Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>. </p> fi-FI <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> elina.a.laine@utu.fi (Elina Laine) elina.a.laine@utu.fi (Elina Laine) to, 02 maalis 2023 08:27:15 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 English summaries https://journal.fi/janus/article/view/127306 <p>Article summaries in English</p> Elina Laine Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/127306 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Kiitos Lapin yliopiston toimituskunta, Turku jatkaa suomenkielisen tiedejulkaisemisen ilosanoman levittämistä! https://journal.fi/janus/article/view/127305 Kirsi Günther, Milla Salin Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/127305 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Vikten av förebyggande socialt arbete i skolan – dödligt skolvåld https://journal.fi/janus/article/view/127313 Jörgen Lundälv Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/127313 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Uudistaako kaupunkiaktivismi yhteiskuntaa? https://journal.fi/janus/article/view/114920 Liisa Häikiö Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/114920 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Ylpeyden ja häpeän tuottamisen mekanismit lapsiperheiden sosiaalityössä https://journal.fi/janus/article/view/112306 Teija Karttunen Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/112306 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Konstruktivismi on vaarallista! https://journal.fi/janus/article/view/113076 Mikko Mäntysaari Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/113076 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret lastensuojelun sijaishuollossa: sijoitusten määrän, perusteen ja sijoituspaikan tarkastelu vuosina 1991-2015 https://journal.fi/janus/article/view/115427 <p>Artikkeli käsittelee ulkomaalaistaustaisia lapsia ja nuoria lastensuojelun sijaishuollon asiakkaina analysoimalla rekisteritietoja sijoitettujen määrästä, sijoitusten perusteista ja sijoituspaikoista Suomessa vuosina 1991-2015 ja vertailemalla tietoja suomalaistaustaista väestöä koskevaan rekisteriaineistoon. Aineisto on luokiteltu pakolaistaustaisiin, muihin ulkomaalaistaustaisiin ja valtaväestöön. Ulkomaalaistaustaiset jaotellaan lisäksi ulkomailla syntyneeseen ja Suomessa syntyneeseen sukupolveen. Tutkimusmenetelminä ovat kuvailevat ristiintaulukoinnit ja ryhmäkeskiarvot. Ulkomaalaistaustaisilla lapsilla ja nuorilla on ollut suhteellisesti enemmän kodin ulkopuolisia sijoituksia kuin valtaväestöllä tutkimusajankohtana. Kiireelliset sijoitukset ja laitossijoitukset korostuvat kaikissa ulkomaalaistaustaisten ryhmissä verrattuna valtaväestöön. Lastensuojelun asiakkuus vaihtelee lapsen ja nuoren etnisen ja maahanmuuttotaustan mukaan. Tulokset indikoivat, että varhaisen tuen ja lastensuojelun avohuollon palvelut eivät riittävästi vastaa ulkomaalaistaustaisten lapsiperheiden tuen tarpeisiin.</p> Merja Anis, Maili Malin Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/115427 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Palvelut ja etuudet heikossa työmarkkina-asemassa olevien toimijuuden tukena https://journal.fi/janus/article/view/111242 <p>Heikossa työmarkkina-asemassa olevat ihmiset joutuvat siirtymään säännöllisesti erilaisten palvelujen ja etuuksien välillä. Tässä artikkelissa tarkastelen, mitkä tekijät työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä tukevissa sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja työllisyyspalveluissa ja etuuksissa edistävät sekä mitkä tekijät rajoittavat näiden ihmisten toimijuutta. Tutkimusaineistona ovat vuonna 2019 kerätyt ryhmähaastattelut, joihin osallistui yhteensä 37 henkilöä eri puolilla Suomea. Aineisto on analysoitu teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen perusteella heikossa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten toimijuutta edistävät ja rajoittavat tekijät paikantuivat palvelujen organisoimisen tapoihin, ammattilaisten toimintakäytäntöihin sekä etuusjärjestelmän sääntöihin ja tulkintaan. Palvelujen ja etuuksien kykyä tukea ihmisten toimijuutta voitaisiin vahvistaa muuttamalla toimintakäytäntöjä tarvelähtöisemmiksi, ennustettavammiksi ja läpinäkyvämmiksi sekä järjestämällä etuuksien ja palvelujen kokonaisuus käyttäjien näkökulmasta nykyistä ymmärrettävämmäksi.