https://journal.fi/kasvatus/issue/feed Kasvatus 2022-06-20T15:11:43+03:00 Toimittaja kasvatus-toimitus@jyu.fi Open Journal Systems <p>Kasvatus-lehti on <a href="http://www.kasvatus.net/">Suomen kasvatustieteellisen seuran</a> julkaisema ja <a class="external-link" href="http://ktl.jyu.fi/etusivu">Koulutuksen tutkimuslaitoksen</a> kustantama tieteellinen aikakauskirja.</p> https://journal.fi/kasvatus/article/view/120226 Kannanotto sotaan ja kasvatustieteellisen tutkimuksen tukeminen Ukrainassa 2022-06-20T12:46:31+03:00 FERA kasvatus-toimitus@jyu.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/119811 Uusien käsikirjoituksien lähettäminen 1.9.2022 alkaen 2022-06-03T14:56:30+03:00 Toimitus kasvatus-toimitus@jyu.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120231 Onko kasvatusala kadottamassa asiantuntijuutensa perustan? 2022-06-20T13:04:14+03:00 Juha Hämäläinen juha.hamalainen@uef.fi Juha Parkkinen juha.parkkinen@jyu.fi Sauli Puukari sauli.puukari@jyu.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120224 Kasvatuksen refereet 2020-2021 2022-06-20T12:40:33+03:00 Toimitus kasvatus-toimitus@jyu.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120227 Kaija Collin, apulaisprofessori Jyväskylän yliopistosta 2022-06-20T12:51:21+03:00 Toimitus kasvatus-toimitus@jyu.fi Kaija Collin kaija.m.collin@jyu.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/119813 Kasvatustieteen päivät 2022 2022-06-03T15:04:40+03:00 Oulun yliopisto kasvatus-toimitus@jyu.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120225 Kasvatus 2022 Vol. 53 No 3 The Finnish Journal of Education 2022-06-20T12:43:06+03:00 Toimitus kasvatus-toimitus@jyu.fi 2022-06-21T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120237 Kielididaktiikan, kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen yhteyksiä etsimässä 2022-06-20T14:15:42+03:00 Raili Hilden raili.hilden@helsinki.fi Sari Ylinen sari.p.ylinen@tuni.fi Minna Huotilainen minna.huotilainen@helsinki.fi <p>Tämä katsaus tarkastelee kielididaktiikan ja aivotutkimuksen kehitysvaiheita aikaisemman tutkimuksen pohjalta sekä osoittaa yhtymäkohtia kielididaktiikan, kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen välillä. Artikkeli kuvaa sitä, miten käyttäytymisen ja aivojen tutkimus on lisännyt ymmärrystä kielen oppimisen mikrotasosta ja miten tätä tietoa voisi hyödyntää opetuksessa. Lopuksi pohditaan aivotutkimuksen menetelmien hyödyntämisen tulevaisuuden näkymiä sekä niihin mahdollisesti liittyviä riskejä. Aivotutkimuksen ja kielididaktiikan yhteyksien havaitseminen auttaa valaisemaan ihmisen ainutlaatuisinta ominaisuutta: kielen avulla olemme rakentaneet sivilisaation, ja uusia kieliä oppimalla voimme kehittää sitä edelleen.</p> 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120236 Miksi yläkoululainen on poissa koulusta? Integroiva kirjallisuuskatsaus koulupoissaolotyyppeihin liittyvistä yksilö- ja ympäristötekijöistä 2022-06-20T14:00:22+03:00 Jenni Pelkonen jenni.pelkonen@edu.jyvaskyla.fi Noona Kiuru noona.h.kiuru@jyu.fi Tuomo Virtanen tuomo.e.virtanen@jyu.fi <p>Tämän integroivan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kartoittaa koulupoissaolotyyppeihin (koulukieltäytyminen, pinnaaminen, ensisijaisesti huoltajalähtöinen poissaolo, ensisijaisesti koululähtöinen poissaolo) liittyviä yksilö- ja ympäristötekijöitä (vanhemmuus ja perhe, vertaiset, koulu, yhteisö ja yhteiskunta). Tutkimuksen