Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>.</p> fi-FI <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> helena.m.hirvonen@uef.fi (Helena Hirvonen) helena.m.hirvonen@uef.fi (Helena Hirvonen) ma, 05 maalis 2018 16:41:24 +0200 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Akateemisella sosiaalipolitiikalla on merkitystä! https://journal.fi/janus/article/view/69805 Liisa Häikiö ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/69805 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Valvottu koevapaus ja siihen liittyvä päihdekuntoutus rikoksentekijöiden kuntoutuksessa https://journal.fi/janus/article/view/63165 <p>Valvottu koevapaus on uudehko rangaistusmuoto, jossa yhdistyy sähköinen ja muu valvonta sekä eri­laiset tukitoimet. Artikkelissa kysytään, miten valvottu koevapaus ja siihen liittyvä päihdekuntoutus tukevat rikostaustaisen asiakkaan kuntoutumista. Tutkimuksessa on haastateltu päihdetyöntekijöitä (n=12) ja asiakkaita (n=12). Tutkimus tuo esiin valvotun koevapauden ja siihen liittyvän päihde­kuntoutuksen moninaiset myönteiset vaikutukset sekä kuntoutumisen prosessuaalisen luonteen ja muutosmotivaation vähittäisen rakentumisen. Tässä prosessissa paneutuva työntekijä-asiakassuhde on avainasemassa, mutta myös koevapauteen liittyvä valvonta tukee kuntoutumista. Toisaalta aineisto tuo esiin myös rangaistuksellisuuden ja kuntoutuksen jännitteisen luonteen sekä monia kehittämis­kohteita. Yleisellä tasolla tutkimus tukee desistanssiteorian ajatusta rikollisuudesta irrottautumisen prosessin pitkäkestoisuudesta ja sosiaalisten olosuhteiden merkityksestä siinä.</p> Teemu Rantanen, Minna Lindqvist ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/63165 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Uudenmaan läänin terveydenhuollon opetuskentän jännitteet sosiaalityön pioneerin näkökulmasta https://journal.fi/janus/article/view/63231 <p>Artikkelissa analysoidaan sosiaalityön näkökulmasta Uudenmaan läänin terveydenhuollon opetuskentän toimijoiden välisiä jännitteitä 1950-luvulla. Rockefeller-säätiön tukeman ja ohjaaman opetuskentän ta­voitteena oli terveydenhuoltotyön käytännönopetuksen tehostamisen lisäksi edistää kansanterveyttä koko maassa hyödyntämällä innovatiivisesti eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä. Analyysi lähestyy tätä vähän tutkittua aihetta ensimmäistä kertaa sosiaalityön näkökulmasta, sillä tutkimusaineistona ovat opetusken­tällä toimineen sosiaalityöntekijän, pitkäaikaisen sosiaalityön vaikuttajan, Helmi Mäen henkilökohtainen arkisto, artikkelit sekä muistelmat. Aineistoa on täydennetty Tyyne Luoman ja Rockefeller-säätiön arkisto­aineistoilla. Opetuskentän analyysissä hyödynnetään toimijaverkoston ja kenttäkamppailun käsitteitä. Ai­neistoihin sovelletaan lähdekriittistä ja kvalitatiivista lukutapaa. Sosiaalialan asiantuntijan tehtäviin kuului mm. sosiaalihuollon ja terveydenhuollon yhteistyön edistäminen. Tulosten mukaan hänen toimijuuteensa vaikuttivat etenkin eri toimijoiden väliset suhteet ja niissä ilmenneet jännitteet, jotka liittyivät esimerkiksi opetuskentän hierarkkiseen organisaatioon ja lääkärikeskeisyyteen sekä Yhdysvalloista omaksutun sosiaa­lityön kotouttamisvaikeuksiin niissä oloissa, joissa 1950-luvun suomalaisessa terveydenhuollossa toimittiin.