(1)
Moody, F. I.; Takala-Roszczenko, M. Editors’ Note. Journal of ISOCM 2020, 4, v.