kohderyhmänä on yläkouluikäiset nuoret. Tutkimusaineisto haettiin ERIC, PsycInfo ja Web of Science -tietokannoista, ja lopulliseen katsaukseen valittiin 53 artikkelia. Integroiva kirjallisuuskatsaus osoitti, että pinnaamista tutkittiin eniten (68 % tutkimuksista), ensisijaisesti koululähtöistä poissaoloa toiseksi eniten (16 %), koulukieltäytymistä kolmanneksi eniten (14 %) ja ensisijaisesti huoltajalähtöistä poissaoloa vähiten (2 %). Koulupoissaolotyyppeihin liitettiin useita yksilö- ja ympäristötekijöitä. Yksilötekijöistä mielenterveysongelmat ja ympäristötekijöistä vanhempien vähäinen tuki, kiusatuksi joutuminen ja kouluilmapiiriongelmat yhdistettiin niin koulukieltäytymiseen, pinnaamiseen kuin ensisijaisesti koululähtöiseen poissaoloon.</p> 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/119775 Kasvatustiedettä ihmiskunnan parhaaksi 2022-06-01T14:15:39+03:00 Kirsi Pyhältö kirsi.pyhalto@helsinki.fi Rauno Huttunen rauno.huttunen@utu.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120229 Venäläisen kasvatuksen historia 2022-06-20T12:57:50+03:00 Liubov Vetoshkina liubov.vetoshkina@helsinki.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120241 Riitänkö minä? Osaanko auttaa? Opettajien huolia maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetuksessa 2022-06-20T15:11:43+03:00 Jenni Alisaari jenali@utu.fi Mervi Kaukko mervi.kaukko@tuni.fi Leena Maria Heikkola leena.maria.heikkola@abo.fi <p>Tässä artikkelissa tarkastelemme opettajien (n = 596) maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetukseen liittyviä huolia. Keskitymme erityisesti opettajien pohdintoihin omasta opettajuudestaan ja yleisesti kouluun liittyviin tekijöihin. Suurimpina huolina opettajien riittämättömyyden tunteessa olivat opettajan oma osaaminen ja opetustaidot, mutta myös arviointi, sopivan oppimateriaalin puute ja opettajien jaksaminen nousivat isoiksi huolenaiheiksi. Kouluun liittyvistä tekijöistä opettajia huolettivat koulun puutteelliset resurssit ja toimimattomat käytänteet sekä oppilaisiin kohdistuvat matalat odotukset ja toisten opettajien negatiiviset asenteet. Opettajat mainitsivat yleisesti vastauksissaan, ettei koulu tavalla tai toisella vastaa maahanmuuttotaustaisten oppilaiden tarpeisiin. He myös tunnistivat samoja haasteita, joita viimeaikainen tutkimus on osoittanut: resurssien ja opettajien osaamisen riittämättömyys sekä rakenteiden joustamattomuus. Opettajien työssä jaksamisen ja oppilaiden parempien oppimistulosten kannalta olisi syytä lähteä etsimään ratkaisuja maahanmuuttotaustaisten oppilaiden opetusta ympäröiviin haasteisiin. Opettajien kokemat haasteet ovat sellaisia, joihin ei pelkällä opettajankoulutuksella juuri pystytä vaikuttamaan, vaan niihin vaaditaan poliittisia toimia ja rakenteellisia uudistuksia.</p> 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120240 Luonnontieteen opetuksen ja opiskelun työtapojen yhteys lukiolaisten tilannekohtaiseen sitoutumiseen 2022-06-20T14:53:10+03:00 Elisa Vilhunen elisa.vilhunen@helsinki.fi Jari Lavonen jari.lavonen@helsinki.fi Katariina Salmela-Aro katariina.salmela-aro@helsinki.fi Kalle Juuti kalle.juuti@helsinki.fi <p>Tutkimuksessa selvitetään, miten luonnontieteen oppitunneilla esiintyvät opetuksen ja opiskelun työtavat ovat yhteydessä opiskelijoiden kokemaan tilannekohtaiseen sitoutumiseen. Tilannekohtaisella sitoutumisella viitataan optimaalisen oppimisen hetkiin, joissa