Kulutustutkimus.Nyt https://journal.fi/kulutustutkimus <p>Kulutustutkimus.Nyt on Kulutustutkimuksen seura ry:n julkaisema kulutustutkimukseen keskittyvä monitieteellinen lehti.</p> fi-FI <p>Julkaistujen artikkeleiden metadatan käyttölisenssi on Creative <br />Commons CC0 1.0 Universal (CC0 1.0).</p> hanna.leipamaa-leskinen@uwasa.fi (Hanna Leipämaa-Leskinen ja Elina Närvänen) elina.narvanen@tuni.fi (Elina Närvänen) ti, 18 kesä 2024 15:35:38 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 English abstracts https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/146497 <p><strong>Towards consumer behavior that prevents biodiversity loss - How do risk perception and perceived consumer effectiveness promote consumer action?</strong></p> <p>Biodiversity loss is a serious threat not only to the functioning of ecosystems but also to human well-being. Unsustainable lifestyles and consumption accelerate biodiversity loss. Consumers can influence the prevention of nature loss through their consumption choices as well as environmental citizenship and activism. However, relatively little research exists on consumer behavior that aims at preventing biodiversity loss and the factors that explain it. This behavior differs from other pro-environmental behaviors such as climate action, because food choices are central to preventing biodiversity loss. This study investigates how consumer's perception of risk and perceived consumer effectiveness affect consumption behavior that favors biodiversity. The empirical research is based on survey data collected in 2022 (N=1000). The respondents are Finns aged 18-75. The data was analyzed using structural equation modeling (AMOS 28). The results show that risk perception predicts different forms of biodiversity-friendly consumer behavior, i.e. environmental citizenship and activism, sustainable consumption practices and food choice. However, the connection is not direct, but it is completely mediated by perceived consumer effectiveness. Based on the results, we suggest that consumers' perception of the effectiveness of their own actions in preventing biodiversity loss should be supported, for example, through communication and education.</p> <p><strong>Households engaging in the development of a new waste sorting product: Motivation to participate and consumption values related to the product</strong></p> <p>Biodiversity loss is a serious threat not only to the functioning of ecosystems but also to human well-being. Unsustainable lifestyles and consumption accelerate biodiversity loss. Consumers can influence the prevention of nature loss through their consumption choices as well as environmental citizenship and activism. However, relatively little research exists on consumer behavior that aims at preventing biodiversity loss and the factors that explain it. This behavior differs from other pro-environmental behaviors such as climate action, because food choices are central to preventing biodiversity loss. This study investigates how consumer's perception of risk and perceived consumer effectiveness affect consumption behavior that favors biodiversity. The empirical research is based on survey data collected in 2022 (N=1000). The respondents are Finns aged 18-75. The data was analyzed using structural equation modeling (AMOS 28). The results show that risk perception predicts different forms of biodiversity-friendly consumer behavior, i.e. environmental citizenship and activism, sustainable consumption practices and food choice. However, the connection is not direct, but it is completely mediated by perceived consumer effectiveness. Based on the results, we suggest that consumers' perception of the effectiveness of their own actions in preventing biodiversity loss should be supported, for example, through communication and education.