Kasvatus & Aika https://journal.fi/kasvatusjaaika <p><em>Kasvatus &amp; Aika</em> on vuodesta 2007 ilmestynyt <strong>kasvatuksen historiallis-yhteiskunnallinen julkaisu.</strong> Monitieteinen Open Access -julkaisu on vakiinnuttanut asemansa korkeatasoisena kasvatushistorian johtavana kotimaisena tiedejulkaisuna.<br><br>Lehteä julkaisee <a href="http://www.kasvhistseura.fi/">Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura</a>.<br>Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita, tieteellisiä katsauksia, ajankohtaispuheenvuoroja ja kirja-arvioita.&nbsp;<br><br>Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa.</p> fi-FI henri.pettersson@oulu.fi (Henri Pettersson) jenna.k.koskelainen@jyu.fi (Jenna Koskelainen) pe, 20 loka 2023 10:26:10 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Demokratia, kasvatus ja kesäpäivät https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/137684 <p class="paragraph" style="margin: 0cm; line-height: 115%; vertical-align: baseline;">Tässä raportissa muistellaan Kasvatuksen historian ja filosofian verkoston Helsingissä kesäkuussa 2023 järjestämiä kesäpäiviä. Tapahtuma oli luonteeltaan poikkeuksellinen, sillä järjestysvastuussa ollut DEMOPOL-tutkimusryhmä yhdisti perinteikkääseen tapahtumaan laajaa kansainvälistä huomiota saaneen demokratiakasvatusta käsittelevän konferenssin.</p> Hanna-Maija Huhtala, Tarna Kannisto, Veli-Mikko Kauppi, Jenna Koskelainen; Henri Pettersson Copyright (c) 2023 Kasvatus & Aika https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/137684 pe, 20 loka 2023 00:00:00 +0300 Kasvatuksen historian ja filosofian kaunis ystävyys? https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/137053 <p>Artikkeli dokumentoi Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivillä 2023 käydyn paneelikeskustelun puheenvuoroja. Ne kommentoivat niin kasvatuksen historian ja filosofian tutkimuksen ja opetuksen tilan, kuin niiden keskinäisen suhteen muutosta sekä muutoksen syitä. Keskustelijat pohtivat historiallisen ja filosofisen lähestymistavan merkitystä kasvatuksen tieteellisessä tutkimuksessa ja opetuksessa, mutta kysyvät myös perusteita niiden yhteenlittymiselle kasvatuksen historian ja filosofian tutkimusverkostoksi.</p> Elina Hakoniemi, Anja Heikkinen, Hanna-Maija Huhtala, Eenariina Hämäläinen, Aleksi Paavilainen, Hannu Simola Copyright (c) 2023 Kasvatus & Aika https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/137053 pe, 20 loka 2023 00:00:00 +0300 Katoava tekstien kirjo https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/138021 <p>Pääkirjoitus numeroon 3/2023.</p> Hanna-Maija Huhtala, Henri Pettersson Copyright (c) 2023 Kasvatus & Aika https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/138021 pe, 20 loka 2023 00:00:00 +0300 Erityisopettajan työ osa-aikaisessa erityisopetuksessa https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/128889 <p>Osa-aikainen erityisopetus on ollut koko suomalaisen perusopetuksen historian ajan tärkeässä asemassa oppilaiden koulunkäynnin tukea järjestettäessä. Oppilaiden määrän kasvun myötä erityisopettajien työn sisältö on muuttunut ja on nostettu esille huoli työnkuvan liiallisesta laajenemisesta. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme perusopetuksen osa-aikaisessa erityisopetuksessa työskentelevien erityisopettajien näkemyksiä työnkuvastaan sekä sen kehittämistarpeista. Tutkimukseen osallistui 249 erityisopettajaa. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella, jota jaettiin Facebookin erityisopettajaryhmissä joulukuussa 2022 ja tammikuussa 2023. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin ja siitä paikannettiin kolme työn sisältöä kuvaavaa kategoriaa: 1) opetuksen ja tuen antaminen oppilaille, 2) tuen toteuttaminen yhteistyössä: konsultaatio ja moniammatillinen yhteistyö ja 3) työn kehittäminen, seuranta ja suunnittelu. Lisäksi paikansimme kolme työn kehityskohdetta: 1) työtehtävien rajaaminen, 2) työn kehittäminen lainsäädännön kautta sekä 3) kuntoutuksellisen ja yksilöllisen työotteen painottaminen. Johtopäätöksenä toteamme, että laaja-alainen erityisopettaja tukee koulussa oppilaita ja myös luokan- ja aineenopettajia. Yhteistyöllä pystytään tukemaan oppilaita jo varhaisessa vaiheessa. Tuen joustava antaminen niin kollegoille kuin oppilaillekin edellyttää erityisopettajien mukaan muutoksia työnkuvan määrittelyyn. Erityisopettajat ovat avainasemassa edistämässä inklusiivisen koulun kehitystä.</p> Riikka Sirkko, Ninnu Kotilainen, Marjatta Takala Copyright (c) 2023 Kasvatus & Aika https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/128889 pe, 20 loka 2023 00:00:00 +0300 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulku kohti inkluusiota https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/121631 <p>Artikkelissa tarkastellaan kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtavien viranhaltijoiden käsityksiä inkluusiosta ja sitä, millaisia yhtäläisyyksiä ja eroja inkluusion toteuttamisessa on. Inkluusiolla tarkoitetaan jokaisen lapsen oikeutta osallistua varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuden toteutuminen on jäänyt monessa kunnassa saavuttamatta, ja inkluusioon suhtautuminen on ollut kovin ristiriitaista. Artikkelin aineisto on kerätty eri puolilta Suomea haastattelemalla johtavia varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen viranhaltijoita. Tutkimusmenetelmänä oli fenomenografia. Haastattelujen perusteella inkluusioon liitetyt merkitykset vaihtelivat ja osassa kuntia inkluusio jäi puheen tasolle. Inkluusion ymmärtäminen erityisopetusta laajempana, kaikkien lasten yhdenvertaisuutta kunnioittavana käsitteenä näyttäisi vielä edellyttävän aktiivisempaa toimeenpanoa.</p> Paula Laakso, Päivi Pihlaja, Heikki Silvennoinen Copyright (c) 2023 Kasvatus & Aika https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/121631 pe, 20 loka 2023 00:00:00 +0300 Ekososialisaatio ja ekoindividuaatio sivistysideaaleina https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/125835 <p>Tässä teoreettisessa artikkelissa arvioimme kriittisesti ekososialisaation ja ekoindividuaation käsitteitä sivistysideaalin kuvaajina. Selvitämme siis, miten käsitteet soveltuvat määrittämään kasvatustoiminnan päämääriä. Tätä tarkoitusta varten kuvaamme kasvatustieteen peruskäsitteitä, tulkitsemme ekososialisaation ja ekoindividuaation käsitteitä ja niiden taustalla olevaa käsitystä kasvatuksesta, arvioimme käsitteitä kriittisesti ja ehdotamme ratkaisuja niiden ongelmiin. Esitämme, että ekososialisaatio ja ekoindividuaatio ovat ongelmallisia käsitteitä sivistysteoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Ekososialisaatio ei ole sosialisaatiota, eikä ekoindividuaatio ole individuaatiota. Argumentoimme myös, että kasvatusteoria, johon ekososialisaation ja ekoindividuaation käsitteet nojaavat, ei sovellu normatiivisen sivistysideaalin muotoiluun. Ehdotamme, että ekososiaalisuus voisi olla käsite, johon ekososialisaation ja ekoindividuaation merkitykset voitaisiin liittää.</p> Antti Moilanen, Pentti Moilanen Copyright (c) 2023 Kasvatus & Aika https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/125835 pe, 20 loka 2023 00:00:00 +0300 Toimijuus lastentarhan tilallisissa murroksissa https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/131922 <p>Lectio praecursoria kasvatustieteen väitöskirjaan Tila, lapsi ja toimijuus. Lastentarha- ja päiväkotiarjen murrokset ja jatkuvuudet muistitietoaineistoissa, Helsingin yliopistossa 17.9.2021.</p> Taina Sillanpää Copyright (c) 2023 Kasvatus & Aika https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/131922 pe, 20 loka 2023 00:00:00 +0300