Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti https://journal.fi/janus <p>Janus on Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema tieteellinen aikakauslehti. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuoden 2018 alusta alkaen lehden pääkirjoitukset, artikkelit, puheenvuorot ja kirja-arviot julkaistaan välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Janus käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnusta ja on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle annettuja <a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus">ehtoja</a>. </p> fi-FI <p>Tekijänoikeudet julkaistavaksi hyväksyttyyn tekstiin siirtyvät kansainvälisen tekijänoikeuskäytännön mukaisesti Janus-lehdelle.</p> <p>Tekstiä voi vapaasti käyttää opetuksessa ja muihin ei-kaupallisiin tarkoituksiin siten, että lähteenä mainitaan tekijä, tekstin otsikko ja lehden numero (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fi">CC BY-NC-ND -lisenssi</a>).</p> <p>Käsikirjoitus julkaistaan paperimuodossa ja vuoden 2018 alusta Open Access -periaatteen mukaisesti välittömästi avoimena verkkojulkaisuna. Lehti ei peri kirjoittajamaksuja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> elina.a.laine@utu.fi (Elina Laine) elina.a.laine@utu.fi (Elina Laine) ti, 05 joulu 2023 13:40:11 +0200 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Tekoäly: uhka vai mahdollisuus tieteelliselle tutkimukselle ja julkaisemiselle https://journal.fi/janus/article/view/141720 Kirsi Günther, Milla Salin Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/141720 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Vanhuuden moninaisuus kahdessa kulttuurissa https://journal.fi/janus/article/view/131308 Eeva Rossi Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/131308 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Opas naiserityiseen uusintarikollisuuden ehkäisyyn tarjoaa myös näkökulmia ihmisoikeustyöhön rikosseuraamusalalla https://journal.fi/janus/article/view/131385 Elli Jutila, Miisa Törölä Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/131385 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Vammaissosiaalityön harkitseva toimijuus – metasynteesi harkinnan rakentumisesta https://journal.fi/janus/article/view/126100 <p>Vammaispalvelulain uudistus ja palveluvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille tulevat vaikuttamaan vammaissosiaalityöhön. Tutkimuksessa tarkastellaan harkinnan rakentumista muuttuvassa vammaissosiaalityössä. Harkinta ymmärretään suhteisena toimijuuden muotona, ja tarkastelun kohteena ovat vammaissosiaalityön harkintatilat ja harkintateot sekä näiden väliset suhteet. Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena laadullisena tulkitsevana metasynteesinä, jonka aineistona ovat päättyneen vammaissosiaalityön tutkimus- ja kehittämishankkeen julkaisut (n=12). Ensin analyysissa eritellään vammaissosiaalityön harkintatiloihin ja harkintatekoihin liittyviä vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia tunnistaen näiden keskinäinen vuorovaikutus. Tämän jälkeen synteesissä tehdään tulkinta vammaissosiaalityön harkitsevasta toimijuudesta, joka rakentuu sosiaalityötä ulkoa- ja sisältäpäin ohjaavien harkintatilojen ja näihin kytkeytyvien harkintatekojen välisissä suhteissa sekä suhteessa sosiaalityön toimijuuteen. Sosiaalityön harkitseva toimijuus tiedostaa harkinnan suhteisuuden ja on jaettu niin sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kuin sosiaalityön, asiakkaiden ja rakenteiden välisissä suhteissa.