https://journal.fi/kulutustutkimus/issue/feed Kulutustutkimus.Nyt 2020-01-27T17:23:30+02:00 Outi Uusitalo outi.uusitalo@jyu.fi Open Journal Systems https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/89070 Pääkirjoitus: Kuluttaja yksilönä ja osana yhteisöjä 2020-01-26T12:00:28+02:00 Eliisa Kylkilahti eliisa.kylkilahti@helsinki.fi Jenniina Sihvonen jenniina.sihvonen@helsinki.fi Outi Uusitalo outi.uusitalo@jyu.fi <p>-</p> 2020-01-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84702 Kokeilemalla kestäviin energiakäytäntöihin - yksin vai yhdessä? 2020-01-26T12:00:29+02:00 Kaisa Matschoss kaisa.matschoss@helsinki.fi Tuija Kajoskoski tuija.kajoskoski@helsinki.fi Senja Laakso senja.laakso@helsinki.fi Eeva-Lotta Apajalahti eeva-lotta.apajalahti@helsinki.fi Eva Heiskanen eva.heiskanen@helsinki.fi Virve Luomaniemi virve.luomaniemi@helsinki.fi <p>Tässä artikkelissa tarkastelemme kestävän kulutuksen kokeilua, jossa kotitaloudet kokeilivat keinoja vähentää energiankulutusta kahdessa arkisessa käytännössä, lämmityksessä ja pyykinpesussa. Kokeilu perustui tutkimusasetelmaan, jossa vertailtiin kotitalouksien mahdollisuuksia muuttaa käytäntöjään joko yksinään tai osana kotitalouksista muodostettua yhteisöä, koska yhteisön tuen merkitystä on painotettu kirjallisuudessa. Kokeilu toteutettiin samanaikaisesti kahdeksassa eri maassa syksyllä 2018. Tässä artikkelissa analysoimme sitä, eroaako yhteisöllinen living lab käytäntöjen tai energian kulutuksen muutosten osalta yksilöllisestä living labista, ja minkälaisia eroja yhteisöllisen ja yksilöllisen living labin välillä on havaittavissa. Tutkimuksemme perustuu laajaan seitsemän osallistujamaan määrällisen aineiston ja Suomessa kokeiluun osallistuneiden haastatteluaineiston analyysiin. Tutkimuksemme osoittaa, että yhteisöllinen ja yksilöllinen living lab voivat tuottaa erilaisia tuloksia. Syyt liittyvät yhteisöstä saatavaan vertaistukeen, sosiaaliseen oppimiseen ja mahdollisuuteen haastaa sosiaalisia normeja.</p> <p>English abstract</p> <p><strong>Experimenting with sustainable energy practices – individually or collectively?</strong></p> <p>In this article, we examine a sustainable consumption experiment where households experimented with ways to reduce energy consumption in two everyday practices, indoor heating and washing laundry. The importance of community support in changing consumption has been emphasized in the literature, and thus the research design of the experiment was designed to compare the ability of households to change their practices either individually or as part of a community of households. The experiment was conducted simultaneously in eight European countries in the fall of 2018. In this article, we analyse whether a community approach to the experiment differs from an individual experiment in terms of changes in energy consumption or in practices, and how participants experienced their participation as a part of a community when trying to change the practices. On the study of possibilities of changing consumption patterns, our research combines extensive quantitative data from seven European countries and qualitative data from the Finnish experiment. Our research shows that community and individual experiments can produce different results. The reasons are related to community peer support, social learning and the ability to challenge social norms in a group.</p> 2020-01-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84304 Perheen kanssa teatterissa. Lapsuudenperheen ylläpitäminen yhteisellä teatterin kulutuksella 2020-01-26T12:00:29+02:00 Jani Varpa jani.varpa@helsinki.fi <p>Tarkastelen tässä artikkelissa teatterissa käymistä vanhempien ja heidän aikuisten lastensa yhteisenä ajanvietteenä. Ydinperheen rooli on nyky-yhteiskunnassa entistä keskeisempi, mikä näkyy myös julkisilla paikoilla tapahtuvassa perheen yhteisessä kulutuksessa. Tällaisen yhteisen kulutuksen voidaan nähdä ylläpitävän perhettä myös silloin, kun perheenjäsenet ovat jo siirtyneet asumaan eri kodeissa. Artikkelissa tarkastellaan teatterissa käyntiä vapaa-ajan viettona ja kulutuksen muotona laadullisin menetelmin. Erityisesti keskityn perheen elämänvaiheeseen, jossa perheen lapset ovat jo muuttaneet kotoaan, mutta jossa lapsuudenperhettä pidetään yllä yhteisellä vapaa-ajan kulutuksella. Tulokset kertovat sekä perheen uusintamisesta yhteisen teatterissa käymisen avulla että perheen merkityksestä teatterissa käymisen käytännöissä. Sidos lapsuudenperheeseen ilmenee siinä, että aikuistuttuaankin jotkut haluavat mieluummin käydä teatterissa omien vanhempiensa ja sisarustensa kuin nykyisen perheensä kanssa. Tutkimuksen perusteella äidin rooli on keskeinen niin teatterissa käymisen aloitteentekijänä kuin koko perheen ylläpitäjänäkin.