opiskelijoiden kokema kiinnostus, taito ja haaste ovat yhtä aikaa korkealla tasolla. Tutkimusaineisto kerättiin lukion fysiikan kursseilla toteutetuilla projektioppimisjaksoilla. Tutkimukseen osallistui 101 opiskelijaa, joiden tilannekohtaista sitoutumista mitattiin kokemusotantamenetelmällä. Mittaushetkinä käytössä olleita opetuksen ja opiskelun työtapoja analysoitiin video-observoinnin avulla. Käytettyjen työtapojen yhteyttä tilannekohtaiseen sitoutumiseen sekä sen edellytyksenä oleviin kiinnostuksen, taidon ja haasteen kokemuksiin analysoitiin kaksitasoisen regressioanalyysin avulla. Tulokset osoittavat, että opiskelijat sitoutuvat opiskeluun etenkin analysoidessaan aineistoa ja mallintaessaan luonnontieteellisiä ilmiöitä sekä tehdessään tehtäviä. Nämä työtavat olivat erityisesti yhteydessä opiskelijoiden kokemaan haasteeseen. Opiskelijoiden kokema kiinnostus liittyi tyypillisesti opiskeluun orientoiviin ja motivoiviin työtapoihin. Pedagoginen malli, jossa tunnistetaan kiinnostuksen herättämisen, osaamisen tunteen vahvistamisen sekä haasteen tuomisen tärkeys rakennettaessa opiskelijoiden tilannekohtaista sitoutumista ja optimaalisen oppimisen hetkiä, on hyödynnettävissä monipuolisesti opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.</p> 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120239 Opiskelijavalintojen yhteys itsearvioituun osaamiseen varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevilla 2022-06-20T14:39:07+03:00 Päivi Virtanen paivi.s.virtanen@helsinki.fi Riitta-Leena Metsäpelto riitta-leena.metsapelto@jyu.fi Kristiina Lappalainen kristiina.lappalainen@uef.fi Anu Laine anu.laine@helsinki.fi <p>Tässä artikkelissa tarkastelemme ensimmäisen vuoden opettajaopiskelijoiden osaamisalueita eli akateemista minäpystyvyyttä, moninaisuuden hyväksymiseen liittyvää osaamista ja tunne- ja syväprosessointitaitoja sekä edellä mainittujen alueiden itsearvioidun osaamisen yhteyttä valintakokeen tuloksiin. Tutkimuksen opiskelijat (N=394) oli valittu opiskelemaan Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteistyönä toteuttamassa opiskelijavalinnassa luokanopettajan, erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksiin vuonna 2019. Tutkimustulosten mukaan opiskelijat arvioivat taitonsa osaamisalueilla vahvoiksi tai melko vahvoiksi. Tutkimukseemme osallistuneista opiskelijoista erottui kolme osaamisalueiden suhteen toisistaan eroavaa alaryhmää, jotka erosivat myös opiskelijavalintavaiheen menestyksessä ja koulutusohjelmittain. Tutkimuksemme osoittaa, että kaksivaiheisessa yhteisvalinnassa opettajaopintoihin valikoituu pääasiassa opiskelijoita, joilla on opettajan vaativassa työssä tarvittavan osaamisen kehittymistä tukevia monipuolisia taitoja. Tutkimuksemme tulokset tukevat kaksivaiheisen yhteisvalinnan käyttöä kasvatusalan valinnoissa mutta osoittavat tarpeen tutkia valintamenettelyä edelleen.</p> 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/119816 Etsimme teemanumeroaiheita 2022-06-03T16:02:33+03:00 Toimitus kasvatus-toimitus@jyu.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120233 Osallisuus syntyy yhteistyöstä 2022-06-20T13:20:12+03:00 Leena Holopainen leena.holopainen@uef.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/120232 Saatolla läpi elämän 2022-06-20T13:16:53+03:00 Sara Sintonen sara.sintonen@helsinki.fi 2022-06-20T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2022 Kasvatus