https://journal.fi/janus/issue/feed Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 2024-05-31T09:43:26+03:00 Elina Laine elina.a.laine@utu.fi Open Journal Systems <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>. </p> https://journal.fi/janus/article/view/145938 Januksen toimituskunta toivottaa lukijoilleen aurinkoista kesää! 2024-05-28T11:18:17+03:00 Kirsi Günther Milla Salin 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/128877 Palvelujärjestelmien toiseutta tuottavat rakenteet huumeita käyttävien asiakkuudessa - Rakenteellisen sosiaalityön näkökulma 2023-10-08T16:29:01+03:00 Maria Karhunen Tarja Orjasniemi <p>Artikkeli tarkastelee huumeita käyttävien ihmisten kokemuksia toiseutta tuottavista rakenteista palvelujärjestelmissä rakenteellisen sosiaalityön viitekehyksessä. Tutkimusaineisto koostuu yhdeksästä suonenisisäisesti huumeita käyttävien tai käyttäneiden haastattelusta. Heidän kokemusten pohjalta esitetään toimenpide-<br />ehdotuksia palveluiden kehittämiseksi. Toiseutta tuottavat rakenteet konkretisoituvat sivuuttamisena, pallotteluna, poiskäännyttämisenä ja -jättäytymisenä, epäluottamuksena, leimautumisena, vastuuttamisena, salailuna sekä erilaisina sääntöinä, kategorioina ja olettamuksina. Nämä rakenteelliset epäkohdat liittyvät ammattilaisten yhteistyöhön, asiakaslähtöisyyteen, asiantuntemukseen ja palveluiden saatavuuteen. Keskeiseksi rakenteelliseksi epäkohdaksi nousee sekä palvelujärjestelmien että työntekijöiden yhteistyön puutteet.<br />Tämä siitä huolimatta, että yhteistyön merkitys on tunnistettu ja siitä on runsaasti tutkittua tietoa. Huolimatta asiakaslähtöisyyden ideaalista, huumeita käyttävän arkiset kokemukset kohtaamisista kertovat muuta. Huumeiden käyttöä koskevan tiedon lisäksi asiakastyössä on tarpeen tiedostaa, mitä ja miten huumeiden<br />käyttäjistä puhutaan. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti potilas- ja asiakastietomerkintöihin, koska niiden koetaan synnyttävän, vahvistavan ja ylläpitävän leimautumista. Palveluihin pääsyn esteenä on erityisesti mielenterveyshäiriöiden ja päihteiden käytön rinnakkaisuus sekä hoito- ja asumispalveluiden puute. Nämä rakenteelliset haasteet olisi hyvä huomioida hyvinvointialueiden palvelurakenteiden kehittämistyössä.</p> 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/126101 Järjestelylainaan Takuusäätiön takausta hakeneiden velkarakenteen muutos ajanjaksolla 2013–2018 2024-01-12T15:38:09+02:00 Karoliina Majamaa Anna-Riitta Lehtinen <p>Artikkelissa tarkastellaan järjestelylainaan Takuusäätiön takausta hakeneiden velkojen koostumusta, hakijarakennetta ja koettua velkaantumisen syytä ajanjaksolla 2013–18. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään talousosaamista, joka kuvaa kuluttajien taloudellisia mahdollisuuksia ja käyttäytymistä tiedon ja taidon lisäksi. Talousosaamiseen liittyvä velkaantuminen oli yleisintä alle 30-vuotiailla, ja se oli miehillä naisia yleisempää suhteessa muihin velkaantumisen syihin. Takausta hakeneiden velat sisälsivät euromääräisesti aiempaa suurempia pikalainoja vuoden 2015 jälkeen, jolloin myös hyvätuloiset hakijat korostuivat talousosaamisen takia velkaantuneiden ryhmässä verrattuna niihin, jotka olivat velkaantuneet muista syistä. Kaupalliset järjestelyluotot ovat saattaneet osaltaan edistää tätä muutosta, ja saadut tulokset osoittavat, etteivät ne aina ratkaise velkaongelmaa, vaan ovat usein osa sitä. Liiallisen velkaantumisen ehkäisy vaatii kuluttajien talousosaamisen ja toimijuuden vahvistamisen lisäksi sääntelyä.