</p> Sanna Blomgren Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/111242 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Osallisuuden ja selviytymisen rakentuminen pitkäaikaistyöttömien elämäkerroissa https://journal.fi/janus/article/view/115302 <p>Tutkimuksessa tarkastellaan pitkäaikaistyöttömien selviytymisen ja osallisuuden kokemuksia yhteiskunnan marginaaleissa. Pitkäaikaistyöttömyys lisää usein yksinäisyyden ja osattomuuden kokemuksia sekä aiheuttaa köyhyyttä ja jopa ennenaikaista kuolleisuutta. Kysymme, miten selviytyminen ja osallisuus rakentuvat pitkäaikaistyöttömien elämäntarinoissa? Aineistona ovat viiden pitkäaikaistyöttömän haastattelut, joita analysoimme narratiivisella tutkimusotteella. Tutkimustulosten mukaan elämän aikana omaksutut mallitarinat heijastivat henkilön sisäisiä tarpeita, joihin myös palveluilla kyettiin vastaamaan. Suurin osa haastateltavista muodostivat selviytyjän tarinan. Näissä haastateltavien tarpeet ja resurssit kohtasivat, jolloin sisäinen tarina ja eletty elämä lähenivät. Selviytyminen voimistui osallisuuden laajentuessa eri elämänalueille. Osallisuus rakentui tarinoissa tilallisesti, johon vaikuttivat aika ja liike. Selviytyminen oli vähäisintä tarinoissa, joissa esiintyi runsaammin mielenterveyden oireilua, mutta näissäkin tarinoissa rakentui osallisuuden kokemuksia. Vastapuheen avulla pitkäaikaistyötön pyrki kyseenalaistamaan itseensä kohdistuneita määrityksiä ja stigmaa.</p> Laura Nikka, Kirsi Günther Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/115302 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Intersektionaalisuus sosiaalityössä – Systemaattinen kirjallisuuskatsaus https://journal.fi/janus/article/view/115587 <p>Tämä artikkeli käsittelee intersektionaalisuutta sosiaalityössä systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla. Tutkimuksen aineisto sisältää 44 kansainvälistä vertaisarvioitua artikkelia. Tarkastelu kohdistuu siihen, mistä näkökulmista intersektionaalisuuden ja sosiaalityön suhdetta on lähestytty aiemmissa tutkimuksissa ja millä tavoin intersektionaalisuuden kuvataan olevan merkityksellinen lähestymistapa sosiaalityölle. Tutkimustulosten mukaan aiemmissa tutkimuksissa aihetta on tarkasteltu aikalaisanalyysien,<br />asiakkaiden elämäntilanteiden, sosiaalityön käytäntöjen, sosiaalityöntekijän oma aseman ja sosiaalityön koulutuksen kautta. Tutkimustulokset osoittavat, että intersektionaalisuus on hyödyllinen käsite sosiaalityön näkökulmasta, sillä sen avulla on mahdollista tuoda esiin sosiaalisten kategorioiden konstruktionistinen ja historiallinen luonne, tarkastella eriarvoisuutta ja etuoikeuksia useamman sosiaalisen kategorian ja niiden yhteisvaikutusten kautta, liittää yksilölliset kokemukset yhteiskunnan rakenteisiin ja tarkastella sekä palveluiden käyttäjien että sosiaalityöntekijöiden asemoitumista. </p> Eveliina Heino Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/115587 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Kenen ehdoilla ja mille perustalle työelämäkuntoutuksessa rakennetaan toivoa? https://journal.fi/janus/article/view/115161 Kaisa Haapakoski, Leena Åkerblad Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/115161 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Lapsiin kohdistuva väkivaltarikostutkinta vanhempien näkökulmasta https://journal.fi/janus/article/view/117883 Essi Julin Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/117883 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Siirtolaiset vailla oleskelulupaa elävät tavallisen elämän tavoittelun ja kansalaisyhteiskunnan haavoittuvuusolettaman välisessä jännitteessä https://journal.fi/janus/article/view/115646 Mervi Leppäkorpi Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/115646 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200 Saksa voimistamassa yliopistollista sosiaalipolitiikkaansa – Onnistuuko? https://journal.fi/janus/article/view/116090 Briitta Koskiaho-Cronström Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/116090 to, 02 maalis 2023 00:00:00 +0200