Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja se postitetaan tilaajille. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan lisäksi välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>.&nbsp;</p> fi-FI <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> mari.kivisto@ulapland.fi (Mari Kivistö) mari.kivisto@ulapland.fi (Mari Kivistö) pe, 10 kesä 2022 18:53:19 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Muutos ja pysyvyys https://journal.fi/janus/article/view/119715 Minna Zechner Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/119715 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Näkökulmia kulttuurin merkityksiin sosiaalityön käytännöissä ja tutkimuksessa https://journal.fi/janus/article/view/112106 Eveliina Maria Heino, Maija Jäppinen Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/112106 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Gerontologisen sosiaalityön moninaisuus: osista muodostuva kokonaisuus https://journal.fi/janus/article/view/111968 Eeva Rossi Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/111968 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Ajantasaisen empiirisen tutkimustiedon seuraaminen lastensuojelun arjessa https://journal.fi/janus/article/view/110077 Veera Niemi Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/110077 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Toipumisorientaation merkityksellistyminen toivon diskursseina psyykkisesti sairastuneiden nuorten haastattelupuheessa https://journal.fi/janus/article/view/109982 <p>Artikkelissa tarkastellaan 1) <em>Minkälaisia toivon diskursseja nuoret tuottavat haastattelupuheessa psyykkisen toipumisen suhteen</em>, 2) <em>miten kyseiset diskurssit ilmentävät kulttuurista kontekstia ja 3) millainen käsitys nuorelle mahdollistuu itsestänsä toipujana eri diskursseissa</em>. Aineisto muodostuu 25 nuoren mielenterveyskuntoutusjaksolla toteutetuista haastatteluista. Tutkimuksessa haastattelupuheesta paikannettiin kolme erilaista toivon diskurssia: toivottomuuden diskurssi, varovaisen toivon diskurssi ja vahvan toivon diskurssi. Toivottomuuden diskurssissa toivo toipumisen suhteen määrittyi mahdottomaksi ja nuorten käsitys itsestään toipujana näyttäytyy sairautensa armoilla olevana. Varovaisen toivon diskurssissa psyykkiseen toipumiseen suhtauduttiin varauksellisesti, mahdollistaen nuorelle käsityksen itsestään varovaisen toiveikkaana toipujana, johon kohdistetaan kulttuurisen kontekstin odotuksia nuorten kuntoutumisesta. Nuoret, jotka tuottivat vahvan toivon diskurssin, suhtautuivat psyykkiseen toipumiseen luottavaisesti ja ilmensivät itseään aktiivisina toipujina.</p> Noora Tuomisto, Eeva Ekqvist, Suvi Raitakari Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/109982 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Eletty elämäntilanne päihdessosiaalityössä: Filosofinen analyysi Rauhalan ihmiskäsityksen situaation käsitteestä https://journal.fi/janus/article/view/107625 <p>Elämäntilanteen käsite on keskeinen sosiaalityössä. Käsitettä ei kuitenkaan riittävästi määritellä. Viime aikoina elämäntilanteen käsitteen vahvuutta on korostettu sosiaalityössä ei-leimaavana käsitteenä. Elämäntilanteen käsitettä on tarpeen kirkastaa päihdetyön valtadiskurssin yksilö- ja sairauslähtöisen ajattelun vastapainoksi. Määrittelen elämäntilanteen käsitettä tarkastelemalla Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen situaation käsitettä. Tutkimusaineisto koostuu kolmesta situaation käsitteen kannalta tärkeimmästä Rauhalan teoksesta. Teoreettisen tutkimuksen menetelmänä on Niiniluodon filosofinen analyysi, jonka vaiheet ovat problematisointi, eksplikointi ja argumentointi. Holistisen ihmiskäsityksen valossa elämäntilanteen käsite määrittyy moniulotteiseksi ensimmäisen persoonan näkökulmasta eletyksi elämäntilanteeksi. Elämäntilanneorientaatio laajentaa päihdetyössä vallitsevaa kapeaa sairausorientaatiota ja voi torjua päihdeongelmiin liittyvää stigmaa.