Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>. </p> Sosiaalipoliittinen yhdistys fi-FI Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 1235-7812 <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Kuinka hyvinvointivaltio monipuolistuu? Sosiaalisen tulosrahoituksen käyttöönottamisen prosessi Suomessa https://journal.fi/janus/article/view/125048 <p>Sosiaalipolitiikka uudistuu usein yllättävissä ja lyhyissä kausissa, ”politiikkatoimien ikkunoissa”. Artikkelissa tutkimme tapaustutkimuksen keinoin sosiaalisen tulosrahoituksen eli niin sanotun tulosperusteisen rahoitussopimuksen (SIB) edistämisprosessia osana hyvinvointipalveluiden uudenlaista<br />organisoimista. Tutkimuksessa hyödynnämme John Kingdonin monien virtausten (multiple streams) teoriaa. Aineistona ovat asiantuntijahaastattelut ja valtiopäiväasiakirjat. SIB-mallia alettiin edistää Suomessa henkilövetoisesti. Malli sai poliittista kannatusta yksittäisten toimijoiden aktiivisuuden, poliittisen tilanteen ja sattumanvaraisten tapahtumien kautta. Keskeinen sattuma sosiaalisen tulosrahoituksen edistämisessä oli vuoden 2015 pakolaiskriisi, jonka yhteydessä mallia päätettiin soveltaa<br />turvapaikanhakijoiden integroimisessa. Pakolaiskriisi ja henkilösuhteiden kautta saatu poliittinen tuki SIB-mallille näyttäytyvät hetkellisenä politiikkatoimien ikkunana, jossa mallin käyttöönotto mahdollistui. Tutkimus korostaa henkilötason verkostojen merkitystä sosiaalipolitiikan muutoksessa.</p> Pekka Pennanen Anu Katainen Jyri Liukko Heikki Hiilamo Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 3 20 10.30668/janus.125048 Sosiaalihuoltolain tavoitteiden toteutumisen esteet päihteitä ongelmallisesti käyttävillä asiakkailla sosiaalityöntekijöiden tulkitsemana https://journal.fi/janus/article/view/128920 <p>Vuonna 2015 voimaan tulleessa sosiaalihuoltolaissa (SHL; 1301/2014) päihteitä ongelmallisesti käyttävät henkilöt on tunnistettu erityistä tukea tarvitseviksi asiakkaiksi. SHL:n tavoitteina on muun muassa edistää ja ylläpitää hyvinvointia, vähentää eriarvoisuutta, edistää osallisuutta, turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset sosiaalipalvelut, edistää asiakaskeskeisyyttä ja parantaa yhteistyötä toimijoiden välillä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Artikkelissa tarkastellaan sosiaalityöntekijöiden (N=97) näkemyksiä siitä, millaisten asioiden tulisi muuttua, että sosiaalihuoltolain tavoitteet tulisivat saavutetuksi päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakkaiden parissa työskennellessä. Kyselyssä sosiaalityöntekijöiden esiin tuomat kehitystarpeet kohdentuivat päihdepalveluiden saavutettavuuteen ja laadukkuuteen, monialaiseen yhteistyöhön ja vastuunjakoon sekä työntekijöiden laki- ja päihdeosaamisen tukemiseen. Haasteiden tiedostamisen kautta voidaan vastata sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden tarpeisiin aiempaa paremmin.</p> Eeva Ekqvist Katja Kuusisto Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 21 36 10.30668/janus.128920 Omavalvonnan toimeenpanon haasteet iäkkäiden asumispalveluyksiköissä https://journal.fi/janus/article/view/127132 <p>Asiakas- ja potilasturvallisuus sekä palvelujen laatu turvataan sosiaali- ja terveyspalveluissa ensisijaisesti omavalvonnalla. Tässä artikkelissa kuvataan omavalvonnan toimeenpanon haasteita iäkkäiden asumispalveluissa. Kuvailevan implementaatiotutkimuksen tutkimusmenetelmänä oli laadullinen dokumenttianalyysi. Tutkimusaineisto koostui aluehallintovirastojen valvontapäätöksistä (n=93). Tulosten mukaan henkilöstön vaihtuvuus ja saatavuusongelmat, uudistetun vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen laskentaan liittyvät tekijät, sekä johtamiseen ja ohjaukseen liittyvät puutteet vaikeuttivat omavalvonnan toimeenpanoa iäkkäiden asumispalveluyksiköissä. Tuloksiin heijastuivat COVID-19 pandemian vaikutukset. Palveluntuottajien on tärkeä tukea omavalvontatyötä esimerkiksi mahdollistamalla riittävä esihenkilötyöresurssi, tarvittavat tietojärjestelmät ja riittävä moniammatillinen ohjaus. Tämän lisäksi tarvitaan palvelunjärjestäjän tarjoamaa ohjausta sekä ylemmän tason toimia, kuten lainsäädäntöä, tukemaan omavalvonnan toimeenpanoa.