Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan sähköisessä muodossa vuoden kuluttua ilmestymisestä. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja ehtoja.</p> fi-FI Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle. <br /><p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero.</p><p><br />Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja sen tiivistelmä julkaistaan sähköisessä muodossa. Julkaisija varaa oikeuden julkaista artikkelin sähköisessä muodossa lehden kotisivuilla vuoden kuluttua sen ilmestymisestä.</p> helena.m.hirvonen@uef.fi (Helena Hirvonen) antti-jussi.nygard@tsv.fi (Antti-Jussi Nygård) ma, 20 marras 2017 16:08:47 +0200 OJS 3.1.0.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Suomi 100 #sosiaalityö #sosiaalipolitiikka https://journal.fi/janus/article/view/67633 Eeva Jokinen, Aini Pehkonen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/67633 ma, 20 marras 2017 00:00:00 +0200 Aktivointi ja pitkäaikaistyöttömien monenlainen toimijuus https://journal.fi/janus/article/view/60756 <p>Artikkelissa tarkastelemme minkälainen vaikutus niin sanotuilla aktivointitoimenpiteillä (kuntouttavalla työtoiminnalla, palkkatukityöllä, työkokeiluilla yms.) on pitkäaikaistyöttömien toimijuuteen. Millä tavalla he ovat aktiivisia ja mikä työvoimaviranomaisten tarjoaman palveluarsenaalin rooli tässä kaikessa on? Millä tavoin aktivointitoimenpiteet (työllisyyspalvelut) vaikuttavat työttömien omiin tulkintoihin voimavaroistaan toimia työmarkkinoilla ja elämässä yleensä? Haastattelimme kuuttatoista työtöntä aktivointia ennen ja sen jälkeen. Löysimme kolmentyyppistä aktiivisuutta. Näistä yleisimmässä pyrkimyksenä on päästä takaisin työhön. Toisessa tyypissä rajoitteiden ja voimavarojen punninta sen sijaan päätyy pitämään tätä tavoittamattomana päämääränä. Siinä aktiivisuus suuntautuu pyrkimiseen työllisyyspalvelusta toiseen. Näiden lisäksi löytyy kolmas tyyppi, jossa aktiviteetti ja mielekkään elämän hakeminen kurottuvat työelämän ulkopuolelle. Jos aktiivisuuden vastakohtana pidetään passiivisuutta ja kyvyttömyyttä tai haluttomuutta pyrkiä tavoitteisiin, sellaista emme ainakaan sanan vahvassa mielessä aineistostamme tavoittaneet.</p> Noora Elonen, Jukka Niemelä, Antti Saloniemi ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/60756 ma, 20 marras 2017 00:00:00 +0200 Vuosi huostassa. Lastensuojelun aikatietoista tarkastelua https://journal.fi/janus/article/view/59630 <p>Artikkelissa tarkastellaan sitä, millainen huostaanottopäätöksen jälkeinen vuosi on lasten elettynä kokemuksena ja institutionaalisena toimintana. Artikkelin pohjana ovat aiemmin tehdyt analyysit kahdessa kunnassa vuonna 2013 tehdyistä huostaanotoista (37), joita on ensimmäisen vuoden osalta valotettu lasten, sosiaalityöntekijöiden ja sijaishuoltopaikkojen toimijoiden näkemysten pohjalta. Analyysien tuloksista tehdään synteesi ajallisen ja systeemisen käsitekehikon pohjalta. Huostaanottopäätöksellä ja lapsen tulolla sijaishuoltopaikkaan on muodollisesti tarkka ajankohta. Muuten päätöstä seuraava vuosi on ajallisesti kompleksinen: aika kietoutuu moniin systeemeihin. Eletty ja institutionaalinen aika kulkevat erilaisissa rytmeissä. Ensimmäinen vuosi on tasapainottelua nykyisen, menneen ja tulevan välillä. Se voi myös olla lasten kokemuksina jatkumoa aiemmille sijoituksille. Instituution ajassa voi olla katkoksia. Synteesi tuo näkyviin kevyen huolettomuuden, jolla suomalaisessa lastensuojelujärjestelmässä suhtaudutaan aikaan. Vaikka aikaa käytetään joidenkin lastensuojelun toimintojen ohjailemiseen, huostaanoton aikaan on herkistytty erittäin vähän. Siksi huostaanoton aikatietoinen tarkastelu on jatkossa tärkeää.</p> Rosi Enroos, Tarja Heino, Susanna Helavirta, Riitta Laakso, Tarja Pösö ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/59630 ma, 20 marras 2017 15:37:56 +0200 Hoivan vastaanottamisen merkitysulottuvuudet https://journal.fi/janus/article/view/59582 <p>Artikkelissa tarkastellaan puolisohoivan vastaanottamisen merkitysulottuvuuksia. Hoivan vastaanottamiseen on hoivatutkimuksessa kiinnitetty vähemmän huomiota kuin hoivan antamiseen. Haastateltavia on yhteensä seitsemän, kaksi naista ja viisi miestä, mikä on myös harvinaista, sillä useimmiten hoivasta tutkimuksissa puhuvat naiset. Haastateltavien puheesta erottuu neljä repertuaaria: vaimohallitsijarepertuaari, pärjäämisen repertuaari, huolirepertuaari ja mykkyysrepertuaari. Niissä hoivan vastaanottamisen merkitykset vaihtelevat luonnollisesta oudoksi koettuun ja aktiivisesta passiiviseen. Hoivan vastaanottaminen on luonnollista, kun sitä antaa vaimo ja se koetaan osaksi sukupuolten välistä totuttua työnjakoa parisuhteessa. Outoa hoivan vastaanottaminen on, kun sitä antaa mies vaimolleen tai kodin ulkopuolinen auttaja. Merkitykset muuttuvat myös ajan myötä, hoivan pitkittyessä ja tullessa raskaammaksi ja vaativammaksi. Outoutta lisäävät hoivan vastaanottajan huonontunut kunto ja fyysisesti ruumiinläheiset toiminnot. Tällöin hoiva saatetaan mieltää teknisiksi suorituksiksi ja hoitotoimenpiteiksi.</p> Katri Toivonen, Ritva Nätkin ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/59582 ma, 20 marras 2017 15:42:47 +0200 Perhesukupolvien välinen apu hyvinvointivaltiossa https://journal.fi/janus/article/view/62944 Hans Hämäläinen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/62944 ma, 20 marras 2017 15:57:24 +0200 Kotouttamispolitiikkaa 2010-luvulla: osallisuusideaaleja ja mikroherruutta https://journal.fi/janus/article/view/60963 Pertti Lappalainen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/60963 ma, 20 marras 2017 15:44:16 +0200 EU ja sosiaalipolitiikka – käynnissä monia rinnakkaisia prosesseja https://journal.fi/janus/article/view/60530 Niko Väänänen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/60530 ma, 20 marras 2017 15:49:12 +0200 Tohkeista prekaaria https://journal.fi/janus/article/view/65808 Raija Julkunen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/65808 ma, 20 marras 2017 15:51:36 +0200 Hyvinvointivaltion liidaaminen https://journal.fi/janus/article/view/66174 Risto Eräsaari ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/66174 ma, 20 marras 2017 15:53:05 +0200 Tutkimushaastattelun käsikirja on rikas, mutta ei aivan saumaton kokonaisuus https://journal.fi/janus/article/view/66392 Ulla Buchert ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/janus/article/view/66392 ma, 20 marras 2017 15:54:21 +0200