Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>. </p> Sosiaalipoliittinen yhdistys fi-FI Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 1235-7812 <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Vertaistukea oluen äärellä? https://journal.fi/janus/article/view/120159 Petteri Eerola Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 324 327 10.30668/janus.120159 Työn joustavuus - Sittenkin uhka? https://journal.fi/janus/article/view/127907 Mari Anttila Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 328 330 10.30668/janus.127907 Aikuissosiaalityötä yhteiskunnan marginaalissa https://journal.fi/janus/article/view/125015 Irene Roivainen Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 331 333 10.30668/janus.125015 Palvelutarpeen arviointi lastensuojelun rajapinnoilla asiakasnäkökulmasta - Nuorten ja vanhempien näkemyksiä https://journal.fi/janus/article/view/122791 <p>Artikkelissa tarkastellaan perhesosiaalityön ja lastensuojelun rajapinnoilla tehtävää palvelutarpeen arviointia asiakasnäkökulmasta kysymällä, mitä arviointi on ja millaista sen tulisi olla. Asiakasnäkökulma pohjautuu kollektiiviseen kokemusasiantuntijatietoon, jota lähestytään lastensuojelua koskevina näkemyksinä henkilökohtaisten kokemusten sijasta. Aineisto koostuu 14 nuorten ja vanhempien lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden vinjettipohjaisesta ryhmähaastattelusta. Nuorten ja vanhempien näkemykset arvioinnista ovat pääpiirteiltään samanlaisia. Arvioinnin tehtävänä on selvittää ja selittää ongelmat ja luoda näkymiä niiden ratkaisemiseen. Ammattilaisten monipuolinen tieto ja osaaminen sekä yksilöllinen, vuorovaikutteinen ja kokonaisvaltainen työskentely korostuvat. Tulosten pohjalta on aiheellista uudelleenarvioida sellaisia palvelujärjestelmän organisointitapoja, joissa palvelutarpeen arviointi irrotetaan muusta sosiaalityöstä.</p> Noora Aarnio Tarja Pösö Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 235–252 235–252 10.30668/janus.122791 “Se menee erityisen kipeään paikkaan” – Sosiaalityöntekijöiden ammatillisia orientoitumisia valkoisuuteen ja rodullistaviin rakenteisiin https://journal.fi/janus/article/view/120825 <p>Valkoisuuteen sisältyvän vallan ja koloniaalisuuden risteymät rakentavat hegemonista tietopohjaa ja käytäntöä sosiaalityössä, mutta aiheeseen on kiinnitetty vain vähän huomiota alan tutkimuksessa. Artikkelissani jäsennän sosiaalityön orientaatioita suhteessa valkoisuuden ja rodullistavien rakenteiden tuottamiseen, ylläpitämiseen ja purkamiseen ammatillisissa käytännöissä ja konteksteissa. Laadullisena aineistona toimii 12 sosiaalityöntekijän avointa haastattelua eri puolilta Suomea, mitä analysoin teemoittelevalla sisällönanalyysillä. Tulokset kuvaavat hiljaisuutta, joka sosiaalityössä vallitsee liittyen alan toiseuttaviin rakenteisiin, sekä sitä, miten niiden tunnistaminen voi olla sosiaalityöntekijöille kipeä prosessi. Sosiaalityöntekijät joutuvat usein tasapainottelemaan eriarvoistavien rakenteiden ja ammattieettisten arvojensa rajapinnoilla. Niihin sisältyvien ristiriitojen tunnistaminen purkaa hiljaisuutta ja hegemonisia prosesseja sekä pyrkii kohti moninaisempaa, koloniaalisia ja rodullistavia prosesseja kriittisesti tarkastelevaa sosiaalityötä.