https://journal.fi/kasvatus/issue/feed Kasvatus 2021-05-14T10:24:55+03:00 Esko Harni esko.p.harni@jyu.fi Open Journal Systems <p>Kasvatus-lehti on&nbsp;<a href="http://www.kasvatus.net/">Suomen kasvatustieteellisen seuran</a>&nbsp;julkaisema ja&nbsp;<a class="external-link" href="http://ktl.jyu.fi/etusivu">Koulutuksen tutkimuslaitoksen</a>&nbsp;kustantama tieteellinen&nbsp;aikakauskirja.</p> https://journal.fi/kasvatus/article/view/107973 Perustaidot osallisuuteen kompleksisessa maailmassa 2021-05-12T11:09:40+03:00 Maarit Mäkinen maarit.makinen@tuni.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0 Maarit Mäkinen https://journal.fi/kasvatus/article/view/107974 Luokanopettajien kenttäkokemus ja opettajuuden ideaalit eivät kohtaa 2021-05-12T11:10:17+03:00 Aleksi Fornaciari aleksi.fornaciari@jyu.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Aleksi Fornaciari https://journal.fi/kasvatus/article/view/107975 Juu vai ei digiteknologialle? Pandemia haastaa opettajia ja tutkijoita muuttamaan kysymyksiä teknologiatuetusta oppimisesta 2021-05-12T11:10:41+03:00 Joni Lämsä joni.lamsa@jyu.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Joni Lämsä https://journal.fi/kasvatus/article/view/108004 Kasvatus 2021 Vol 52 No 1 2021-05-12T11:13:36+03:00 Kasvatus kasvatus-toimitus@jyu.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/107966 Opiskelijat korkeakoulun asiakkaina 2021-05-07T14:02:41+03:00 Raakel Plamper raakel.plamper@utu.fi Arto Jauhiainen artojau@utu.fi <p>Korkeakoulutukseen rantautuneessa markkina-ajattelussa korkeakouluinstituutiot voidaan rinnastaa yrityksiin, opettajat asiakaspalvelijoihin ja opiskelijat asiakkaisiin. Tässä narratiivisessa kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa analysoidaan sitä, miten kansainvälisissä kasvatus-, sosiaali- ja kauppatieteellisissä artikkeleissa ja kirjojen luvuissa (N = 54) on määritelty korkeakouluopiskelijoiden asiakasasemaa sekä miten sitä on perusteltu ja kritisoitu. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä määritelmistä tiivistettiin neljä opiskelijan asemointia: opiskelija rationaalisena koulutukseen sijoittajana, opiskelija oikeuksistaan tietoisena palvelunkäyttäjänä, opiskelija koulutuksen laadun määrittäjänä ja opiskelija koulutuksen yhteistuottajana. Ideaalisesti asiakasaseman odotetaan voimauttavan ja aktivoivan opiskelijoita, mutta kritiikin mukaan asema passivoi opiskelijat koulutuksen vastaanottajiksi.</p> 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Raakel Plamper, Arto Jauhiainen https://journal.fi/kasvatus/article/view/107976 Kasvatustieteilijät kokoontuivat ensimmäistä kertaa virtuaalisesti Kasvatustieteen päiville 2021-05-12T11:11:12+03:00 Iina Männikkö iina.mannikko@helsinki.fi Jaakko Hilppö jaakko.hilppo@helsinki.fi Markku Jahnukainen markku.jahnukainen@helsinki.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Iina Männikkö, Jaakko Hilppö, Markku Jahnukainen https://journal.fi/kasvatus/article/view/107960 Geometrinen hahmottaminen sosiaalisena, vuorovaikutteisena ja kehollisena toimintana 2021-05-07T11:49:09+03:00 Teppo Jakonen teppo.jakonen@jyu.fi Tamás Peter Szabó tamas.p.szabo@jyu.fi Kristóf Fenyvesi kristof.fenyvesi@jyu.fi <p>Matematiikan ja luonnontieteiden oppimista käsittelevässä tutkimuksessa on viime aikoina korostettu kehon, kognition ja vuorovaikutuksen läheistä yhteyttä. Tässä artikkelissa pohdimme, millä tavoin geometrinen