</p> Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/146497 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300 Kohti luontoa huomioivaa kuluttajakäyttäytymistä – Riskikäsityksen ja minäpystyvyyden vaikutus https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/131918 <p style="font-weight: 400;">Kestämätön elämäntapa ja kulutus on yksi keskeisistä luontokadon ajureista. Kuluttaja voi vaikuttaa luontokadon ehkäisemiseen sekä kulutusvalintojensa että kansalaistoiminnan kautta. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten kuluttajan riskikäsitys sekä havainto kuluttajien toiminnan vaikuttavuudesta vaikuttavat biodiversiteettimyönteiseen kulutuskäyttäytymiseen. Empiirinen tutkimus perustuu vuonna 2022 kerätylle kyselyaineistolle (N=1000), jonka vastaajat ovat 18-75 -vuotiaita suomalaisia. Aineisto analysoitiin rakenneyhtälömallinnuksen avulla (AMOS 28). Tuloksemme osoittavat, että riskikäsitys ennustaa biodiversiteettimyönteisen kuluttajakäyttäytymisen eri muotoja eli ympäristökansalaisuutta, kestävän kulutuksen käytänteitä ja ruokavalintaa. Yhteys ei kuitenkaan ole suora, vaan sitä välittää havainto kuluttajien toiminnan vaikuttavuudesta. Tulostemme perusteella kuluttajille kannattaa selkeämmin ja konkreettisemmin viestiä siitä, millaiset vaikutusmahdollisuudet kuluttajilla on luontokadon ehkäisemisessä kestävien kulutusvalintojen, ruokavalintojen ja etenkin kansalaisosallistumisen kautta.</p> Henna Rouhiainen, Mitra Moghaddam Salimi, Outi Uusitalo Copyright (c) 2024 Henna Rouhiainen, Outi Uusitalo, Mitra Moghaddam Salimi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/131918 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300 Testaajakotitaloudet uutta lajittelutuotetta kehittämässä: osallistumismotiivit ja tuotteeseen liitetyt kulutusarvot https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/126985 <p>Kuluttajat pitävät jätteiden lajittelua tärkeänä, mutta suomalaisten kierrätysaste ei ole kuitenkaan kehittynyt toivotulla tavalla. Lajittelun helppous edistää kierrättämistä ja tässä esimerkiksi erilaisilla lajittelutuotteilla on suuri merkitys. Tarkastelemme tutkimuksessamme kuluttajien osallistumista lajittelutuotteen kehittämiseen prototyypin testausvaiheessa. Käsittelemme kuluttajien motivaatiota vapaaehtoiseen osallistumiseen ja heidän huomioitaan testattavasta tuotteesta erityisesti kulutusarvojen näkökulmasta. Tutkimusaineisto koostuu kymmenen kotitalouden haastatteluin ja kyselylomakkein kerätystä laadullisesta aineistosta. Rakensimme kaksi tyyppitarinaa, joista ensimmäinen tarkastelee osallistujien motivaatiota ja toinen kuvaa tuotteen kulutusarvoja. Tutkimuksemme osoittaa, että sisäiset, henkilöstä itsestään lähtevät motiivit kannustavat kuluttajia osallistumaan testaamiseen. Testaajat painottivat ympäristösyitä etenkin pohtiessaan tuotteen elinkaarta sekä haluaan osallistua tuotetestaukseen. Lajittelutuotteessa kiinnitettiin huomiota erityisesti toiminnallisiin arvoihin, kuten tuotteen toimivuuteen lajittelun mahdollistajana. Lisäksi myös sosiaalisia, emotionaalisia ja episteemisiä arvoja tuotiin esille, joten tuotteen ostamiseen ja käyttämiseen liittyy monia eri ulottuvuuksia. Kuluttajien osallistaminen tuotetestaukseen antaa tietoa tuotteen käyttöominaisuuksista sekä ideoita jatkokehittelyyn.</p> Henna Kokkonen, Helen Reijonen Copyright (c) 2024 Henna Kokkonen, Helen Reijonen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/126985 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300 Pääkirjoitus https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/146443 <p>Meillä on ilo julkaista Kulutustutkimus.Nyt -lehden uusin numero kesän kynnyksellä. Numeroon sisältyy jälleen kiinnostava kattaus kulutustutkimuksellisia tutkimuksia ja keskusteluita: kaksi artikkelia, runokokoelma, kolme väitöskirjalektiota sekä kirja-arviointi.</p> <p>Ensimmäinen artikkeli tuo uuden näkökulman kestävän kuluttamisen tutkimukseen pureutumalla luontokadon ja kuluttamisen väliseen yhteyteen. Artikkelissaan Henna Rouhiainen, Mitra Salimi ja Outi Uusitalo ottavat tarkempaan tarkasteluun kuluttajan kokeman riskikäsityksen ja oman toiminnan vaikuttavuuden havainnoinnin suhteessa luontokadon ehkäisyyn. Laajan kyselyaineiston tulokset paljastavat, että havainto oman toiminnan vaikuttavuudesta määrittää biodiversiteettimyönteisen kuluttajakäyttäytymisen eri muotojen toteutumista. Tutkijat suosittelevat, että kuluttajille tulisi tarjota tukea oman toiminnan vaikuttavuuden tunnistamiseen.</p> <p>Toinen artikkeli käsittelee kierrättämistä ja erityisesti kuluttajien osallistumista lajittelutuotteen kehittämiseen prototyypin lanseerausvaiheessa. Artikkelissaan Henna Kokkonen ja Helen Reijonen raportoivat laadullisesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin kuluttajien motivaatiota osallistua lajittelukäyttäytymistä edistävän tuotteen kehittämiseen sekä sitä, millaisia kulutusarvoja he tähän tuotteeseen liittivät. Tulosten mukaan kuluttajia motivoivat tuotekehitykseen erityisesti sisäiset motivaatiotekijät, kuten innostus ja kiinnostus asiaan. Lajittelutuotteeseen puolestaan liitettiin moninaisia ostamiseen ja käyttämiseen vaikuttavia kulutusarvoja. Artikkeli tuo lisäymmärrystä kuluttajalähtöiseen tuotekehitysyhteistyöhön kiertotalouden ja kestävyysmurroksen kontekstissa.</p> <p>Kolmantena lukijat voivat inspiroitua Miro Penttisen runokokoelmasta ‘Fordin jälkeen’, joka koostuu kuudesta erillisestä, toisiinsa liittyvästä runosta. Penttinen kirjoittaa, että runokokoelma tulkitsee työtä ja kulutusta yhteiskunnassa, jossa halu pursuu ja arvo liukastelee. Ja todellakin, runoista välittyy kulutuksen moraalin ja oikeutuksen pohdinta tavalla, jonka vain runollinen ilmaisu mahdollistaa.</p> <p>Tuoreisiin kulutustutkimuksen väitöskirjatutkimuksiin pääsee tutustumaan lukemalla lektiot Charlotta Harjulta Vaasan yliopistosta, Marilla Kortesalmelta Helsingin yliopistosta ja Taru Lehtokunnakselta Tampereen yliopistosta. Numeron lopusta löytyy kirja-arvio, jossa Visa Heinonen käy läpi Ritva Ylösen elämänkertakirjaa Laura Harmajasta, joka oli yksi suomalaisen kotitalous- ja kulutustutkimuksen uranuurtajista. Kuten Heinonen toteaa: ”teos on yksi kunnianosoitus suomalaisten naisten työlle ja osaamiselle”.</p> <p>Toivotamme kaikille lehden lukijoille rentouttavaa kesää ja hyviä lukuhetkiä!</p> Hanna Leipämaa-Leskinen, Elina Närvänen Copyright (c) 2024 Hanna Leipämaa-Leskinen, Elina Närvänen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/146443 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300 Kirja-arvio https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/145547 Visa Heinonen Copyright (c) 2024 Visa Heinonen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/145547 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300 Lectio praecursoria https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/125864 Charlotta Harju Copyright (c) 2024 Charlotta Harju https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/125864 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300 Lectio praecursoria https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/145539 Marilla Kortesalmi Copyright (c) 2024 Marilla Kortesalmi https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/145539 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300 Lectio praecursoria https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/142914 Taru Lehtokunnas Copyright (c) 2024 Taru Lehtokunnas https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/142914 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300 Fordin jälkeen https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/125079 <p>Runokokoelma tulkitsee työtä ja kulutusta yhteiskunnassa, jossa halu pursuu ja arvo liukastelee. Se on halun ja spekulaation talous, virran ja vesityksen tuottava kohtaaminen subjektissa, moraalissa ja tuotteessa. Vaikutus on huimaava.</p> Miro Penttinen Copyright (c) 2024 Miro Penttinen https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/125079 ti, 18 kesä 2024 00:00:00 +0300