</p> Piia Koivumäki Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/107625 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Asumispalveluihin kuulumisen tunne asunnottomien kerronnassa https://journal.fi/janus/article/view/107882 <p>Artikkelissa tarkastellaan tilapäiseen asumispalveluun kuulumisen tunteen saamia merkityksiä sekä kuulumisen tunnetta vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä asunnottomien kokemana. Tutkimus paikantuu tunteiden maantieteen tutkimusperinteeseen. Aineiston muodostavat tilapäisessä asumispalvelussa majoittuvan 19 asunnottoman kanssa tehdyt haastattelut. Tutkimuksen tulosten mukaan asunnottomat kuvaavat asumispalveluihin kuulumisen tunteen saamia merkityksiä neljän repertuaarin kautta, joissa kuuluminen rakentuu suhteessa muihin asumisyksikön asukkaisiin, arvostavassa ja kunnioittavassa kohtaamisessa suhteessa työntekijöihin, oman oven ja tilan mahdollistamasta kuulumisen tunteen säätelystä sekä toiminnan ja tekemisen kautta rakentuvasta kuulumisesta. Asumispalveluja järjestettäessä tulisi huomioida nämä kuulumisen tunteen eri ulottuvuudet (relationaalisuus, materiaalisuus ja toiminnallisuus) asunnottoman paikkaan kuulumisen tunteen vahvistamiseksi. </p> Jenna Syrjälä Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/107882 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Icehearts-toiminta vanhempien sosiaalisena tukena - ”Se pieni kysymys, että mitä sulle kuuluu, miten sä jaksat” https://journal.fi/janus/article/view/100431 <p>Joukkueurheiluun perustuvassa Icehearts-toimintamallissa tuetaan pitkäkestoisesti lapsia, joista on jo varhain herännyt erityinen huoli. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää vanhempien kokemuksia Icehearts-toiminnasta saadusta sosiaalisesta tuesta ja sen vaikutuksista. Aineisto kerättiin ryhmähaastatteluin viiden Icehearts-poikajoukkueen lasten (n=54) vanhemmilta (n=28) keväällä 2019. Aineistolähtöinen analyysi toteutettiin ATLAS.ti-ohjelmalla. Toiminta tarjosi vanhemmille konkreettista apua, kasvattajan saatavilla olon 24/7 sekä tukea lapsen kasvatukseen ja koulunkäyntiin sekä palvelutapaamisiin. Vaikutukset näkyivät vanhemmuudessa ja lapsen koulunkäynnissä. Tuloksia pohditaan perheiden selviytymisen, emotionaalisen kannattelun ja myönteisen roolimallin näkökulmista. Icehearts-toiminta täydentää julkisia palveluja tarjoamalla ehkäisevää lastensuojelua lapsille, joilla on kohonnut riski syrjäytyä. Tutkimus on osa THL:n toteuttamaa Icehearts-pitkittäistutkimusta (2015–2028).</p> Marjatta Kekkonen, Kaija Appelqvist-Schmidlechner, Mervi Haavanlammi, Päivi Känkänen Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/100431 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 English summaries https://journal.fi/janus/article/view/119730 <p>Article summaries in English</p> Mari Susanna Kivistö Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/119730 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Suomalaisen vangin arjen rakenteet vankeusaikana https://journal.fi/janus/article/view/119727 Mia Tammelin, Ulla Salovaara Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/119727 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Monialaiset palaverit ja palvelun käyttäjän osallisuus sosiaalityön tutkimuskohteena https://journal.fi/janus/article/view/111190 Taru Kekoni Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/111190 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Rodullistavia ja koloniaaleja jatkumoita sekä niiden vastapuhetta Suomessa https://journal.fi/janus/article/view/119728 Enni Mikkonen Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/119728 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300 Maahanmuuttajat luottavat tanskalaiseen hyvinvointivaltiomalliin https://journal.fi/janus/article/view/119729 Oona Kaikkonen Copyright (c) 2022 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/119729 pe, 10 kesä 2022 00:00:00 +0300