Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>.&nbsp;</p> Sosiaalipoliittinen yhdistys fi-FI Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 1235-7812 <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Palveluohjaus määrittää muistisairaan läheisten palvelujen saamista - aikuiset lapset puolisoita heikommassa asemassa https://journal.fi/janus/article/view/87771 <p>Läheisten rooli muistisairaiden hoivaajina on jo nyt merkittävä, ja se tulee kasvamaan. Muistisairaudet yleistyvät pitkäikäisyyden lisääntyessä, ja vanhushoivapolitiikassa painotetaan kotona asumista. Tässä tutkimuksessa selvitetään muistisairaan puolisoille ja aikuisille lapsille tarjottua tiedollista tukea, palveluohjausta ja palveluja. Lisäksi tarkastellaan, millainen yhteys eri taustatekijöillä on palvelujen tarjontaan, ja miten saatu tieto ja palveluohjaus vaikuttavat tarjottuihin palveluihin. Tutkimuksen aineisto kerättiin muistisairaiden puolisoilta ja aikuisilta lapsilta sähköisellä Carer’s survey -kyselyllä. Aineiston analyysi osoittaa, että tietoa oli saatu rajallisesti ja puolisot olivat saaneet sitä enemmän kuin aikuiset lapset. Palveluohjauksen saaminen oli sattumanvaraista, vaikka palvelujen saaminen edellyttää joko tietoa palveluista ja/tai palveluohjausta. Jatkossa muistisairaan läheisten tasapuoliseen tukeen tulee kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti riittävään tiedon saamiseen ja palveluohjaukseen on panostettava, jotta muistisairasta läheistään hoitavat pääsevät tarvitsemansa tuen piiriin.</p> Ulla Halonen Lina Van Aerschot Tomi Oinas Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 103 121 10.30668/janus.87771 Vallan ohjailemat toimintamahdollisuudet paperittomien Moskovassa https://journal.fi/janus/article/view/95720 <p>Tämä etnografinen tutkimus kysyy, miten ja miksi yhteiskunnan valtaeliitti ohjailee paperittomien toimintamahdollisuuksia. Kenttätyö on toteutettu Moskovassa sekä etänä 15 pitkäaikaispaperittoman kanssa vuosina 2017-2020. Tutkimuksen mukaan paperittomat ovat aktiivinen osa yhteiskuntaa ja sen kansantaloutta, mutta heidän toimintamahdollisuutensa ovat ohjailtuja ja rajoitettuja. Tutkimuksen viitekehyksenä toimivat Steven Lukesin vallan kolme ulottuvuutta (1974; 2005) sekä Martha Nussbaumin teoria toimintamahdollisuuksista (2011). Lukesin valtateorian mukaisesti paperittomien toimintamahdollisuuksien ohjailu tapahtuu päätöksenteossa, päätöksien tekemättä jättämisessä sekä yhteiskunnallisen mielipidevaikuttamisen kautta. Tutkimus löytää yhtymäkohtia Steven Lukesin valtateorian (1974; 2005) sekä Martha Nussbaumin toimintamahdollisuuksien teorian (2011) välilläharmaata taloutta ruokkivan paperittomuusilmiön ylläpitämisestä, politisoinnista ja kriminalisoinnista. Paperittoman toimintamahdollisuudet nähdään tutkimuksessa ratkaisemattomana ihmisoikeuskysymyksenä.</p> Maija Kalm-Akubardia Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 122 140 10.30668/janus.95720 Suhteetonta elämää - parisuhteettomien onnellisuustekijät https://journal.fi/janus/article/view/89473 <p>Tässä tutkimuksessa selvitetään parisuhteettomien miesten ja naisten onnellisuuteen yhteydessä olevia tekijöitä ja tarkastellaan, kuinka onnellisuus kytkeytyy intiimisuhteisiin, yksinäisyyden kokemukseen, liikunnallisuuteen, alkoholin käyttöön, uskonnollisuuteen, terveyteen ja sosioekonomiseen asemaan. Aineistona käytetään FINSEX-kyselyn parisuhteettomien vastauksia (N=944) ja menetelmänä binääristä logistista regressioanalyysiä sekä ristiintaulukointia. Kysymme, eroavatko parisuhteettomat miehet ja naiset toisistaan onnellisuuden ja onnellisuuteen yhteydessä olevien tekijöiden suhteen. Tulokset osoittavat, että parisuhteettomat naiset ovat keskimäärin parisuhteettomia miehiä onnellisempia. Miehet raportoivat naisia useammin, että kumppanin löytäminen sitä kaivattaessa on vaikeaa. Parisuhteettomien naisten onnellisuus on vahvasti yhteydessä vähäiseen koettuun yksinäisyyteen. Parisuhteettomien miesten onnellisuutta puolestaan ennustavat voimakkaimmin vähäiset psykosomaattiset oireet ja liikunnallisuus.