Kasvatus https://journal.fi/kasvatus <p>Kasvatus-lehti on <a href="http://www.kasvatus.net/">Suomen kasvatustieteellisen seuran</a> julkaisema ja <a class="external-link" href="http://ktl.jyu.fi/etusivu">Koulutuksen tutkimuslaitoksen</a> kustantama tieteellinen aikakauskirja.</p> fi-FI kasvatus-toimitus@jyu.fi (Toimittaja) kasvatus-toimitus@jyu.fi (Lähettämisen, toimittamisen, arvioinnin tai aineiston julkaisemisen tukihenkilö) to, 13 kesä 2024 14:08:11 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Heidi Hyytinen, professori Itä-Suomen yliopistosta https://journal.fi/kasvatus/article/view/145983 Kasvatus, Heidi Hyytinen Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145983 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Kasvatustieteen päivät 2024 Turussa https://journal.fi/kasvatus/article/view/146046 Turun yliopisto Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/146046 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Kasvatus siirtyy APA7-viittaustyyliin https://journal.fi/kasvatus/article/view/146355 Kasvatus Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/146355 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Teemanumerokutsu 2026 https://journal.fi/kasvatus/article/view/145787 Kasvatus Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145787 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Kykyjensä epäilijät: Yliopisto-opiskelijoiden huijarisyndrooman yhteys luokkataustaan, sukupuoleen ja ikään https://journal.fi/kasvatus/article/view/145789 <p>Huijarisyndrooma viittaa ajattelutapaan, jossa yksilö kokee itsensä vähemmän päteväksi kuin hän todellisuudessa on. Huijareiksi itsensä kokevat suoriutuvat opinnoistaan ja työstään erinomaisesti saaden tunnustusta muilta, mutta uskovat silti onnistuneensa antamaan vain vaikutelman kyvykkyydestään. Tarkastelemme tässä artikkelissa suomalaisten yliopisto-opiskelijoiden huijarisyndroomaa: ovatko jotkut heistä muita alttiimpia kokemaan epävarmuutta omasta osaamisestaan, ja ovatko epävarmuuden kokemukset sekä huijarisyndroomaan viittaavat suhtautumistavat yhteydessä opiskelijoiden luokkataustaan, sukupuoleen ja ikään? Tutkimuskysymyksiin vastaamme vuonna 2022 kerätyn kyselyaineiston (n=4994) avulla. Tarkastelemme huijarisyndroomaa ilmiönä, joka liittyy koulutuspoliittisten ja yhteiskunnallisten vaatimusten sekä yksilön elämänkokemusten myötä muotoutuneen habituksen väliseen suhteeseen. Noin joka neljäs kyselyymme vastanneista koki voimakkaita huijarituntemuksia. Voimakkaimpia huijarituntemuksia kokivat muunsukupuoliset, naiset, vähävaraisista työväenluokkaisista perheistä lähtöisin olevat sekä nuorimmat opiskelijat. Vähiten huijarituntemuksia kokivat yli 40-vuotiaat aikuisopiskelijat ja kotitaustaltaan yläluokkaan itsensä identifioineet opiskelijat. Huijarisyndroomaa voidaan lievittää yksilökeskeisillä keinoilla. Varsinainen ongelma ei ole näillä poistettavissa, sillä huijarisyndrooma on enemmänkin looginen reaktio koulutuspoliittisiin vaatimuksiin kilpailua, vertailua ja suoritusten mittaamista korostavassa yhteiskunnassa.</p> Markku Vanttaja, Hanna Nori, Heikki Kinnari Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145789 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Opiskelupolut, toimintamahdollisuudet ja kouluttautumista tukevat resurssit oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kokevien korkeakouluopiskelijoiden kertomana https://journal.fi/kasvatus/article/view/145829 <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kokevien korkeakouluopiskelijoiden opiskelupolkuja, opiskelua hankaloittavia tekijöitä sekä opiskelua koskevia toiveita ja odotuksia. Tutkimuksessa kysytään myös, millaisia resursseja opiskelijoilla on käytössään opiskelun tukena. Tutkimuksen viitekehyksenä on toimintamahdollisuusajattelu, joka painottaa ihmisten mahdollisuuksia