https://journal.fi/kulutustutkimus/issue/feed Kulutustutkimus.Nyt 2023-01-11T17:24:47+02:00 Hanna Leipämaa-Leskinen ja Elina Närvänen hanna.leipamaa-leskinen@uwasa.fi Open Journal Systems <p>Kulutustutkimus.Nyt on Kulutustutkimuksen seura ry:n julkaisema kulutustutkimukseen keskittyvä monitieteellinen lehti.</p> https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/122749 Kestävä kulutus on yhteinen asia 2022-11-01T09:59:03+02:00 Mari Niva <p>Tämä esitys tarkastelee kestävyyttä ja kestävyysmurrosta kuluttaja- ja kulutustutkimuksen näkökulmasta. Taustoitan teemaa tarkastelemalla lyhyesti kulutuksen kasvua ja kulutusyhteiskuntaa, minkä jälkeen esittelen erilaisia lähestymistapoja kulutukseen ja paikannan oman tutkimukseni tähän kokonaisuuteen. Pohdin, miksi ja millaisia muutoksia kestävyysmurros edellyttää kulutuksen tavoissa sekä sitä, miten kestävää kulutusta voidaan ymmärtää arjen käytäntöjen näkökulmasta. Lopuksi nostan esiin ruoan kulutuksen esimerkkinä siitä, millaisia jähmeyksiä kestävyysmurrokseen liittyy.</p> 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Mari Niva https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/111714 Ruumiillinen kokemus ja kuluttaminen: Grounded Theory muotoilun kuluttamisen tutkimuksessa 2022-02-21T15:58:06+02:00 Piia Rytilahti Kaarina Määttä <p><strong>Tiivistelmä </strong></p> <p>Tässä tutkimuksessa kuvataan Grounded Theory (GT) menetelmän tai lähestymistavan <br />soveltuvuutta muotoilun kuluttamisen tutkimukseen. Artikkeli tarkastelee klassisen <br />glaserilaisen GT-lähestymistavan yleispiirteitä ja periaatteita erään muotoilun kuluttamisen <br />käyttäytymistä tarkastelevan tutkimuksen tuottaman teorian näkökulmasta. Tuotettu teoria tukee muotoilun tutkimusparadigman kehittymistä ja osoittaa tutkimusaukon <br />kulutustutkimuksen ja muotoilun tutkimuksen välisessä monitieteisessä tutkimuskentässä.<br />Menetelmän edellyttämä empiirinen aineisto on pilkottu osiin ja koodattu avoimen, <br />selektiivisen ja teoreettisen koodauksen (teoreettisen mallinnuksen) vaiheiden mukaisesti <br />ydinkategoriaksi ja käsitteellisiksi alakategorioiksi. Muotoilun kuluttamista selittävä teoria <br />kannustaa tarkastelemaan tuotteiden ja palvelujen kulutusta ruumiillisina käyttökokemuksina ja prosesseina. Muotoilun kuluttamisen tutkimuksessa inhimillistä käyttäytymistä ja toimintaa selittävät teoriat ovat erittäin tarpeellisia ja mitä ajankohtaisempia. GT-menetelmän käyttö muotoilun kuluttamisen tutkimuksessa tuo käyttäytymisen tarkasteluun muotoilun tutkimukselle luontaisen prosessiorientoituneen luonteen, joka korostaa refleksiivistä, erehdyksen ja ymmärryksen kautta tapahtuvaa ja siten itseään korjaavaa toiminnan luonnetta, joka voisi olla hyödyllinen esimerkiksi maailmanlaajuisissa tavoitteissa kohti kestävämpää kuluttamista. Artikkeli pyrkii osoittamaan, kuinka GT-menetelmää soveltaen voidaan edistää muotoilun tutkimusta, erityisesti muotoilutuotteiden ja muotoilun kuluttamisen tutkimusta ilmiötasolla ja teorian tuottamisessa.<br />Avainsanat: Grounded Theory, tutkimusmenetelmät, muotoilu, muotoilun tutkimus, <br />muotoilun kuluttaminen, ruumiillinen kokemus</p> 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Piia Rytilahti, Kaarina Määttä https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/125337 Kuluttajan ja vaatteen jaettu toimijuus tanssina kestävyyteen 2022-12-13T14:02:25+02:00 Henna Kettunen Anna Kouhia Minna Autio <p>Kuluttajien kestäviä asenteita ja ajattelutapoja vaatteiden hankinnan ja käytön osalta on tutkittu, mutta se, miten vaate materiaalina toimii yhdessä kuluttajan kanssa kestävästi, on saanut vähäisempää huomiota. Tarkastelemme kuluttajien ja vaatteiden yhteistoimijuutta uusmaterialismin viitekehyksessä analysoiden vaatekaapin sisällöstä kertovia kirjoituksia, joissa kuluttajat ovat pohtineet vaatesuhdettaan. Tätä kuluttajan ja vaatteen vastavuoroista toimintaa tutkitaan ”toimijuuden tanssina”, jossa analysoidaan kehollisia ja affektiivisia vuorovaikutteisia kohtaamisia. Tutkimus osoittaa, että ”tanssin” osapuolet määrittävät toistensa toimijuutta ja voivat muuttua arvaamattomasti. Tanssin vaiheet, aina tanssiinkutsusta sen päättymiseen, ilmentävät vaatekulutuksen monimuotoisuutta ja ajallista kiertokulkua vaatteiden hankkimisesta niiden hävittämiseen, mikä tuo esiin kestävyyden kannalta kriittisiä hetkiä arjessa. Kosketus vaatteeseen, vuorovaikutuksen herättämät tunteet sekä käyttötilanteet muovaavat vuorovaikutuksen muotoja, jolloin esimerkiksi kiintymys vaatteeseen lisääntyy tai vaate hylätään sen kuluessa tai rikkoutuessa. Tanssin taukopaikat, kuten ”passiivivarastoon” unohtuneet vaatteet, tulisi nostaa kestävän vaatekulutuksen edistämisessä lähempään tarkasteluun.</p> 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Henna Kettunen, Anna Kouhia, Minna Autio https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/120843 Lektio: Kimble-lautapelin kestävä tuotesuhde – Kulttuurituotteiden uustuotantoprosessit 2022-08-11T15:26:46+03:00 Lilli Sihvonen 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Lilli Sihvonen https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/121523 Lektio: Sosiokulttuurinen näkökulma sosiaaliseen markkinointiin: Ruokahävikkiä vähentämässä 2022-09-01T16:59:56+03:00 Ulla-Maija Sutinen 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Ulla-Maija Sutinen https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/120803 Lektio: Perusopetuksen kestävän ruokakasvatuksen rooli ruokahävikkikäyttäytymisen muutoksessa – tarkastelussa oppikirjojen pedagoginen potentiaali 2022-08-10T09:52:51+03:00 Milja Pollari 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Milja Pollari https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/122741 Sarantola-Weiss, Minna (2022): Me halusimme kaiken. 1980-luvun historiaa. Siltala. 316 s. 2022-10-31T20:24:57+02:00 Visa Heinonen Mika Pantzar 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Visa Heinonen, Mika Pantzar https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/125761 Pääkirjotus: Vaatteiden tanssia ja muotoilun kulutuksen tutkimusta 2022-12-27T16:25:37+02:00 Outi Uusitalo <p>Ei abstraktia</p> 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Outi Uusitalo https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/125957 English abstracts 2023-01-11T17:01:43+02:00 Toimitus <p>&nbsp; &nbsp;</p> 2023-01-11T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2023 Toimitus