Avoin kirjoittajakutsu: Kaupungit, rauha ja politiikka

2022-05-25

Avoin kirjoittajakutsu Kosmopolis-lehden teemanumeroon

Kaupungistuminen muodostaa yhden aikakautemme suurista megatrendeistä, minkä vuoksi kaupunkien rooliin ja merkitykseen myös maailmanpolitiikassa onkin alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Kaupunkeihin sijoittuvaa ja kaupunkeja sekä kaupunkitilaa painottavaa tutkimusta on syntynyt myös rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä kansainvälisen politiikan alalle perinteisemmän valtiokeskeisen tarkastelun rinnalle. Kaupunkien merkitys maailmanpolitiikassa sekä konfliktien ja rauhan paikkoina korostunee tulevaisuudessa nykyistäkin enemmän.

Koronapandemia on nostanut esiin kaupungistumisen sekä kestävyyden yhtymäkohdat kaupungistuvissa yhteiskunnissa. Kaupunkirakenteella, -suunnittelulla ja kaupunkien suurella asukastiheydellä on ollut merkittävä vaikutus kaupungistuvien yhteiskuntien pandemiakestävyyteen. Kysymys pandemiankestävästä kaupungista on ajankohtainen. Yhtä päivänpolttava kysymys on kaupunkien merkitys sodankäynnissä sekä kaupunkisodan erityispiirteet, jotka viimeistään Ukrainan sota on nostanut laajaan tietoisuuteen. Kaupunkien keskustoissa ja asuinalueilla käytävät taistelut ja infrastruktuurin tuhoaminen heijastuvat suoraan siviilien elämään. Samalla kaupunkien tuhoaminen iskee kipeästi talouteen ja aiheuttaa laajoja muuttoliikkeitä, kun ihmiset joutuvat jättämään kotinsa.

Lisäksi kaupungeissa ja kaupunkien politiikassa on kyse tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta. Suurin osa megalopoleista sijaitsee globaalissa etelässä, ja eriarvoistumisen, arjen rauhan ja kaupunkitilan turvallisuuskysymykset osoittavat niiden keskeisen roolin maailmanpolitiikan, rauhan ja konfliktien näyttämöinä. Kaupunkien rooli ilmastopolitiikassa on keskeinen, ja on selvää, että ilmastonmuutos tulee muuttamaan kaupunkeja ja vaikuttamaan merkittävällä tavalla kaupunkilaisten jokapäiväiseen elämään.

Meitä kiinnostavat yhtäältä empiiriset tutkimukset kaupungeista rauhan, erilaisten konfliktien, sodan ja politiikan näyttämöinä ja kohteina. Toisaalta toivomme käsitteellisiä ja menetelmällisiä avauksia kaupunkikontekstien merkityksestä rauhan-, konfliktin- ja maailmanpolitiikan tutkimukselle. Kun tarkastelun painopistettä siirretään valtiotasolta kaupunkeihin, on myös mahdollista kysyä, muuttuuko ymmärryksemme rauhan ja konfliktien muodoista sekä niiden dynamiikoista? Millaisia uusia avauksia maailmanpolitiikan tutkimukseen kaupunkeihin kiinnittyvä tarkastelu voi tuottaa? Lisäksi on tärkeää tarkastella, millaista mahdollisesti valtiollisen ja ylikansallisen tarkastelun sivuuttamia toivon ja muutoksen elementtejä kaupunkien näkeminen maailmanpoliittisina toimijoina sekä rauhan paikkoina ja ylläpitäjinä mahdollisesti avaa. Entä millaisia poliittisia ja sosiaalisia haasteita kaupungistuminen asettaa yhteiskunnille?

Kosmopolis-lehden Kaupungit, rauha ja politiikka -teemanumero kutsuu eri tieteenaloista ja teoriaperinteistä kaupunkeja tarkastelevia tutkijat pohtimaan edellä mainittuja kysymyksiä ja tuomaan tutkimustuloksiaan esiin. Tarjotut tekstit voivat lähestyä kysymyksiä eri tieteenalojen ja teoriakeskustelujen näkökulmista sekä sijoittua kaikenlaisiin kaupunkikonteksteihin. Toivotamme tervetulleiksi myös luovat avaukset. Artikkeleiden ohella tarjota voi katsaustekstejä, yhteiskunnallisia tai tutkimuksellisia keskustelunavauksia sekä kirja-arvioita.

Artikkeleiden, katsausten, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden aihepiirit voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Kaupunkien rooli ja asema maailmanpolitiikassa
  • Turvallisuus, erilaiset konfliktit ja rauha kaupungeissa
  • Kaupungit, kaupunkitila ja sukupuoli
  • Sodan ja kaupunkien suhde, sota kaupungeissa
  • Kaupungit ja kestävä kehitys
  • Kaupungit ilmastopoliittisina ja taloudellisina toimijoina
  • Arjen rauha ja sovittelu kaupunkiympäristöissä
  • Kaupungit, eriarvoistuminen ja yhteiskunnallinen jakautuminen
  • Kaupungit ja ylirajainen muuttoliike

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 250 sanan mittainen abstrakti 15.8.2022 mennessä Kosmopolis-lehden vastaavalle päätoimittajalle (eeva.puumala@tuni.fi). Saatekirjeessä tulee ilmoittaa kirjoittajan/kirjoittajien yhteystiedot sekä tieto tekstityypistä. Kosmopoliksessa julkaistaan vertaisarvioitavaksi tarkoitettuja artikkeleita (enintään 55000 merkkiä välilyönteineen ml. abstrakti, avainsanat ja lähdeluettelo), lyhyempiä katsausartikkeleita (enintään 35000 merkkiä), keskustelua-tekstejä (enintään 20000 merkkiä) ja kirja-arvioita (enintään 12000 merkkiä).

Kosmopolis-lehden päätoimittajat Eeva Puumala, Leena Vastapuu sekä Anitta Kynsilehto valitsevat yhdessä ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit sekä katsaukset käyvät läpi ulkopuolisen vertaisarvioinnin (referee-menettely), ja päätoimittajatiimi arvioi puheenvuorot ja kirja-arvostelut. Vastaava päätoimittaja lähettää kirjoittajille palautteen abstraktin sopivuudesta teemanumeroon 22.8.2022 mennessä.

Kosmopolis-lehden kirjoittajaohjeiden (https://rauhantutkimus.fi/kosmopolis/ohjeita-kirjoittajille/) mukaisesti laaditut teemanumeroon valitut valmiit käsikirjoitukset pyydetään jättämään journal.fi-järjestelmään (https://journal.fi/kosmopolis/about/submissions) viimeistään 31.1.2023 mennessä.

Lisätietoja antaa Kosmopolis-lehden vastaava päätoimittaja Eeva Puumala (eeva.puumala@tuni.fi).