valita ja toteuttaa heille tärkeitä asioita. Tämä edellyttää toimintamahdollisuuksia, joiden muotoutumisessa erilaiset yksilölliset ja yhteiskunnalliset resurssit ovat tärkeitä. Tutkimuksen aineisto koostui ryhmähaastatteluista (n=3) ja yksilöhaastatteluista (n=3), joihin rekrytoitiin oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia kokevia korkeakouluopiskelijoita (n=13). Aineisto analysoitiin temaattisen analyysin avulla. Tutkimus tuo uutta tietoa korkeakouluopinnoissa vaikeuksia kokevista opiskelijoista, opiskelua hankaloittavista tekijöistä ja kouluttautumista tukevista resursseista. Tulokset havainnollistavat korkeakouluopiskelun merkityksellisyyttä opiskelijoiden näkökulmasta, mutta myös vaihtelevia resursseja sekä hankaluuksia avun hakemisessa ja saamisessa sekä korkeakouluopintoihin hakeutumisessa että niiden aikana. Tulosten perusteella on tarvetta kiinnittää vahvemmin huomiota koulutuspolitiikan rakenteisiin ja korkeakoulutuksen käytäntöihin tukea tarvitsevien opiskelijoiden huomioimiseksi.</p> Johanna Korkeamäki, Mirkka Vuorento Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145829 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Irtiottoja, navigointia, pärjäämisen pakkoa: Intersektionaalinen lähiluku rodullistamista kohtaavien nuorten reiteistä yliopistoon https://journal.fi/kasvatus/article/view/145980 <p>Artikkelissamme tarkastelemme arjessaan rodullistamista kohtaavien nuorten koulutuspolkuja yliopistoon ja kysymme, millaiset resurssit ja sosiaaliset suhteet ovat olleet heille merkityksellisiä yliopistoon johtaneilla koulutuspoluillaan. Aineistomme koostui 16 yliopisto-opiskelijan haastattelusta. Haastateltuja yhdisti opiskelu yliopistossa suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa sekä toistuvat kokemukset rodullistamisesta eli päätyminen jatkuvasti asemoiduiksi valkoisen suomalaisuuden ulkopuolelle. Rakensimme temaattisen analyysin pohjalta haastateltujen koulutuspoluista tyyppitarinoita, joita analysoimme intersektionaalisella otteella. Kaikki haastatellut olivat koulutukseen liittyvien haaveidensa toteuttamiseksi tehneet jonkinlaisen irtioton, mikä oli tarkoittanut esimerkiksi hakeutumista lukioon oman asuinalueen ulkopuolelle tai etäisyyden ylläpitoa niihin nuoriin, joiden seura olisi voimistanut heidän assosioimistaan ei-valkoisuuteen. Yliopistoon pääseminen näytti lisäksi vaativan yhtäältä keskiluokkaisina pidettyjen resurssien hankkimista, toisaalta rodullistettujen vähemmistöjen keskuudessa tunnistettua, jopa menestyksen pakoksi kääntyvää sinnikkyyttä. Tutkimuksemme haastaa käsitystä tasa-arvoisesta ja meritokraattisesta koulutusjärjestelmästä tehden näkyväksi niitä tapoja, joilla se edelleen huolimatta pyrinnöistä yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon tulee suosineeksi keskiluokkaista valkoista suomalaisuutta.</p> Anne-Mari Souto, Sirpa Lappalainen Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145980 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Korkeakouluopiskelijoiden etnisestä taustasta johtuvaan epäasialliseen kohteluun puuttuminen: Sivustakatsojien näkökulma https://journal.fi/kasvatus/article/view/137420 <p>Artikkeli tarkastelee etnisestä taustasta johtuvaa epäasiallista kohtelua Suomen korkeakouluissa sivustakatsojien näkökulmasta: kuinka yleistä on epäasialliseen kohteluun puuttuminen ja mitkä tekijät ovat siihen yhteydessä? Tutkimusaineistona oli Suomen korkeakoulujen ainejärjestöille lähetetty kysely (n=870). Etnisen taustan perusteella tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun puuttuminen sekä sen näkeminen, että muut sivustakatsojat puuttuvat epäasialliseen kohteluun, oli harvinaista Suomen korkeakouluissa. Etnisiin vähemmistöihin kuuluvat ilmoittivat puuttuvansa yleisemmin näkemäänsä epäasialliseen kohteluun kuin etniseen enemmistöön kuuluvat. Etnisen