Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina

Kirjoittajat

  • Najat Oukarim-Soivio Helsingin yliopisto
  • Marko van den Berg Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Historian tekstitaidot, Historian opetussuunnitelma, Historian arviointi, Lukiolaisten historiantaidot

Abstrakti

Artikkeli perustuu vuonna 2017 useista lukioista kerättyyn, historian opiskeluun ja lähdekriittisten taitojen soveltamiseen liittyvään, aineistoon. Käytetyssä tutkimuslomakkeessa lukiolaisilta tiedusteltiin erilaisia, pääasiassa historian opiskeluun liittyviä, taustatietoja. Opiskelijoilta kysyttiin niin ikään, millaisia työtapoja historian tunneilla käytetään. Myös lukiolaisia opettavat opettajat vastasivat tunneilla käytettyjä työtapoja koskeviin kysymyksiin. Opiskelijoille annettiin tuottamistehtävä, jossa heidän piti annettujen lähteiden pohjalta esittää perusteltu arvio siitä, miksi Elvis Presley halusi tavata USA:n presidentti Nixonin vuonna 1970. Artikkelin tutkimuskysymykset liittyvät opiskelijoilta kysyttyjen taustatietojen ja historian tunneilla käytettyjen työtapojen sekä pisteytetyn avovastauksen välisten yhteyksien analysointiin. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin opiskelijoiden ja heidän opettajiensa arvioita historian tunneilla käytetyistä työtavoista. Tutkimus osoitti, että eri lukioryhmien suoriutumisessa tuottamistehtävästä oli merkittäviä eroja.  Tuottamistehtävän tuloksissa oli tilastollisesti melkein merkitseviä tai merkitseviä eroja opiskelijoiden sukupuolen ja kotikielen mukaan. Tutkimuksessa havaittiin myös, että lukiolaiset ja heidän opettajansa arvioivat historian tunneilla käytettyjä työtapoja eri tavoin.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2018-09-19

Viittaaminen

Oukarim-Soivio, N., & van den Berg, M. (2018). Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina. Kasvatus & Aika, 12(3), 33–48. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/75107