</p> <p>English abstract</p> <p><strong>Going to theatre with family. Reproduction of childhood family by consuming theatre together</strong></p> <p>This article examines how parents and their adult children spend time going to theatre together. The role of the nuclear family is more and more central, which can be seen in family related consumption in public spaces. This kind of consumption supports family identity, especially when family members do not live together. This article examines consumption of theatre as a part of leisure activities using qualitative research methods. The focus is on the phase, in which children have already left their childhood home, but in which the family identity is still kept alive by shared consumption. The results show that family is an important reason for going to theatre in the first place, but also that by going to theatre together, families may strengthen their shared identity. The importance of the childhood family can be seen especially, when some theatre goers prefer their childhood family’s company to their present family. According to this research, the mothers’ role is vital in both initiating theatre visits and creating the shared family identity. &nbsp;</p> 2020-01-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84415 Kuluttajan psykologinen voimaantuminen 2020-01-27T17:23:30+02:00 Samuel Piha samuel.piha@uva.fi <p>Psykologinen voimaantuminen on jäänyt melko vähälle huomiolle kuluttajan voimaantumista käsittelevässä kirjallisuudessa. Tämän käsitteellisen artikkelin tarkoituksena on tarkastella kuluttajan psykologisen voimaantumisen suhteutumista voimaantumistutkimuksen kokonaiskenttään ja muodostaa tätä suhdetta kuvaava dynaaminen viitekehys. Artikkelissa analysoidaan aluksi kuluttajan voimaantumista kolmen tarkastelutason – yksilöllisen, sosiaalisen ja institutionaalisen – kautta. Analyysin pohjalta laaditaan Senecan filosofiaan perustuva synteettinen viitekehys, joka korostaa tarkastelutasojen keskinäistä vuorovaikutusta ja psykologista voimaantumista tasoja ylittävänä dynaamisena käsitteenä. Työ on käsitteellisesti kytkeytynyt kuluttajan voimaantumisesta käytävään tieteelliseen keskusteluun, ja asiasisällöllisesti artikkeli täydentää kuluttajan hyvinvointiin tähtäävää kuluttajapsykologista kirjallisuutta.</p> <p>English abstract</p> <p><strong>Consumer psychological empowerment</strong></p> <p>The literature of psychological aspects of consumer empowerment is scarce. This conceptual article aims to posit <em>consumer psychological empowerment </em>into the research field of consumer empowerment and proposes a dynamic framework illustrating this position. The article will first analyse consumer empowerment through three distinct levels: individual, social and institutional. It then suggests a synthetic framework based on Seneca’s philosophy which intends to capture the dynamic, intermediating role of psychological empowerment between the three levels of analysis. Paying attention to psychological empowerment in the consumer domain, the article contributes to the literature of consumer psychology that focuses on advancing consumer well-being.</p> 2020-01-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/89067 Lectio praecursoria: Managing Circular Business Models 2020-01-26T12:00:30+02:00 Erwan Mouazan erwan.mouazan@uva.fi 2020-01-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84036 Kirja-arvio 2020-01-26T12:00:30+02:00 Visa Heinonen visa.heinonen@helsinki.fi 2020-01-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2020 Kulutustutkimus.Nyt