Työnantajayhteistyö ammatillisessa kuntoutuksessa ja tuetussa työllistymisessä. Integroiva kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Leena Åkerblad
  • Kaisa Haapakoski

Avainsanat:

ammatillinen kuntoutus, työhönvalmennus, tuettu työllistyminen, työnantajayhteistyö

Abstrakti

Tässä integroivassa kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, miten ammatillista kuntoutusta ja tuettua työllistymistä koskevassa kansainvälisessä kirjallisuudessa on jäsennetty työnantajien ja työhönvalmennuksen ammattilaisten välistä yhteistyötä ja suhdetta. Keskityimme siihen, millaiset työnantajayhteistyön toimintatavat ja strategiat on nähty toimiviksi ja miten yhteistyösuhdetta rakennetaan ja ylläpidetään. Aineiston muodostivat yksilöityjen hakukriteerien avulla valikoidut 19 tekstiä tieteellisistä aikakauslehdistä. Aineisto analysoitiin temaattisen analyysin periaatteita hyödyntäen. Analyysissa hahmottui neljä teemaa. Keskeisiä yhteistyöhön liittyviä toimintatapoja olivat jalkautuminen työnantajien maailmaan ja tämän maailman ymmärtäminen sekä molemminpuolisten hyötyjen ja yhteisten arvojen löytäminen konsultoivan työotteen avulla. Yhteistyösuhteen rakentumisen kannalta olennaista oli pitkäkestoisten suhteiden ylläpito sekä luottamus ja työhönvalmennuksen ammattilaisen saatavilla olo. Tärkeää oli myös yhteistyötä tukevien resurssien riittävyyden varmistaminen ja resurssien vahvistaminen palveluita tuottavissa organisaatioissa.

Abstract

Employer cooperation in vocational rehabilitation and supported employment. An integrative literature review

In this integrative literature review, we explore how the relationship and cooperation between the employers and employment specialists have been described in the international vocational rehabilitation and supported employment literature. We examine, what kind of practices and strategies of cooperation have been assessed as functional and how the cooperative relationship is built and maintained. The data consisted of 19 texts published in academic journals and selected by using customized search criteria. The data was analyzed by applying the principles of thematic analysis. Four themes were identified. Essential practices of cooperation included entering and understanding the world of the employers and furthermore, finding mutual benefits and shared values through a consultative working approach. In building the cooperative relationship, maintaining long-term relationships as well as reliability and availability of the employment specialist were crucial. In addition, it appeared important that the service provider organizations ensure and provide the sufficient resources for the cooperation.

Keywords: vocational rehabilitation, job coaching, supported employment, employer cooperation

Osasto
Tieteelliset artikkelit

Julkaistu

2020-10-23

Viittaaminen

Åkerblad, L., & Haapakoski, K. (2020). Työnantajayhteistyö ammatillisessa kuntoutuksessa ja tuetussa työllistymisessä. Integroiva kirjallisuuskatsaus. Kuntoutus, 43(3), 20–33. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.100140