</p> Enni Mikkonen Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 253–271 253–271 10.30668/janus.120825 Muuttuva asiakkuus, asiakaskategoriat ja asiakkaan toimijuus kehitysvammahuollon ammattilaisten puheessa https://journal.fi/janus/article/view/115388 <p>Ammattilaiset rakentavat puheessaan asiakkaistaan kategorioita, jotka mahdollistavat erilaisia asiakkaan toimijuuksia. Artikkeli tutkii kehitysvammahuollon ammattilaisten puheessa rakentuvia asiakaskuvia etnometodologisen jäsenkategoria-analyysin avulla ja aineistona on ammattilaisten haastattelut. Analyysi tuotti kahdeksan jäsenkategoriaa, joiden toimijuusanalyysistä rakentui kolme asiakaskuvaa. Niistä passiivinen, vailla toimijuutta oleva asiakaskuva on väistyvä. Aktiivisen asiakkaan toimijuus määrittyy asiakkaan itsensä tai ammattilaisen kautta, tai se voi olla yhteismäärittynyttä. Uudelleenmuotoutuva asiakaskuva luo näkemystä asiakkaasta oman elämänsä toimijana, mutta toimijuus on jännitteistä ja sen mahdollisuuksia ja rajoja etsitään. Tulosten perusteella kehitysvammahuollon uudistuksessa julkituotu näkemys asiakkaasta aktiivisena toimijana on saanut jalansijaa, mutta kokonaisuutena asiakaskuva on monikerroksinen ja jännitteinen. Asiakaskuvat myös suuntaavat toimintaa, joten työyhteisöissä on tarpeen käydä keskustelua asiakkaan roolista – mieluiten yhdessä asiakkaiden kanssa.</p> Hilkka Ylisassi Elina Weiste Leini Sinervo Anna-Leena Kurki Hanna Toiviainen Heli Clottes Heikkilä Sari Käpykangas Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 272 289 10.30668/janus.115388 Erityisasumisneuvonta asunnottomien nuorten tukijana https://journal.fi/janus/article/view/115873 <p>Asunnottomista noin joka viides on nuori henkilö. Turun Seudun Nuorisoasunnot ry käynnisti 2019 jalkautuvan nuorten erityisasumisneuvonnan, jossa uudella mallilla pyrittiin kohdentamaan asumisen tuki oikea-aikaisesti ja tarvelähtöisesti. Tarvelähtöisyyttä vahvistettiin hyödyntämällä 3X10D-elämäntilannemittaria ja itse laadittua asumistilanteen selvitystä. Erityisasumisneuvontaa tarjottiin kasvokkaisissa tapaamisissa, puhelimitse tai videopuheluin, tekstiviestein sekä sähköpostitse. Nuoret (N=123) kokivat tarvitsevansa tukea Kelan taloudellisissa tuissa ja niiden hakemisessa asunnon haun ohella. Tukea kaivattiin myös tulevaisuuden suunnitteluun, mielenterveyteen ja viranomaisten kanssa asioimiseen sekä tavanomaisiin arjessa onnistumisen taitoihin. Asuminen onnistui suurimmalla osalla, kuudella kymmenestä, erityisasumisneuvontaan tulleilla nuorilla. Nuorten erityisasumisneuvontaan tarvitaan lähtökohdaksi kokonaisvaltaista elämäntilanteen ja hyvinvoinnin kartoitusta. Nuoria<br />tukivat ammattilaisten verkostoyhteistyö ja nuoren kokonaisvaltainen kohtaaminen.</p> Sakari Kainulainen Reija Paananen Seija Petman Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 290 312 10.30668/janus.115873 Januksen syksyyn kuuluu lehden kehittämistä ja teemanumerohaku https://journal.fi/janus/article/view/136990 Kirsi Günther Milla Salin Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 233 234 10.30668/janus.136990 Sosiaalityön ammatillinen työkulttuuri suhdeperustaisena sosiaalityönä maaseudulla ja kaupungissa https://journal.fi/janus/article/view/126074 Terhi Myller Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 313 317 10.30668/janus.126074 Maaseudun paikallisyhteisöjen sosiaalisesti kestävä kehitys – Suuntaviivoja kestävälle hyvinvointipolitiikalle https://journal.fi/janus/article/view/125892 Niina Rantamäki Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-09-27 2023-09-27 31 3 318 323 10.30668/janus.125892