hahmottaminen on sosiaalista, vuorovaikutteista ja materiaalien välittämää kehollista toimintaa. Tarkastelemme eräässä kouluajan ulkopuolella järjestetyssä STEAM-työpajassa kerättyä videoaineistoa keskustelunanalyysin menetelmin. Työpajassa alakouluikäiset oppilaat saivat tehtäväkseen koota pareittain jalkapallon geometrisen representaation 4DFrame-rakennussarjan muoviputkista ja -kiinnikkeistä. Tapaustutkimuksemme osoittaa, miten tämän kaltaisen ohjatun rakennustehtävän aikana katse, koskettaminen ja osoittaminen auttoivat osallistujia hahmottamaan keskeneräisen jalkapallon geometrisessa rakenteessa olevia ongelmia sekä visualisoimaan rakenteita ja niiden suunnittelemista. Oppilaiden kehollisesti visualisoimat rakenteet auttoivat työpajan ohjaajaa identifioimaan rakenteiden ongelmakohtia ja korjaamaan oppilaiden geometrista hahmottamista. Tarkastelemassamme STEAM-työpajassa hahmottaminen oli moniaistista ja vuorovaikutteista toimintaa; se oli yhtäältä jalkapallon geometrisen mallin oppimisen tavoite ja toisaalta sen rakentamisen edellytys. Tuloksemme tukevat aiempia tutkimushavaintoja kehon, oppimateriaalien ja vuorovaikutuksen keskeisestä merkityksestä monenlaisissa opetus- ja oppimisympäristöissä.</p> 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Teppo Jakonen, Tamás Peter Szabó, Kristóf Fenyvesi https://journal.fi/kasvatus/article/view/107962 Oppilaiden matemaattisten ajattelutaitojen ja matemaattisen minäkäsityksen kehitys painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokilla neljänneltä luokalta kuudennelle 2021-05-07T13:49:30+03:00 Satu Koivuhovi satu.koivuhovi@helsinki.fi Mari-Pauliina Vainikainen mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi Mira Kalalahti mira.kalalahti@helsinki.fi <p>Tässä artikkelissa tarkastelemme matemaattisten ajattelutaitojen ja matemaattisen minäkäsityksen kehitystä neljänneltä luokalta kuudennelle painotetun opetuksen (n = 275) ja yleisopetuksen <br>(n = 664) luokkien oppilailla. Tarkastelimme tutkimuksessamme, selittyvätkö mahdolliset luokkien väliset erot oppilaiden erilaisilla taustoilla, esimerkiksi sukupuolella ja äidin koulutustaustalla. Lisäksi olimme kiinnostuneita siitä, näkyvätkö kansainvälisissä tutkimuksissa havaitut minäkäsityksen vertaisryhmäefektit Big-Fish-Little-Pond (BFLPE) ja Reflected Glory (RGE) sekä osaamisen vertaisryhmäefekti Peer Spillover (PSE) tässä suomalaisessa aineistossa. Aineisto analysoitiin rakenneyhtälömallien avulla. Matemaattisen minäkäsityksen ja ajattelutaitojen kehitys oli samankaltaista painotetun opetuksen ja yleisopetuksen luokilla, kun valikoitumisesta johtuvat taustaerot huomioitiin. Minäkäsitykset heikkenivät ikätyypilliseen tapaan, ja matemaattiset ajattelutaidot kehittyivät odotetusti molemmissa luokkatyypeissä tarkastelemallamme ajanjaksolla. Tutkimuksemme ei antanut tukea vanhempien odotuksille painotetun opetuksen mahdollisista tiedollis-taidollisista tai motivaatioon liittyvistä lisähyödyistä. Päinvastoin vertaisryhmäefektien analysointi paljasti, että osaamistasoltaan hyvätasoisessa luokassa opiskelu voi olla haitallista minäkäsityksen kehitykselle, sillä BFLPE oli tilastollisesti merkitsevä, mutta RGE ja PSE eivät. Luokkatyyppien välillä havaittiin minäkäsityksessä sukupuolieroja, joita on tarpeen tutkia lisää.