taustansa takia muiden opiskelijoiden, opettajien tai muun korkeakoulun henkilökunnan toimesta epäasiallisesti kohdelluksi tulleet reagoivat yleisemmin näkemäänsä epäasialliseen kohteluun kuin sellaiset, joita ei ollut kohdeltu epäsiallisesti. Lineaarisen regressioanalyysin perusteella neljä selittävää muuttujaa ennustivat etnisen taustan perusteella tapahtuvaan epäasialliseen kohteluun puuttumista. Parhaiten puuttumista ennusti sen näkeminen, että joku muu on joskus reagoinut epäasialliseen kohteluun. Lisäksi mitä enemmän kanssaopiskelijoita oli havaittu kohdeltavan epäasiallisesti, ystävien ja läheisten opiskelutovereiden asettamat odotukset epäasialliseen kohteluun puuttumisesta sekä vuorovaikutuksen määrä muiden kuin omaa etniseen ryhmään kuuluvien kanssa ennustivat sivullisten aktiivisuutta. Tutkimus antaa tietoa syrjinnästä ja rasismista sekä siihen liittyvästä sivustakatsojien toiminnasta korkeakouluissa, ja tuloksien perusteella on mahdollista rakentaa sivullisaktiivisuutta lisääviä toimintamalleja.</p> Tuomas Zacheus, Viivi Mäkinen, Minna Lyons Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/137420 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Julman optimistinen mallitarina kotimaisten yliopistojen kansainvälisessä hakijamarkkinoinnissa https://journal.fi/kasvatus/article/view/145790 <p>Tässä artikkelissa tarkastelen yliopistojen kansainvälisessä hakijamarkkinoinnissaan käyttämiä opiskelija- ja alumnitarinoita (42) tarinatalouden ja yliopistokoulutuksen kansainvälistymisen konteksteissa esimerkkikertomuksen ja mallitarinan käsitteitä hyödyntäen. Aineisto on kerätty viiden suomalaisen yliopiston verkkosivuilta sekä Facebook- ja Instagram-tileiltä. Kysyn, millaisia mallitarinoita opiskelusta ja elämästä Suomessa kertomuksissa rakentuu ja miten nämä mallitarinat suhteutuvat työllistettävyyden, niin kutsutun hyvän maahanmuuttajan ja opiskelija-asiakkaan uusliberaaleihin ihanteisiin. Kertomusten narratiivisen analyysin perusteella aineistossa rakentui mallitarina, jonka tarinamaailmassa ei ollut häiriötiloja ja jossa työllistyminen Suomeen näyttäytyy tarinan onnellisena loppuna. Yliopistot toisintavat hakijamarkkinoinnissaan uusliberalistisia yksilöihanteita ja tuottavat julman optimistista mielikuvaa suomalaisesta yhteiskunnasta tasa-arvoisena meritokratiana. Mallitarina myös toisintaa hyvän maahanmuuttajan ihannetta, vahvistaa mielikuvaa yliopistokoulutuksesta tuotteistettuna palveluna ja esittää rajatun kuvan suomalaiseen yhteiskuntaan osallistumisen tavoista. Tulokset lisäävät ymmärrystä yliopistojen hakijamarkkinoinnin eettisistä ulottuvuuksista, ja niillä on käytännön implikaatioita yliopistojen hakijamarkkinoinnin kehittämiselle.</p> Jarkko Immonen Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145790 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Epävarmuuksia työväenluokkataustaisten korkeakoulutettujen työllistymisen polulla https://journal.fi/kasvatus/article/view/145981 Nina Haltia, Ulpukka Isopahkala-Bouret Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145981 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Kurkistus yliopiston tutustumiskursseihin verkossa: Saatavuus ja saavutettavuus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145982 Vilhelmiina Harju, Jenni Krapu Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145982 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Toteutuuko korkeakoulutuksen tasa-arvo? https://journal.fi/kasvatus/article/view/145984 Nina Haltia, Hanna Nori, Anne-Mari Souto Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145984 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300 Kasvatus 2024 Vol 55 No 3 https://journal.fi/kasvatus/article/view/145986 Toimitus Copyright (c) 2024 Kasvatus https://journal.fi/kasvatus/article/view/145986 to, 13 kesä 2024 00:00:00 +0300