MOODY, F. I.; TAKALA-ROSZCZENKO, M. Editors’ Note. Journal of the International Society for Orthodox Music, v. 4, n. 1, p. v, 8 Jun. 2020.