</p> 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/126931 Madaltuiko asiointikynnys? Perustoimeentulotukiasiakkuus Helsingissä ennen ja jälkeen Kela-siirron 2023-08-14T13:10:13+03:00 Tuija Korpela Hanna-Mari Heinonen Markku Laatu <p>Perustoimeentulotuki siirrettiin kunnista valtakunnallisesti toimivan Kelan toimeenpantavaksi vuonna 2017. Artikkelissa tarkastellaan, miten toimeenpanossa tapahtunut muutos heijastui tuen hakemiseen, saamiseen ja tukikuukausien määrään Helsingissä. Tarkastelu perustuu kattavaan rekisteriaineistoon vuosilta 2011–2019, ja muutoksia tarkastellaan iän, sukupuolen, siviilisäädyn, kansalaisuuden, tulotason ja muiden Kelan etuuksien saamisen mukaan. Tulokset osoittavat perustoimeentulotuen hakemisen yleistyneen uudistuksen jälkeen kaikissa ryhmissä. Myös tuen saaminen yleistyi joidenkin ryhmien osalta. Erityisesti Kelan etuuksia aiemmin saaneet, nuoret ja muut kuin Suomen kansalaiset<br />hakivat ja saivat tukea Kelasta yleisemmin kuin kaupungin sosiaalitoimesta. Tuen saannin kesto lyheni lähes kaikissa ryhmissä ja varsinkin 65 vuotta täyttäneiden tuensaajien joukossa. Tutkimuksen perusteella kynnys asioida toimeentulotukiasioissa Kelassa on ainakin Helsingissä selvästi matalampi kuin sosiaalitoimessa.</p> 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/126126 Sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksia ammatillista oppimista tukevista tekijöistä käytännönopetusjaksoilla 2023-12-07T14:25:17+02:00 Arja Jokinen Katja Kuusisto Erna Törmälehto Anna Metteri Riikka Korkiamäki <p>Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksia tekijöistä, jotka tukevat heidän ammatillista oppimistaan käytännönopetusjaksoilla. Aineisto on kerätty sähköisellä kyselylomakkeella, johon vastasi suomalaisen yliopiston sosiaalityön kandidaattiopintojen ja maisteriopintojen käytännönopetusjaksoilla 2019–2020 olleet opiskelijat. Analyysin kohteena ovat lomakkeen avovastaukset. Opintojen vaihe vaikutti keskeisesti oppimista tukeviin tekijöihin. Kandidaattivaiheessa tärkeinä pidettiin ohjaajalta saatua tukea ja käytännöllistä ohjausta sekä mahdollisuutta ohjaajan työn seuraamiseen ja tuettuun itsenäiseen tekemiseen. Maisteriopinnoissa painottui ohjaajan ammattitaito ja kokemus sekä ohjaajan lisäksi muun työyhteisön merkitys. Työtehtävien monipuolisuus sekä mahdollisuus keskittyä kokonaisuuksiin ja reflektoida työtä edistivät maisteriopiskelijoiden ammatillista<br />oppimista. Molemmat ryhmät nimesivät myös käytännölliset puitetekijät oppimisen kannalta tärkeiksi tekijöiksi. Sen sijaan käsitteellinen reflektio oppimisen edistäjänä nousi esiin vain harvoin.</p> 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/130339 Tietojärjestelmien tarjoumat ja rajoitteet sosiaalityön dokumentoinnissa 2024-01-15T14:13:40+02:00 Katri Ylönen <p>Dokumentointi on tärkeä osa sosiaalityötä. Usein sen onnistumista arvioidaan sosiaalityöntekijöiden osaamisen perusteella sen sijaan, että tarkasteltaisiin tietojärjestelmien tukea sen toteuttamiselle. Tässä artikkelissa tarkastellaan tietojärjestelmien käyttöä sosiaalityön dokumentoinnin toteuttamisessa soveltaen tarjouman (affordance) käsitettä. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan tässä artikkelissa työntekijän pääasiallisesti käyttämää asiakastietojärjestelmää. Tarjoumien tarkastelun avulla voidaan ymmärtää tietojärjestelmien dokumentointia mahdollistavia ja rajoittavia tekijöitä. Aineisto koostuu eri sosiaalihuollon<br />palveluissa toimivien sosiaalityöntekijöiden (n=19) haastatteluista, jotka analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla. Tuloksissa ilmenee tietojärjestelmien merkityksellinen rooli sosiaalityössä,<br />mutta samalla niiden lukuisat rajoitteet, jotka eivät mahdollista sujuvaa ja luotettavaa dokumentointia. Tulokset osoittavat, miten merkittävässä roolissa tietojärjestelmät ovat dokumentoinnin<br />onnistumisen kannalta, ja miten tärkeää niiden kehittämiseen on panostaa.</p> 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/138711 Sosiaalityön koulutus portinvartijana sosiaalityöntekijöiden ammattiin 2023-11-10T09:51:50+02:00 Maija Mänttäri-van der Kuip Sanna Lähteinen Hanna Ristolainen Sinikka Forsman Tuula Kaitsaari Harry Lunabba 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/141735 Interventiotutkimuksen toteuttaminen sosiaalipalveluissa 2023-12-05T12:38:22+02:00 Hanna Ristolainen Henna Isoniemi Meri Moisio Elisa Tiilikainen 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus/article/view/142518 Huumehoitojen kirjava lähihistoria 2024-01-10T14:40:39+02:00 Mona Mannevuo 2024-05-31T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti