Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>.&nbsp;</p> Sosiaalipoliittinen yhdistys fi-FI Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 1235-7812 <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Perhe- ja lapsityön ammatilliset asiantuntijuudet kokemusasiantuntijuuden kontekstissa https://journal.fi/janus/article/view/96981 <p>Tutkimuksessa tarkastellaan ryhmähaastatteluaineiston avulla lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaisten asiantuntijuutta suhteessa kokemusasiantuntijuuteen. Tutkimuksessa havaittiin kolme erilaista ammatillisen asiantuntijuuden muotoa. Ensimmäinen asiantuntijuuden muoto nimettiin yhteistyöasiantuntijuudeksi, mikä viittaa asiakkaiden kanssa yhteiseen tiedonmuodostukseen ja toimintaan. Toinen, perinteinen asiantuntijuus, taas pysyttelee tiukasti ammattiroolissa tarjoten vain rajoitetusti tilaa kokemusasiantuntijuudelle. Kolmatta ammatillisen asiantuntijuuden muotoa kutsutaan eettiseksi vartijuudeksi. Siinä painotus on käytännöllisesti ja konkreettisesti eettisyyden valvonnassa, mikä näkyy suhtautumisessa ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan tehtäviin, ohjeistuksiin, pelisääntöihin ja riskeihin. Tulokset viittaavat siihen, että lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaiset tuottavat eettisten kysymysten vartioinnin kautta uutta ammatillista roolia aiempien roolien oheen tai niiden tilalle. Tämä saattaa olla reaktio kokemusasiantuntijuuden aiheuttamaan paineeseen muokata työroolia.</p> Maritta Itäpuisto Johanna Kiili Kaisa Malinen Johanna Moilanen Mari Punna Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 212 228 10.30668/janus.96981 Vuorovaikutuksen rikkoutuminen lapsen ja sosiaalityöntekijän haastattelukohtaamisessa https://journal.fi/janus/article/view/96002 <p>Artikkelissa tarkastellaan lapsen ja sosiaalityöntekijän haastattelukohtaamista suomalaisen lapsiperheiden sosiaalityön kontekstissa. Haastatteluepisodien analyysissä käytetään teoreettis-analyyttisenä välineenä Goffmanin (1983) ajatteluun perustuvaa vuorovaikutusjärjestyksen käsitettä. Aineisto koostuu neljästä lapsiperheiden sosiaalityön palveluissa videoidusta lapsen haastattelusta. Analyysi perustuu mikroanalyyttiseen vuorovaikutuksen tutkimuksen orientaatioon ja kohdistuu haastatteluaineiston kysymisen ja vastaamisen vierusparijaksoihin. Tutkimuksen tärkein havainto on, että lapsi rikkoo usein odotusten mukaista vuorovaikutusjärjestystä. Tulososiossa esitetään kolme keskeistä vuorovaikutuksen rikkoutumisen tapaa kuvaavaa haastattelukohtaamisen episodia: Lapsi vastaa kysymyksiin - omassa järjestyksessään, Lapsi muuttaa haastattelukohtaamisen muotoa ja Lapsi tukahduttaa haastattelukohtaamisen. Johtopäätöksissä pohditaan, mitä lopulta tarkoittaa oikeanlainen haastattelukohtaamisen vuorovaikutusjärjestys.</p> Tuuli Kalari Suvi Raitakari Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 229 248 10.30668/janus.96002 Sijaishuolto osana elämäntarinaa - elämänkulun käännekohtien analyysi sijaishuollosta aikuistuneiden kokemuksista https://journal.fi/janus/article/view/82039 <p>Artikkelissa tarkastellaan merkittäviä elämänkulun käännekohtia (<em>turning points</em>) lastensuojelun sijaishuollosta aikuistuneiden kokemuksissa. Viitekehyksenä on käännekohtien teoreettinen tarkastelu, jota avataan elämänkulullisesta tutkimuksesta käsin. Artikkelin aineisto koostuu sijaishuollosta aikuistuneille järjestetyistä fokusryhmätyöpajoista (n=20), teemahaastatteluista (n=3) ja kirjoitetuista tarinoista (n=3). Käännekohtien merkitys sijaishuollossa kasvaneiden kertomuksissa linkittyi ihmis- ja perhesuhteiden, työ- ja opiskeluelämän sekä sosiaalisten ympäristöjen muutoskohtiin. Tulosten perusteella elämän käännekohdiksi määrittyivät huostaanotto ja sijaishuoltoaika, itsenäistyminen, omillaan oleminen ja vanhemmaksi tuleminen. Lastensuojelujärjestelmä toi käännekohtiin institutionaalisesti määrittyviä rakenteita ja ikärajakeskeisiä käytänteitä. Merkittäviä käännekohtia sävyttivät niin negatiiviset kuin positiiviset, kannattelevat ulottuvuudet.</p> Katarina Groop Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 249 266 10.30668/janus.82039 Siirtolaisuus ja moninaisuus sosiaalityön yliopistokoulutuksen ja sosionomi (AMK)-koulutuksen opetussuunnitelmissa https://journal.fi/janus/article/view/91702 <p class="Abstrakti" style="margin-left: 0cm;">Artikkelissa kysytään, millaista ymmärrystä siirtolaisuudesta ja siihen kytkeytyvästä moninaisuudesta tuotetaan sosiaalityön yliopisto- ja sosionomi (AMK) -koulutusten opetussuunnitelmissa sekä miten siirtolaisuus suhteutuu yhtenäiskulttuuria, hyvinvointivaltiota ja yhdenvertaisuutta koskeviin kertomuksiin. Aineistona ovat lukuvuonna 2017–2018 voimassa olleet sosiaalityön opetussuunnitelmat kuudessa yliopistossa (suomi ja ruotsi) sekä sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmat viidessä ammattikorkeakoulussa (suomi, ruotsi, englanti). Analyysimenetelmänä on laadullinen abduktiivinen sisällönanalyysi. Tulosten perusteella siirtolaisuudesta ei yleensä puhuta osana elämän ja yhteiskunnan moninaisuutta vaan erilliskysymyksenä. Siten käsitys yhtenäiskulttuurista ja palveluiden tasa-arvoisuudesta voi jatkua. Lisäksi siirtolaisuusteemat sijoittuvat yleensä valinnaisille erityiskursseille. Tämä voi vaikeuttaa palvelujärjestelmän rakenteellisen eriarvoisuuden tunnistamista.</p> Anna-Leena Riitaoja Maija Jäppinen Hanna Kara Camilla Nordberg Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 267 285 10.30668/janus.91702 English summaries https://journal.fi/janus/article/view/111613 <p> Article Summaries in English</p> Mari Susanna Kivistö Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 310 311 10.30668/janus.111613 Aina askeleen jäljessä? https://journal.fi/janus/article/view/101880 Antti Kääriälä Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 286 291 10.30668/janus.101880 Sosiaali- ja terapiatyön uudelleen organisoituva suhde – rajapinnoilta kohti potentiaalisia yhdyspintoja https://journal.fi/janus/article/view/98651 Leena Leinonen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 292 296 10.30668/janus.98651 Tarkastelussa iäkkään muistisairaan asuminen ja toimijuus https://journal.fi/janus/article/view/99465 Leena Viinisalo-Heiskanen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 297 301 10.30668/janus.99465 Raskaan perinnön taakka https://journal.fi/janus/article/view/101324 Irene Roivainen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 302 304 10.30668/janus.101324 Veljeydestä avain kestävään tulevaisuuteen? https://journal.fi/janus/article/view/111611 Tuuli Hirvilammi Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 305 307 10.30668/janus.111611 Sosiaalityön käytännön teoreettisia lähtökohtia kädestä pitäen https://journal.fi/janus/article/view/111612 Emmi Lastunen Annukka Peltonen Annika Pöllänen Laura Heikkonen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 307 309 10.30668/janus.111612 Sosiaalipolitiikan sommitelmia ennen ja nyt https://journal.fi/janus/article/view/111610 Helena Hirvonen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-10-06 2021-10-06 29 3 209 211 10.30668/janus.111610