</p> Outi Kiljunen Tarja Välimäki Päivi Kankkunen Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 37 53 10.30668/janus.127132 Lastensuojelun laitoshoidon markkinoistuminen lainsäädännössä ja viranomaisasiakirjoissa https://journal.fi/janus/article/view/120061 <p>Suomessa lastensuojelun laitoshoito on siirtynyt pääosin yksityisten toimijoiden tuottamaksi. Tässä tutkimuksessa analysoitiin kuvauksia yksityisestä laitoshoidosta ja markkinoistumisesta lainsäädännössä<br />sekä viranomaisasiakirjoissa vuosina 1980–2020, käyttäen Richard Scottin instituutioiden pilariteoriaa. Yleisesti ottaen yksityisiä tuottajia ja markkinoistumista käsiteltiin asiakirjoissa niukasti. 1980- ja 1990-luvuilla tapahtuneet muutokset regulatiivisella pilarilla mahdollistivat myöhemmän markkinoistumisen, korostaen aluksi julkisen ja kolmannen sektorin roolia. Tarkastelun lopulla lainsäädännössä korostettiin julkisen tuotannon turvaamista. Analyysin edetessä ajallisesti asiakirjoissa nousi aikaisempaa enemmän esille yrittäjyys ja ammattimaistuminen. Kuvauksissa havaittiin institutionaalista jatkuvuutta, jossa korostui yksityisen laitoshoidon rooli julkisen tuotannon täydentäjänä ja erityispalveluiden tuottajana. Asiakirjat kuvasivat yksityistä laitoshoitoa ristiriitaisesti, korostaen markkinoistumisen riskejä, mutta myös kolmannen sektorin ainutlaatuisuutta, yrittäjyyttä ja ammattimaistumista. Analyysin valossa ei havaittu tavoitetta ulkoistaa laitoshoitoa lähes täysin. Tämä voi heijastaa kansallisen tason keskustelujen ja linjausten tehottomuutta, korostaen tarvetta tutkia paikallistason asiakirjoja ja keskusteluja.</p> Heikki Ranta Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 54 72 10.30668/janus.120061 Vammaissosiaalityön harkinta asiakkaiden kokemana tarinallisesta näkökulmasta https://journal.fi/janus/article/view/125824 <p>Artikkelissa tarkastellaan vammaissosiaalityön harkintaa asiakkaiden näkökulmasta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu sosiaalityön harkintaan sidoksisesta arjen ja vammaisuuden teoretisoinnista. Harkintaa lähestytään julkisessa hyvinvointipalvelujärjestelmässä keinona kääntää ihmisten eletyn arjen hankaluuksia tai huolia (troubles) julkisen hyvinvointipalvelujärjestelmän kysymyksiksi (problems). Tutkimuskysymys on: Minkälaisia vammaissosiaalityön harkinnan tarinatyyppejä rakentuu vammaissosiaalityössä asioivien henkilöiden kirjoituksissa? Tutkimuksen metodologinen lähtökohta on tarinallisen kiertokulun malli (Hänninen 1999). Aineisto (N=36) koostuu vammaissosiaalityön asiakkaiden kirjoituksista, joita analysoitiin tarinallisesta näkökulmasta tyypitellen. Tarinatyyppeinä<br />rakentuivat päätöskeskeinen harkintatarina ja asiakkaan arkisidoksinen harkintatarina. Vammaisuuden elämisen ja kertomisen ehtojen tuntemus tukee sosiaalityöntekijöiden työotetta asiakasosallisuutta vahvistettaessa.</p> Merja Tarvainen Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 73–88 73–88 10.30668/janus.125824 Vuoden vaihtuessa on aika kiittää Januksen viime vuoden toimitustyöhön osallistuneita https://journal.fi/janus/article/view/143379 Kirsi Günther Milla Salin Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 1 2 10.30668/janus.143379 Sosiaalityön tieteenalaa rakentamassa https://journal.fi/janus/article/view/137573 Suvi Raitakari Jenni Karsio Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 106 108 10.30668/janus.137573 Hoiva kriisiytyy Pohjoismaissa https://journal.fi/janus/article/view/136237 Teppo Kröger Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 109 111 10.30668/janus.136237 Toimeentulovaikeuksien kokeminen ruoka-avun hakijoiden keskuudessa https://journal.fi/janus/article/view/141686 Joakim Zitting Sakari Kainulainen Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 89–97 89–97 10.30668/janus.141686 Isyys lastensuojelun sijaishuollon institutionaalisessa kontekstissa https://journal.fi/janus/article/view/136407 Tarja Pelkonen Copyright (c) 2024 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-02-20 2024-02-20 32 1 98–105 98–105 10.30668/janus.136407