</p> 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Satu Koivuhovi, Mari-Pauliina Vainikainen, Mira Kalalahti https://journal.fi/kasvatus/article/view/107963 Palaute osana formatiivista arviointiprosessia: Vuorovaikutusta vai monologia? 2021-05-07T13:50:30+03:00 Päivi Atjonen paivi.atjonen@uef.fi Sanna Oinas sanna.oinas@helsinki.fi Raisa Ahtiainen raisa.ahtiainen@helsinki.fi <p>Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin perusopetuksen oppilaiden käsityksiä saamastaan palautteesta. Palaute käsitteellistettiin oppilaan ja opettajan vuorovaikutteiseksi prosessiksi, joka on vaikuttava osa formatiivista arviointia oppimisprosessien tukemisessa. Palaute jäsennettiin sen strategioiden, sisältöjen ja kohteiden avulla. Empiirisinä aineistoina olivat viides- ja kuudesluokkalaisten (N = 62) ryhmähaastattelut ja kuudesluokkalaisten (N = 1876) vastaukset avoimiin kysymyksiin. Tulosten mukaan palaute kohdistui usein itsesäätelyyn. Lisäksi palaute kohdistui varsin paljon oppilaaseen itseensä, vaikka minäpalautteen ei ole tutkitusti todettu edistävän oppimisprosesseja. Palaute oli yhteydessä oppimista koskevaan innostukseen ja siihen, miten tärkeäksi arviointi koettiin. Palautteen vuorovaikutteisuus ei etenkään digitaalisesti välitettynä toteutunut, vaan oppilas jäi palautteen passiiviseksi vastaanottajaksi. Tutkimus antaa tärkeää tietoa perusopetuksen ajankohtaiseen kansalliseen arvioinnin kehittämistyöhön.</p> 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Päivi Atjonen, Sanna Oinas, Raisa Ahtiainen https://journal.fi/kasvatus/article/view/107964 Kodin ja koulun yhteistyö opettajien puheessa 2021-05-07T13:51:21+03:00 Miina Orell mijoor@utu.fi Päivi Pihlaja paivi.me.pihlaja@helsinki.fi <p>Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin opettajien puhetta kodin ja koulun yhteistyöstä ja sitä, millaisia merkityksiä yhteistyölle muodostuu opettajien puheissa. Teemahaastatteluna toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 13 opettajaa kahdelta eri paikkakunnalta. Opettajien puheista tunnistettiin aineistolähtöisessä analyysissä kolme eri puheen aluetta: puheet <em>yhteistyötoimista, perheestä </em>ja <em>yhteistyön taidoista</em>. Puhealueittainen tarkastelu osoitti, että opettajien puheet yhteistyöstä erosivat toisistaan ja että puheista oli tunnistettavissa erilaisia toimintarooleja. Toimintarooleissa kodin ja koulun yhteistyö sai merkityksen joko <em>velvollisuutena</em>, <em>kodille tarjottuna mahdollisuutena </em>tai <em>ymmärryksen etsimisenä</em>. Yhteisen ymmärryksen etsiminen tunnistettiin kodin ja koulun yhteistyön tavoitetasoksi. Tämän saavuttaminen edellytti opettajalta omien tulkintarakenteiden tunnistamista, uudelleen arvioimista ja muokkaamista sekä kriittistä itsereflektiota.</p> 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Miina Orell, Päivi Pihlaja https://journal.fi/kasvatus/article/view/107965 Kielitietoiset käytänteet tukemassa maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden kiinnittymistä ammatilliseen koulutukseen 2021-05-14T10:24:55+03:00 Sanna Mustonen sanna.s.mustonen@jyu.fi Pauliina Puranen pauliina.p.a.puranen@jyu.fi <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan pedagogisia käytänteitä, jotka tukevat kiinnittymistä sekä kielen ja sisältöjen rinnakkaista oppimista ammatillisessa koulutuksessa. Tiimietnografinen haastattelu- ja havainnointiaineisto kerättiin ammatillisessa oppilaitoksessa kahtena lukuvuonna. Osallistujat ovat myöhään suomalaiselle koulupolulle tulleita maahanmuuttotaustaisia nuoria aikuisia. Näiden seitsemän opiskelijan lisäksi haastateltiin neljäätoista opetus- ja ohjaushenkilökunnan jäsentä. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla, jossa hyödynnettiin ekologista, osallistumista painottavaa lähestymistapaa kielen ja sisältöjen oppimiseen. Tulokset osoittavat, että kielellinen tuki jää herkästi irralleen ammattisisältöjen opetuksesta. Vuorovaikutuksen tietoinen rakentaminen tukee kiinnittymistä ja ammatillisen kielitaidon oppimista. Osallistujien kielitaidon eri osa-alueiden kehittämistä tuettiin vain niukasti, mikä vaikutti heikentävästi opiskeluihin kiinnittymiseen, jatko-opintomahdollisuuksiin ja joskus myös työssäoppimispaikkojen saamiseen. Myöskään osallistujien monikielisyyttä ei opinnoissa tuettu, mutta se on silti heille tärkeä opiskelun resurssi. Tuloksia voidaan soveltaa kielitietoista ammatillista koulutusta ja ohjausta kehitettäessä.</p> 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Sanna Mustonen, Pauliina Puranen https://journal.fi/kasvatus/article/view/108002 Kasvatustieteen päivät 2021 2021-05-12T11:12:43+03:00 Jyväskylän yliopisto kt-paivat2021@jyu.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/kasvatus/article/view/108003 Länsimaisen kasvatuksen aatehistoria ja filosofia yksissä kansissa 2021-05-12T11:13:10+03:00 Gaudeamus outi.kitti@gaudeamus.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/kasvatus/article/view/107968 Epikurolaisuus kohtuuden puolestapuhujana 2021-05-12T11:07:55+03:00 Jyrki Hilpelä JTMunter@outlook.com 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Jyrki Hilpelä https://journal.fi/kasvatus/article/view/107969 Kertovatko PISA-aineistot itseohjautuvasta oppimisesta? 2021-05-12T11:08:26+03:00 Antti Moilanen moilanen.antti.j@gmail.com 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Antti Moilanen https://journal.fi/kasvatus/article/view/107970 Oppilaat digitalisoituneen yhteiskunnan toimijoina 2021-05-12T11:08:51+03:00 Teemu Valtonen teemu.valtonen@uef.fi Henriikka Vartiainen henriikka.vartiainen@uef.fi Matti Tedre matti.tedre@uef.fi Tapani Toivonen tapani.toivonen@uef.fi Anna Kokko anna.kokko@uef.fi Juho Kahila juho.kahila@uef.fi Ilkka Jormanainen ilkka.jormanainen@uef.fi Satu Piispa-Hakala satu.piispa-hakala@uef.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Teemu Valtonen, Henriikka Vartiainen, Matti Tedre, Tapani Toivanen, Anna Kokko, Juho Kahila, Ilkka Jormanainen, Satu Piispa-Hakala https://journal.fi/kasvatus/article/view/107977 Suurten muutosten vuosi Kasvatuksessa 2021-05-12T11:11:46+03:00 Anna-Maija Tuuliainen kasvatus-toimitus@jyu.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Anna-Maija Tuuliainen https://journal.fi/kasvatus/article/view/107972 Vaikuttavaa viestintää verkoissa 2021-05-12T11:09:15+03:00 Virpi Vellonen virpi.vellonen@uef.fi Leena Holopainen leena.holopainen@uef.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Virpi Vellonen, Leena Holopainen https://journal.fi/kasvatus/article/view/107957 Oppivelvollisuus 100 vuotta 2021-05-12T11:06:27+03:00 Janne Varjo janne.varjo@helsinki.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Janne Varjo https://journal.fi/kasvatus/article/view/108001 Kirjoittajakutsu Tiedostava taidekasvatus -teemanumeroon 2021-05-12T11:12:10+03:00 Mirja Hiltunen mirja.hiltunen@ulapland.fi 2021-04-26T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 Mirja Hiltunen