</p> Sari Mutka, Mirja Satka ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/63231 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Tunnesidonnainen toiminnan säätely ja kokemusasiantuntijoiden sisäänpääsy sairaalaorganisaatioon. Päiväkirja-analyysin yhtymäkohdat Norbert Eliasin teoriaan https://journal.fi/janus/article/view/64210 <p>Sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa kokeillaan yhä useammin uudenlaisia kokemusasiantuntija­käytäntöjä, jotka asettavat asiantuntijaorganisaatioita uuteen tilanteeseen. Tutkimuksessa selvitettiin kuuden kehittämiskumppanuuskokeiluun osallistuneen kokemusasiantuntijan päiväkirjojen avulla kokemusasiantuntijoiden sairaalaorganisaatioon astumisen ensivaiheita ja organisaatioon sisään pää­semistä. Tulosten mukaan kokemusasiantuntijatoiminnan aloittamiseen sairaalassa liittyy sosiaalisesti ja kulttuurisesti muodostuvia tunteita. Toiminnan ulkoinen säätely sekä subjektiivisten ja sosiaalisten tunnekokemusten itsesäätely ovat organisaatioon sisäänpääsemisen prosesseissa keskeisiä. Tuloksia on mahdollista verrata sosiologi Norbert Eliasin käsitykseen yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksesta, jossa sosiaalisesti muodostuvien tunteiden säätely, kuten esimerkiksi häpeän säätely, näyttelevät tärkeää osaa. Havainnot tukevat myös osallisuuden määritelmää, jossa käsitteen olemus on monimuotoisesti yhteisöllinen sekä subjektiivinen.</p> Kaisa Haapakoski, Kirsti Kasila, Tarja Kettunen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/64210 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Hyvinvointia niukkuudessa? Ekososiaalisen sosiaalityön mahdollisuus https://journal.fi/janus/article/view/65291 <p>Artikkelissa kysytään, miten viimesijainen turva tukee sen varassa elävien hyvinvointia. Hyvinvointi ymmärretään relationaalisena sekä loving, having, being ja doing -ulottuvuuksista koostuvana ko­konaisuutena. Aineistona on käytetty ryhmähaastatteluja, joihin osallistui pitkäaikaisesti toimeen­tulotukea saaneita ja paljon sosiaalipalveluita käyttäneitä henkilöitä. Ryhmähaastattelut toteutettiin eri puolilla Suomea. Tuloksena esitetään, että viimesijaisessa turvassa ymmärrys hyvinvoinnista pai­nottuu liiaksi materiaaliseen hyvinvointiin. Yhden ulottuvuuden voimakas painoarvo vie huomion muilta hyvinvoinnin ulottuvuuksilta ja siten se saattaa heikentää muita mahdollisia tapoja tukea hyvinvointia. Muiden ulottuvuuksien nykyistä parempi huomiointi ja relationaalinen hyvinvointikä­sitys viimesijaisessa turvassa voisi osaltaan tukea muutosta kohti kestävää hyvinvointia.</p> Minna Kivipelto, Paula Saikkonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/65291 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Muutoksen hallinnan asiantuntijoita https://journal.fi/janus/article/view/68882 Eeva Jokinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/68882 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka myrskyn jälkeen https://journal.fi/janus/article/view/68983 Teppo Kröger ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/68983 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Sosiaalipolitiikka Iso Pyörä -koulutusuudistuksen pyörteissä https://journal.fi/janus/article/view/67707 Anne Kouvonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/67707 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Kaatuuko eläkejärjestelmä? https://journal.fi/janus/article/view/66045 JP Roos ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/66045 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Kilpailuvaltio ja hyvinvointipolitiikka https://journal.fi/janus/article/view/67746 Ari Nieminen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/67746 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200 Aina on kyse ajasta - ja ihmisistä yhteisönä https://journal.fi/janus/article/view/67693 Minna Mattila-Aalto ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/67693 ma, 05 maalis 2018 00:00:00 +0200