Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja https://journal.fi/joutsen-svanen <p><em>Joutsen / Svanen on <a href="https://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/">Klassikkokirjasto</a>-hankkeen perustama ja Kotimaisen kirjallisuuden (Helsingin yliopisto) julkaisema monikielinen, vertaisarvioitu kirjallisuuden- ja kulttuurintutkimuksen vuosijulkaisu, joka keskittyy suomalaiseen kirjallisuuteen. Julkaisu on digitaalinen, ja se noudattaa avoimen saatavuuden periaatetta (open access). Artikkelin vertaisarvionnissa käytetään kaksi toimituksen ulkopuolista arvioijaa; vertaisarviointi dokumentoidaan. </em></p> <p><em>Joutsen / Svanen -julkaisu noudattaa vertaisarvioinnissaan <a href="https://tiedekustantajat.fi/ohjeet/vertaisarviointi/">Suomen tiedekustantajien liiton ohjeita vertaisarviointiin </a> sekä <a href="http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf">Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita hyvään tieteelliseen käytäntöön</a>. </em></p> <p><em>Vuosikirjan ohella julkaistaan myös laajempia kokonaisuuksia alaotsikolla Erikoisjulkaisuja. Myös erikoisjulkaisut ovat vertaisarvioituja, ja niitä julkaistaan tarpeen mukaan suomalaiseen kirjallisuuteen liittyvistä teemoista.</em></p> Kotimainen kirjallisuus, Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto / Inhemsk litteratur, Finsk-ugriska och nordiska avdelningen vid Helsingfors universitet fi-FI Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja 2342-2459 Empiirinen ekokritiikki https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/121673 <p>JOUTSEN / SVANEN 2022</p> <p>Empiirinen ekokritiikki</p> <p>Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja</p> <p>Toimittajat: Toni Lahtinen &amp; Olli Löytty</p> <p>Arvosteluosaston toimittaja: Reeta Holopainen</p> <p>Taitto: Jari Käkelä</p> Lahtinen Toni Olli Löytty Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 1–144 1–144 10.33346/joutsensvanen.121673 Maailmanlopun poetiikka nykykirjallisuudessa https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119388 Tommi Dunderlin Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 123–125 123–125 10.33346/joutsensvanen.119388 Spekulatiivinen mimesis uutena yhteytenä maailmaan https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119377 Mirjami Mykkänen Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 126–129 126–129 10.33346/joutsensvanen.119377 Pimeä tie, pitkä matka kotiin: tilan tutkimusta Maarit Verrosen tuotannosta https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119444 Laura Hannele Piippo Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 130–132 130–132 10.33346/joutsensvanen.119444 Hur svårt har finlandssvenska författare det i Sverige egentligen? https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119340 Ylva Perera Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 133–136 133–136 10.33346/joutsensvanen.119340 Enspråkighetsnormen på det litterära fältet https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119487 Rita Paqvalen Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 137–140 137–140 10.33346/joutsensvanen.119487 Muistelun teema ja muisteleva minäkerronta Bo Carpelanin myöhäistuotannossa https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/119414 Tiia Kähärä Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 141–143 141–143 10.33346/joutsensvanen.119414 Kirjallisuus ilmastonmuutoksen aikakautena https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/120467 Toni Lahtinen Olli Löytty Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 12–30 12–30 10.33346/joutsensvanen.120467 Kirjallisuuden ympäristötunteet ja empiirinen ekokritiikki https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/114413 Panu Pihkala Anna Helle Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 31–50 31–50 10.33346/joutsensvanen.114413 Kirjallisuus ja lukeminen ympäristökasvatuksessa https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/121662 Toni Lahtinen Satu Grünthal Veli-Matti Värri Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 51–66 51–66 10.33346/joutsensvanen.121662 Yhdessä lukeminen, kertomukset ja ympäristö https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/113895 <p>Lukeminen ja erilaiset lukumenetelmät saavat uudenlaisia rooleja ympäristökriisin aikakaudella. Ympäristökriisin aikana nousee uudella tavalla esille tarve ilmaista ja käsitellä ympäristösuhdetta ja -tunteita. Ympäristötunteiden, kuten ympäristöahdistuksen, kohtaamiselle on tarvetta monissa eri ikäryhmissä. Yhdeksi keinoksi ympäristötunteiden käsittelyyn tarjoutuu kirjallisuus – lukeminen ja kirjoittaminen. Esimerkiksi yhdessä lukeminen ja lukupiirit tarjoavat paljon mahdollisuuksia ympäristötunteiden kohtaamiseen. Lukupiirityöskentely avaa käytännön lukutyön lisäksi uusia näkökulmia empiirisen ekokritiikin tutkimukseen. Tässä artikkelissa tarkastelen, miten luova lukupiirityöskentely voi tukea ympäristöahdistuksen käsittelyssä. Käsittelen aihetta lukemisen ja kirjoittamisen yhdistävän luovan työskentelyn näkökulmasta. Olen rajannut tarkasteluni kolmeen ulottuvuuteen: lukupiirilukemisen yhteisöllisyys, dialogiset sanallistamisen prosessit ja kerronnallisen toimijuuden vahvistaminen.</p> Eevastiina Kinnunen Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 67–82 67–82 10.33346/joutsensvanen.113895 Ehdotuksia luovan kirjoittamisen ympäristöpedagogiikaksi https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/114936 Aino-Kaisa Koistinen Henna Laininen Risto Niemi-Pynttäri Nina Sääskilahti Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 83–97 83–97 10.33346/joutsensvanen.114936 Ei-inhimillisen ympäristön monimutkaiset toimijuudet https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/113880 <p>Ympäristöfilosofian ja ekokritiikin kentillä on pyritty irrottamaan toimijuuden käsitettä ihmiskeskeisistä määritelmistään ja argumentoimaan, että erilaisten ei-inhimillisten entiteettien ja prosessien toimintaa voidaan myös kuvata toimijuutena. Tässä artikkelissa analysoin ei-inhimilliselle ympäristölle rakennettuja diskursiivisia toimijuuksia haastatteluissa, joissa osallistujat saivat luettavakseen lyhyen, ei-inhimillisen toimijuutta tutkailevan novellin ja keskustelivat siitä haastattelijan kanssa. Analyysi keskittyi keskusteluissa ei-inhimilliselle annettuihin monimutkaisiin toimijuuksiin -toimijuuksiin, joissa yhdisteltiin erilaisia toimijuuden ilmauksia. Artikkelissa esitellään näitä monimutkaisia toimijuuskonstruktioita ja pohditaan tapoja, joilla ei-inhimillisen näkökulmaa avaava fiktio voi rikastaa ympäristöä koskevaa ajatteluamme ja haastaa konventionaalisia tapoja lähestyä ei-inhimillistä.&nbsp;</p> Heidi Toivonen Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 98–122 98–122 10.33346/joutsensvanen.113880 Ilmastokriisi edellyttää tutkimukselta luovuutta / Klimatkrisen kräver kreativitet i forskningen https://journal.fi/joutsen-svanen/article/view/120469 Toni Lahtinen Olli Löytty Copyright (c) 2022 Joutsen / Svanen. Kotimaisen kirjallisuudentutkimuksen vuosikirja http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-09-09 2022-09-09 2022 7–11 7–11 10.33346/joutsensvanen.120469