Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana

Lectio praecursoria

Kirjoittajat

  • Maarit Hosio Turun Yliopisto

Avainsanat:

välittäminen, läsnäolo, vuorovaikutus, kokemus, tapaustutkimus

Abstrakti

Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana, Turun Yliopistossa 3.12.2021.

KT, Maarit Hosion väitöskirjassa Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana (Hosio, 2021) määritellään koulussa ilmenevän välittämisen käsitettä ja selvitetään oppilaille syntyneitä välittämisen kokemuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan välittämisen käsitettä eettisenä, koulun arvoja ilmentävänä toimintana tarkastellen koulussa välittämistä kasvatuksen ja opetuksen näkökulmista. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella haastattelemalla 51 yhdeksäsluokkalaista koululaista. Aineiston hankintamenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua.  Tutkimushenkilöt toivat esiin sekä opetustilanteissa että henkilökohtaisessa vuorovaikutustilanteessa ilmeneviä välittämisen tilanteita. 

Välittävä kasvatus merkitsee tutkimustulosten mukaan opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta sekä kasvatuksellisissa että opetuksellisissa tilanteissa, luottamuksellista suhdetta opettajan ja oppilaan välillä sekä tasapuolista kohtelua ja hyvästä ilmapiiristä huolehtimista. Välittävä opetus määritellään tutkimuksessa oppilaan mielenkiintoa herättäväksi ja ylläpitäväksi tapahtumaksi, jossa oppilas saa ohjausta ja tukea. Välittävään opetukseen kuuluu myös arvostava palaute ja oikeudenmukainen arviointi.  

Osasto
Katsaukset

Julkaistu

2022-06-23

Viittaaminen

Hosio, M. (2022). Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden kokemana: Lectio praecursoria. Kasvatus & Aika, 16(2), 124–129. https://doi.org/10.33350/ka.115234