</p> Mari Kivistö, Liisa Hokkanen Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/126100 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 ”Kyllähän siitä omasta vastuusta puhutaan aika paljonkin aikuisten kanssa.” Asiakkaiden vastuullistaminen sosiaalityöntekijöiden haastattelupuheessa https://journal.fi/janus/article/view/119800 <p>Artikkelissa tarkastellaan nuoriin aikuisiin kohdistuvaa vastuullistamista aikuissosiaalityössä ja kysytään, minkälaisiin yhteiskunnallisiin taustaolettamiin ja ihanteisiin järkeily ja harkinta käytännön tasolla pohjaavat erityisesti vastuullistamisen näkökulmasta. Aineisto on muodostettu haastattelemalla kunnallisen aikuissosiaalityön työntekijöitä, ja aineiston analyysissa on hyödynnetty diskurssianalyysia. Haastattelukerronnassa tuotetaan käsitystä vastuullisista ja vastuullisuuteen opetettavista asiakkaista, mikä istuu rikkonaisesti arjen työhön ja aiheuttaa ristiriitoja. Haastateltavien kerronnassa voi nähdä vuorottelevan yksilön vastuun ja vastuullistamisen kiistämättömyys ja kontekstit huomioiva harkinta. Työtä ohjaavat yhteiskunnalliset taustaoletukset törmäävät sosiaalityön arjen todellisuuteen: ihmisten tilanteiden ja toimintakyvyn arviointi on jatkuvassa ristiriidassa vallitsevan yksilöllistymistä painottavan ideologian kanssa.</p> Karoliina Ojanen Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/119800 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Ristiriitainen, kohtaamaton ja riittämätön äitiys – ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittujen naisten koettu ja määritelty äitiys lastensuojelun sosiaalityön kontekstissa https://journal.fi/janus/article/view/107281 <p>Artikkelissa tarkastellaan rikostaustaisten naisten kokemuksia äitiydestä tilanteissa, joissa äitinä onnistumista tarkastellaan useiden viranomaisten toimesta. Aineisto koostuu 16 äidin haastatteluista, jotka on tehty vuosina 2009–2010, 2017 ja 2019. Aineistosta löytyi kolmenlaisia kerrottuja kokemuksia. Ristiriitaisuuden kokemuksissa naisten äitinä olemisen identiteetti oli ristiriitainen lastensuojeluviranomaisten asiakastapaamisten dialogissa ja asiakirjoissa esittämien näkemysten kanssa. Kohtaamattomuuden kokemuksissa naiset kuvasivat heidän ja sosiaalityöntekijöiden kahta eri todellisuutta sekä kokemusta siitä, ettei vankeusaikaista muutostyöskentelyä ja raittiutta arvosteta vapaudessa. Riittämättömyyden kokemuksissa korostuivat naisten kokemus selkeiden tavoitteiden puuttumisesta. Äidit kokivat, että heidän piti jatkuvasti vakuuttaa sosiaalityöntekijöitä sekä riittävästä vanhemmuudestaan että päihteettömyydestään.</p> Ulla Salovaara Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/107281 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Miksi rap on niin hyvä idea? Sosiaalityön opiskelijoiden kuvauksia rap-lyriikan opetuskäytöstä https://journal.fi/janus/article/view/122438 <p>Artikkelissa tarkastelen sosiaalityön opiskelijoiden kuvauksia rap-lyriikan opetuskäytöstä. Aineistona käytän 28 maisterivaiheen opiskelijan soveltavaa kirjallista oppimistehtävää, jossa opiskelijat esittävät selontekoja rap-lyriikan mahdollisuuksista ja esteistä sosiaalityön opetuksessa. Analysoin aineiston temaattisen analyysin avulla ja tuloksena tunnistin opiskelijoiden kuvauksista kaksi keskeisintä teemaa. Opiskelijoiden mukaan rap-lyriikan hyödyntäminen voi 1) herättää opiskelijoiden tutkimuksellisen mielikuvituksen ja luovuuden sekä 2) tukea opiskelijoita käytännön sosiaalityön vuorovaikutus- ja reflektiotaitojen omaksumisessa. Tulosten mukaan rap-lyriikan käyttö voi yhtäältä auttaa opiskelijoita sisäistämään syväsuuntaavia oppimisstrategioita, herättää opiskelumotivaatiota sekä madaltaa kynnystä soveltaa oppimaansa sosiaalityön tutkimukseen ja käytäntöön. Toisaalta rap-lyriikan opetuskäyttöä voi estää voimakkaiden tunteiden, erimielisten kantojen ja vastakkainasetteluiden herääminen opetustilanteissa. Tulokset kuitenkin rohkaisevat sosiaalityön opettajia hyödyntämään erilaisia populaarikulttuurisia ja taidelähtöisiä aineistoja opetuksessaan.</p> Laura Tarkiainen Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/122438 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Sosiaalityö katastrofien parissa – käsitteet, sisältö ja käyttötarve suomalaisessa sosiaalityössä https://journal.fi/janus/article/view/131149 Enni Mikkonen, Timo Harrikari, Sanna Hautala, Tuomas Leppiaho, Tarja Pösö, Anna-Riitta Salomäki Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/131149 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200 Olenko vanha? Vanhuuden käsitteen hajoaminen https://journal.fi/janus/article/view/127912 Kathrin Komp-Leukkunen Copyright (c) 2023 Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/janus/article/view/127912 ti, 05 joulu 2023 00:00:00 +0200