusperinteeseen. Aineiston muodostavat tilapäisessä asumispalvelussa majoittuvan 19 asunnottoman kanssa tehdyt haastattelut. Tutkimuksen tulosten mukaan asunnottomat kuvaavat asumispalveluihin kuulumisen tunteen saamia merkityksiä neljän repertuaarin kautta, joissa kuuluminen rakentuu suhteessa muihin asumisyksikön asukkaisiin, arvostavassa ja kunnioittavassa kohtaamisessa suhteessa työntekijöihin, oman oven ja tilan mahdollistamasta kuulumisen tunteen säätelystä sekä toiminnan ja tekemisen kautta rakentuvasta kuulumisesta. Asumispalveluja järjestettäessä tulisi huomioida nämä kuulumisen tunteen eri ulottuvuudet (relationaalisuus, materiaalisuus ja toiminnallisuus) asunnottoman paikkaan kuulumisen tunteen vahvistamiseksi. </p> 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/100431 Icehearts-toiminta vanhempien sosiaalisena tukena - ”Se pieni kysymys, että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat” 2021-06-01T13:00:35+03:00 Marjatta Kekkonen marjatta.kekkonen@thl.fi Kaija Appelqvist-Schmidlechner kaija.appelqvist-schmidlechner@thl.fi Mervi Haavanlammi mervi.haavanlammi@tuni.fi Päivi Känkänen paivi.kankanen@thl.fi <p>Joukkueurheiluun perustuvassa Icehearts-toimintamallissa tuetaan pitkäkestoisesti lapsia, joista on jo varhain herännyt erityinen huoli. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhempien kokemuksia Icehearts-toiminnasta saadusta sosiaalisesta tuesta ja sen vaikutuksista. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin viiden Icehearts-poikajoukkueen lasten (n=54) vanhemmilta (n=28) keväällä 2019. Aineistolähtöinen analyysi toteutettiin ATLAS.ti-ohjelmalla. Toiminta tarjosi vanhemmille konkreettista apua, kasvattajan saatavilla olon 24/7 sekä tukea lapsen kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä palvelutapaamisiin. Vaikutukset näkyivät vanhemmuudessa ja lapsen koulunkäynnissä. Tuloksia pohditaan perheiden selviytymisen, emotionaalisen kannattelun ja myönteisen roolimallin näkökulmista. Icehearts-toiminta täydentää julkisia palveluja tarjoamalla ehkäisevää lastensuojelua lapsille, joilla on kohonnut riski syrjäytyä. Tutkimus on osa THL:n toteuttamaa Icehearts-pitkittäistutkimusta (2015–2028).</p> 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/119730 English summaries 2022-05-30T16:31:34+03:00 Mari Susanna Kivistö mari.kivisto@ulapland.fi <p>Article summaries in English</p> 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/119727 Suomalaisen vangin arjen rakenteet vankeusaikana 2022-05-30T16:05:28+03:00 Mia Tammelin mia.tammelin@tuni.fi Ulla Salovaara ulla.salovaara@jyu.fi 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/111190 Monialaiset palaverit ja palvelun käyttäjän osallisuus sosiaalityön tutkimuskohteena 2021-09-10T12:14:19+03:00 Taru Kekoni taru.kekoni@uef.fi 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/119728 Rodullistavia ja koloniaaleja jatkumoita sekä niiden vastapuhetta Suomessa 2022-05-30T16:17:06+03:00 Enni Mikkonen enni.mikkonen@ulapland.fi 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/119729 Maahanmuuttajat luottavat tanskalaiseen hyvinvointivaltiomalliin 2022-05-30T16:24:31+03:00 Oona Kaikkonen omjkai@utu.fi 2022-06-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti