https://journal.fi/koulujamenneisyys/issue/feed Koulu ja menneisyys 2022-12-12T22:31:42+02:00 Arto Nevala arto.nevala@uef.fi Open Journal Systems https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/116083 Valistuksen auringon alle 2022-06-01T09:57:00+03:00 Alina Kuusisto <p>Artikkelissa analysoidaan nykyisen Pohjois-Karjalan maakunnan alueella 1800-luvun viimeisinä vuosikymmeninä käytyä oppikoulujen perustamiseen, laajentamiseen ja valtiollistamiseen liittynyttä julkista keskustelua. Keskustelu sijoittui ajankohtaan, jolloin suomenkielinen oppikoulujärjestelmä syntyi ja vähitellen laajeni eri puolille maata. Koulutusjärjestelmän kehittäminen liittyi kiinteästi suomalaisuusliikkeen tavoitteisiin ja kansallisvaltion rakentamiseen, mutta varsinainen aloitteellisuus ja toiminta yksittäisten oppikoulujen puolesta tapahtui alue- ja paikallistasolla. Pohjois-Karjalan ensimmäinen ja Suomen toinen suomenkielinen oppikoulu perustettiin Joensuuhun 1865. Artikkeli tarkastelee sitä, millaisena alueen ja valtion suhde näyttäytyy oppikoulukeskustelussa ja miten ajan keskeiset poliittiset käsitteet, kuten kansa, sivistys ja valtio, aineistossa ilmenevät. Lähteenä ovat pohjoiskarjalaisten toimijoiden sanomalehdistössä julkaistut kirjoitukset ja valtiopäivillä pitämät puheenvuorot, joita tulkitaan alueen- ja valtionrakentamisen konteksteissa. Artikkeli osoittaa, että koulutuspolitiikalla oli 1800-luvun jälkipuolella keskeinen merkitys alueellisen itseymmärryksen ja poliittisen tilan muodostumisessa. Tutkimusaluetta sidottiin sivistyksen kautta valtioon ja kansakuntaan etenkin 1870-luvun lopulta lähtien, mutta samalla korostettiin valtion vastuuta koulutusmahdollisuuksien alueellisesti tasapuolisessa kehittämisessä.</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/119798 "Nyt olen häneen niin, niin ihastunut" 2022-09-12T12:46:57+03:00 Matti Koivu Mikko Puustinen <p>Tässä artikkelissa tarkastellaan samansukupuolista ihastusta aikana, jolloin homoseksuaalisten tunteiden lääketieteellinen ja juridinen määrittely oli vasta muotoutumassa. Hämeenlinnalainen Linda Rantanen (s. 1871) on ihastunut voimistelun ja käsityön opettaja Fanny Stenrothiin, eikä tiedä, mitä hänen pitäisi tehdä tai ajatella. Monipuolisen lähdeaineiston keskiössä on Lindan päiväkirja. Tapaus avaa ikkunan aihepiiriin, jota on käsitelty suomalaisessa historiankirjoituksessa vain vähän. Artikkelissa selvitetään, miten Linda Rantanen jäsensi omaa ihastustaan Fanny Stenrothiin, ja millaisia sosiaalisia ulottuvuuksia tämä ihastus sai 1880-luvun kouluympäristössä. Lisäksi tarkastelemme lyhyesti Lindan ja Fannyn tapauksen pedagogisia mahdollisuuksia.</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125353 Pääkirjoitus 2022-12-12T14:55:31+02:00 Arto Nevala <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125351 Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran toimintakertomus 2021 2022-12-12T14:44:59+02:00 <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125344 Demokratiakasvatuksen utopiat, toiveet ja lupaukset kohtaavat koulumaailman peruskallion 2022-12-12T14:09:15+02:00 Sari Tillonen <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125346 Lasten kaverisuhteiden jäljillä 2022-12-12T14:15:18+02:00 Hannu Itkonen <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125348 Oppikoululaisten rikokset ja rangaistukset 2022-12-12T14:21:49+02:00 Mervi Kaarninen <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125349 Onnistunut kasvatushistorian kokonaisesitys 2022-12-12T14:30:55+02:00 Lauri Kemppinen <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125350 Narratiivinen lähestymistapa kansalliseen muistiin ja muistikonflikteihin 2022-12-12T14:37:32+02:00 Aleksi Marti <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125342 Väitöskirjapolkuni: kohtalona aikuiskasvatus 2022-12-12T13:53:16+02:00 Ahonen Kirsi <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125343 Emeritusprofessori on huolissaan segregaatiosta ja pitkäjänteisyyden puutteesta, mutta uskoo silti koulutukseen - haastattelussa Risto Rinne 2022-12-12T14:00:15+02:00 Arto Nevala <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125352 Kirjoittajat 2022-12-12T14:51:20+02:00 <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125333 Rinnakkaisopetussuunnitelmasta yhteisöllisyyttä, osaamisen tunnistamista ja käytännön kokemusta yliopisto-opintojen ohessa 2022-12-12T12:54:56+02:00 Virtanen Anne Penttinen Leena <p>Tässä artikkelissa kuvataan suomalaiselle koulutusjärjestelmälle vieraampaa toimintamuotoa, rinnakkaisopintosuunnitelmatoimintaa (extra-curricular activities). Toimintaa pilotoitiin Jyväskylän yliopistossa, jossa sen toteutusta seurattiin tutkimuksen avulla viisi vuotta. Kansainvälisten rinnakkaisopintosuunnitelmamallien mukaisesti suomalainen kokeilu perustui vapaaehtoistyön tekemiseen, mutta siihen kytkettiin mukaan ryhmäohjaus, joka tuki opiskelijan työskentelyä vapaaehtoistyöpaikassa ja auttoi opiskelijaa tunnistamaan kokeilun aikana kehittyvää osaamistaan. Pitkittäistutkimuksen aineisto kerättiin sekä haastatteluina että kyselylomakkeilla. Tulokset osoittavat, että rinnakkaisopintosuunnitelmakokeilu oli osallistujille merkityksellinen opiskelu- ja oppimiskokemus. Aluksi vapaaehtoistyö oli opiskelijoille harjoittelujen kaltainen opiskelu- ja oppimiskokemus. Pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna kokeiluun kytketty vertaisryhmätoiminta virallisine tavoitteineen ja yhteisöllisine toimintamuotoineen nousi keskeiseen asemaan. Se tuki opiskelijan kehittymistä yksilöllisesti ja auttoi häntä tunnistamaan omaa osaamistaan. Toisaalta vertaisryhmätoiminnan merkitys etenkin yhteisöllisyyden kokemusten tarjoajana oli opiskelijoille tärkeä, ja näiden yhteisöllisyyden kokemusten merkitys opiskelijoille vain vahvistui ajan mittaan. Nämä vahvat yhteisöllisyyden kokemukset johdattavatkin keskustelemaan yksinäisyyden ja yhteisöllisyyden kokemuksista nykyisissä yliopisto-opinnoissa.</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125336 Ainereaali ja historian ja yhteiskuntaopin ylioppilaskirjoittajat 2022-12-12T13:07:18+02:00 Sari Tillonen <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125338 J.A. Hollon sivistyskasvatusajattelu on yhä ajankohtaista 2022-12-12T13:16:47+02:00 Matti Taneli <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125339 Kasvatuksen historian ENSYklopedia: alan kirjallisuusluetteloista ja linkkisivustosta monipuoliseksi julkaisualustaksi 2022-12-12T13:32:37+02:00 Juhani Tähtinen Mika Perälä Matti Taneli <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/125341 Vaikeita ja kiistanalaisia aiheita tutkimassa 2022-12-12T13:41:56+02:00 Janne Säntti Mikko Puustinen <p>-</p> 2022-12-12T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Koulu ja menneisyys