</p> Anu Kinnunen Osmo Kontula Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 141 159 10.30668/janus.89473 "Mistä se tuleekin se syyllisyys, se tulee siitä, että on kokovika" https://journal.fi/janus/article/view/76919 <p>Artikkelissa tarkastellaan tunteiden merkitystä turvallisuuden rakentumisessa lapsuuden tunnekokemuksissa. Artikkeli jatkaa tutkimuskeskusteluja, joissa lapsuuden kokemuksia ja lasten paikkaa analysoidaan osana uskonnollisten yhteisöjen käytäntöjä. Aineistoa varten on haastateltu neljä aikuista, jotka ovat viettäneet lapsuutensa uskonnollisissa perhesuhteissa. Aineisto on analysoitu aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, joka kohdentui tunteiden kuvauksiin ja niille annettuihin merkityksiin. Turvallisuutta rapauttavat tunnekokemukset liittyvät perheen sisäisten ja ulkoisten suhteiden eroihin sekä uskonnollisten oppien tuottamiin ristiriitoihin. Tulokset korostavat lapsen kokemuksen kuulemisen merkitystä sekä vuoropuhelua uskonnollisten yhteisöjen kanssa, jotta uskonnon vapauden rinnalla turvataan lapsen oikeuden toteutuminen. Sosiaalityössä tarvitaan ymmärrystä asiakkaiden kokemus- ja merkitysmaailmoista, erityisesti silloin, kun kohteena on lapsen oikeuksien toteutuminen.</p> Harriet Tervonen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 160 175 10.30668/janus.76919 Eriarvoisuus on päivän sana https://journal.fi/janus/article/view/109433 Minna Zechner Marjo Romakkaniemi Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 101 102 10.30668/janus.109433 Sosiologi inspiroitui sosiaalipolitiikasta https://journal.fi/janus/article/view/109435 Jorma Sipilä Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 198 200 10.30668/janus.109435 Sosiaalityön poliittisuus kiteytyy rakenteellisessa sosiaalityössä https://journal.fi/janus/article/view/109436 Minna Kivipelto Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 200 203 10.30668/janus.109436 Keskustelua toivosta, avoimuudesta ja oikeutuksesta https://journal.fi/janus/article/view/109437 Heidi Sinevaara-Niskanen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 203 205 10.30668/janus.109437 Ikäasumisen odotuksista ja uusista käytännöistä https://journal.fi/janus/article/view/98542 Paula Vasara Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 176 181 10.30668/janus.98542 Perhehoitoa paikantamassa https://journal.fi/janus/article/view/98605 Emilia Leinonen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 182 186 10.30668/janus.98605 Nuorten Asperger-aikuisten osallisuutta on vahvistettava https://journal.fi/janus/article/view/98165 Mari Susanna Kivistö Kaisa Kuusikko Sini Sivonen Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 187 195 10.30668/janus.98165 Professor emeritus i socialpolitik Guy Bäckman har gått bort https://journal.fi/janus/article/view/109434 Mikael Nygård Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 196 197 10.30668/janus.109434 English summaries https://journal.fi/janus/article/view/109439 <p>Article Summaries in English</p> Mari Susanna Kivistö Copyright (c) 2021 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2021-06-15 2021-06-15 29 2 206 208 10.30668/janus.109439